Zápis ze zasedání AS UK 30. dubna 2021


Prezenční listina

Přítomní členové AS UK


1. LF

2. LF

3. LF

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

Kamila Otrubová

Matěj Višňa

Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.

MUDr. Anna Olšerová

Tomáš Stejskal

Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

MUDr. Jan Gojda, Ph.D.

Martina Horáková

Veronika Viktoria Matrazsek

LF P

LF HK

FarmF

MUDr. Karel Ježek, Ph.D.

MUDr. Anna Malečková


Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

Kristián Lux

Vojtěch Novotný

Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.

Tomáš Jan

Eliška Voříšková

FF

PF

PedF

Mgr. Karel Šima, Ph.D.

Mgr. Tomáš Konečný

Bc. Martin Čihák

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

JUDr. Michal Říha

Mgr. Michael Glogr

doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.

PhDr. David Greger, Ph.D.

Bc. et Bc. Veronika Müllerová

Bc. Veronika Vohlídková

FTVS

PřF

MFF

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D.

Mgr. et Bc. Filip Hruša

Ing. Milan Skrbek

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

Doc. Ing. Stanislav Smrček

Mgr. et Mgr. David Hurný

Mgr. Jan Pačes

Doc. RNDr. Jiří Dolejší

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

Bc. Andrej Farkaš

Bc. Patrícia Schmidtová

FSV

KTF

HTF

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D

Mgr. Eliška Černovská

Bc. Kristýna Švárová

JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.

Doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.

Mgr. Karolína Štauberová

Mgr. Martin Boukal

ThDr. Jaroslav Hrdlička

ThDr. Pavel Helan, Th.D.

Terezie Remencová

Mgr. Kateřina Hlaváčová

ETF

FHS

Součásti

Doc. Petr Sláma, Th.D.

Ondřej Horký

Mgr. Josef Kružík, Ph.D.

Mgr. Jan Potoček

Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.

PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D.


Hosté

Prof. MUDr. Tomáš Zima, MBA, rektor UK

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prorektor pro rozvoj

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., prorektorka pro evropskou problematiku

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., prorektor pro akademické kvalifikace

Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., prorektor pro vnější vztahy

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost

MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., kvestor UK

MUDr. Josef Fontana (KR)

Mgr. Michal Zima (KR)

Mgr. Václav Hájek (RUK)

Mgr. Alena Vlasáková, DiS. (RUK)

RNDr. Helena Kvačková (RUK)

Martin Skála (RUK)

Bc. Adéla Zichová (RUK)

JUDr. Jan Wagner (RUK)

Bc. Miroslav Čermák (RUK)

Mgr. Tereza Smužová (RUK)

Anna Altová (PřF)

Aleš Plojhar (ÚVT)

PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (MFF)

Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. (FaF)

Doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. (FTVS)

Amáta Vohradská (PF), tajemnice AS UK

Anna Matoušková (PF), tajemnice Legislativní komise AS UK


1. Zahájení a určení skrutátora

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, v 10:00 hod. přivítal přítomné členy AS UK i hosty. Zasedání se konalo hybridní formou s možností osobní účasti v Modré aule Karolina. Osobní účast podléhala splnění jedné z podmínek stanovených pro zabránění šíření onemocnění COVID-19.


Skrutátorem byl určen: Mgr. et Mgr. David Hurný

Program zasedání AS UK

Předsednictvo AS UK navrhlo program zasedání AS UK. Program byl rozeslán členům AS UK a zveřejněn na internetových stránkách senátu.


1. Zahájení a určení skrutátora

2. Kontrola a schválení zápisů ze zasedání AS UK konaných dne 12. března 2021 a 9. dubna 2021

3. Vystoupení J.M. pana rektora

4. Návrh na prodloužení mimořádného stavu na UK

5. Vyhlášení volby kandidáta na funkci rektora

6. Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2021 a střednědobého výhledu UK na roky 2022 a 2023

7. Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2021

8. Vnitřní předpisy UK

9. Vnitřní předpisy fakult

10. Návrh na řešení žádostí o podporu z fondu Mikuláš

11. Pravidla pro poskytnutí mimořádné pomoci na investiční rozvoj fakult a dalších součástí UK

12. Zásady programu Cooperatio

13. Strategický fond na podporu tvůrčí činnosti

14. Delegace zástupce do sněmu a předsednictva RVŠ

15. Delegace fakultních delegátů do sněmu RVŠ

16. Právní jednání

17. Informace z pracovních komisí

18. Informace z Rady vysokých škol

19. Různé


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje program zasedání.”

Schváleno tichým souhlasem

2. Kontrola a schválení zápisů ze zasedání AS UK konaných dne 12. března 2021 a 9. dubna 2021

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK, informovala o tom, že k předloženým návrhům zápisů ze zasedání AS UK konaných dne 12. března 2021 a 9. dubna 2021 nebyla doručena žádná připomínka.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 12. března 2021.”

Hlasování

Pro 54, proti 0, zdržel se 1

Schváleno


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 9. dubna 2021.”

Hlasování

Pro 55, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

3. Vystoupení J.M. pana rektora

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J.M. panu rektorovi.


J. M. pan rektor informoval AS UK o tom, že praktická výuka ve všech ročnících začne 10. května 2021. Stručně okomentoval otázku očkování vysokoškolských pedagogů s tím, že Konference rektorů se rozhodla v tomto ohledu nepřijmout žádné usnesení. J. M. pan rektor začal vést na toto téma jednání. Zároveň se obrátil na pana premiéra ohledně finanční kompenzace za testování studentů. Dále informoval, že bylo dokončeno hodnocení vědy ve všech modulech, u modulu 3-5 byla provedena určitá kalibrace, UK je hodnocena známkou „A“. Pouze ve společenských vědách je hodnocena známkou „B“. Toto je výsledek, který se projeví i ve financování vědy na vysokých školách. Vnitřní hodnocení vědy bylo přísnější, vědní obory byly porovnávány s vybranými evropskými univerzitami. J. M. pan rektor věří, že s přijatými doporučeními budou fakulty dále pracovat. Jedno z těchto doporučení směřuje k zamezení fragmentace výzkumu na UK, na prestižních univerzitách je věda řízena centrálně. J. M. pan rektor dále uvedl, že se dokončuje Národní plán obnovy, včera skončilo vypořádávání připomínek. V dalším programu jsou výzkumné projekty, z nichž dva budou koordinovány UK. J. M. pan rektor dále v souvislosti s Albertovem oznámil, že MFF odstranila svou připomínku, která bránila tomu, aby budova na pozemku UK mohla být převedena do vlastnictví UK. K investičním akcím dále uvedl, že v souvislosti s Globcentrem bylo vydáno územní rozhodnutí. Dále informoval, že počet přihlášek podaných na UK se drobně zvýšil, prozatím stále běží dodatečné přijímací řízení. Promoce jsou plánovány od měsíce června. UK bude též v květnu předávat dekrety profesorům a tradiční ocenění nejlepším studentům a absolventům. Dále uvedl, že se na UK připravuje výroční konference Coimbra Group, která proběhne pravděpodobně distančně. Aliance 4EU+ ustavila právní jednotku podle německého práva, má tudíž právní subjektivitu. K zahraničí dále uvedl, že je velký zájem o Charles University Staff Welcome Center a že UK byla oceněna v rámci plnění HR Award. V současné době probíhá analýza výzev v rámci operačního programu Jan Amos Komenský. Dále informoval o záměru změnit strukturu CUIP s tím, že tento bod bude předložen na příštím zasedání AS UK. Byly analyzovány počty studentů v cizojazyčných programech, počet se ve všech kategoriích zdvojnásobil.


Rozprava


Dr. Šima se dotázal, proč J.M. pan rektor není ochoten odpovědět na výzvu, kterou podepsalo 41 jeho zaměstnanců v souvislosti s habilitačním řízení doc. Němcové Tejkalové. J. M. pan rektor uvedl, že prostudoval spis a seznámil se s průběhem jednání vědecké rady FTVS. Tohoto jednání se zúčastnili i někteří petenti, proto věří, že tito vznesli své připomínky při tomto jednání. Ctí jednomyslné rozhodnutí Vědecké rady FTVS. Prof. Zahálka doplnil, že tato otázka se objevila i při jednání RVH. Uvedl, že FTVS má jeden jediný obor – kinantropologie, který je velmi široce rozkročený a sdružuje mnoho studentů. Doc. Němcová Tejkalová byla součástí společenskovědního Progresu, proto se svou prací předstoupila právě na FTVS. Prof. Zahálka jako člen vědecké rady FTVS potvrdil, že hlasování bylo jednomyslné, což je netradiční. Zároveň podotkl, že publikační činnost doc. Tejkalové je nadstandardní a stručně popsal též její přednášku.


Dr. Šima se dále dotázal, jak postupuje tvorba plánu genderové rovnosti na UK kvůli zapojení UK do evropských projektů. J. M. pan rektor uvedl, že globální podmínkou je, že instituce splňuje podmínky HR Award, přičemž tato podmínka byla splněna. Ohledně rovných příležitostí je zpracován dokument, který projednalo KR i RKR a dále se na něm pracuje. Dr. Šima poznamenal, že v podmínkách nejde o HR Award, ale výslovně o „gender equality plan“.


Bc. Farkaš se dotázal na konkrétní průběh promocí. J. M. pan rektor uvedl, že je připravena varianta fyzické přítomnosti hostů (počet podle aktuálních opatření) se streamováním, které bude jak ve Velké aule, tak v Profesním domě.


Bc. Farkaš se dále dotázal, zda již došlo k podpisu dodatku smlouvy mezi Erudiem a UK. J. M. pan rektor uvedl, že Ing. Papírník se domnívá, že ano, ale ještě to prověří.Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace od vedení UK.”

Schváleno tichým souhlasem

4. Návrh na prodloužení mimořádného stavu na UK

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. panu rektorovi k představení navrženého materiálu.


J. M. pan rektor uvedl, že jde o materiál, který je vzhledem k situaci standardně předkládán, trvání mimořádného stavu je navrženo opět do příštího plánovaného zasedání AS UK.


Návrh usnesení:

„AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k prodloužení mimořádného stavu na UK do 28. května 2021.”

Hlasování

Pro 52, proti 1, zdržel se 3

Schváleno

5. Vyhlášení volby kandidáta na funkci rektora

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo J. M. panu rektorovi.


J. M. pan rektor uvedl, že doba trvání jeho funkce se blíží ke konci a je třeba zvolit rektorku či rektora, který bude UK nadále rozvíjet. Popřál AS UK odpovědné rozhodování.


Návrh usnesení:

„AS UK vyhlásil volbu kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy, schválil harmonogram volby:

  • Lhůta pro podávání návrhů na kandidáta středa 22. září 2021, 18:00 hod.

  • Představování kandidátů pátek 15. října 2021 a

  • Volba kandidáta pátek 22. října 2021,

v případě neúspěšné volby:

  • Lhůta pro podávání návrhů na kandidáta pátek 5. listopadu 2021, 18:00 hod.

  • Představování kandidátů pátek 12. listopadu 2021 a

  • Volba kandidátů pátek 19. listopadu 2021,

a zmocnil předsedu AS UK, aby o této skutečnosti písemně informoval děkany a předsedy Akademických senátů fakult UK, ředitele součástí UK, a zároveň je požádal, aby v tomto smyslu informovali členy akademické obce.“

Hlasování

Pro 54, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

6. Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2021 a střednědobého výhledu UK na roky 2022 a 2023

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. panu rektorovi k představení navrženého materiálu.


J. M. pan rektor uvedl předložený materiál a předal slovo JUDr. Horáčkovi, kvestorovi UK.


JUDr. Horáček uvedl, že v souladu se zákony je rozpočet předkládán jako vyrovnaný, UK hospodaří s rozpočtem 11,9 miliard Kč. Kladný výsledek hospodaření za loňský rok činil 76 mil. Kč. Na základě diskuse na Ekonomické komisi AS UK byl rozeslán lehce upravený návrh střednědobého výhledu UK.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje “Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2021 a střednědobého výhledu UK na roky 2022 a 2023” ve znění modifikace.”

Hlasování

Pro 49, proti 0, zdržel se 4

Schváleno

7. Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2021

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. panu rektorovi k představení navrženého materiálu.


J. M. pan rektor uvedl, že materiál byl projednán se zástupci fakult na RKR a předal slovo MUDr. Prášilovi.


MUDr. Prášil, kancléř UK, uvedl, že rozpis reflektuje Principy pro rozdělování příspěvků a dotací pro rok 2021. Návrh byl několikrát opraven v návaznosti na změny nastavení institucionálního plánu a vývoj pandemie COVID-19. Zohledněno bylo též interní hodnocení vědy. Další změny tkví v tom, že bylo posunuto referenční okno pro výpočet podílu fixní části pro rozdělování příspěvků na vzdělávání. MUDr. Prášil dále uvedl, že nebylo potřeba aktivovat žádnou z pojistek v Principech pro situaci, kdy by byla UK ze strany MŠMT penalizována za pokles počtu studentů. Stejně tak nebylo třeba penalizovat žádnou z fakult. Meziročně UK aplikovala v rozpisu principiální pojistku pro kohezi teologických fakult.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje předběžný Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2021.”

Hlasování

Pro 51, proti 0, zdržel se 6

Schváleno

8. Vnitřní předpisy UK

Tento bod uvedl JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK, a představil došlé návrhy vnitřních předpisů UK a plánovaný průběh projednávání.

I. Dílčí změna Přílohy č. 2 Statutu UK (č.j. 55/2021)

JUDr. Staša, předseda Legislativní komise AS UK předal slovo předkladateli, J. M. panu rektorovi, který představil návrh dílčí změny. Jeho vyjádření doplnila prof. Králíčková, prorektorka pro studijní záležitosti.

Dne 14. dubna 2021 předložil předkladatel modifikaci tohoto návrhu, která byla řádně vyvěšena na internetových stránkách. Legislativní komise AS UK doporučila vzít modifikaci za základ dalšího projednávání. Nejprve tedy plénum hlasovalo o tom, zdali znění modifikace může být vzato za základ dalšího projednávání.


Hlasování o modifikaci

Pro 51, proti 0, zdržel se 1

Schváleno


K návrhu nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy.


JUDr. Staša uvedl, že Legislativní komise AS UK vyjádřila k předloženému návrhu souhlasné stanovisko.


JUDr. Říha uvedl, že Studijní komise AS UK taktéž vyjádřila k předloženému návrhu souhlasné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh dílčí změny Přílohy 2 Statutu UK (č.j. 55/2021) ve znění modifikace předkladatele.“

Hlasování

Pro 54, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

II. Dílčí změna Řádu imatrikulací a promocí UK (č.j. 61/2021)

JUDr. Staša, předseda Legislativní komise AS UK, předal slovo předkladateli. Navržený materiál představila prof. Králíčková, prorektorka pro studijní záležitosti.

Dne 27. dubna 2021 předložil předkladatel modifikaci tohoto návrhu, která byla řádně vyvěšena na internetových stránkách. Legislativní komise AS UK doporučila vzít modifikaci za základ dalšího projednávání. Nejprve tedy plénum hlasovalo o tom, zdali znění modifikace může být vzato za základ dalšího projednávání.


Hlasování o modifikaci

Pro 55, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


K návrhu byly předloženy dva pozměňovací návrhy, které byly konzumovány modifikací předkladatele.


JUDr. Staša uvedl, že Legislativní komise AS UK vyjádřila k předloženému návrhu souhlasné stanovisko.


JUDr. Říha uvedl, že Studijní komise AS UK taktéž vyjádřila k předloženému návrhu souhlasné stanovisko.Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh dílčí změny Řádu imatrikulací a promocí UK (č.j. 61/2021) ve znění modifikace předkladatele s výhradou legislativně technických oprav.“

Hlasování

Pro 52, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

9. Vnitřní předpisy fakult

Tento bod uvedl JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK, a představil došlé návrhy fakultních vnitřních předpisů. Materiály byly řádně zveřejněny ve veřejné části webu AS UK. J. M. pan rektor předložil kladné stanovisko ke všem návrhům.

a) Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK (č.j. 59/2021)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK (č.j. 59/2021).“

Hlasování

Pro 51, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

b) Změna Jednacího řádu Vědecké rady MFF UK (č.j. 60/2021)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Jednacího řádu Vědecké rady MFF UK (č.j. 60/2021) s výhradou legislativně technických oprav.“

Hlasování

Pro 46, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

c) Změna Jednacího řádu Vědecké rady 1. LF UK (č.j. 63/a/2021)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Jednacího řádu Vědecké rady 1. LF UK (č.j. 63/a/2021) s výhradou legislativně technických oprav.“

Hlasování

Pro 50, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

d) Změna Pravidel pro organizaci studia na 1. LF UK (č.j. 63/b/2021)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro organizaci studia na 1. LF UK (č.j. 63/b/2021) s výhradou legislativně technických oprav.“

Hlasování

Pro 47, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

e) Změna Statutu 1. LF UK (č.j. 63/c/2021)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Statutu 1. LF UK (č.j. 63/c/2021) s výhradou legislativně technických oprav.“

Hlasování

Pro 45, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

f) Změna Pravidel pro organizaci studia na LF HK UK (č.j. 67/2021)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro organizaci studia na LF HK UK (č.j. 67/2021).“

Hlasování

Pro 42, proti 0, zdržel se 2

Schváleno

g) Změna Jednacího řádu Akademického senátu 2. LF UK (č.j. 73/a/2021)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Jednacího řádu Akademického senátu 2. LF UK (č.j. 73/a/2021).“

Hlasování

Pro 45, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

h) Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na 2. LF UK (č.j. 73/b/2021)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro přiznávání stipendií na 2. LF UK (č.j. 73/b/2021).“

Hlasování

Pro 47, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

10. Návrh na řešení žádostí o podporu z fondu Mikuláš

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. panu rektorovi k představení navrženého materiálu.


J. M. pan rektor uvedl, že obdržel celkem tři žádosti z fakult. Žádosti FTVS doporučil vyhovět co do vratné částky ve výši 12 mil. Kč. Žádosti MFF doporučil vyhovět v plné výši 60 mil. Kč s tím, že tato částka bude poskytnuta jako vratná. K žádosti PřF zaujal negativní stanovisko, jelikož se nejedná o investiční akci.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Rozprava


Prof. Černý doplnil vysvětlení žádosti z PřF.


Prof. Krejsek podpořil J. M. pana rektora.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal návrh na řešení žádostí o podporu z fondu „Mikuláš“ a doporučuje návrh realizovat.”

Hlasování

Pro 46, proti 0, zdržel se 5

Schváleno

11. Pravidla pro poskytnutí mimořádné pomoci na investiční rozvoj fakult a dalších součástí UK

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. panu rektorovi k představení navrženého materiálu.


J. M. pan rektor uvedl, že navržená pravidla se dosud dodržovala jako nepsaná. Jde o návrh opatření rektora, které popisuje proceduru podávání a řešení žádostí o podporu z fondu Mikuláš. Návrh obsahuje tři možnosti, jak s žádostí naložit, a to buď žádost schválit, požadovanou částku snížit, nebo žádost zamítnout.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje „Pravidla pro poskytnutí mimořádné pomoci na investiční rozvoj fakult a dalších součástí UK” ve znění modifikace a doporučuje rektorovi vydat je formou opatření rektora.”

Hlasování

Pro 51, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

12. Zásady programu Cooperatio

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. panu rektorovi k představení navrženého materiálu.


J. M. pan rektor uvedl, že v návrhu se odráží tři principy. Prvním z nich je, že fakulty rozdělují prostředky na jednotlivá Cooperatia podle jimi zvoleného klíče. Druhým principem jsou koordinační rady, které mají klíčovou roli v tom, aby popsaly, jakého cíle má být dosaženo v dané výzkumné oblasti a jakým směrem se má výzkum vydat. Na podzim by Vědecká rada UK měla schválit obecné teze v jednotlivých vědních oblastech a oborech. Co se týče dělení prostředků, byly zapracovány připomínky Ekonomické komise AS UK. Poděkoval Ekonomické komisi AS UK za úpravu návrhu rozdělení peněz v rámci fakulty. Závěrem uvedl, že modifikovaný materiál schválila Vědecká rada UK.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal materiál „Zásady programu Cooperatio“ ve znění modifikace a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.”

Hlasování

Pro 47, proti 0, zdržel se 2

Schváleno

13. Strategický fond na podporu tvůrčí činnosti

Bod byl stažen z programu.

14. Delegace zástupce do sněmu a předsednictva RVŠ

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání a představil navrženého kandidáta, PhDr. RNDr. Josefa Stráského, Ph.D.


Dr. Stráský představil svou dosavadní činnost v RVŠ.


Návrh usnesení:

„AS UK jmenuje PhDr. RNDr. Josefa Stráského, Ph.D. jako zástupce do sněmu a předsednictva RVŠ.“

O návrhu se bude hlasovat elektronicky tajnou volbou.

15. Delegace fakultních delegátů do sněmu RVŠ

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání a představil navrženého kandidáta doc. RNDr. Karla Houfka, Ph.D.


Návrh usnesení:

„AS UK jmenuje jako delegáta za MFF do sněmu RVŠ doc. RNDr. Karla Houfka, Ph.D.“

O návrhu se bude hlasovat elektronicky tajnou volbou.

16. Právní jednání

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání.

a) Změna územní dokumentace pro výstavbu vysokoškolských kolejí (FTVS)

JUDr. Horáček, kvestor UK, představil předložený materiál.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal změny dokumentace pro územní řízení výstavby Vysokoškolských kolejí v Praze Veleslavíně investora CD ESTATES, s.r.o., IČO: 26779013, se sídlem Praha 6, Atletická 2420/1i, 169 00, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.“

Hlasování

Pro 42, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

b) Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem réestaurace (FTVS)

JUDr. Horáček, kvestor UK, představil předložený materiál.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr uzavřít s obchodní společností Hostivický dvůr, s.r.o., IČO: 04270550, jako nájemcem, dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužícího podnikání ze dne 20.01.2016, kterým se prodlužuje doba nájmu do 28.02.2022, splatnost nájemného za jednotlivé měsíce do uplynutí 120 dnů ode dne ukončení nouzového stavu, nejpozději však do doby ukončení smlouvy, a splatnost plateb za služby, a vyjadřuje k návrhu dodatku kladné stanovisko.“

Hlasování

Pro 44, proti 1, zdržel se 1

Schváleno

c) Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem sportovního centra (FTVS)

JUDr. Horáček, kvestor UK, představil předložený materiál.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr uzavřít s obchodní společností Sportify FIT s.r.o., IČO: 06156533, jako nájemcem, dodatek č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu prostor sloužícího podnikání ze dne 16.05.2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.07.2020, kterým se prodlužuje doba nájmu o celkový počet měsíců, po které měl nájemce provozovnu z důvodu vládních opatření uzavřenu, prodlužuje se splatnost nájemného za jednotlivé měsíce nejpozději do ukončení nájemní smlouvy, a splatnost plateb za služby, a vyjadřuje k návrhu dodatku kladné stanovisko.”

Hlasování

Pro 46, proti 1, zdržel se 0

Schváleno

d) Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi CETIN a.s. a UK

JUDr. Horáček, kvestor UK, představil předložený materiál.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal návrh „Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi CETIN a.s. a UK“, v rámci připravované výstavby Kampusu Albertov – objektu Globcentra, a vyjadřuje k návrhu smlouvy kladné stanovisko.”

Hlasování

Pro 45, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

17. Informace z pracovních komisí

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, vyzval předsedy pracovních komisí AS UK, aby plénum informovali o činnosti komisí.


JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK, uvedl, že agenda Legislativní komise AS UK byla již projednána v předchozích bodech. Stručně okomentoval další předpisy, které Legislativní komise AS UK předběžně projednala. Komise zároveň poskytla konzultace k předpisům FSV. JUDr. Staša obdržel od studentské kurie AS UK požadavek na výklad ustanovení o záměru pokračovat ve funkci v případě studenta, který ukončil své studium, ale počítá s přijetím do navazujícího studijního programu.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl, že Ekonomická komise AS UK kromě již zmíněných materiálů projednávala Strategický fond na podporu tvůrčí činnosti, ke kterému vyslovila záporné stanovisko. Doc. Brom doplnil, že nezaznívaly výhrady vůči myšlence, ale vůči realizaci. Projekty jsou příliš krátké, není jasný hodnotící proces a jakým způsobem nové obory vtahovat do institucionálního financování.


JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl, že Studijní komise AS UK kromě již projednaných materiálů vzala na vědomí chystané novely univerzitních předpisů a řešila otázky spojené s aliancí 4EU+. Do budoucna se chce komise věnovat otázce doktorandských stipendií.


Mgr. Michael Glogr, předseda Sociální komise AS UK, uvedl, že Sociální komise AS UK projednala žádosti o finanční podporu studentské zájmové činnosti. Zároveň se zabývala cenotvorbou KaM a koncepcí KaM do dalšího období.


Bc. Andrej Farkaš, předseda Komise pro informační technologie AS UK, uvedl, že Komise pro IT AS UK se věnovala otázce centralizace služeb poskytovaných studentům a zaměstnancům UK, jelikož fakulty jsou v současné chvíli v tomto ohledu velmi roztříštěné. Cílem je, aby studenti a zaměstnanci měli stejný set služeb. Komise se shodla na tom, že každý student by měl mít e-mail pro řešení studijních záležitostí.


Ondřej Horký, předseda Ediční komise AS UK, uvedl, že Ediční komise AS UK řešila s vedením Ústřední knihovny možnosti, jak rozšířit online knihovní systém.


Tomáš Jan, předseda Petiční komise AS UK, uvedl, že Petiční komise AS UK se tento měsíc nesešla.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.”

Schváleno tichým souhlasem

18. Informace z Rady vysokých škol

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, předal slovo doc. Bromovi. Doc. Brom uvedl, že předsednictvo RVŠ probíralo očkování pracovníků na VŠ a praktickou výuku pro závěrečné ročníky. Z ekonomických informací opakovaně zazníval nářek, že regionální školství dostává víc peněz než vysoké školy. Bylo přijato usnesení, že RVŠ nesouhlasí, aby municipality vybíraly poplatky z krátkodobého ubytování na kolejích.


JUDr. Říha doplnil, že SKRVŠ se připojila k výzvě JAMU, která upozorňovala na snižování nezávislosti Rady ČT. Dále stručně okomentoval některé provozní věci. SKRVŠ řešila návrat do škol a otázky testování studentů. Na závěr informoval o tom, že byl vyslán delegát do Bologna Group.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace Rady vysokých škol.”

Schváleno tichým souhlasem

19. Různé

Prof. Králíčková doplnila o informace k Národnímu programu obnovy. Dále poznamenala, že UK čeká další náročné přijímací řízení a informovala, že byl otevřen vzdělávací portál pro zaměstnance UK. Stručně okomentovala otázku očkování zaměstnanců.


Mgr. Hurný uvedl, že s Mgr. Pačesem připravili usnesení vyzývající k obnovení výuky na VŠ a zahájení očkování vysokoškolských pedagogických pracovníků. Požádal AS UK o podporu tohoto usnesení.


Návrh usnesení:

"AS UK požaduje, aby mělo obnovení výuky na VŠ v rámci rozvolňování jasnou prioritu. UK má rozsáhlé zkušenosti s dodržováním přísných bezpečnostních opatření a při jejich jejich zavádění může využít expertizy široké palety špičkových odborníků na přenos infekčních chorob.

AS UK požaduje urychlené očkování pedagogických pracovníků na univerzitách, zejména pokud jsou vysoké školy považovány za rizikové prostředí z hlediska šíření viru SARS-CoV-2.

AS UK vyzývá vládu, aby zveřejnila důvody, proč nepřikládá jasnou prioritu spuštění výuky na vysokých školách."

Hlasování

Pro 40, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.”

Schváleno tichým souhlasem


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval senátorům za jejich účast na zasedání AS UK a oznámil termín příštího zasedání, které se bude konat 28. května 2021 v 10:00. Zasedání ukončil ve 13:15.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 18. květen 2021 21:04 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám