Zápis ze zasedání AS UK 5. února 2021


Prezenční listina


Přítomní členové AS UK


1. LF

2. LF

3. LF

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

Kamila Otrubová

Matěj Višňa

Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.

MUDr. Anna Olšerová

Tomáš Stejskal

Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

MUDr. Jan Gojda, Ph.D.

Martina Horáková

Veronika Viktoria Matrazsek

LF P

LF HK

FarmF

MUDr. Karel Ježek, Ph.D

Doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.

MUDr. Anna Malečková

Štěpán Suk

Doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

Vojtěch Novotný

Kristián Lux

Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.

Ing. Vladimír Kubíček, CSc.

Tomáš Jan

Eliška Voříšková

FF

PF

PedF

Mgr. Karel Šima, Ph.D.

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.

Mgr. Tomáš Konečný

Bc. Martin Čihák

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

JUDr. Michal Říha

Mgr. Michael Glogr

doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.

PhDr. David Greger, Ph.D.

Bc. et Bc. Veronika Müllerová

Bc. Veronika Vohlídková

FTVS

PřF

MFF

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D.

Mgr. et Bc. Filip Hruša

Ing. Milan Skrbek

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

Doc. Ing. Stanislav Smrček

Mgr. et Mgr. David Hurný

Mgr. Jan Pačes

Doc. RNDr. Jiří Dolejší

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

Bc. Andrej Farkaš

Bc. Patrícia Schmidtová

FSV

KTF

HTF

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D

Mgr. Eliška Černovská

Bc. Kristýna Švárová

JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.

Doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.

Mgr. Karolína Štauberová

Mgr. Martin Boukal

ThDr. Jaroslav Hrdlička

ThDr. Pavel Helan, Th.D.

Terezie Remencová

Mgr. Kateřina Hlaváčová

ETF

FHS

Součásti

Doc. Petr Sláma, Th.D.

Mgr. Jan Kranát, Ph.D.

Ondřej Horký

Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl

Mgr. Josef Kružík, Ph.D

Mgr. Jan Potoček

Mgr. Zuzana Terry

Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.

PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D.Omluvení členové AS UK


Hosté

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prorektor pro rozvoj

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., prorektorka pro evropskou problematiku

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost

Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. (KR)

MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK

MUDr. Josef Fontana (KR)

Mgr. Šárka Vohlídalová (RUK)

Aleš Plojhar (ÚVT)

Mgr. Tereza Smužová (RUK)

Štěpán Bojar (ÚVT)

Michael Kučera

Mgr. David Pavlorek (FF)

Amáta Vohradská (PF), tajemnice AS UK

Anna Matoušková (PF), tajemnice Legislativní komise AS UK


1. Zahájení a předání osvědčení novým členům

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, v 10:00 hod. přivítal přítomné členy AS UK i hosty. Zasedání se konalo jak prezenční formou v Modré posluchárně Karolina, tak distanční formou prostřednictvím platformy MS Teams.


Program

Předsednictvo AS UK navrhlo program zasedání AS UK. Program byl rozeslán členům AS UK a zveřejněn na internetových stránkách senátu.


1. Zahájení a předání osvědčení novým členům AS UK

2. Volba předsedy AS UK

3. Volba místopředsedy AS UK

4. Volba dalších členů předsednictva AS UK

5. Ustavení pracovních komisí a volba předsedů pracovních komisí


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje program zasedání.”

Schváleno tichým souhlasem


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl, že osvědčení byla vzhledem k tomu, že se zasedání koná převážně distančně, zaslána JUDr. Hřebejkem, předsedou Hlavní volební komise, dne 1. února 2021 emailem, přičemž originály jsou k dispozici k vyzvednutí na Sekretariátu AS UK.


Osvědčení obdrželi:

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1.LF)

Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D. (1.LF)

Kamila Otrubová (1.LF)

Matěj Višňa (1.LF)

Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. (3.LF)

MUDr. Jan Gojda, Ph.D. (3.LF)

Martina Horáková (3.LF)

Veronika Viktoria Matrazsek (3.LF)

doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (PedF)

PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF)

Bc. et Bc. Veronika Müllerová (PedF)

Bc. Veronika Vohlídková (PedF)

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS)

Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS)

Mgr. et Bc. Filip Hruša (FTVS)

Ing. Milan Skrbek (FTVS)

JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. (KTF)

Doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (KTF)

Mgr. Karolína Štauberová (KTF)

Mgr. Martin Boukal (KTF)

ThDr. Pavel Helan, Th.D. (HTF)

Štěpán Suk (LFP)


Skrutátorem byl určen: Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF)


Ustanovení komise pro tajné hlasování

Navrženi byli: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Bc. Andrej Farkaš (MFF) a Eliška Voříšková (FaF).


Hlasování o komisi pro tajné hlasování

Pro 49, proti 0, zdržel se 3

Schváleno


Předsedou volební komise byl zvolen: Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF)


2. Volba předsedy AS UK

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), předseda komise pro tajné hlasování, seznámil členy AS UK s procedurou voleb.


Kandidátem pro volbu předsedy AS UK byl prof. Zuzanou Moťovskou (3.LF) navržen prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), který přijal nominaci a krátce představil sebe i teze, se kterými kandiduje na tuto funkci.


Předseda komise zahájil hlasování v elektronické aplikaci pro tajné hlasování.

Poté, co odhlasovali všichni členové AS, předseda komise hlasování ukončil.


Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), předseda komise pro tajné hlasování, seznámil plénum senátu s výsledky hlasování.


Výsledky tajného hlasování:

Prostřednictvím aplikace pro tajné hlasování hlasovalo 60 členů AS UK. Pro prof. Ing. Františka Zahálku, Ph.D. (FTVS) bylo odevzdáno 57 platných hlasů, nikdo nebyl proti a 3 se zdrželi.


Usnesení:

„AS UK zvolil prof. Ing. Františka Zahálku, Ph.D. (FTVS) předsedou Akademického senátu Univerzity Karlovy.”


3. Volba místopředsedy AS UK

Bod uvedl doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), předseda komise pro tajné hlasování.


Kandidátem pro volbu místopředsedy AS UK byl Bc. Andrejem Farkašem (MFF) navržen Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), který přijal nominaci a krátce představil sebe i teze, se kterými kandiduje na tuto funkci.


Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), předseda komise pro tajné hlasování, zahájil hlasování v elektronické aplikaci pro tajné hlasování.


Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), předseda komise pro tajné hlasování, seznámil plénum senátu s výsledky hlasování.


Výsledky tajného hlasování:

Prostřednictvím aplikace pro tajné hlasování hlasovalo 58 členů AS UK. Pro Mgr. et Mgr. Davida Hurného (PřF) bylo odevzdáno 51 platných hlasů, nikdo nebyl proti a 7 se zdrželo.


Usnesení:

„AS UK zvolil Mgr. et Mgr. Davida Hurného (PřF) místopředsedou Akademického senátu Univerzity Karlovy.”


4. Volba dalších členů předsednictva AS UK

Bod uvedl doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), předseda komise pro tajné hlasování.


Kandidáty pro volbu dalších členů předsednictva AS UK byli navrženi: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF), prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. (3. LF), MUDr. Anna Malečková (LFP). Navržení kandidáti se v pořadí, v jakém byli navrženi, vyjádřili, zda souhlasí se svou nominací a krátce se představili.


Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), předseda komise pro tajné hlasování, zahájil hlasování v elektronické aplikaci pro tajné hlasování.


Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), předseda komise pro tajné hlasování, seznámil plénum senátu s výsledky hlasování.


Výsledky tajného hlasování:

Prostřednictvím aplikace pro tajné hlasování hlasovalo 60 členů AS UK, nikdo se nezdržel. Pro doc. PhDr. Tomáše Nigrina, Ph.D. (FSV) bylo odevzdáno 45 platných hlasů. Pro JUDr. Ing. Josefa Stašu, CSc. (PF) bylo odevzdáno 54 platných hlasů. Pro prof. MUDr. Zuzanu Moťovskou, Ph.D. (3. LF) bylo odevzdáno 53 platných hlasů. Pro MUDr. Annu Malečkovou (LF P) bylo odevzdáno 59 platných hlasů.


Usnesení:

„AS UK zvolil doc. PhDr. Tomáše Nigrina, Ph.D. (FSV), JUDr. Ing. Josefa Stašu, CSc. (PF), prof. MUDr. Zuzanu Moťovskou, Ph.D. (3. LF) a MUDr. Annu Malečkovou (LF P) do předsednictva Akademického senátu Univerzity Karlovy.”


5. Ustavení pracovních komisí a volba předsedů pracovních komisí

Bod uvedl prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, a navrhl ustanovení Ekonomické, Legislativní, Sociální a Studijní komise, neboť dle Jednacího řádu Akademického senátu UK se tyto komise zřizují povinně. Informoval, že o zřízení dalších komisí se bude hlasovat zvlášť.


Usnesení:

„AS UK ustanovil Ekonomickou, Legislativní, Sociální a Studijní komisi AS UK.”

Hlasování

Pro 57, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


Prof. Zahálka dále vyzval k návrhům na ustanovení dalších komisí AS UK.


Jan (FaF) navrhl zřízení Petiční komise AS UK.


Usnesení:

„AS UK ustanovil Petiční komisi AS UK.”

Hlasování

Pro 55, proti 1, zdržel se 1

Schváleno


Bc. Farkaš (MFF) navrhl zřízení Komise pro informační technologie. Prof. Zahálka tento návrh podpořil.


Usnesení:

„AS UK ustanovil Komisi pro informační technologie AS UK.”

Hlasování

Pro 55, proti 2, zdržel se 2

Schváleno


Horký (HTF) navrhl zřízení Ediční komise AS UK. Mgr. Hruša tento návrh podpořil.


Usnesení:

„AS UK ustanovil Ediční komisi AS UK.”

Hlasování

Pro 55, proti 0, zdržel se 1

Schváleno


Prof. František Zahálka vyhlásil přestávku.


Amáta Vohradská, tajemnice AS UK, svolala první zasedání pracovních komisí pro volbu předsedů.


Následně prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, oznámil jména nových předsedů jednotlivých komisí.


Předsedy jednotlivých pracovních komisí AS UK se stali:


Ekonomická komise: Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV) Doc. Nigrin obdržel 27 hlasů z celkového počtu 35 hlasujících. 2 hlasující byli proti, 6 se zdrželo.

Legislativní komise: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF) Nikdo nebyl proti.

Sociální komise: Michael Glogr (PF) Nikdo nebyl proti.

Studijní komise: JUDr. Michal Říha (PF) Nikdo nebyl proti.

Komise pro IT: Bc. Andrej Farkaš (MFF) Nikdo nebyl proti.

Petiční komise: Tomáš Jan (FaF) Nikdo nebyl proti.

Ediční komise: Ondřej Horký (ETF) Nikdo nebyl proti.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, popřál nově zvoleným předsedům mnoho štěstí ve výkonu jejich funkce.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, vyzval členy AS UK, zdali mají nějaké podněty nebo otázky. Nebyl vznesen žádný podnět. Závěrem informoval, že časový harmonogram zasedání AS UK bude vyvěšen na internetových stránkách a rozeslán prostřednictvím e-mailu.


Prof. Wildová za vedení UK pogratulovala nově zvolenému předsednictvu AS UK. Vyřídila též pozdravy od J. M. pana rektora.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval senátorům za jejich účast na zasedání AS UK a oznámil termín příštího zasedání, které se bude konat 12. března 2021 v 10:00. Zasedání ukončil ve 12:45.prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.,

předseda AS UKZapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 12. březen 2021 10:07 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám