Studenti Univerzity Karlovy obdrželi prestižní Ceny rektora a Bolzanovu cenu

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 8. června 2020 – Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima ocenil nejlepší absolventy každoročně udělovanou prestižní Cenou rektora. Rektor zároveň udělil Mimořádnou cenu a dále Bolzanovu cenu podporující vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů Univerzity Karlovy.


Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy je udělována vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu, kteří dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Cenu získávají absolventi lékařských programů – Cena prof. MUDr. Karla Weignera, společenskovědních programů – Cena prof. JUDr. Karla Engliše, přírodovědných programů – Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského, teologických programů – Cena Josefa Dobrovského, učitelských programů – Cena prof. PhDr. Václava Příhody. Ocenění přebírají diplom a finanční odměnu.


„Blahopřeji všem oceněným studentům, pedagogům a vědeckovýzkumným pracovníkům naší Alma Mater. Velmi mě těší úspěchy, kterých dosáhli a přeji jim mnoho dalších úspěchů v jejich další práci a osobním rozvoji“, uvedl rektor UK Tomáš Zima.


Cenu prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů obdržely MUDr. Michaela Babičová z 1. LF a Bc. Alexandra Szászová z 3. LF.


Michaela Babičová cenu obdržela za mimořádné studijní úspěchy, stejně tak Alexandra Szászová, jež se ke studiu ošetřovatelství rozhodla až ve svých čtyřiceti letech a opustila tím svou úspěšnou karieru v oblasti cestovního ruchu.


Cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů obdrželi Mgr. Vladimír Sharapaev z Právnické fakulty a Bc. Hana Hledíková z Filozofické fakulty.


Vladimír Sharapaev absolvoval magisterský studijní program právo a právní věda a cenu obdržel za své mimořádné studijní výsledky. Hana Hledíková absolvovala bakalářský studijní program humanitní vědy, obor anglistika a amerikanistika a český jazyk a literatura a cenu rovněž obdržela za své mimořádné studijní úspěchy.


Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů obdrželi Mgr. Ondřej Veselý a Bc. Tereza Kadeřábková, oba z Přírodovědecké fakulty. Ocenění obdrželi za své mimořádné studijní úspěchy.


Cenu Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů obdrželi Mgr. Petr Vizina z Katolické teologické fakulty a Bc. Štěpánka Paluchníková z Evangelické teologické fakulty.


Petr Vizina cenu obdržel za mimořádné studijní výsledky, Štěpánka Paluchníková cenu získala za svojí bakalářskou práci, která se věnuje problematice kenoze a teoze v trojiční teologii výrazných protestantských a pravoslavných teologů 20. století.


Cenu prof. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelských programů obdrželi Mgr. Markéta Škutová z Pedagogické fakulty a Bc. Pavol Ďurkech z Přírodovědecké a Pedagogické fakulty.


Markéta Škutová byla oceněna za své studijní výsledky a diplomovou práci, která získala 1. cenu na Česko-slovenské soutěži SVOČ v didaktice matematiky. Pavol Ďurkech získal centu za bakalářskou práci, která se zabývá aktuálním tématem funkcí, které plní ve výuce na ZŠ školní dějepisné atlasy.


Mimořádnou cenu rektora získali:


MUDr. Stefan Lindal Theofilakis a MUDr. Yngve Andreas Leirfall z 3. lékařské fakulty za provozování kulturních aktivit.


Mgr. Michael Mikát z Přírodovědecké fakulty za mimořádné výsledky v oblasti vědy.


Mimořádná cena rektora se uděluje studentům za čin nebo činnost vykonaný během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost, za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy a výzkumu, za mimořádně vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za skvělé sportovní výsledky v mezinárodních soutěžích. Oceněný dostává diplom a finanční odměnu.


Bolzanovu cenu obdrželi:


RNDr. Markéta Bocková, Ph.D. z Matematicko-fyzikální fakulty byla oceněna za dizertační práci v oblasti chemické a makromolekulární fyziky.


MUDr. Michal Vočka, Ph.D. z 1. lékařské fakulty obdržel cenu za analýzu prognostických znaků u pacientů s karcinomem prsu a kolorektálním karcinomem.


Mgr. Petr Prášek, Ph.D. z Filozofické fakulty obdržel cenu za historickou fenomenologickou studii, která pojednává o problému dění lidské existence a tento problém řeší s pomocí pojmů pěti význačných současných francouzských filozofů, které na pozadí vybraného problému konfrontuje.


Bolzanova cena, jejímž smyslem je již více než dvacet let podporovat vědeckou výchovu a odbornou připravenost studentů, byla již tradičně udělena ve třech kategoriích – společenskovědní, přírodovědné a biomedicínské.


Bližší informace o udělených cenách jsou k dispozici zde. Více informací o jednotlivých oceněných obdržíte na emailu .ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.
Poslední změna: 11. červen 2020 11:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám