Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK ze dne 19. ledna 2021


Přítomní: Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Bc. Andrej Farkaš (MFF), Mgr. Michael Glogr (PF), PhDr. David Greger, Ph.D (PedF), Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS), Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl (FHS), ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Tomáš Jan (FaF), MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LF P), PhDr. Petr Jüptner, Ph.D (FSV), Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (FHS), MUDr. Anna Malečková (LFP), Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. (součásti), MUDr. Anna Olšerová (2. LF), Mgr. Jan Pačes (PřF), Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1. LF), Metoděj Renza (3. LF), JUDr. Michal Říha (PF), Doc. Ing. Stanislav Smrček (PřF), Tomáš Sychra (3. LF), Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF), Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D. (součásti), Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. (FaF), Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF), Doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. (LF P), Mgr. David Pavlorek (FF), Doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF), PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (MFF)


Hosté: MUDr. Milan Prášil (kancléř UK), JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (kvestor UK), Bc. Martin Čihák (FF), Mgr. Jitka Baťková (Odbor projektové podpory), Ing. Lenka Vlčková (tajemnice FaF), RNDr. Věra Šťastná, Ph.D. (Oddělení analýz a strategií), Veronika Viktoria Matraszek (3.LF), Ing. Veronika Mikešová (Centrum programu MEPHARED 2)

Program

 1. Zahájení

 2. Strategický záměr Univerzity Karlovy 2021-2025

 3. Plán realizace strategického záměru pro rok 2021

 4. Zpráva o čerpání prostředků AS UK

 5. Návrh Opatření rektora č. xx/2021 – Přiznávání stipendia v akutní tíživé situaci studenta na UK

 6. Nominace delegáta EKASUK do Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK

 7. Nominace delegáta EKASUK do Kontrolní komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK

 8. Právní jednání

    a. 

  Dodatek č. 4 SoD – Mephared

    b. 

  Kampus Albertov GCA – přeložka kabelové trasy T-MOBILE

    c. 

  Kampus Albertov GCA – sml. o přeložce veřejného osvětlení

 9. Průběžné hodnocení HR Award

 10. Různé


1 – Zahájení

Doc. Tomáš Nigrin, předseda Ekonomické komise AS UK, přivítal přítomné senátory i hosty, kteří se připojili k online jednání Ekonomické komise, a seznámil je s programem dnešního zasedání, k němuž neměl nikdo výhrady.

2 – Strategický záměr Univerzity Karlovy 2021-2025

Představení se ujal MUDr. Prášil, kancléř UK, a poděkoval za slovo – Není to poprvé, co se věnujeme tomuto dokumentu. Práce na něm trvala přes dva roky a bylo nutné se vyrovnat s novými pravidly, která přípravu Strategického záměru provázely. Domnívá se, že se práce vydařily velmi zdárně. Děkuje tímto všem pracovníkům, kteří se tomuto věnovali velmi intenzivně. Letos jsou přílohy jiné, než bývaly v minulých obdobích. Zároveň jsou od MŠMT natvrdo dány alokace pro jednotlivé priority. Předkládaný materiál je již finálním zněním. Přílohami jsou plány investičních aktivit a plán realizace, kdy pro rok 2021 je samostatný plán, který bude předmětem dalšího bodu programu. Toliko k úvodu, je připraven zodpovědět jakékoliv otázky.


Doc. Liška – Ne vše z investičních aktivit bude nejspíše realizováno. Máte nějaký plán, na kolik z toho máme financování, na co čekáme prostředky a v jaké výši? Je otázka, zda neudělat analýzu Strategického záměru, abychom věděli, zda jsme schopni vše, co v něm máme uvedeno, financovat.


MUDr. Prášil – Takto detailní analýza neexistuje, ale myslí si, že ji ani nejsou schopni vypracovat, jelikož v takto dlouhém období nelze dohlédnout všechny možné okolnosti, jež vstoupí do kalkulace. Důležité jsou preferované investiční aktivity, které jsou zmíněny v příloze záměru. MŠMT si vymínilo, aby tam byly i aktivity pod 50 milionů Kč. Tabulka je rozdělená po jednotlivých fakultách, stejně tak je tam souhrnná tabulka s velkými projekty. Osobně si není jist, zda může požadovanou analýzu vypracovat tak, aby dávala smysl.


Doc. Liška – Šlo mu o jednu věc. Z jeho pohledu není např. KTF schopná nést případné riziko, které vznikne při stavbě nové budovy. Musíme tedy vědět, do jaké úrovně je investice riziková. Mělo by se analyzovat to, do jaké míry si může fakulta tento projekt dovolit. Fakulta by tedy měla prioritizovat projekty, o které má zájem.


MUDr. Prášil – Kdybychom si s ohledem na dnešní okolnosti řekli, co jsme seriózně schopni zafinancovat, tak by mohla spousta projektů z přehledu vypadnout, a to i kdybychom na tyto projekty peníze za dva roky měli.


Doc. Nigrin – Co se děje předtím, než se nějaký projekt rozjede? Dělá se nějaká finanční analýza záměru a následně realizace?


Mgr. Baťková – Strategický záměr je postaven šířeji, než jak bude moci být realizován. V mnoha případech nevíme, co budeme moci financovat, jaké budou podmínky spolufinancování, co budeme moci řešit z evropských fondů a co ne. Kdybychom chtěli udělat analýzu, tak toho budeme schopni v nějakém rámci až v první polovině roku 2022. Většina podstatných zdrojů financování stále nemá pevné obrysy, které by pomohly s rozhodnutím, do jakého dotačního titulu jít a jak se při plánování financování rozhodovat. Operační programy a další finanční nástroje, které měly být již nyní hotovy, se totiž zpozdily.


JUDr. Horáček – Smyslem strategických záměrů je mimo jiné zařazení všech potenciálních investičních i neinvestičních akcí, o kterých UK uvažuje. Strategický záměr není plánem realizace, tzn. se tímto nezavazují k realizaci všech akcí. Zároveň tam ty akce jsou, abychom si neuzavřeli možnost žádat o finance na projekty jen díky tomu, že jsme si je nedali do Strategického záměru.


Bc. Farkaš – Chápe, že dělat analýzu na 5 let dopředu není možné. Chtěl by však vznést prosbu na vedení UK: u všech investičních projektů bychom měli prokazovat nadpřipravenost a myslet na to, co dělat, kdyby se něco pokazilo. Rád by, aby se na toto myslelo a aby RUK poskytoval podporu fakultám.


Doc. Dolejší – Také děkuje za osvětlení. Je otázka, zda máme u těch více náročnějších projektů informace, které jsou více prioritizované. Rád by věděl, na co půjdou prostředky jako první.


Doc. Nigrin – Doplní, že by to měla být priorita ne z pohledu fakulty, ale z pohledu UK. Byl by pro to, aby konečný seznam vznikal na ústředí, když se porovnají potřeby jednotlivých fakult.


Doc. Liška – Nechce rozporovat Strategický záměr, ale chtěl demonstrovat to, že jsou fakulty, které si nemohou dovolit byť jen jedinou investici bez nějakého fondu. Na druhou stranu velké fakulty, které mají desítky podnětů na investice, by měly udělat nějakou prioritizaci jednotlivých projektů.


Doc. Brom – Chtěl by poprosit, aby nezapadlo to, co říkal doc. Nigrin. Bylo by dobré mít finanční rozvahu k projektů, které jsou již připravované, ať máme připravené peníze i na případné problémy. Měl by prosbu, aby toto probíhalo, pokud to neprobíhá, a aby to bylo komunikováno s komisí.


MUDr. Prášil – Děkuje za připomínky, kontaktuje fakulty s žádostí, aby nám toto zpřesnění daly.


JUDr. Horáček – Potvrdí, co říkal pan kancléř. Veškeré požadavky od Ekonomické komise jsou relevantní a nevidí problém, proč by to nešlo.


Doc. Nigrin – Děkuje doc. Liškovi, že se zeptal, protože bylo nutné, aby zde toto zaznělo.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k Strategickému záměru Univerzity Karlovy na období 2021-2025.

Hlasování 26-0-0

Schváleno

3 – Plán realizace strategického záměru pro rok 2021

MUDr. Prášil – Zatímco Strategický záměr je spíše „wishlist“, tak Plán realizace je již „plán“, tedy to, co budou ze záměru převádět do skutečnosti a budou realizovat. V Plánu se tak naleznou pro jednotlivé investice priority a stanovení jejich financování. Nechybí v něm ani plán investičních aktivit na konkrétní rok.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k Plánu realizace strategického záměru Univerzity Karlovy pro rok 2021.

Hlasování 27-0-0

Schváleno

4 – Zpráva o čerpání prostředků AS UK

Prof. Zahálka, předseda AS UK, bohužel nebyl přítomen, aby se představení ujal, takže Zprávu o čerpání prostředků stručně představila Amáta Vohradská, tajemnice AS UK – Jedná se o každoročně předkládaný dokument, který vychází z dokumentu schváleného v lednu 2019. Loni byl tedy materiál vypracováván poprvé.


Doc. Nigrin – Zprávu za rok 2019 předkládanou v lednu 2020 vypracovával on. V rozpočtu je vždy rezerva na případné výjezdní zasedání AS UK. Kladný zůstatek se dle předpisu převádí do fondu Mikuláše.


Bc. Farkaš – Proč je tam tak velký nárůst u dohod?


Vohradská – Nejspíše se jedná o účetní chybu, ale tyto otázky budou lépe zodpovězeny prof. Zahálkou na pátečním plénu AS UK, kde zároveň dodá i čísla týkající se výše prostředků vynaložených na odměny a stipendia pro senátorky a senátory za jejich činnost v AS UK.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK se seznámila se Zprávu o čerpání prostředků AS UK v roce 2020.

Schváleno tichým souhlasem

5 – Návrh Opatření rektora č. xx/2021 – Přiznávání stipendia v akutní tíživé situaci studenta na UK

Představení se ujal MUDr. Prášil, kancléř UK – Dělali jsme úpravu v Principech 2020 a navyšovali jsme kapitolu, která dávala podporu sociálně slabším studentům. Jednalo se zejména o zvýšení sociálních stipendií a o stravné. To samé platí i pro rok 2021, ale je nutné nezapomenout na to, že původní idea příslušné kapitoly Principů byla i o tom, že chceme podpořit studenty a studentky, které potkala katastrofická situace, kterou standardní stipendium nemůže zahladit. Máme zhruba 1 mil. Kč ve fondu RUK určeném na tyto případy. Navrhujeme přiznat studentovi/ce, které požádají děkana či rektora o tento příspěvek maximálně 100.000 Kč. V OR hovoříme i o tom, že by měl žadatel poskytnout co nejvěrohodnější a nejúplnější podklady související se situací. Bude tam samozřejmě určitá možnost sankce, pokud by se ukázalo, že žádost o příspěvek není relevantní.


Doc. Nigrin – Z čeho se to bude hradit?


MUDr. Prášil – Čl. 4 odst. 1 písm. g) Principů, který pro rok 2021 alokuje částku 5 mil. Kč na pomoc v tíživé situace. Navýšením sociálních stipendií a přiznáním stravného zbývá na tíživé situace zhruba 1 mil. Kč.


Doc. Nigrin – Bylo by vhodné sjednotit pojmy: jednou se v OR používá „Centrum Carolina“ a podruhé „UK Point“.


MUDr. Prášil – Ví o tom, Centrum Karolina tam bylo specifikované jako součást UK Pointu, která se těmito žádostmi bude zabývat. Chápe však výtku a sjednotí to.


Doc. Nigrin – Proč si může student podat dvě totožné žádosti, jak u děkana, tak u rektora?


MUDr. Prášil – Nebyl u debaty, když se OR vytvářelo, ale předpokládá, že při přiznání od děkana je částka hrazena ze stipendijního fondu, ale při přiznání od rektora je to hrazené z tohoto fondu.


Bc. Farkaš – Ano, přesně tak, děkan dává příspěvek ze stipendijního fondu fakulty a rektor z Principů. Celková částka získaná z obou žádostí je maximálně 100.000 Kč na osobu. Viz čl. 2 odst. 2.


Mgr. Hurný – Paní prorektorka Králíčková na pondělní Sociální komisi informovala, že mají již vymyšlený princip, jak budou fakulty s RUK o tomto komunikovat.


Mgr. Glogr – Potvrdí řečené. Po debatách na komisích bylo přislíbeno, že v čl. 3 odst. 3 bude druhá věta smazána a v čl. 3 odst. 1 bude doplněno nové písmeno b). Modifikace by měla být dodána co nejdříve.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu Opatření rektora č. xx/2021 – Přiznávání stipendia v akutní tíživé situaci studenta na UK v předloženém znění.

Hlasování 25-0-0

Schváleno

6 – Nominace delegáta EKASUK do Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK

Mgr. Hurný představil stručně poslání Hodnotící a Kontrolní komise zřizovaných dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK – Pro členství v Hodnotící komisi je zde neslučitelnost fakult, kdy z každé z nich může být v Hodnotící komisi jen jedna osoba. Dnes se o tom radili se SKAS a dovolil by si navrhnout dvě nominace, na kterých se shodli, kdy zbytek nominací bude předmětem jednání studentského čtvrtku a následně budou představeny v pátek Předsednictvu AS UK. Nyní předloží dva konkrétní návrhy k hlasování, konkrétně pro kol. Baďurovou a kol. Grygarovou.


Hlasování pro jednotlivé kandidáty:

Tatiana Baďurová (FHS) – 20 pro

Kateřina Grygarová (3. LF) – 24 pro

Zdržel/a se – 2


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK deleguje Tatianu Baďurovou (FHS) a Kateřinu Grygarovou (3. LF) do Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK.

Hlasování 25-0-0

Schváleno

7 – Nominace delegáta EKASUK do Kontrolní komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK

Mgr. Hurný představil fungování komise již v minulém bodě. Ekonomický komise deleguje jednu osobu, dovoluje si tedy tímto nominovat Bronislava Poula (FF), jak již avizoval v předchozí e-mailové komunikaci.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK deleguje Bronislava Poula (FF) do Kontrolní komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK.

Hlasování 19-0-4

Schváleno

8 – Právní jednání

8.a – Dodatek č. 4 SoD – Mephared

JUDr. Horáček, kvestor UK – Jedná se o požadavek od hlavního architekta projektu, kdy je s ohledem na projektovou dokumentaci nutné rozdělit podlahové prostory. Má potvrzení od obou fakult, že jejich AS návrh dodatku projednaly a schválily.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 02.08.2018 na zhotovení projektové dokumentace na stavbu Mephared 2 mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem a Bogle Architects, s.r.o., IČO: 24818321, jako zhotovitelem, jehož předmětem je změna přílohy č. 1 smlouvy o dílo spočívající ve změně specifikace užitných ploch, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko. Ekonomická komise AS UK doporučuje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo předložit plénu AS UK a následně Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu k uzavření dodatku č. 4.

Hlasování 24-0-0

Schváleno

8.b – Kampus Albertov GCA – přeložka kabelové trasy T-MOBILE

JUDr. Horáček, kvestor UK – Představí obě právní jednání, jelikož obě jsou technické záležitosti. Obojí se týká výstavby Kampusu Albertov a jsou to nutné záležitosti, které je potřeba udělat, aby výstavba probíhala hladce. V prvním případě se jedná o přeložku kabelové trasy, v druhém o přeložku veřejného osvětlení.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala návrh Smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě – překládce stávající infrastruktury mezi UK a T-Mobile Czech Republic a.s., v rámci připravované výstavby Kampusu Albertov – objektu Globcentra, a vyjadřuje k návrhu kladné stanovisko.

Hlasování 25-0-0

Schváleno

8.c – Kampus Albertov GCA – smlouva o přeložce veřejného osvětlení

JUDr. Horáček, kvestor UK, představil tento materiál již v minulém bodě.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala návrh Smlouvy o provedení přeložky veřejného osvětlení mezi UK jako stavebníkem a Hlavním městem Prahou, kterou zastupuje společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s., v rámci připravované výstavby Kampusu Albertov – objektu Globcentra, a vyjadřuje k návrhu kladné stanovisko.

Hlasování 24-0-0

Schváleno

9 – Průběžné hodnocení HR Award

MUDr. Prášil – Má milou příležitost komentovat projekt, který je po dvou letech jeho realizace jedním z nejdůležitějších hybatelů inovací, které se nám podařilo na UK realizovat. Na přelomu let 2018/19 se ucházeli o přidělení certifikátu HR Award, který znamená přihlášení se dokumentům, které prosazují transparentnost, otevřenost a spravedlivé zacházení s akademickými pracovníky. V souladu s těmito zásadami se po udělení certifikátu spustil sled kroků dle akčního plánu, který spolu s žádostí předkládali. V jeho rámci za poslední dva roky udělali řadu důležitých kroků. Jmenuje mimo jiné revizi, resp. novelizaci řádu výběrového řízení. Nyní dokončují i přípravu kariérního rámce pro kariérní rozvoj na UK. Dále provedli mnoho menších kroků, které směřovali k tomu, abychom byli jako instituce příjemnější a otevřenější k zahraničním zaměstnancům. V tuto chvíli se nacházejí ve dvouletém milníku od udělení certifikátu, který vyžaduje hodnotící zprávu a dále do dosavadního akčního plánu vepíší, co se povedlo za celou dobu realizovat. Na následujících 36 měsíců navrhli plán nový. Pokud bude HR Award přiznáno, tak budou dle akčního plánu realizovat nové činnosti. Za 3 roky by také přijeli na UK zahraniční kontroloři. Udržení certifikátu není jen formalita, protože není zřídkavé, že univerzity o certifikát při mezihodnocení přijdou. Věří ale, že si certifikát udrží. Mgr. Tereza Smužová, jež je hlavní koordinátorkou projektu, za poslední roky odvedla skvělou práci.


Doc. Himl – Má otázku, která s cílem a udržením certifikátu sice souvisí jen volně, ale objevilo se to i ve Strategickém záměru. Jedná se o kariérní rámec. Jak se plánuje jeho projednávání?


MUDr. Prášil – Za něj je to jedna ze stěžejních událostí letošního roku. Chtěli by ho na jednání AS UK dostat do konce červa 2021. Do té doby by byl rád, aby jeho ostrá verze prošla kolegiem rektora, rozšířeným kolegiem rektora a jednáním s tajemníky. Jelikož v sobě obsahuje i hodnocení pracovníků, tak chtěli, aby si jej fakulty také ozkoušely. Nyní toto hodnocení probíhá na třech fakultách. Plánem je, že do konce kvartálu by toto měli uzavřít a následně přednést kolegiu rektora, rozšířenému kolegiu rektora a tajemníků výsledky, dle zpětné vazby materiál upravit a předat jej k jednání AS UK.


Dr. Šima – Vzpomíná si na debatu před žádostí o HR Award. Jeden z argumentů byl, že to bude jeden z požadavků pro čerpání z evropských vědeckých peněz. Našel i plány pro genderovou rovnost, což bude podmínka pro čerpání z Horizon Europe. Jaké další kroky v tomto UK plánuje?


MUDr. Prášil – Pokud jde o genderovou rovnost, tak jsou si vědomy této podmínky. Nyní si vyjasňují s Evropskou radou, jak si tento dokument představují, protože dokument může mít různou šíři i hloubku na UK. Mgr. Smužová jej informovala, že návrh na řešení tohoto předloží do kolegia rektora spolu s kariérním řádem. V tuto chvíli nemůže říci k tomu více, ale nyní se na přelomu roku snažili více ošetřit problematiku sexuálního obtěžování a přistoupí stejným citlivým způsobem i k problematice genderové rovnosti.


Dr. Šima – Děkuje, stačí pak písemná informace o tom, jaké kroky podnikli.


Doc. Dolejší – Chce se zeptat, zda by se Ekonomická komise AS UK mohla podívat na současnou podobu navrhovaného kariérního řádu. Přijde mu důležitá zejména otázka pozdních fází kariéry, jelikož by jej zajímalo, zda jsou v něm ošetřeni i akademici v důchodovém věku.


MUDr. Prášil – Samozřejmě jej zašle, ale důvod pro neposlání je, že tento návrh vnímali jako něco, co budou teprve testovat a nechtěli posílat polotovar. Rozhodně se ale nebrání tomu poslat to nyní. Pokud jde o jednotlivé typy pracovníků, tak hodně vycházeli z úprav, které již mají nějaké fakulty. Hodně se inspirovali na MFF. Pošle to a jakmile bude vědět, jaká jsou připravovaná opatření a úpravy, tak bude připraven si o tomto popovídat.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k podkladům k průběžnému hodnocení HR Award.

Hlasování 24-0-1

Schváleno

10 – Různé

MUDr. Prášil – Stále trvá odhodlání vedení UK předložit AS UK doplněné Principy ohledně strategického fondu rektora a probírali to i na kolegiu rektora. Nejpozději na březnovém plénu by rádi přišli s tímto návrhem a upravili tak Principy na rok 2021.


Doc. Nigrin – Touto formou by rád vyjádřil podporu panu rektorovi a doufá, že bude brzy v pořádku.


Bc. Farkaš – Bude strategický fond rektora předkládaný v podobě změn, které byly debatovány s panem rektorem na Patejdlovce?


MUDr. Prášil – Tam nebyl přítomen, ale pokud pan rektor dojednal nějaké změny, tak by je to mělo zahrnovat.


Doc. Brom – Chtěl se ujistit: ten strategický fond by se měl implementovat již v roce 2021?


MUDr. Prášil – Ano, to byl záměr, jelikož už v roce 2021 dojde k dělení prostředků na vědu dle vnitřního hodnocení. V té souvislosti dojde k tomu, že budou obory, které budou mít málo prostředků, ale vedení UK si je bude přát podpořit, protože je bude vnímat jako strategicky významné.


Doc. Nigrin – Aby zrekapitulovat debatu z jara 2020: ono už to bylo v Principech tehdy, ale následně to vyjmuli, protože pro tento fond požadovali jasná pravidla, aby bylo jasně dané, na co bude využíván.


MUDr. Prášil – Ano, to je důvod, proč pan rektor i pan prorektor Konvalinka čekají na konec hodnocení, aby mohli pravidla dostatečně dobře navrhnout.


Dr. Kuthan – Rád by se zeptal, jaké jsou výhledy Národní programu udržitelnosti 2, resp. zda se už ví o nějaké náhradě nebo se už ví, že na to nic nebude, nebo zda o tom nevíme nic.


JUDr. Horáček – Zatím nemá žádné informace a zkusí kontaktovat pana prorektora Konvalinku, ale obává se, že žádné informace nejsou. Těžko z toho, že je ticho, vyvozovat, zda je to dobře nebo ne.


Dr. Kuthan – Děkuje za odpověď. Chápe, že nejsou informace, ale tento bod je důležitou informací pro mnoho fakult.


MUDr. Prášil – Na vedení UK zatím nic nedorazilo a po poslední Ekonomické komisi se ptali pana prorektora Konvalinky na totéž a ten potvrdil absenci informací.


Doc. Nigrin stručně představil závěry debaty o budoucnosti fondu Mikuláši. Ke konci ledna odešle jménem Ekonomické komise AS UK vedení UK dopis, který bude blíže specifikovat požadavky a přání komise v souvislosti s tímto fondem. Doc. Nigrin se dále rozloučil se všemi přítomnými a poděkoval za skvělou práci v uplynulém roce všem končícím senátorům a členům komise, kteří již nebudou v práci v komisi pokračovat.
Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Za správnost: Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK


Poslední změna: 2. únor 2021 13:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám