Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK ze dne 23. června 2020

Přítomni: Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Bc. Andrej Farkaš (MFF), Ph.D. (FF), Michael Glogr (PF), Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl (FHS), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LF P), MUDr. Anna Malečková (LFP), PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. (součásti), Mgr. Jan Pačes (PřF), JUDr. Michal Říha (PF), Doc. Ing. Stanislav Smrček (PřF), Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF), Doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. (LF P), Mgr. David Pavlorek (FF), Doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF), PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (MFF)


Hosté: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (rektor UK), MUDr. Milan Prášil (kancléř UK), JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (pověřený funkcí kvestora), prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. (LFP), Ing. Marie Klečková (tajemnice LFP), Ing. Libor Kočí (děkanát LFP), Mgr. Vít Herynek (1. LF), Bc. Martin Čihák (FF)

Program

 1. Zahájení

 2. Informace k úsporným opatřením na RUK

 3. Informace o stavu projektu Univerzitního medicínského centra UniMeC, 2. etapa

 4. Právní jednání

    a. 

  Kupní smlouva – pozemek FHS Libeň

    b. 

  Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na projekt MEPHARED 2 v Hradci Králové

    c. 

  Prodloužení nájemní smlouvy na objektu U Kříže 661

    d. 

  Trafostanice Myslíkova

    e. 

  Kupní smlouva na MRI skener (1. LF)

    f. 

  DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dílo na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby na realizaci projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“

 5. Čerpání mimořádného příspěvku z fondu “Mikuláš”

    a. 

  Kampus Hybernská

    b. 

  Opěrná zeď v Zahrádkách

 6. Principy rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2021

 7. Různé


1. Zahájení

Doc. Tomáš Nigrin, předseda Ekonomické komise, přítomné přivítal a navrhl upřednostnit bod programu č. 5 (Čerpání mimořádného příspěvku z fondu “Mikuláš“) z důvodu omezeného času, který má dnes J. M. pan rektor k dispozici.

5.Čerpání mimořádného příspěvku z fondu “Mikuláš”

5.a. Kampus Hybernská

MUDr. Milan Prášil, kancléř UK, se ujal slova a představil žádost, podanou RUK, jejímž předmětem je financování druhého pololetí provozu Kampusu Hybernská. Stručně představil historii projektu, kdy původně koordinaci projektu zaštiťovala FF, od níž ji následně RUK převzal z důvodu snahy o vytvoření celouniverzitního koordinačního týmu, v němž budou zastoupeny všechny součásti i fakulty, jež již nyní spolupracují na návrhu dalších aktivit. I přesto, že byla snaha snížit rozpočet projektu, žádá nyní RUK o částku 4 milionů Kč na Mikuláš.


Doc. Nigrin – Od roku 2021 bude mít projekt i jiné financování?


MUDr. Prášil, kancléř UK – Ano, Kampus Hybernská je zahrnut v nových připravovaných Principech a přispěje na něj i Magistrát hl. m. Prahy, který dá do spolupráce nejen budovu a prostory pro zázemí, ale dále i 10 mil. Kč určených zejména na provoz.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyslovila kladné stanovisko s uvolněním zdrojů na Kampus Hybernská z rezervy mimořádného příspěvku na podporu projektů v roce 2020 v objemu 3 983 604 Kč a doporučuje materiál předložit AS UK.

Hlasování 23-0-1

Schváleno


5.b. Opěrná zeď v Zahrádkách

Doc. Nigrin uvedl bod a předal slovo J. M. panu rektorovi, který projekt představil. Do konce tohoto roku je nutné realizovat sanační práce na zdi, popř. realizovat její komplexní opravu, která by však v tuto chvíli stála zhruba 11,5 mil. Kč a vyžadovala by navíc i značnou projektovou přípravu. Rozhodli se proto zrealizovat jen jednoduché sanační práce, a tudíž žádají o příspěvek z Mikuláše ve výši 2 mil. Kč. Správa budov a zařízení se zavazuje prostředky vrátit, ale pokud AS UK zváží nevratný příspěvek, tak bude jedině rád, rozhodnutí však bude na AS UK.


Dr. Kuthan – Přijde mu smysluplné dát tu částku jako dar, jelikož se jedná o důležitý projekt.


Bc. Farkaš – Jak to bude se zdí do budoucna? Sanace je pouze dočasné řešení.


J. M. pan rektor – Sanace je plánovaná zhruba na období 5 let, pak přistoupíme k celkové rekonstrukci. Momentálně připravuje materiál, jež půjde brzy na KR, v němž je popsáno, že oprava zdi bude následně spojená i s celkovou rekonstrukcí objektu.


Doc. Nigrin – Děkuje všem za vyjádření. Chápe to správně, že Ekonomická komise AS UK se přiklání k tomu dát peníze z Mikuláše jako nevratný příspěvek?

Hlasování 24-0-0


Doc. Nigrin – Děkuje všem za vyjádření, bere tedy tento postoj na vědomí.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyslovila kladné stanovisko s uvolněním zdrojů na opravu opěrné zdi v areálu zámku Zahrádky z rezervy mimořádného příspěvku na podporu projektů v roce 2020 v objemu 2.400.000,00 Kč a doporučuje materiál předložit AS UK.

Hlasování 24-0-0

Schváleno


Doc. Nigrin – Chodí nám již i další žádosti na čerpání z Mikuláše. Uděláme kvůli nim nějaké letní zasedání?


J. M. pan rektor – Ne, v létě se o ničem jednat nebude. Žádosti o čerpání z tohoto fondu předkládá rektor, AS UK ty žádosti sice přišly, ale jen na vědomí. Momentálně jsou vyslání externisté, kteří budou zkoumat jeden z projektů, zda je u něj financování z Mikuláše na místě. Výjimku má ovšem záležitost Plzně. Víte, že peníze z vědy jsme dali do Mikuláše a musí být vyčerpány do konce 2020, kde se během roku mohou ty peníze otočit. Až přijde více žádostí, tak to předložíme jako jeden balíček, aby mělo příležitost požádat více projektů. Uvidíme, jak to bude, možná se bude během léta konat per rollam hlasování, ale žádné jednání nebude. Pokud ale určené peníze na vědu v Mikuláši neutratíme, tak je budeme muset vracet. Ostatní žádosti tedy zatím čekají a předpokládá, že jakmile se „rozkřikne“, že se dá z Mikuláše čerpat, tak začnou žádosti chodit a bude se o tom moci hlasovat např. v říjnu.


JUDr. Horáček, pověřený funkcí kvestora – J.M. pan rektor to shrnul přesně. Částka 143 mil. Kč musí být ještě letos utracena, a proto jednaly s Plzní jako s „pojistkou“, která může minimálně 90 mil. Kč utratit. Zbytek by se musel nějak do konce 2020 investovat, jinak to budeme vracet.


Doc. Nigrin – Přeloží to: v létě přijde žádost z Plzně na cca 90 mil. Kč na vratnou půjčku, kterou splatí na rok, a možná by se o tomto příspěvku hlasovalo per rollam.


Dr. Kuthan – Dokážeme to tedy všechny vyčerpat?


J. M. pan rektor – V Mikuláši poté zůstane cca 50 mil. Kč, ale to zvládneme nějak vyměnit s fakultami.


Doc. Nigrin – Dovolí si tento bod uzavřít s tím, že žádosti o příspěvek z Mikuláše se nyní hromadí u J. M. pana rektora a jakmile nazná, že nastala vhodná doba, tak je postoupí AS UK.


J. M. pan rektor – Předpokládá, že to bude 2x ročně, tedy na říjnovém senátu by se o tom mohlo jednat.


J. M. pan rektor následně velmi stručně promluvil o plánovaných projektech UK (Albertov, Plzeň atd.) a informoval, že mu dnes byl položen dotaz, zda by UK byla schopná při dostatečném financování dostavět HK do léta 2021. Je zde tedy šance na další financování tohoto projektu.


6. Principy rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2021

J. M. pan rektor – Rád by byl stručný, materiál se od toho debatovaného na minulé Ekonomické komisi liší jen málo. O části jedna se již mluvilo, dále byl graduation rate změněn na hodnotu 5, další bod hovoří o kategorizaci A, B, C, D a rozdělení prostředků je podobné, jak bylo v SVV. U čl. 3 jsou představeny dvě varianty – konzervativní, bez změny zákona, a druhá, jež by byla účinná při změně zákona, GA UK ve stejné výši, napočítali jsme zhruba 40-50 tisíc Kč na každého studenta, který zdárně ukončí doktorské studium. Tyto částky tvoří zhruba 15 mil. Kč a zbylá částka by šla na SVV, tzn. ta částka by byla jedině ponížena o 15 mil. Kč. Čl. 4 je v nezměněné podobě, jak bylo předkládáno minule. K čl. 5 dostal podněty k fondu rektora, resp. k strategickému fondu na podporu dílčí činnosti a v této chvíli je to relativně syrové, bod 2f tedy bude vyškrtnut a toto téma bude doladěno a dopracováno během prosince. Ostatní věci zůstaly v nezměněné podobě, jak byly představeny minule.


Doc. Brom – Dostali ještě model k „áčku“ a nelze si povšimnout, že na teleologické fakulty a na 1. LF to dopadá velmi nemile. U teologií to vypadá tak, že je budeme muset podpořit, jinak je nezvládnou.


PhDr. Greger – To je vyjádření výkonu, a ne změna rozpočtu.


Doc. Brom – To ano, ale propisuje to do dalších let a následně budou příspěvky klesat. Pro teologické fakulty toto musí být likvidační, jelikož postupem času klesnou na dno.


J. M. pan rektor – Ta čísla viděl, ale pokud máme nějaké věci narovnávat, tak si to musíme říct na rovinu. Když se dělaly minulé Principy, tak bylo teologickým fakultám dáno do vínku asi 3-4 mil Kč na každou. Na druhou stranu je ale třeba chtít vidět z teologických fakult nějakou snahu. On je připraven, a nechť to klidně Ekonomická komise doporučí plénu AS UK, že dáme solidárně teologickým fakultám nějaký fixní příspěvek, ale řešme to jiným faktorem. Problém je, že na jedné z těchto fakulta to kompenzuje dobrá věda, dále pak je zde ale fakulta, z níž tito dobří lidé odešli, poslední fakulta je zhruba uprostřed. Jsme připraveni jim nějaké agendy převzít, např. obslužný aparát, ale musíme o tom jednat. Řešme to ale jinak, než faktorem A. Ať AS UK uvolní 10 nebo 15 mil Kč na fakultu, ale měli bychom od fakult vidět nějakou vizi, nějaký výhled do budoucna.


Doc. Nigrin – Souhlasí s doc. Bromem i s J. M. panem rektorem. Pokud to dorovnávat, tak bychom ale měli chtít od fakult zároveň nějaké výsledky, a zároveň omezení výdajů.


J. M. pan rektor – Budovy těchto fakult jsou v pronájmu, ale je tam otázka podívat se, jakou mají vizi se s nedostatkem prostředků potýkat, zda plánují nějaké obory spojit a také to chce mít synergii v podpůrných programech. Každá z fakult se vyvíjí jinak, a tak o tom bude s děkany a děkankou individuálně hovořit.


Dr. Bičovský – Nejsou zde přítomní kolegové z teleologických fakult, aby se vyjádřili?


Jeden kolega byl přítomen, ale omluvil se, že vyjádření k tomuto tématu nechá raději na paní děkanku.


Doc. Cvrček – Jaký je dlouhodobý výhled, co se týče těchto fakult? Fakulty by měli vědět, s čím mají počítat – mají cílit na to, aby měli studentů více? Tím se ale zároveň prolonguje systém KENů.


J. M. pan rektor – Při konstrukci rozpočtu je počet studentů za jednotlivé období pouze jeden z parametrů pro rozpočet.


Doc. Nigrin – V roce 2016 jsme počty studentů zafixovali, až od 2021 dochází k úpravě. Když nyní přijmou více studentů, tak než to změníme příště, tak ti studenti dostudují.


Doc. Cvrček – Můžou ale nastavit podmínky tak, aby dlouhodobě přijímali více studentů.


Doc. Nigrin – To sice ano, ale toto je srovnání stavu po 5 letech.


J. M. pan rektor – Ideální stav je, že v případě, že poroste státní rozpočet na VŠ, držet počet studentů na současné výši.


Prof. Zahálka – Zde zaznělo, že jsme fixovali počet studentů, ale najednou se zjistí, že ti, kdo to nedodrželi, jsou na tom lépe.


J. M. pan rektor – U většiny oborů jsou ty rozdíly v řádech procent, do cca 5 %, což je odchylka zanedbatelná. Jedinou výchylku mají fakulty teleologické, lékařské a FHS. Můžeme to modifikovat, ale on osobně by hlasoval pro čistá čísla.


Dr. Bičovský – Navázal by na své předřečníky – fakulty by se možná začaly chovat jinak, pokud by věděly, že to takto dopadne. Je to nejjednodušší cesta, jak si peníze pojistit.


MUDr. Prášil, kancléř UK – Fakulty to nemohly vědět v době, kdy se to zakotvovalo do Principů, protože nevěděly, kdy se to bude měnit, zda a jak. Není tam moc velký efekt předvídatelnosti, aby se začaly chovat účelově. Je to vlastně kompromis – fixováno to bylo před pěti lety s tím, že se neřeklo, na jak dlouho. Tlak byl na to to otevřít a oživit, což jsme nechtěli, jelikož by to vedlo k účelovému nabírání studentů. Toto je kompromis.


J. M. pan rektor – Může zaručit, že se s tím příští rok hýbat nebude – za nové vedení UK ale hovořit nemůže. Je ale jasné, že se někdy bude muset parametr počtu studentů změnit. Nyní jsou prezentována živá data a už se nebavíme o principu, ale o konkrétních výsledcích. Žádosti o přepočet KENu vedení vyhovělo, ale počty studentů měnit nebude.


Doc. Liška – V reálu o počtu studentů vypovídá personální zajištění. Pokud má fakulta kapacitu nabírat studenty, tak zůstávají nevyužité, a je pak otázka, zda si takovou personální kapacitu držet. Největší suma v rozpočtu jsou personální náklady a pokud nejsou studenti, tak se musí fakulta zamyslet, zda si může dovolit takový luxus.


Doc. Brom – Problém je, že se před lety řeklo zadání „držte se v koridorech“ a pokud se v nich nedrželi, tak byli sice penalizováni rok nazpět, ale nyní jsou na tom biti ti, kteří se požadavků drželi.


Doc. Nigrin – Ale někde nejsou ani uchazeči, kteří by o obor měli zájem.


J. M. pan rektor – To je pak otázka nabídky a poptávky. Podívejte se, které obory skomírají na počtech lidí a nejsou strategické v rámci svých fakult.


Dr. Stráský – Na MFF by se rádi chovali účelově, ale mají nastavenou interní laťku, takže nemohu. Fixování áčka podporuje nenabírání studentů.


J. M. pan rektor – Dvě třetiny veřejných VŠ přijímají studenty i v srpnu, některé dokonce i v září. Proto ministerstvo řeklo „hlavně nenabírejte každého“. Proto také MŠMT nepočítá první ročník do graduation rate. Deklarujme solidaritu s nejmenšími fakultami, ale jiným způsobem.


Dr. Bičovský – Rád by to nějak zastropoval, aby se to nepohybovalo ani jedním ani druhým směrem a počty studentů se držely do 1% výchylky.


J. M. pan rektor – Nyní, prosím, řešíme fakulty, které stoupají, ne ty, co klesají.


MUDr. Prášil, kancléř UK – Pokud fakulty se svými příjmy poklesnou, tak se předloží modifikovaný návrh Principů, viz čl. 6 odst. 13, podle nějž půjdou dotace do Mikuláše. Momentálně tam půjde 76 mil. z příslušných oblastí na podporu projektů. Pokud necháme stávající návrh áčka, tak můžeme pozastavit odst. 13 v čl. 6 a následně celý zmíněný příspěvek převést na fakulty, a ne do Mikuláš, což by nám mohlo pomoci překlenou případné finanční ztráty.


Bc. Farkaš – Je zcela jistě dobré nastavit nějaké narovnání pro ztrátové fakulty, ale pro něj technicky nejlepší narovnání je to, u nějž je dán strop.


J. M. pan rektor – To zde již řešili a vedlo by to k účelovému chování a všichni půjdou až na strop, aby vyčerpali maximální příspěvek. Pokud je to nastaveno na roční cyklus, tak ta účelovost chování se tam může projevit.


Doc. Cvrček – Pokud to budeme počítat znovu za 3 roky, tak zase budeme počítat s KENy.


Doc. Nigrin – To se zde již probíralo a je to nekonečná debata, jelikož na tomto tématu se nikdy neshodneme. Proto letos KENy otvírat nebudeme, byla to podmínka pro zahájení debaty o posunu referenčního období. Nikdy se nevymyslelo, co jiného lepšího vymyslet.


Doc. Cvrček – Možná by stálo za to to rozpětí KENů zploštit.


Doc. Nigrin – V minulosti se část KENů za studenty průměrovala, takže vlastně průměrný bývalý KEN je ve výsledku vyšší na KENově hůře ohodnocených oborech, a naopak u KENově výše oceněných oborech.


PhDr. Greger – Fakulty mají jiné profily: některé mají více peněz za studenty a jiné za vědu. Ale výkon tam někde musí být vidět.


J. M. pan rektor – Jestliže dáváme do Mikuláše 76 mil. Kč, pro které máme lepší využití, tak pojďme škrtnout bod 13 v čl. 6, rozdíly by byly kompenzovány fakultám za áčko. Stejně tak škrtá by škrtl bod 2f) v čl. 4.


Doc. Nigrin – Je vůle to změnit, ale dávat to bianco není ideální.


Doc. Dolejší – Rád by, aby opravná opatření nechali na podzim. Ten update, ten posun okna, znamená to, jak se fakult vyrovnaly s poklesem studentů. Jak budou nastavena růstová kritéria do budoucna?


Dr. Kuthan – To, že jsme mohli při poklesu dostat podobné peníze, bylo účelové – pár let se masifikovala vysokoškolská výuka všude, a ani UK se tomu nevyhnula. Souhlasí tedy s doc. Dolejším, že je vhodné se o tom pobavit na podzim.


Dr. Bičovský – Bylo by možné na dalším jednání Ekonomické komise AS UK požádat teleologické fakulty o vyjádření?


J. M. pan rektor – To je předčasné, ale samozřejmě plánuje se s děkany a děkankou sejít. S vedením ETF již řešili, aby mohli brát lidi i z VOŠ, což je již nyní narovnáno.


PhDr. Greger – Diskuze je nyní čistě ekonomická, fakulty jsou velmi různé. Bylo by na místě také řešit, že v některých oborech magisterského studia se učí jen čtyři studenti, což je silně neekonomické.


Doc. Nigrin – Doposud bylo ekonomickým chováním brát studentů méně, protože pak byl příspěvek větší. Rád by mluvil o čl. 3A, odst. 1.b), tedy zda skutečně má smysl dávat bonus studentům po ukončení studia. Dle něj studenti potřebují peníze již během studia, ne po jeho skončení. Rád by tedy zmíněný odstavec vypustil.


J. M. pan rektor – SVV se bere jako že „zachraňuje“ studenty, což nezachraňuje, protože kvalita doktorského studia je stejně mizerná. Debata „jak SVV nahradit po roce 2020“ je spíše debata na jaro 2021. Pokud v zákoně bude, že se částka na SVV sníží o 15 mil., tak by se ponížila proporcionálně.


Doc. Boháč – Nechápe, co je myšleno spojením „pokud bude novelou zrušena“. A také co znamená spojení „vyjde do konce kalendářního roku“? Vyjde ve sbírce nebo pokud bude sněmovnou schválená?


J. M. pan rektor – Pokud bude zákon schválen až na jaře, tak to bude určitý signál k tou, abychom debatou o zrušení SVV nezahajovali již pro rok 2021. V takovém případě by SVV skončilo do konce roku 2021.


MUDr. Prášil, kancléř UK – Prakticky jde o to, co vyjde z materiálu MŠMT.


JUDr. Horáček, pověřený funkcí kvestora – Je si vědom, že je to vágní formulace, ale nakonec to nechali takhle, protože to umožňuje lepší flexibilitu v návaznosti na situaci.


J. M. pan rektor – Pokud zákon vyjde do léta, tak do prosince skončí rozběhlé SVV. Vůle MŠMT je SVV zrušit.


PhDr. Stráský – Ještě by se rád vrátil zpátky k áčku. Nemusíme dělat ad hoc úpravy na teologické fakulty, je jedno, jaký bude rozpočet na příští rok. Nesouhlasí s návrhem doc. Nigrina na zrušení odst. 1.b), jelikož nejde o to, aby doktorand mohl studovat, ale chceme je donutit k tomu, aby dostudovali. Nemáme na ně bič, tak jim nabízíme cukr.


PhDr. Greger – Rád by to nechal pro teď takhle, jak je to napsané, ale otevřel to znovu příští rok.


JUDr. Říha – Není zastánce toho, aby se to přepočítávalo příští rok, letos je populační deprese, nárůst studentů bude zase za pár let. Až budeme na stropu toho, že nemáme místnosti, bude to i na úkor kvality výuky.


Prof. Zahálka – Na minulé poradě se diskutovalo, zda se nezohlední odst. 4 v čl. 4, ten příspěvek na nemovitý majetek v rámci inflace. Šlo by to zvýšit?


J. M. pan rektor – To se omlouvá, to zapadlo. Domluvíme se na zvýšení částky na 120 mil. Kč?


Prof. Zahálka – Děkuje, to bude ideální. A jak to bude s projednáváním Mikuláše?


J. M. pan rektor – Ekonomická komise AS UK bude příspěvky z Mikuláše rozdělovat 2x ročně.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu Principů pro rozdělování příspěvku a dotací na UK v roce 2021 s uvedenými změnami vzešlými z jednání.

Hlasování 24-0-0

Schváleno


2. Informace k úsporným opatřením na RUK

Doc. Nigrin požádal vedení UK, aby upřesnilo informace o tom, jaká opatření přijal rektorát.


MUDr. Prášil, kancléř UK – Zaznamenali jsme nelehké období, které snad již končí. Momentálně má velký dopad absence zdrojů z doplňkové činnosti, proto už letos byly zavedeny úspory ve výši cca 1,5 miliardy Kč a je snaha revidovat rozpočty odborů RUK, nejvíce provozní a personální. Zatím byly všechny konzultace k tématu konstruktivní a stanovené limity se zdají jako dobře odhadnuté. Úspora je v průměru cca 15 % procent jak v personálních, tak v provozních nákladech. Pokud mnoho let po sobě část roste a nabírá agendu, je dobré se po čase zastavit a sledovat, zda je nutné držet si tak velké personální zázemí.


JUDr. Horáček, pověřený funkcí kvestora – Týká se to i součástí, např. i Hotelu Celetná. Během pár měsíců dojde k přechodu na bezrecepční režim. Hotel Krystal požádal RUK o návratnou půjčku, jelikož bohužel o něj velký zájem v současné době není.


Mgr. Pačes – Jaký je výhled, pokud se turismus stabilizuje? Před pár lety byl Krystal ve ztrátě.


JUDr. Horáček, pověřený funkcí kvestora – Kdyby vyšly letošní rezervace, které byly nasmlouvané, tak by byl letos v zisku mnoho milionů, kvůli své výhodné poloze na metru a na cestě na letiště. O prostor parkoviště Krystalu navíc projevil zájem developer, který by rád na tom místě vybudoval malé obchodní centrum, a to včetně příjezdové cesty z hlavní cesty.


MUDr. Prášil, kancléř UK – Tato poznámka je dobrá. Pokud na něčem dlouhodobě ztrácíme peníze, tak je na místě diskutovat o tom, zda si danou součást držet.


JUDr. Horáček, pověřený funkcí kvestora – Cesty se musí hledat, ale když se nad tím zamyslíte, tak je to nyní jedna z nejvýhodnějších pozic pro hotel v Praze.


Doc. Nigrin – Bohužel to je projekt, do kterého se přes 25 let neinvestovalo a za posledních pár let se interiér změnil výrazně k lepšímu. Bohužel však vnější plášť hotelu nevypadá příliš vábně.


Ing. Klečková – Potenciál hotelu je naplňován až v průběhu posledních let, jelikož se do jeho čela dostal profesionál.


JUDr. Horáček, pověřený funkcí kvestora – Hotel Krystal měl letos vydělat asi 120 mil. čistého zisku, což je z doplňkové činnosti obrovská částka.


PhDr. Hůlková Nývltová – Za ta léta, co tam ÚJOP působí, se tam účastníkům líbí daleko více, jelikož je tam za posledních pár let vidět obrovský posun k lepšímu.


Dr. Kuthan – Nápad tehdejšího kvestora Ing. Kubíčka, který podporoval koupi hotelu, se ukázal jako velmi dobrý, a je rád, že si jej univerzita nechala.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vzala na vědomí informace z RUK.

Schváleno tichým souhlasem


3. Informace o stavu projektu Univerzitního medicínského centra UniMeC, 2. etapa

Ing. Klečková a Ing. Kočí informovali přítomné členy a hosty Ekonomické komise AS UK o průběhu stavby projektu UniMeC. Stručně znovu představili celý projekt. Prodej uvolněných budov nastane až v roce 2023 a dostávají se v rámci projektu do fáze, kdy budou s Ekonomickou komisí v kontaktu daleko častěji, aby měla informace k správnému a věcnému rozhodování.


Ing. Kočí – Pokud se vše podaří, tak na jaře 2022 dokončí celou budovu. Jeden ze zdrojů financování deficitu je prodej stávajících budov, kdy však dojde k jisté prodlevě mezi přestěhováním se a prodejem. Jsou již vypracovány dva znalecké posudky, které odhadují zisk z prodeje na 243 a 270 mil. Kč za všechny budovy. Jedná se o budovy atypické, které se obvykle na trhu neobchodují, a proto nelze stanovit jejich cenu jednoznačně. Zatím jsou u projektu dokončené zemní práce, ostatní práce zdárně pokračují. Žádost o čerpání 85 mil. Kč z Mikuláše již byla podána, mohly by ji čerpat od září do prosince.


Ing. Klečková – Jak zmínil kolega, tak stavba pokračuje a rádi by si většinu projektu financovali sami, ale budou do budoucna potřebovat pomoc, např. s metodikou prodeje nemovitostí. Na toto téma se budou s členy AS UK vídat nadále, jelikož bude nutné disponování s takto velkou částku konzultovat.


Bc. Farkaš – Co bylo myšlené tím prodejem? Není možné jednal již nyní s potencionálními prodejci, aby se nemovitosti prodali a následně si sjednat jejich nájem do konce roku, než dojde k přesunu do nových prostor?


Ing. Klečková – O této variantě se již jedná.


JUDr. Horáček, pověřený funkcí kvestora – Již s paní tajemnicí jednal o prodeji nemovitostí a zjistili, že neexistuje žádná metodika k tomu, jak prodávat takto pro UK zásadní nemovitý majetek. Proto nyní pracují na metodice, která by obsahovala např. kolik znaleckých posudků vypracovat, jak zjišťovat ideální cenu či jak zjistit nejlepší nabídku.


Ing. Kočí – Nedívejte se na to konceptem Prahy 1, v Plzni je naprosto jiná situace na nemovitostním trhu.


JUDr. Horáček, pověřený funkcí kvestora – metodika bude taková, že prodej nebude rychlý, jelikož cena se bude muset ověřovat několika nezávislými znaleckými posudky. Bude to muset projít AS, Správní radou apod. Ty nemovitosti mohou být reálně neprodejné, a to např. proto, že nám bude nabídnuta cena, na níž nebudeme ochotni přistoupit.


Bc. Farkaš – Směřoval spíš dotazem na to, zda se jedná proaktivně v této věci, či zda se tato varianta teprve zvažuje.


JUDr. Horáček, pověřený funkcí kvestora – Proaktivita musí být v tom, že ty nemovitosti budou jednou na prodej a developeři a investoři mohou počítat s tím, že tyto nemovitosti budou na prodej. Nemůžeme jednat s jedním potenciálním zájemcem, aby toto následně nebylo napadeno.


Doc. Nigrin – Děkuje za jejich prezentace a rád by požádal, zda by podali průběžné informace o stavu projektu opět na podzim.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vzala na vědomí informace o stavu projektu Univerzitního medicínského centra UniMeC, 2. etapa.

Schváleno tichým souhlasem


4. Právní jednání

4.a.Kupní smlouva – pozemek FHS Libeň

JUDr. Horáček, pověřený funkcí kvestora, představil materiál – Jedná se o projekt dostavby Menzy 17. listopadu, kdy toto je poslední potřebný pozemek.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem je koupě pozemku parc. č. 493/28, k.ú. Libeň, obec Praha, mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím a Hlavním městem Prahou jako prodávajícím, za kupní cenu ve výši 33 780,- Kč + DPH a doporučuje jej předložit plénu AS UK a následně Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, potřebného k uzavření smlouvy.

Hlasování 13-0-0

Schváleno


4.b. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na projekt MEPHARED 2 v Hradci Králové

JUDr. Horáček, pověřený funkcí kvestora, představil materiál – Mění se jen věcné plnění, zbytek zůstává stejný.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 8. 2018 na vyhotovení zakázky „Projektová dokumentace pro projekt MEPHARED 2.“ mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a společností Bogle Architects s.r.o., jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je nahrazení grafického zobrazení dotčených pozemků z dodatku č. 2 novým grafickým zobrazením dotčených pozemků, které reflektuje změnu tvaru pozemku parc. č. 728 v k.ú. Nový Hradec Králové, a ve specifikaci Díla smlouvy, kde se doplňuje v článku I. písm. b) upřesnění napojení Stavby MEPHARED 2 na veřejnou dopravní infrastrukturu, doporučuje předložit jej plénu AS UK a následně Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, potřebného k uzavření smlouvy.

Hlasování 13-0-0

Schváleno


4.c. Prodloužení nájemní smlouvy na objektu U Kříže 661

JUDr. Horáček, pověřený funkcí kvestora, představil materiál – Jedná se o prodloužení smlouvy, v textaci smlouvy jiné změny nenastávají.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr prodloužit smlouvu na pronájem části střechy pro umístění telekomunikačního vedení a technologie na objektu UK, ul. U Kříže 661, Praha 5, společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Hlasování 13-0-0

Schváleno


4.d. Trafostanice Myslíkova

JUDr. Horáček, pověřený funkcí kvestora, představil materiál – Jedná se o věcné břemeno, jež je třeba zřídit kvůli rekonstrukci Pedagogické fakulty.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění a provozování trafostanice k tíži pozemku parc. č. 993, jehož součástí je budova č.p. 208, k.ú. Nové Město, a v právu přístupu za účelem její obnovy, výměny a modernizace ve prospěch PREdistribuce, a.s. a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu k uzavření smlouvy.

Hlasování 15-0-0

Schváleno


4.e. Kupní smlouva na MRI skener (1. LF)

Mgr. Vít Herynek z 1. LF se ujal představení materiálu – Rádi by pořídili MRI skener na zvířata, jelikož v ČR jsou jen 3 přístroje, z toho přístroj v IKEMu je velmi starý, a po jeho dosloužení by měla 1. LF k dispozici jen jeden. Plánují tedy nyní pořídit stroj kvality 7 T. Nákup bude financován z peněz fakulty, kdy mají zastropované výběrové řízení na částku uvedenou v materiálu.


Bc. Farkaš – Bude pak možné využívat přístroj i ostatními laboratořemi?


Mgr. Herynek – Ano, část kapacity bude vyčleněna i pro další pracoviště.


Mgr. Herynek dále poznamenal, že cena přístroje bude uvedena v Eurech, a proto doc. Nigrin, předseda Ekonomické komise AS UK, navrhl změnit textaci usnesení z původních 24 mil. Kč na 900.000 Euro, aby následně nenastaly potíže kvůli změně převodního kurzu.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr pořídit MRI preklinický skener 7 T pro potřeby 1. lékařské fakulty v hodnotě 900.000,00 Euro bez DPH a doporučuje uvedený záměr předložit plénu AS UK a k projednání Správní radě UK.

Hlasování 16-0-1

Schváleno


4.f. DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dílo na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby na realizaci projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“

JUDr. Horáček, pověřený funkcí kvestora – Dodatek se týká dvou věcí: zaprvé stavby vodovodu, zadruhé bude součástí prací nutnost zamezení vjezdu do prostor přilehlých garáží, proto bude nutné zřídit náhradní pro vlastníky garáží vjezd. Nezbytně nutná doba uzavírky vjezdu tak bude činit místo původně plánovaných 3 měsíců zhruba 2-3 týdny.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 1.10.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.1.2020, na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby s názvem „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“, mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a společností OHL ŽS, a.s., IČO: 46342796, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem jsou dodatečné projektové práce, dodatečné stavební práce a změna dílčího termínu v harmonogramu prací. Ekonomická komise AS UK doporučuje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo předložit Akademickému senátu a Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření dodatku.

Hlasování 18-0-0

Schváleno


7. Různé

Doc. Nigrin, předseda Ekonomické komise AS UK, předal slovo JUDr. Horáčkovi, pověřenému funkcí kvestora, který si přál přednést pár poznámek ke kolaudaci objektu 17. listopadu – Došlo k tomu, že 12. června mělo proběhnout kolaudační řízení, avšak bohužel v tu chvíli odešel jeden ze dvou diesel agregátů. Je tedy bohužel nutné jej nejprve opravit, aby byl objekt kolaudovatelný. Bohužel se proto nejspíše kolaudace do konce června nestihne a nastane nějaké prodlení. Odevzdávat tedy bude závěrečně vyhodnocení akce na konci června s dodatkem, že kolaudační schválení dodá později. Je také potřeba upozornit na to, že může přijít sankce za pozdní kolaudaci.


Doc. Rotter – Počítá se s tím, že se opraví i prostory menzy?


JUDr. Horáček, pověřený funkcí kvestora – Řešil primárně to, aby byl objekt kolaudovatelný, tyto vedlejší činnosti nezkoumal. Je tam ještě etapa dvě, v jejímž rámci by mělo na menzu také dojít.


Doc. Nigrin poděkoval za informace a otázal se, zda má ještě někdo nějaké podněty do bodu Různé.


Ing. Kočí – Děkuje ještě jednou za možnost zde vystoupit a v září se obrátí na AS UK s žádostí o schválení dodatku k smlouvě k projektu.


Doc. Nigrin, předseda Ekonomické komise AS UK, se se všemi přítomnými rozloučil a popřál všem hezké léto, které mohou strávit např. v Hotelu Krystal.
Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Za správnost: Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UKPoslední změna: 19. srpen 2020 10:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám