Zápis ze zasedání AS UK 12. března 2021


Prezenční listina


Přítomní členové AS UK


1. LF

2. LF

3. LF

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

Kamila Otrubová

Matěj Višňa

Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.

MUDr. Anna Olšerová

Tomáš Stejskal

Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

MUDr. Jan Gojda, Ph.D.

Martina Horáková

Veronika Viktoria Matrazsek

LF P

LF HK

FarmF

MUDr. Karel Ježek, Ph.D

MUDr. Anna Malečková

Štěpán Suk

Doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

Kristián Lux

Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.

Tomáš Jan

Eliška Voříšková

FF

PF

PedF

Mgr. Karel Šima, Ph.D.

Mgr. Tomáš Konečný

Bc. Martin Čihák

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

JUDr. Michal Říha

Mgr. Michael Glogr

doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.

PhDr. David Greger, Ph.D.

Bc. et Bc. Veronika Müllerová

Bc. Veronika Vohlídková

FTVS

PřF

MFF

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D.

Mgr. et Bc. Filip Hruša

Ing. Milan Skrbek

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

Doc. Ing. Stanislav Smrček

Mgr. et Mgr. David Hurný

Mgr. Jan Pačes

Doc. RNDr. Jiří Dolejší

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

Bc. Andrej Farkaš

Bc. Patrícia Schmidtová

FSV

KTF

HTF

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D

Mgr. Eliška Černovská

Bc. Kristýna Švárová

JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.

Doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.

Mgr. Karolína Štauberová

Mgr. Martin Boukal

ThDr. Jaroslav Hrdlička

ThDr. Pavel Helan, Th.D.

Terezie Remencová

Mgr. Kateřina Hlaváčová

ETF

FHS

Součásti

Doc. Petr Sláma, Th.D.

Ondřej Horký

Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl

Mgr. Josef Kružík, Ph.D.

Mgr. Jan Potoček

Mgr. Zuzana Terry

Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.

PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D.Hosté

Prof. MUDr. Tomáš Zima, MBA, rektor UK

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prorektor pro rozvoj

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

Prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prorektor pro vědu a výzkum

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., prorektorka pro evropskou problematiku

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost

MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., kvestor UK

MUDr. Josef Fontana (KR)

Mgr. Václav Hájek (RUK)

Mgr. Alena Vlasáková, DiS. (RUK)

RNDr. Helena Kvačková (RUK)

Mgr. Jitka Baťková (RUK)

JUDr. Jan Wagner (RUK)

Bc. Miroslav Čermák (RUK)

Aleš Plojhar (ÚVT)

RNDr. Radim Špaček (RUK)

Marek Vinklát, Ph.D.

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. (3.LF)

Amáta Vohradská (PF), tajemnice AS UK

Anna Matoušková (PF), tajemnice Legislativní komise AS UK


1. Zahájení a určení skrutátora

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, v 10:00 hod. přivítal přítomné členy AS UK i hosty. Zasedání se konalo pouze distanční formou prostřednictvím platformy MS Teams.


Skrutátorem byl určen: Mgr. et Mgr. David Hurný


Program

Předsednictvo AS UK navrhlo program zasedání AS UK. Program byl rozeslán členům AS UK a zveřejněn na internetových stránkách senátu.


1. Zahájení a určení skrutátora

2. Kontrola a schválení zápisů ze zasedání AS UK konaných dne 22. ledna 2021 a 5. února 2021

3. Vystoupení J.M. pana rektora

4. Návrh na prodloužení mimořádného stavu na UK

5. Návrh na upřesnění Principů pro rozdělování příspěvků a dotací pro rok 2021 – hodnocení vědy

6. Vnitřní předpisy fakult

7. Právní jednání

8. Informace z pracovních komisí

9. Informace z Rady vysokých škol

10. Různé


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje program zasedání.”

Schváleno tichým souhlasem

2. Kontrola a schválení zápisů ze zasedání AS UK konaných dne 22. ledna 2021 a 5. února 2021

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK, informovala o tom, že k předloženým návrhům zápisů ze zasedání AS UK konaných dne 22. ledna 2021 a 5. února 2021 nebyla doručena žádná připomínka.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 22. ledna 2021.”

Hlasování

Pro 53, proti 0, zdržel se 3

Schváleno


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 5. února 2021.”

Hlasování

Pro 55, proti 0, zdržel se 1

Schváleno


3. Vystoupení J.M. pana rektora

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. panu rektorovi.


J. M. pan rektor uvedl, že minulý týden začaly přípravy směřující k testování zaměstnanců UK na onemocnění COVID-19. Děkani byli o podrobnostech informováni v pondělí na zasedání rozšířeného kolegia rektora. Na UK byl plošně vyhlášen home office, přičemž děkanům bylo umožněno identifikovat osoby, které nezbytně musí docházet na pracoviště. Tyto osoby budou pravidelně testovány na COVID-19. Jednou z variant je samotestování, které může probíhat v režimu samotných fakult, které zajistí dohled zodpovědné osoby. Tato varianta je aktuálně v jednání s představiteli fakult. Další možností je využít testovacího centra UK na Albertově, kde bude testování pro zaměstnance otevřeno v pondělí, ve středu a v pátek. Současně byly vytvořeny mobilní testovací týmy, které budou dojíždět na příslušná pracoviště. Testování bude probíhat též na kolejích. V této souvislosti bude připraven návrh úpravy Principů pro rozdělování příspěvků a dotací, který bude reflektovat nutnost financování těchto aktivit.


Dále J. M. pan rektor informoval o průběhu jednání na půdě MŠMT. Na začátku příštího týdne mají být odevzdány seznamy vyučujících (ve středním a vyšším věku), kteří mají zájem být naočkováni proti onemocnění COVID-19. V rámci výuky byly připraveny harmonogramy pro přijímací řízení na příští rok, zejména v souvislosti s posunutím termínů maturit. Návrhy již byly diskutovány i s příslušnými proděkany. Je připraven dokument o vnitřním hodnocení studijních programů; Rada pro vnitřní hodnocení by se měla věnovat kvalitě studijních programů, které byly schváleny na 5 let. V pondělí bude projednáván postup ohledně promocí. Vedení UK se bude snažit promoce zachovat, je v plánu přidání termínů od 16:30 v průběhu května až srpna, což by epidemiologická situace mohlo dovolit. Přichází v úvahu i pronájem dalších prostor pro bakalářské promoce. V oblasti doktorských studií se objevuje problém s prodlužováním studia doktorandů vzhledem k současné situaci, přičemž třetina navýšeného rozpočtu MŠMT jde právě na doktorská stipendia. V této souvislosti se předpokládá i zatížení rozpočtu UK, což se musí promítnout do Principů pro rozdělování příspěvků a dotací. V tuto chvíli se MŠMT rovněž dotazuje nově jmenovaných profesorů a profesorek, zda chtějí počkat na standardní jmenovací akt za účasti ministra, nebo zda budou ochotni převzít dekrety od J. M. pana rektora. Vědecká rada UK schválila vědní oblasti a roztřídění oborů do programu Cooperatio, který má nahradit programy PROGRES. Cílem je, aby do prázdnin Vědecká rada schválila koordinátory a zástupce koordinačních rad. V říjnu či listopadu 2021 bude projednán obecný záměr, kam ve vědní oblasti směřovat, což umožní, aby lidé, kteří jsou financováni z programu PROGRES, mohli být plynule přesunuti do programu Cooperatio. J. M. pan rektor zároveň uvedl, že proběhlo vyhodnocení GA UK, bylo podáno 784 nových projektů, řada jich pokračuje z minulých let. Celková úspěšnost byla v letošním roce 38%, což je o 3% více než loni. Připravují se velká centra v oblasti vědy, např. Národní centrum pro virologii, Národní program onkologický, jakož i další programy společenskovědní. V rámci Národního programu obnovy by měly vzniknout 3 velké kampusy (Biocentrum Albertov, MEPHARED v Hradci Králové a PharmaHub v Brně).


Rozprava


Mgr. Hurný připomněl, že je řada experimentálních činností, na které se nevztahují výjimky, studenti mají polovinu výuky a nemohou dokončovat závěrečné práce. Apeloval na vedení UK, aby zástupci vedení UK více využívali mediální prostor k tomu, aby tuto situaci řešili. J. M. pan rektor uvedl, že vedení UK jedná o snížení poplatků, podklad na kolegium rektora bude projednáván příští týden. Zejm. bude řešit situaci studentů, kteří se věnovali dobrovolnické činnosti. V případě doktorandů, kteří mají úvazky, J. M. pan rektor připomněl, že nezakázal vstup do budov. Je připuštěna varianta konzultace student-vyučující. J. M. pan rektor nechá zpracovat výstup, který ukáže, kolikrát v průběhu loňského roku tento problém v médiích adresoval. Mgr. Hurný uvedl, že řešení v podobě odpuštění poplatků by se nemělo týkat jen těch, kteří mají nařízenou pracovní povinnost. J. M. pan rektor poznamenal, že ti, co prodlouží o první rok, mají tento rok zdarma. Poukázal na souvislost se stipendijními fondy. Mgr. Hurný uvedl, opatření nemusí být paušální, jde vytipovat studijní programy, kde je velký podíl experimentální činnosti a praktické výuky.


Mgr. Pačes poznamenal, že běží již třetí semestr, kdy je praktická výuka omezena. Dále požádal, zda by bylo možné vyjasnit fakultám příslušná opatření o nařízení home office. Některé fakulty si ho vyložily tak, že má dojít k přerušení experimentální činnosti. Dotázal se, do kdy má opatření platit. J. M. pan rektor připomněl, že v pondělí na jednání rozšířeného kolegia rektora upozorňoval, že plošné vyhlášení home office znamená, že všichni pracovníci mají automaticky schválený home office, což směřuje k ulevení administrativní zátěže. Zároveň je umožněno, aby děkani fakult vyhotovili seznam lidí, kteří na home office z jakéhokoli důvodu fungovat nemůžou, a ti pak budou pravidelně testováni. Se všemi bylo toto opatření diskutováno. Mgr. Pačes přesto požádal o upřesnění, jelikož např. na PřF UK je výklad opačný než výklad vedení UK. J. M. pan rektor přislíbil, že zveřejní výklad na internetových stránkách UK. Aktuální situace podle jeho předpokladů neskončí dříve než po Velikonocích.


Dr. Šima se dotázal na zpochybnění habilitačního řízení dr. Němcové Tejkalové a související výzvu k projednání její habilitace na Vědecké radě UK. J. M. pan rektor uvedl, že plánuje hovořit s děkankou FTVS Kohlíkovou, jelikož hlasování Vědecké rady FTVS bylo jednoznačné. Zadal odboru pro vědu a výzkum, aby vypracoval přehled habilitačních prací v oboru kinantropologie. Následně v souladu s vysokoškolským zákonem učiní rozhodnutí.


Doc. Nigrin se dotázal na praktické provedení testování zaměstnanců z pracovněprávního hlediska. Požádal, aby byl fakultám ze strany vedení UK poskytnut návod, jak z hlediska pracovněprávního a organizačního postupovat. J. M. pan rektor uvedl, že pokud zaměstnanec dojde na Albertov nebo se fakulta domluví s mobilním týmem, bude vzorek profesionálně odebrán. Samotest provádí člověk sám na sobě, ale musí být proveden před zodpovědnou pověřenou osobou, která dosvědčí, že zaměstnanec test provedl a je negativní. Doc. Nigrin požádal o poskytnutí rady z hlediska pracovněprávního. MUDr. Prášil doplnil, že již existuje značné množství návodů s odkazem na mimořádné opatření a nebude problém v tom, aby vedení UK zaslalo odkaz na tyto návody.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace od vedení UK.”

Schváleno tichým souhlasem


4. Návrh na prodloužení mimořádného stavu na UK

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. panu rektorovi k představení navrženého materiálu.


J. M. pan rektor uvedl, že jde o návrh na pokračování současného stavu, jelikož situace se nezlepšila. Pokud by se situace výrazně zlepšila před dalším zasedáním AS UK, je připraven mimořádný stav předčasně ukončit.


Návrh usnesení:

„AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k prodloužení mimořádného stavu na UK do 30. dubna 2021.”

Hlasování

Pro 55, proti 1, zdržel se 3

Schváleno


5. Návrh na upřesnění Principů pro rozdělování příspěvků a dotací pro rok 2021 – hodnocení vědy

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo J. M. panu rektorovi.


J. M. pan rektor uvedl, že hodnocení proběhlo v minulém roce díky pandemii distančně. Návrh spočívá ve změně koeficientů hodnocených součástí, resp. rozšíření a zjemnění hodnotící škály (přidání B+, C+, D+). Na UK bylo hodnoceno 21 součástí, kdy podle nyní navrženého režimu hodnocení A bylo uděleno v jednom případě a hodnocení D nebylo uděleno žádné. Srovnal, jak by si jednotlivé součásti stály v případě přísnějšího režimu oproti navrženému režimu mírnějšímu. Vysvětlil též jednotlivé varianty týkající se otázky fixace výsledků hodnocení pro cyklus 2021-2024. Jednou z variant je každý kalendářní rok vycházet ze stavu loňského roku a aplikovat známky vzešlé každoročně. Druhou variantou je pro další roky jen proporcionálně navyšovat při navýšení rozpočtu na vědu. Pro letošní a příští rok je vhodnější nechat pro oba roky navýšení dle hodnocení a dále pak postupovat dle názoru nového vedení UK a schválených Principů pro rozdělování příspěvků a dotací.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která nedoporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko poměrem hlasů 10 – 3 – 10. Doc. Nigrin vysvětlil, že se setkalo několik faktorů. Zaprvé se EK AS UK domnívala, že projednávaný materiál obdržela opožděně. Závažnější však byl deficit komunikace v této oblasti, zejména co se týče techniky rozdělení prostředků. EK AS UK už jednou žádala o konání kulatého stolu s prorektorem pro vědu a výzkum k hodnocení vědy, který sice proběhl, ale s celou akademickou obcí, škála řešených otázek byla tedy jiná.


Bc. Farkaš uvedl, že jsme se rozhodli opustit starý systém hodnocení vědy, což je samo o sobě dobrá věc, ale za problematické spatřuje, že je připravován koncept pro Principy pro rozdělování příspěvků a dotací pro rok 2022, ale zároveň implementujeme nový systém již nyní. J. M. pan rektor uvedl, že o tom, že se bude nově hodnotit věda se na UK ví relativně dlouho. To, že si UK nechá sama udělat hodnocení vědy mezinárodním panelem, se také rozhodlo dávno. To, že mezinárodní panel udělal jemnější rozdělení, je dáno tím, že na západních univerzitách se známka „A“ dává velmi zřídka. Jak dopadne, když se něco dělá poprvé, nelze vědět dopředu. To, jaký systém bude nastaven pro rok 2022, je otázka debaty s EK AS UK a fakultami. Pokud nebude změna schválená letos, určitě ji navrhne pro příští rok.


Prof. Zahálka uvedl, že zjemnění se mu zdá správné, ale neklid vznikl z toho, že původně zaznělo, že se zjemnění zatím nebude zohledňovat v rozdělení peněz. J. M. pan rektor poznamenal, že v Principech pro rozdělování příspěvků a dotací je jasně uvedeno, že programy budou násobeny koeficientem přiřazeným k celkovému hodnocení, které fakulta nebo součást obdrží (čl. 2 odst. 3). Prof. Zahálka poznamenal, že tam není uvedeno, od kterého roku. J. M. pan rektor uvedl, že jde o schválený dokument pro rok 2021.


Mgr. Pačes uvedl, že negativní rozhodnutí EK AS UK je dáno i tím, že související debata byla poměrně nesrozumitelná. Zároveň se přiklonil k jemnější škále hodnocení, jelikož výsledky z ní získané pomůžou všem.


Prof. Konvalinka, prorektor pro vědu a výzkum doplnil, že skutečnost, že se hodnocení bude používat pro rozpočet, se ví již od května loňského roku. Připomněl, že proces hodnocení byl dvoukolový, nejprve proběhlo hodnocení jednotlivých vědních oborů na UK, které následně bylo předloženo fakultám. Poté se prováděla hodnocení součástí a fakult na základě hodnocení vědních. Práce měla skončit do konce roku, ale kvůli pandemii došlo ke zpoždění. Teprve před 3 týdny dostalo vedení UK informaci o jemnější škále hodnocení. Z hlediska finančního je jemnější škála pro naprostou většinu fakult výhodnější


Dr. Greger uvedl, že hodnocení bylo výborné, ale čím více skupin uděláme, tím větší zároveň bude chyba měření, což je statistická zákonitost. Myslí si, že kladů zavedení jemnější škály je více než záporů, ale mělo by to být účinné pouze jeden rok. J. M. pan rektor poděkoval za podporu návrhu. Debata pro rok 2022 je otevřená a závisí na tom, jak dopadne projednávání tohoto návrhu. Rozpočet pro rok 2022 je ve hvězdách, média opomínají některé zásadní informace, např. že ministryně financí má peníze do června.


Doc. Dolejší se dotázal, zda má prof. Konvalinka představu o chybě měření, která představuje rozdíl mezi B a B+. S tím souvisí další záležitosti, zejm. otázka, zda hodnotící panel věděl o tom, že hodnocení bude mít finanční důsledky. Prof. Konvalinka uvedl, že UK ustoupila od hodnocení pomocí aritmetického součtu výstupů. Důležité je, že fakulty nejsou srovnávány mezi sebou, ale s mezinárodním benchmarkem. Samozřejmě se v hodnocení projeví určitá chybovost, ale je to mnohem lepší než aritmetické součty výstupů.


Dr. Jüptner je rád, že hodnocení vědy proběhlo a hodnotitelé byli přísní, na druhou stranu si musíme být vědomi určité míry chybovosti. Je dobře, že hodnotící rada je nezávislá, v hodnotících kritériích se však můžou vyskytovat odchylky. Dále vyjádřil skepsi ohledně státního rozpočtu pro rok 2022. Z pohledu politologa nás čeká výrazný propad veřejných financí a měli bychom počítat s tím, že objem prostředků se sníží. Jemnější škálu pokládá za lepší, ale přimlouvá se za to, aby při hlasování bylo zřejmé, o jakých variantách se hlasuje. J. M. pan rektor vyjasnil, že v tuto chvíli se hlasuje pouze o roce 2021. Hlasuje se o koeficientech, kterými se budou částky na programy PROGRES násobit. UK obecně v roce 2021 zaznamenala nárůst finančních prostředků na vědu, což znamená, že i ten nejhůře hodnocený může dostat více než v roce 2020.


Doc. Brom uvedl, že není dobře dělat takovou úpravu na poslední chvíli, ale rozumí tomu, že to lépe nešlo. Vzhledem k potenciální chybovosti měření by měl problém promítat koeficienty do dalších let, ale nyní nemá problém návrh podpořit.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh na upřesnění Principů pro rozdělování příspěvků a dotací pro rok 2021.“

Hlasování

Pro 45, proti 1, zdržel se 11

Schváleno


6. Vnitřní předpisy fakult

Tento bod uvedl JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK, a představil došlé návrhy fakultních vnitřních předpisů. Uvedl, že pět návrhů Legislativní komise AS UK vrátila fakultám s věcnými připomínkami. Materiály byly řádně zveřejněny ve veřejné části webu AS UK. J. M. pan rektor předložil kladné stanovisko ke všem návrhům.

a) Změna Jednacího řádu Vědecké rady FaF UK (č.j. 39/2021)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Jednacího řádu Vědecké rady FaF UK (č.j. 39/2021) s výhradou legislativně technických oprav.“

Hlasování

Pro 52, proti 0, zdržel se

b) Změna Volebního řádu Akademického senátu 2. LF UK (č.j. 42/b/2021)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Volebního řádu Akademického senátu 2. LF UK (č.j. 42/b/2021) s výhradou legislativně technických oprav.“

Hlasování

Pro 49, proti 0, zdržel se 1

c) Změna Jednacího řádu Vědecké rady FHS UK (č.j. 44/2021)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Jednacího řádu Vědecké rady FHS UK (č.j. 44/2021) s výhradou legislativně technických oprav.“

Hlasování

Pro 53, proti 0, zdržel se 0

d) Změna Statutu PřF UK (č.j. 45/a/2021)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Statutu PřF UK (č.j. 45/a/2021).“

Hlasování

Pro 51, proti 0, zdržel se 1

e) Volební řád Akademického senátu PřF UK (č.j. 45/b/2021)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh Volebního řádu Akademického senátu PřF UK (č.j. 45/b/2021) s výhradou legislativně technických oprav.“

Hlasování

Pro 49, proti 0, zdržel se 2

f) Změna Jednacího řádu Vědecké rady LF HK UK (č.j. 46/a/2021)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Jednacího řádu Vědecké rady LF HK UK (č.j. 46/a/2021).“

Hlasování

Pro 48, proti 0, zdržel se 1

g) Změna Jednacího řádu Akademického senátu LF HK UK (č.j. 46/c/2021)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Jednacího řádu Akademického senátu LF HK UK (č.j. 46/c/2021).“

Hlasování

Pro 51, proti 0, zdržel se 1

h) Změna Jednacího řádu Vědecké rady KTF UK (č.j. 47/2021)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Jednacího řádu Vědecké rady KTF UK (č.j. 47/2021) s výhradou legislativně technických oprav.“

Hlasování

Pro 55, proti 0, zdržel se 0

7. Právní jednání

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání.

a) Kupní smlouva – AV technika pro LF HK

Prof. Hála, prorektor pro rozvoj představil předložený materiál.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal návrh kupní smlouvy s vítězným uchazečem na nákup AV techniky včetně montáže pro potřeby Lékařské fakulty v Hradci Králové v hodnotě 19.696.942,00 Kč bez DPH a doporučuje uvedený záměr předložit k projednání Správní radě UK.“

Hlasování

Pro 54, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

b) Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo - Mephared

JUDr. Horáček, kvestor UK, představil předložený materiál.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne02.08.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 02.08.2018, dodatku č. 2 ze dne 28.08.2019, dodatku č. 3 ze dne 22.07.2020 a dodatku č. 4 na zhotovení projektové dokumentace na projekt Mephared 2 mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a Bogle Architects, s.r.o., IČO: 24818321, se sídlem na Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je správné označení jednotlivých fází zpracovávání dokumentace pro stavební povolení, definice termínu hrubopis a čistopis, fakturace za odevzdání hrubopisu DSP a přítomnost objednatele najednáních souvisejících s plněním díla. Akademický senát doporučuje dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. b) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.“

Hlasování

Pro 51, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

c) Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo - Jinonice

JUDr. Horáček, kvestor UK, představil předložený materiál.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 1.10.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.1.2020 a dodatku č. 2 ze dne 06.12.2020, na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby s názvem „Rekonstrukce a

přístavba areálu UK Jinonice“, mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a společností OHL ŽS, a.s.,

IČO: 46342796, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je zvýšení ceny za provedení díla o 8 182 490,18 Kč bez DPH. Akademický senát doporučuje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.”

Hlasování

Pro 53, proti 0, zdržel se 2

Schváleno

d) Smlouva o zřízení služebnosti – optický kabel v areálu centra Biocev

Dr. Špaček představil předložený materiál.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje záměr uzavřít Smlouvu o zřízení služebnosti mezi Univerzitou Karlovou, Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. a společností T-Mobile Czech Republic a. s., IČO 64949681, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě ke stavbě s názvem „Připojení objektů FTTS Hodkovice - 1. stavba na síť TMCZ – ring A191-site 10107“ spočívající v uložení optického kabelu do pozemku spoluvlastněného Univerzitou Karlovou, k tíži pozemku parc. č. 306, k. ú. Vestec u Prahy, v provozování Stavby a v právu přístupu na Dotčený pozemek za tímto účelem ve prospěch T-Mobile Czech Republic a. s., a doporučuje předložit záměr k vyjádření Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.”

Hlasování

Pro 54, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

8. Informace z pracovních komisí

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, vyzval předsedy pracovních komisí AS UK, aby plénum informovali o činnosti komisí.


JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK, uvedl, že agenda Legislativní komise AS UK byla již projednána v předchozích bodech. Stručně okomentoval předpisy, které nebyly Legislativní komisí AS UK doporučeny ke schválení.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl, že agenda Ekonomické komise AS UK byla již částečně projednána v předchozích bodech. Dále uvedl, že EK AS UK krátce konzultovala otázku fondu Mikuláš v návaznosti na dopis zaslaný J. M. panu rektorovi v lednu tohoto roku. S ohledem na zdravotní indispozici J. M. pana rektora komise odpověď zatím neočekávala, ale téma bude opět diskutováno na jaře.


JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl, že Studijní komise AS UK se věnovala materiálu týkajícímu se systému hodnocení studijních programů na UK, který vzala na vědomí. Dlouhá debata byla věnována hodnocení projektů START. Bylo přijato usnesení vyzývající ke zohlednění zpětné vazby od uchazečů zejména ohledně některých nedorozumění a výtek vznášených v rámci následné komunikace.


Mgr. Michael Glogr, předseda Sociální komise AS UK, uvedl, že Sociální komise AS UK se tento měsíc nesešla.


Bc. Andrej Farkaš, předseda Komise pro informační technologie AS UK, uvedl, že Komise pro IT AS UK se věnovala zprávě o stavu SIS. Pro SIS3 existuje právní analýza, kterou si komise vyžádala a na jejímž základem dojde k úpravě smlouvy s Erudiem (nebude možné systém dále komercionalizovat). Na SIS4 se nestihne přejít od dalšího akademického roku, ale plánuje se zahájení v letním semestru 2022.


Ondřej Horký, předseda Ediční komise AS UK, uvedl, že Ediční komise AS UK řešila plán komise na další schůze v tomto semestru. Věnovala se též tématu knihoven a online zdrojům.


Tomáš Jan, předseda Petiční komise AS UK, uvedl, že Petiční komise AS UK se tento měsíc nesešla.


Rozprava


Prof. Zahálka stručně okomentoval diskusi ohledně projektů START. Z pohledu výsledků došlo k tomu, že v medicínských vědách byl úspěšný každý třetí projekt, v přírodních vědách každý druhý projekt a ve společenskovědní oblasti každý šestý projekt. Je nutné konstatovat, že soutěž byla transparentní a korektní, ale je nutné si dávat pozor na to, aby někteří uchazeči nebyli znevýhodněni.


Mgr. Pačes uvedl, že možná vznikla určitá pachuť toho, že soutěž byla pro některé těžší než pro jiné. Možná je to tím, že na některých fakultách může být příprava k psaní žádostí o granty jiná než na fakultách jiných, z čehož bychom se měli ponaučit do budoucna. Prof. Zahálka poznamenal, že jeho názor je založen na tom, že viděl tři kvalitní projekty, které splňují veškeré nároky, a stejně nebyly financovány. Mgr. Pačes vyjasnil, že v žádném případě neměl v úmyslu soudit jednotlivé žádosti. Doc. Nigrin se ohradil proti tvrzení Mgr. Pačese a uvedl, že na jeho fakultě se se studenty v tomto ohledu intenzivně pracuje. Projekty ze všech disciplín, které jsou kvalitní, by měly dopadat stejně a byl by stejně znepokojen, kdyby byl poměr opačný.


JUDr. Říha uvedl, že Studijní komise upozorňovala na skutečnost, že některé panely alokovaly body jinak než jiné. Uzavřel, že soutěž proběhla řádně, Studijní komise se pouze snažila adresovat některé problémy do budoucna, abychom se pro příště poučili.


Dr. Jüptner uvedl, že z ohlasů, které má, považuje soutěž za ne úplně dobře zvládnutou. Ze sociálních sítích k němu přicházejí informace, že některé posudky byly velmi stručné. O tom, že soutěž nebyla dobře zvládnuta, svědčí i diametrálně odlišná úspěšnost přírodních věd oproti jiným oborům.


Prof. Konvalinka uvedl, že soutěž je jednorázový projekt s úzkými mantinely a velkým nebezpečím pokut a vracení prostředků. Vážně byla zvažována varianta, že se UK do soutěže nezapojí. Nejhorší pro něj na celé soutěži je, že se jednorázově rozdělí velký obnos a soutěž nadále nepokračuje. Vzhledem k stávající finanční situaci však v kolegiu rektora převážil názor, že by se UK měla zapojit. Prof. Konvalinka trvá na tom, že nebyla možnost vytvořit panely, které by odděleně podle nějakých kvót posudky posuzovaly. Způsob hodnocení, který byl zadaný z MŠMT, neumožňoval posuny bodového pořadí. Tam, kde k tomu došlo, to komise udělala ve prospěch společenských věd. Není šťastný z toho, jak to dopadlo, je mu líto projektů z FTVS a z CERGE, které byly vynikající. Vidí obecný problém v hodnocení mezioborových projektů, které mají problém zaujmout hodnotitele, kteří jsou odborníky v jednom oboru. Je připraven k diskusi o tom, jak tento problém řešit. Příslušná komise se velmi intenzivně zabývá odvoláním některých hodnotitelů. Všichni dostanou zpětnou vazbu, v několika případech bude pravděpodobně změněno hodnocení.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.”

Schváleno tichým souhlasem

9. Informace z Rady vysokých škol

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, předal slovo doc. Bromovi. Doc. Brom uvedl, že RVŠ začíná nové období a dává dohromady program pro něj. Projednává se několik novel zákonů a řeší se nezávislost členů představitelů NAÚ (zda mohou mít úvazky na univerzitách). V rámci jedné z novel se řeší problém se změnou definice aplikovaného výzkumu a smluvního výzkumu.


JUDr. Říha doplnil, že dnes bude plénum SK RVŠ schvalovat své programové prohlášení, řeší se též novela zákona o vysokých školách, kde SK RVŠ opakovaně upozorňuje na problematiku vyškrtnutí studentů z hodnotících komisí pro habilitační a jmenovací řízení. Novela zároveň obsahuje úpravu směřující k tomu, aby stipendia mohli dostávat i zaměstnanci vysokých škol. Probíhá též jednání o změně financování doktorských studijních programů.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace Rady vysokých škol.”

Schváleno tichým souhlasem

10. Různé

Doc. Dolejší uvedl, že MŠMT vydalo revizi Rámcových vzdělávacích programů, ve které se objevila nová podoba informatiky. Tato revize současně obsahuje rozsáhlé škrty, na které komunita akademiků reagovala zasláním dopisu ministrovi školství. Proběhla též schůzka se zástupci MŠMT, na kterou bylo ze strany akademiků opět zareagováno dopisem, který je zveřejněn na stránkách MFF. Prof. Wildová uvedla, že Asociace pedagogických fakult se k problematice také vyjádřila. Podle jejích informací zástupci MŠMT uznali, že komunikace z jejich strany byla špatná, a jsou otevřeni další diskusi.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.”

Schváleno tichým souhlasemProf. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval senátorům za jejich účast na zasedání AS UK a oznámil termín příštího zasedání, které se bude konat 30. dubna 2021 v 10:00. Zasedání ukončil ve 12:45.


prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.,

předseda AS UKZapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.Poslední změna: 26. duben 2021 12:15 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám