UK dokončila vnitřní hodnocení své vědecké činnosti. Zjistila, kde exceluje a kde je třeba přidat

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


22. dubna 2021 - Mezinárodní Rada pro hodnocení tvůrčí činnosti dokončila vnitřní hodnocení vědecké činnosti na UK. Je to poprvé, co se kterákoli česká univerzita pokusila z vlastní iniciativy o takto komplexní, kritické a maximálně nezávislé hodnocení své vědecké činnosti za pomoci mezinárodního panelu. Z výsledků hodnocení plyne, že UK dosahuje v některých oborech na některých fakultách úrovně srovnatelné se špičkovými univerzitami v Evropě (jako např. ekonomie, archeologie, informatika, geografie nebo kardiologie), ale jako celek se musí dál zlepšovat, aby se zařadila tam, kam přirozeně musí aspirovat: mezi nejlepší evropské univerzity.


Téměř dva roky se několik set převážně zahraničních odborníků zabývalo vědeckou produkcí univerzity v období let 2014 - 2018, seznamovalo se s organizací vědecké činnosti, zapojením do mezinárodních projektů, výchovou mladých výzkumníků a dalšími aspekty vědecké práce na UK. Aby byla zajištěna maximální objektivnost, byli členové Rady jmenováni rektorem UK na základě doporučení Mezinárodní rady UK a partnerských univerzit v rámci univerzitní aliance 4EU+.


„Pro Univerzitu Karlovu je to významný počin a krok kupředu. Chci poděkovat všem odborníkům na univerzitě a jejích fakultách a zástupcům hodnotícího panelu, kteří se na tomto hodnocení podíleli za jejich velmi náročnou práci, která v budoucnosti přinese ovoce naší univerzitě,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima.


Za měřítko kvality bylo zvoleno několik referenčních univerzit, s nimiž hodnotitelé porovnávali výkon UK (například university v Lovani, Heidelbergu nebo Kodani). „Mezi mnoha dílčími výstupy můžeme za dva hlavní označit Zprávy o hodnocení vědních oblastí, které byly v gesci čtyř expertních panelů, a Hodnotící zprávy fakult, na kterých pracovala Rada. Je důležité zdůraznit, že vědní oblasti i součásti UK byly hodnoceny ve vztahu k referenčním univerzitám. Nejedná se tedy o porovnávání součástí UK mezi sebou navzájem a na výsledky hodnocení by takovýmto způsobem opravdu nemělo být nahlíženo,“ doplnil prorektor UK pro vědeckou činnost prof. Jan Konvalinka.


Rada také vypracovala závěrečný dokument (Executive summary), který shrnuje celý dlouhý evaluační proces, sumarizuje hodnocení jednotlivých součástí UK a předkládá četná doporučení, která by měla univerzitě pomoci na její cestě k excelentní vědecké a tvůrčí činnosti. Za nejdůležitější připomínky jsou považovány výzva více podporovat publikování výsledků v prestižních mezinárodních časopisech či nakladatelstvích. Druhou poznámkou, které se hodnotitelé věnovali velmi podrobně, je značná roztříštěnost oborů v rámci univerzity, která podle nich snižuje efektivitu výzkumné práce v jednotlivých oborech, plýtvá lidským potenciálem i dalšími zdroji. Problém fragmentace označili za významný a zahájení diskuze na toto téma na vnitrouniverzitní úrovni jako základní krok na další cestě.


Své pocity z dlouhého hodnotícího procesu shrnul předseda Rady prof. Jacques Revel z pařížské École des hautes études en sciences sociales slovy: „Navzdory všem výzvám a překážkám, včetně nepředvídatelných komplikací souvisejících s pandemií covid-19, chceme upřímně říci, že tento složitý a komplexní projekt můžeme považovat za úspěch. Věříme, že všechny zúčastněné strany tohoto procesu získaly hodnotnou zkušenost, která pomůže nastavit postupy budoucích hodnocení, stejně jako zlepší jejich využití v dalším rozvoji univerzity.“


Ačkoli hodnocení bylo oficiálně ukončeno, nyní začíná neméně důležité období diskuzí o tom, jak získané výstupy, výsledky a doporučení nejlépe využít ke skutečnému zlepšení UK v její vědecké a tvůrčí činnosti. Důležité bude také důsledně zanalyzovat ukončený hodnotící proces a získat konstruktivní zpětnou vazbu k jeho vylepšení pro příští léta.


ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail:Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Podle mezinárodních žebříčků patří mezi 1 % nejlepších světových univerzit. Univerzita má přes 12 000 zaměstnanců, z toho více než 4700 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 45 500 studentů, kteří studují ve více než 800 akreditovaných studijních programech včetně 150 v cizím jazyce. Univerzitu ročně absolvuje téměř 8000 studentů. Univerzita Karlova se těší velkému zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.Poslední změna: 26. duben 2021 15:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám