Zápis z mimořádného zasedání AS UK 9. dubna 2021


Prezenční listina

Přítomní členové AS UK


1. LF

2. LF

3. LF

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

Kamila Otrubová

Matěj Višňa

Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.


Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

MUDr. Jan Gojda, Ph.D.

Martina Horáková

Veronika Viktoria Matrazsek

LF P

LF HK

FarmF

MUDr. Anna Malečková


Doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

Kristián Lux

Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.

Tomáš Jan

Eliška Voříšková

FF

PF

PedF

Mgr. Karel Šima, Ph.D.

Mgr. Tomáš Konečný

Bc. Martin Čihák

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

JUDr. Michal Říha

Mgr. Michael Glogr

PhDr. David Greger, Ph.D.

Bc. Veronika Vohlídková

FTVS

PřF

MFF

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D.

Mgr. et Bc. Filip Hruša

Ing. Milan Skrbek

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

Doc. Ing. Stanislav Smrček

Mgr. et Mgr. David Hurný

Mgr. Jan Pačes

Doc. RNDr. Jiří Dolejší

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

Bc. Andrej Farkaš


FSV

KTF

HTF

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D

Mgr. Eliška Černovská

Bc. Kristýna Švárová

JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.

Doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.

Mgr. Karolína Štauberová

Mgr. Martin Boukal

ThDr. Jaroslav Hrdlička

ThDr. Pavel Helan, Th.D.

Terezie Remencová

Mgr. Kateřina Hlaváčová

ETF

FHS

Součásti

Doc. Petr Sláma, Th.D.


Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl

Mgr. Jan Potoček

Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.

PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D.


Hosté

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prorektor pro rozvoj

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti

MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK

Mgr. Václav Hájek

MUDr. Josef Fontana (KR)

Mgr. Michal Zima (KR)

Amáta Vohradská (PF), tajemnice AS UK

Anna Matoušková (PF), tajemnice Legislativní komise AS UK


1. Zahájení

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, v 10:00 hod. přivítal přítomné členy AS UK i hosty. Mimořádné zasedání se konalo pouze distanční formou prostřednictvím platformy MS Teams. Prof. Zahálka uvedl, že Předsednictvo AS UK rozhodlo o svolání mimořádného zasedání kvůli projednání jednoho bodu, kterým je Návrh na změnu Principů pro rozdělování příspěvků a dotací v roce 2021. Řádné zasedání se bude konat 30. dubna 2021.


Program zasedání AS UK

Předsednictvo AS UK navrhlo program mimořádného zasedání AS UK. Program byl rozeslán členům AS UK a zveřejněn na internetových stránkách senátu.


1. Zahájení

2. Návrh na změnu Principů pro rozdělování příspěvků a dotací v roce 2021 – navýšení rezervy pro havárie a mimořádné události v souvislosti s opatřeními proti šíření koronavirové infekce

3. Různé


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje program zasedání.”

Schváleno tichým souhlasem

2. Návrh na změnu Principů pro rozdělování příspěvků a dotací v roce 2021 – navýšení rezervy pro havárie a mimořádné události v souvislosti s opatřeními proti šíření koronavirové infekce

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo MUDr. Milanu Prášilovi, MBA, kancléři UK. MUDr. Prášil poděkoval za svolání mimořádného zasedání a za hojnou účast členů AS UK. Zároveň omluvil J. M. pana rektora, který se dnešního zasedání nemohl zúčastnit, a JUDr. Horáčka, kvestora UK, který má výuku, ale je případně připraven na telefonu.


MUDr. Prášil představil předložený materiál. V Principech pro rozdělování příspěvků a dotací pro rok 2021 je stanovená rezerva na havárie a mimořádné události ve výši 4 mil. Kč. Z této rezervy již od loňského roku, kdy začala pandemie, hradí UK i náklady spojené s bojem proti této pandemii. V březnu bylo přijato vládní usnesení, které stanovuje povinnost zaměstnavatelů testovat své zaměstnance v týdenním režimu. Aby mohlo vedení UK dostát těmto podmínkám, nebude současná rezerva dostačující. Přislíbil, že po skončení kalendářního roku předloží vedení UK vyúčtování této položky a pokud by zůstal významnější přebytek, bude debatovat o tom, zda v prvním kvartále příštího roku neupravit Principy pro rozdělování příspěvků a dotací pro rok 2022 a nesnížit částku určenou na mimořádné události. Pro další představení materiálu předal MUDr. Prášil slovo Mgr. Zimovi.


Mgr. Zima informoval o aktuálním průběhu testování na 28 pracovištích UK a fungování mobilních odběrových týmů. Celkem je každý týden třeba otestovat 2000-2500 zaměstnanců. Záchyt pozitivních je malý, pohybuje se v řádech promile. Na UK se používají testy od společnosti Siemens, které se z hlediska záchytu prokázaly jako nejkvalitnější. V současné chvíli bohužel není otevřena možnost pro vysoké školy zažádat si o příspěvek od veřejných zdravotních pojišťoven na samotesty.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko poměrem hlasů 24 – 0 – 3. Vedla se debata o solidaritě v rámci univerzity, jelikož navržený nástroj využijí zpravidla nelékařské fakulty, jelikož personál fakult lékařských je z velké části již proti COVID-19 naočkován.


Rozprava


Doc. Brom se dotázal, jak to bude s případným testováním studentů, až se otevře praktická výuka pro závěrečné ročníky, a zda tuto variantu rozpočet pokrývá. Mgr. Zima uvedl, že v tuto chvíli Ministerstvo školství připravuje strategii pro testování studentů a zatím není jasné, jak to bude s finanční kompenzací. S ohledem na rozpočet je otázka, kolika studentů by se to dotklo. Vedení UK je připraveno i na testování studentů, minimálně v prvních týdnech. V aktuálním měřítku je schopno saturovat veškeré potřeby testování do konce roku s tím, že v červenci až září by se netestovalo. Pokud by se testování začalo týkat většího počtu lidí navíc a mělo to trvat až do konce roku, obává se, že tato suma bude nedostatečná, pokud stát nepovolí kompenzace.


Doc. Sláma se dotázal, zda za současného stavu zaměstnanci UK za test platí 1.000,- Kč. Mgr. Zima uvedl, že zaměstnanec UK, který má zaměstnanecké číslo a přístup do CAS, se může zaregistrovat na jedno z testovacích míst a nechat se antigenně otestovat zdarma. Suma 1000 Kč za test se týkala PCR testu, přičemž univerzitní PCR odběrové centrum ukončilo svou činnost 31. 3. 2021. Nyní je v provozu pouze bezplatné testování zaměstnanců UK.


Prof. Raboch uvedl, že je to vždycky tak, že lékařské fakulty jsou s ostatními fakultami solidární a v současné době není vhodné otevírat obecnou diskusi o Principech pro rozdělování příspěvků a dotací, tudíž předložený návrh podporuje. Nicméně vždy, když se zvyšují prostředky v centrálním fondu, vyvolá to na fakultách určitý rozruch, a AS 1.LF UK bude toto téma diskutovat.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh na navýšení rezervy na havárie a mimořádné události [čl. 4, odst. 1. písm. h) Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2021] o 10 mil. Kč v souvislosti s opatřeními proti šíření koronavirové infekce.“

Hlasování

48 pro, 0 proti, 3 zdrž.

Schváleno


3. Různé

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, avizoval, že na zasedání dne 30. dubna 2021 bude AS UK hlasovat o vyhlášení volby rektora a harmonogramu.


MUDr. Prášil informoval, že od 20. do 25. dubna proběhne v budově Karolina odstávka elektrické energie.


Bc. Farkaš uvedl, že kvestor UK předložil speciální Komisi pro KaM materiál týkající se nové koncepce Kolejí a menz UK. Komise materiál projednala a uplatnila drobné výhrady, opravy a otázky, které kvestor UK zapracoval. Následně by měl být materiál předložen Sociální komisi AS UK.


Dr. Greger uvedl, že na EK AS UK byl přislíben podklad ke strategickému fondu rektora, a dotázal se na časový rámec a zda bude projednávání spojené s projednáváním přislíbeného podkladu k programu Cooperatio. Doc. Nigrin uvedl, že přesnější harmonogram mu není znám, na téma Cooperatio by svolal mimořádné zasedání Ekonomické komise AS UK. MUDr. Prášil uvedl, že otázku strategického fondu J. M. pan rektor diskutoval s prof. Konvalinkou a požádal ho na základě diskuse s EK AS UK o zapracování dalších bodů do příslušného materiálu. Neví to přesně, ale na nejbližším kolegiu by měl být tento bod uzavřen a podklad by měl být předložen EK AS UK a plénu AS UK. Pokud jde o Cooperatio, souhlasí s tím, že by nebylo praktické tato témata spojovat v jednom zasedání EK AS UK, ale nemá v tuto chvíli informaci o harmonogramu. Přislíbil po pondělním zasedání kolegia rektora informovat Předsednictvo AS UK a EK AS UK.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.”

Schváleno tichým souhlasemProf. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval senátorům za jejich účast na mimořádném zasedání AS UK a oznámil termín příštího zasedání, které se bude konat 30. dubna 2021 v 10:00. Zasedání ukončil v 10:55.Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.
Poslední změna: 26. duben 2021 12:16 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám