Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK ze dne 24. května 2021


Přítomní:

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Bc. Andrej Farkaš (MFF), MUDr. Jan Gojda, Ph.D. (3. LF), PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF), Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl (FHS), ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), Tomáš Jan (FaF), Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D. (1. LF), MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LF P), Mgr. Jan Kranát, Ph.D. (ETF), MUDr. Anna Malečková (LFP), Veronika Viktoria Matraszek (3. LF), Bc. et Bc. Veronika Müllerová (PedF), Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), MUDr. Anna Olšerová (2. LF), Kamila Otrubová (1. LF), Mgr. Jan Pačes (PřF), Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1. LF), Ing. Milan Skrbek (FTVS), Tomáš Stejskal (2. LF), Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF), Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. (FaF), Matěj Višňa (1. LF), Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), Doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. (FF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (MFF), doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF)

Omluvení:

doc. MUDr. Václav Liška PhD. (LFP)

Hosté:

MUDr. Milan Prášil (kancléř UK), JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (kvestor UK), prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (prorektorka pro studijní záležitosti), Ing. Petra Wehrenberg (RUK), prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. (MFF), Mgr. Otomar Sláma (CUIP), Mgr. Tereza Smužová (RUK), Radka Ježková

Program:

 1. Zahájení

 2. Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2021 a střednědobého výhledu UK na roky 2022 a 2023 v návaznosti na stanovení motivační části dotace na podporu vědy

 3. Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2021 v návaznosti na stanovení motivační části dotace na podporu vědy

 4. Výroční zpráva o činnosti 2020

 5. Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy za rok 2020

 6. Bilanční zpráva o naplňování plánu realizace Dlouhodobého strategického záměru UK za rok 2020

 7. OR Přiznávání sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2021/2022

 8. OR Přiznávání stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2021/2022

 9. Statut cen udělovaných studentům a absolventům UK

 10. Závěrečná zpráva Přípravného výboru Kampusu Hybernská UK

 11. Průběžná zpráva k postupu v Projektu Kampus Hybernská a v rozvojovém projektu Hyb4City (leden–duben 2021)

 12. Právní jednání

    a. 

  Kupní smlouva o převodu pozemku pro potřeby FTVS

    b. 

  Návrh dodatku č. 5 k nájemní smlouvě se společností Autocentrum Plzeň

    c. 

  Směnná smlouva mezi UK a hl. m. Praha (Kampus Albertov)

 13. Zpráva z průběžného hodnocení HR Award

 14. CUIP s.r.o. – souhrnná informace o fungování a záměr rozvoje v období 2021-2025

 15. Různé


1 – Zahájení

Doc. Tomáš Nigrin, předseda Ekonomické komise AS UK, přivítal všechny přítomné a poděkoval jim za připojení se. K navrženému programu nebyly připomínky a byl tak schválen tichým souhlasem.

2 – Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2021 a střednědobého výhledu UK na roky 2022 a 2023 v návaznosti na stanovení motivační části dotace na podporu vědy

JUDr. Horáček představil materiál – Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. Materiál byl mírně upraven v návaznosti na připomínky vzešlé z minulého jednání Ekonomické komise AS UK. Doplněna byla přesná částka u motivační části.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k aktualizovanému Návrhu provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2021 a střednědobého výhledu UK na roky 2022 a 2023.

Hlasování 19-0-0

Schváleno

3 – Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2021 v návaznosti na stanovení motivační části dotace na podporu vědy

JUDr. Horáček představil materiál – Opět jen doplňující materiál, detailněji byl rozpis představen minule, doplněna byla jen přesná částka u motivační části.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k aktualizovanému Rozpisu příspěvků a dotací na UK pro rok 2021.

Hlasování 20-0-0

Schváleno

4 – Výroční zpráva o činnosti 2020

MUDr. Prášil představil materiál – Jedná se o bilanční dokument. Již třetím rokem předkládají výroční zprávu v nové, aktualizované podobě. Její součástí je příběhová část, kde reflektují hlavní události uběhlého roku. V roce 2020 je hlavním tématem pandemie, ale snažili se upozornit i na jiné události: udílení cen, významné vědecké objevy aj. Následuje tabulková a textová příloha dle osnov MŠMT. Zhruba polovinu dat získávají z centrálních zdrojů, druhou polovinu pak od fakult.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK bere Výroční zprávu o činnosti za rok 2020 na vědomí.

Hlasování 21-0-0

Schváleno

5 – Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy za rok 2020

JUDr. Horáček představil materiál – Tento materiál navazuje na textovou část obecné výroční zprávy. Loňský rok nebyl příliš jednoduchý a nebylo jisté, jaké ekonomické výsledky rok 2020 přinese. Výsledek hospodaření UK je i přesto kladný, což považuje za obrovský úspěch. Doplňková činnost klesla, ale vyrovnaly to příjmy z hlavní části. Na provozní činnosti jsme ušetřili necelé 2 mld Kč. Hodnota dlouhodobého hmotného majetku postupně roste.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k Výroční zprávě o hospodaření Univerzity Karlovy za rok 2020.

Hlasování 23-0-0

Schváleno

6 – Bilanční zpráva o naplňování plánu realizace Dlouhodobého strategického záměru UK za rok 2020

MUDr. Prášil představil materiál – Tato zpráva popisuje plnění Strategického záměru v roce 2020 a stupeň realizace priorit, jež jsme si na loňský rok vytyčili.


Bc. Farkaš – Překvapila jej informace u Kampusu Albertov, že by měl být v roce 2021 již hotový projekt. Skutečně bude již letos projekt prezentovaný, financovaný či se to nějak opozdilo?


Prášil – Nyní to není schopen říct přesně. Ke zpoždění jistě došlo vzhledem k mnoha okolnostem. Velmi by se divil, kdyby byl v roce 2021 představen detailní projekt.


Bc. Farkaš – Rozumí, zpoždění očekával, jen mu to z textace zprávy takto nevyznělo.


Prášil – Chápe, formulace zpřesní.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vzala na vědomí Bilanční zprávu o naplňování Harmonogramu Dlouhodobého – strategického záměru Univerzity Karlovy v roce 2020.

Hlasování 17-0-2

Schváleno

7 – OR Přiznávání sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2021/2022

Prof. Králíčková představila materiál – Toto OR je klasické periodické opatření, které jde na AS UK každoročně. Sociální stipendium přiznávají všem, kteří splní zákonné požadavky. Loni příspěvek navýšili na 5000 Kč/měsíčně a o dalších 500 Kč/měsíčně na stravování v KaM. Jiné změny tam nejsou, jen se mění příslušný akademický rok.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k předloženému návrhu Opatření rektora č. xx/2021 Přiznávání sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2021/2022.

Hlasování 23-0-2

Schváleno

8 – OR Přiznávání stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2021/2022

Prof. Králíčková představila materiál – Opět se jedná o každoroční OR. Drobné úpravy jsou ve zpřesnění názvů a formulací. U doktorandů nastala úprava, že doktorand může pobírat toto stipendium po dobu 12 měsíců. Nárok na příspěvek byl vždy dokazován čestným prohlášením, jehož textaci zpřesnili.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k předloženému návrhu Opatření rektora č. xx/2021 Přiznávání stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2021/2022.

Hlasování 25-0-1

Schváleno

9 – Statut cen udělovaných studentům a absolventům UK

Prof. Králíčková představila materiál – Toto OR sceluje a upravuje ceny rektora, mimořádné ceny rektora a Bolzanovu cenu. Chtějí celý proces elektronizovat a zmenšit potřebnou administrativu. Dále tam jsou drobné formulační úpravy.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k předloženému návrhu Opatření rektora č. xx/2021 Statut cen udělovaných studentům a absolventům UK.

Hlasování 23-0-1

Schváleno

10 – Závěrečná zpráva Přípravného výboru Kampusu Hybernská UK

MUDr. Prášil krátce informoval o úloze Přípravného výboru, který odvedl skvělou práci.


Prof. Kratochvíl – Kampus Hybernská je naprosto unikátní prostor pro setkávání univerzitní a neuniverzitní veřejnosti. Od loňského roku již projekt neřídí FF, ale UK si přála v projektu pokračovat a tak vznikla nová koncepce Kampusu. Úkolem Přípravného výboru bylo připravit transformaci projektu do současné podoby. UK a hl. m. Praha se dohodly na založení zapsaného ústavu. Bohužel představy zástupců města a univerzity se v mnoha bodech lišily a úkolem Přípravného výboru bylo nalézt kompromis mezi těmito stranami. Na konci roku 2020 byl zapsaný ústav založen. Součástí zprávy jsou doporučení pro další činnost Kampusu Hybernská.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vzala na vědomí informace o činnosti Přípravného výboru Kampus Hybernská a jeho doporučeních pro další aktivity projektu.

Hlasování 22-0-0

Schváleno

11 – Průběžná zpráva k postupu v Projektu Kampus Hybernská a v rozvojovém projektu Hyb4City (leden–duben 2021)

MUDr. Prášil představil materiál – Naváže na pana profesora a předchozí bod. Vytvořili jsme příslušné orgány a grémia, konkrétně správní radu zapsaného ústavu, programovou radu a radu Kampusu Hybernská, která je řídícím grémiem, jehož úkolem je balancovat případné třecí plochy mezi zapsaným ústavem a Hyb4City. V tuto chvíli patří mezi nejdůležitější témata řešení výpůjčky Kampusu mezi FF a hl. m. Prahou a převedení této výpůjčky na UK. Dále řeší ostrahu, podmínky podnájmu prostor aj. Kampus Hybernská bude skvělým způsobem pro realizaci třetí role univerzity.


Bc. Farkaš – Zajímala by jej soutěž o exponáty do expozice. Nezaznamenal totiž žádnou výzvu v tomto směru – je výzva již vypsaná?


MUDr. Prášil – Překvapuje jej, že výzva nebyla zveřejněna, což napraví. Obrátí se na vedení Hyb4City a dá vědět.


Prof. Kratochvíl – Toto připravuje doc. Martin Vlach a dr. Jan Bičovský, kteří by k tomu mohli říct více.


Dr. Bičovský – Tento dokument byl teprve dnes projednáván na rozšířeném kolegiu rektora a během dneška by měla být výzva zveřejněna.


Doc. Nigrin – Děkuje za rychlé a operativní vyřešení.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vzala na vědomí informace o postupu v Projektu Kampus Hybernská a v rozvojovém projektu Hyb4City.

Hlasování 23-0-1

Schváleno

12 – Právní jednání

12.a – Kupní smlouva o převodu pozemku pro potřeby FTVS

JUDr. Horáček představil materiál – Tento materiál se týká pozemku v k. s. Veleslavín. Záměr byl kladně projednán AS fakulty, cena byla stanovena znalcem a bude hrazena z prostředků fakulty.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru uzavřít kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou jako kupující a Městskou částí Praha 6, IČO: 00063703, jako prodávající, jejímž předmětem je prodej pozemku parc. č. 302/116, odděleného z pozemku parc. č. 302/27 geometrickým plánem č. 942-245/2018 ze dne 8. 1. 2019, vše k. ú. Veleslavín, obec Praha, za kupní cenu ve výši 391 272,- Kč, a doporučuje návrh předložit plénu AS UK a následně Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) a c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.

Hlasování 26-0-0

Schváleno

12.b – Návrh dodatku č. 5 k nájemní smlouvě se společností Autocentrum Plzeň

JUDr. Horáček představil materiál – Předmětná společnost provozuje myčku aut v prostorách Motola. Na tomto pozemku má být v budoucnu postaven archiv, ale začátek stavby se odkládá, proto navrhují prodloužit nájemní smlouvu.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 9. 6. 2017 se společností Autocentrum Plzeň.

Hlasování 25-0-0

Schváleno

12.c – Směnná smlouva mezi UK a hl. m. Praha (Kampus Albertov)

JUDr. Horáček představil materiál – Jedná se o směnu pozemků mezi Prahou a UK v souvislosti s výstavou Globcentra. Rozdíl v cenách pozemků bude hrazen z prostředků UK. Záměr byl příslušnými fakultními AS schválen.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu Směnné smlouvy o provedení směny pozemků ve vlastnictví HMP - parc. č. 1420/2, 1427/4 o celkové výměře 177 m2 (oddělené pozemky dle geometrického plánu č. 2602-33/2020 viz příloha č. 1 Směnné smlouvy) a pozemku ve vlastnictví UK – parc. č. 1434/11 o celkové výměře 177 m2 (oddělený pozemek dle geometrického plánu č. 2620-181/2020 viz příloha č. 2 Směnné smlouvy), v rámci připravované výstavby Kampusu Albertov – objektu Globcentra.

Hlasování 25-0-0

Schváleno

13 – Zpráva z průběžného hodnocení HR Award

MUDr. Prášil stručně představil historii projektu a informoval o činnosti Staff Welcome Center. Nyní tvoří Rámcová kariérní pravidla UK, jež bude stanovovat mantinely pro Kariérní řády fakult a součástí UK. Děkuje moc Mgr. Smužové, která se svým týmem na HR Award odvedla obrovský kus práce. Certifikát nám byl propůjčen na další tři roky.


Dr. Šima – Vnímá pozitivně, že hodnocení bylo kladné, přestože jsme dostali doporučení, která bychom měli implementovat. Již minule se dotazoval na gender equality, ale byl ujištěn, že do konce roku bude tato problematika vyřešena. Máme se zaměřit na „funkční systém etických komisí“, což ale v návrhu nezaznamenal.


Mgr. Smužová – Upřesní, že Plán rovných příležitostí nemusíme mít v době podání projektů, ale až v okamžiku podpisu, tedy máme na vypracování o pár měsíců více. Na UK máme však komplikovaný systém etických komisí – jednu centrální, dále Etickou komisi ve výzkumu, která dává předchozí souhlas s výzkumy (zejména na poli medicíny), a také máme mnoho samostatných Etických komisí na fakultách. Velkým tématem byla edukace o správném chování vědců a studentů. Akční plán vznikal dříve, než získali toto hodnocení, jež na náš akční plán reaguje, proto tato problematika není v akčním plánu zohledněna. Řeší to nyní s dr. Kvačkovou a zaměří se na tuto problematiku. Budou mimo jiné řešit, které z těles by mělo být více „preventivní“ – věnovat se školení a šíření povědomí o problematice, abychom se vyhnuli plagiátorství a dalším podobným prohřeškům.


Doc. Nigrin – Směšuje se zde více komisí: Disciplinární komise, která řeší prohřešky studentů, Etická komise UK, která se zabývá celou akademickou obcí, a Etická komise ve výzkumu, která řeší nejen medicínu, ale i sociologické či antropologické výzkumy.


Dr. Šima – Jedná se o složitý systém a zasloužilo by si to zpřesnění.


MUDr. Fontana – K řešení je zde i to, zda a jak by měla být Etická komise ve výzkumu reorganizovaná. Sama nemá kapacitu na edukaci, takže cesta by mohla být vytvořit novou komisi zaměřenou pouze na prevenci a edukaci. Etická komise UK jedná na základě podnětů, ne preventivně, takže té nemůžeme tuto úlohu přidělit.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK bere na vědomí zprávu z průběžného hodnocení HR Award.

Hlasování 24-0-1

Schváleno

14 – CUIP s.r.o. – souhrnná informace o fungování a záměr rozvoje v období 2021-2025

MUDr. Prášil představil materiál – V letech 2018-2019 připravovali založení dceřiné společnosti UK a za dva a půl roku její existence jsme se přesvědčili, že jsme udělali dobře. Disponovat takto efektivním nástrojem pro komercializaci je velmi dobré. CUIP má současně výnosy, které jsme očekávali až po zhruba devíti letech její existence. Za minulý rok dosáhli výnosu přes 10 mil. Kč. Na letošní a příští rok jsou predikovány výnosy 13-14 mil. Kč. Progres je v tuto chvíli skvělý a mají před sebou mnoho příležitostí, proto chtějí CUIP podpořit co nejdříve a nečekat na nové vedení, abychom neztratili rok času, během nějž by hrozila ztráta pozice na trhu. Definovali tři oblasti, ve kterých můžeme CUIP podpořit. První dvě oblasti jsou technické: potřebujeme posílit personální, kapacitní a technické zázemí. Poslední změna je strukturální a jedná se o změnu právní formy ze s.r.o. na a.s. Potřebují rozšířit tým, v materiálu jsou detailně popsané pozice, jež plánují obsadit. Co se týče financování těchto změn, tak UK, coby jediný vlastník, zvýší základní kapitál CUIP. K restrukturalizaci – vývoj CUIP je velmi dobrý, proto jej chtějí již nyní přetransformovat v a.s. Důsledky této změny jsou detailně popsané v materiálu, včetně navrhovaného složení správní rady.


JUDr. Horáček – Otázku transformace formy společnosti diskutovali dlouho a výhody jsou zejména ve dvou oblastech. Na trhu je a.s. vždy vnímána jako bezpečnější a jistější. Založení, fungování a ekonomika a.s. je spojena s většími náklady, je daleko kontrolovanější a odráží tak již rozjeté a fungující podnikání. S přihlédnutím k velikosti a významu UK se mu zdá a.s. jako adekvátnější k dalšímu rozvoji tohoto byznysu. Umožňuje nám snazší dispozici s akciemi, což znamená i snazší budoucí dispozice se společností.


Doc. Nigrin – Děkuje za představení a blahopřeje k dosaženým úspěchům.


Bc. Farkaš – Výsledky jsou skutečně dobré a pandemie nám přišla vhod, ale projekty CUIP jsou zaměřené jednostranně. Procházíme z období pandemie, kde jsme byli velmi silní, do období, kde budeme mít slabší postavení a nebudeme mít tolik projektů. Rozšiřování mu přijde kontraproduktivní, protože si nemusíme zachovat současnou pozici na trhu. Čeká nás změna ve vedení UK, což může radikálně změnit směřování společnosti. Osobně by byl opatrný ohledně rozšiřování CUIP. U restrukturalizace nevidí problém, jelikož bude sledován totožný účel jako doposud. Pokud tedy posuneme tyto změny o rok, tak to jistě nebude problém.


MUDr. Prášil – Vítá tuto otázku, protože je jasné, že se musíme ptát, zda CUIP bude stejně úspěšný i po konci pandemie. To, co jej přesvědčilo k těmto změnám, jsou stávající obchodní výsledky a možnosti, které se nám tím otevírají. Situace posledního roku nás vynesla do popředí a otevřela nám mnoho možností, které bychom jinak neměli.


Mgr. Sláma – Rozšíření týmu dlouho zvažovali, ale je přesvědčen, že toto rozšíření je potřebné a bude efektivně využité. Díky pandemii získali velké množství kontaktů, dostali se do Forbes a pro investory jsou nyní velmi atraktivní. Atakujeme obrat 250 mil. Kč. Navíc nejsme první počin UK, jedná se již o čtvrtou založenou společnost. Před dvěma týdny založili další společnost, která se bude zaměřovat na udržitelnost současných řešení. Nyní se stíhají věnovat zhruba 7-8 projektům naráz, naposledy komercializovali patent investorům do USA. Nyní mají před sebou přes 209 projektů, ale se současnými kapacitami se jim nestíhají věnovat.


Doc. Brom – Má několik dotazů: kdo, prosím, rozšířenou strukturu CUIP/rozpočet připravoval? Tzn. kdo vymýšlel pozice "analytik II", "finanční manažer" apod.? Kdo bude tyto prostředky platit, až dojde finanční injekce (15-20 mil., jestli to dobře chápu), o které dnes jednáme? Logika věci říká, že tým CUIP, nájem atd. by se měl (z dlouhodobého hlediska) platit ze zisku komerčních aktivit CUIP. Lze chápat jistou počáteční injekci, ale kdy se plánuje, že skončí úvodní injektování? Kde tyto prostředky (těch 15-20 mil.) z doplňkové činnosti vezmeme?


MUDr. Prášil – Dovolí si zareagovat na doc. Broma. Názvy pozic vzešly z CUIP. Snažili se pro účely kolegií převést na více srozumitelné názvy. Účel je jasný – posílit kapacitu tak, aby se podařilo řešit více než současných 8 projektů naráz.

Kde vezmeme peníze – letos jsou na RUK schopni najít prostředky z rezerv, v příštím roce musíme doufat, že se zisk z doplňkové činnosti zase zvedne, jinak by byl pro to vzít si komerční úvěr.


Mgr. Sláma – Názvy jsou podle stávajících pozic, tedy „analytik II“ značí, že zde již jednoho analytika máme a potřebujeme druhého.


Doc. Brom – Nešlo o ty názvy jako takové, ale o to, kdo ten dokument prostě připravoval? Kdo ho má v gesci – pan kancléř, Mgr. Sláma či někdo jiný?


MUDr. Prášil – Na úrovni kolegia má transfer v gesci on. Podklady pro tvorbu dokumentu ale získal od CUIP.


Mgr. Sláma – K financování po dvou letech: CUIP bude stát na 3 pilířích financování: slibují, že budou co nejdříve nezávislí na UK. Mají od UK schválenou podporu na 10 let, která kryje provoz současného týmu. Dalším ziskem je podíl z vygenerovaných zisků. Nově otevíraná pozice projektového manažera bude mít za úkol získávat i externí financování, aby část nákladů pokryly z podpůrných nástrojů. Část z nákladů padá i na rekonstrukci a vybavení kanceláří, což je jednorázová investice. Jsou přesvědčeni, že tuto částku pak pokryjí.


Doc. Brom – A je tedy nějaký byznys plán na dobu po roce 2023?


Mgr. Sláma – Součástí materiálu je i graf s predikovaným vývojem příjmů. Většina licenčních smluv, jež uzavírají, jsou uzavřeny na 5-10 let a máme tak zaručené příjmy na několik let dopředu. Takže ano, business plán zde je, viz graf v příloze materiálu.


JUDr. Horáček – Velmi krátce bude reagovat na Bc. Farkaše. On osobně by také byl proti zbrklému utrácení peněz, ale pokud máme někdy investovat prostředky do podobné podnikatelské aktivity, tak je to právě nyní. Výzvy budou tento rok daleko zajímavější, protože nám jinak ujede vlak a naše záměry okopíruje někdo jiný. Kdybychom čekali na nastartování ekonomiky, tak by se nám mnoho příležitostí uzavřelo. Nebude dlouho trvat, než ostatní univerzity a VŠ budou realizovat podobné aktivity. Jsme jedním ze subjektů, který si i po konci pandemie může dovolit investovat tyto finance a měli bychom toho využít.


Doc. Nigrin – Tento dokument projde Ekonomickou komisí AS UK ještě jednou, je to tak?


MUDr. Prášil – Nemusel by, ale nejlepší vůle je se s AS UK domluvit co nejvíce transparentně, tedy samozřejmě mohou návrhy sdílet. Dle právního rozboru je potřeba schválení jen od Správní rady, jelikož se nejedná o vznik, ale jen o změnu právnické osoby. Cílem ale není AS UK obejít, rádi budou tento materiál diskutovat.


Doc. Dolejší – Rád by našel vhodný kompromis mezi opatrností a využití podnikatelské příležitosti. Nemůže být injekce formulována jako půjčka, což by vyslalo sdělení, že CUIP věříme, že nám tyto prostředky zpět vydělá.


MUDr. Prášil – Pokud by to bylo formulováno jako půjčka, tak by podpora nemohla být formou navýšení základního jmění.


JUDr. Horáček – Jde spíše o to, že rozvíjíme dceřinou společnost. Nikdy neviděl, že by mateřská společnost zatížila dceru půjčkou. Celá ekonomika CUIP tak bude vlastně od začátku mínusová, protože bude od svého počátku zatížená dluhem vůči své mateřské společnosti. Neříká, že to není možné, ale je to velmi neobvyklé, protože rozvoj je nejčastěji podpořen navýšením základního kapitálu. Zisk pro matku bude generován procenty ze zisku, popř. se zvedne cena dcery, kterou pak bude matka moci prodat. K půjčce by se tedy nepřikláněl.


Bc. Farkaš – Poopraví své předchozí sdělení. Není proti injekci, ale 15-20 mil. Kč mu v současné situaci přijde hodně. Je mu jasné, že situace se mění, tedy rozšířit tým o dva lidi nyní vítá, ale větší rozšíření týmu by projednal za rok. Pojďme rozšiřovat postupně, personální navýšení je vhodné, ale skokově z 2,7 úvazku na několikanásobek mu nepřijde šťastné.

Má také problém s povahou dokumentu: je to zpráva, výhled a zároveň i žádost o finanční prostředky. Chybí mu tam přesné účelové rozdělení prostředků. Rád by, kdyby tento materiál Ekonomickou komisí prošel ještě jednou.


Prof. Zahálka – Řešíme změnu něčeho, co je již nyní obhájené. Dnes jsme ve fázi, kdy se ukázalo, že je CUIP životaschopný a ziskový. Pokud chceme něco rozvíjet, tak pojďme do toho. Rád by návrh podpořil, klidně ať to projde i červnovým plénem, ale není pro změnu a rozfázování podpory.


Prof. Jech – Jestli pochopil správně, že na odbavení čeká přes 200 případů, tak bychom měli tuto aktivitu podpořit. Zajímala by jej efektivita – jaká je úspěšnost, jak dlouho trvá zpracovat jednotlivé případy?


Mgr. Sláma – Efektivita se špatně počítá, ale mají úspěšnost asi 70-80 %, kdy dostanou projekt na trh. Z poslední dva a půl roku prodali 42 licencí, 5 patentů a založili 4 společnosti. Někdy vyřeší případ za měsíc, jindy i půl roku.


Doc. Dolejší – Je pro podpoření, ale pokud by nynější navýšení bylo jen o polovinu navrhovaného, tak to i tak přispěje k rozšíření potenciálu CUIP. Mají již vybrané pracovníky, nebo je teprve budou hledat?


Mgr. Sláma – Rozložení přijímání nových zaměstnanců je rozloženo od nynějška až do roku 2022, aby nastupovali postupně, byl pro ně prostor, stíhali se zaškolovat apod. Mají to detailně promyšlené.


Doc. Dolejší – Rád by slyšel diskuzi o navýšení zázemí na přelomu roku.


MUDr. Prášil – Připomíná mu to diskuzi vedenou při zakládání CUIP, která přinesla mnoho důležitých připomínek. Návrh doc. Dolejšího považuje za velmi rozumný. Jestliže bychom nyní udělali strukturální změnu a navýšení, které pro letošek znamenají dva úvazky navíc, tak na začátku dalšího roku bude na spadnutí další investice a další přijímání lidí. Stojí za to zvážit tento kompromis, aby toto dopadlo již na nové vedení, aby o tom rozhodli.


Mgr. Sláma – Nebude schopen plánovat až do konce roku přijímání nových zaměstnanců a další aktivity, když na konci roku nebude vědět, zda je 14 mil. Kč plus či minus v rozpočtu. Byla by to manažersky velmi komplikovaná situace.


Bc. Farkaš – Velmi se mu líbí to, co nyní navrhl pan kancléř. Není proti navyšování, ale dělal by to postupně. Myslí si, že to bude pak důležité obhájit si návrh před novým vedením UK, které bude známé již před koncem roku a Mgr. Sláma tak bude znát situaci včas.


JUDr. Horáček – Pokud se na to podívá jako mediátor, tak návrh pana kancléře je velmi dobrý. Jedná se o kompromisní dohodu přijatelnou pro všechny. Změníme formu společnosti a mírně navýšíme.

Z pohledu trhu však toto nebude fungovat. Kdyby každá mateřská společnost byla takto opatrná při podporování svých dceřiných společností, kdy by financovala po třetinách, tak to z hlediska manažerského pohledu je to naprosté zoufalství, je potřeba opakované odůvodňování téhož a přináší to obrovskou míru nejistoty. Každá zpráva bude naprosto identická, nehledě na to, zda bude předložena dnes či za půl roku. Pokud uděláme polovičaté rozhodnutí, tak to nebude fungovat, resp. bude to velmi složité a neefektivní. Stejně jako se u Mikuláše nechtěly vést dokola tytéž debaty, tak to je tak i nyní.


Bc. Farkaš – Nesouhlasí s tím, že by to měly být ty samé diskuze. Bavíme se zde o injekci, kterou rozdělíme do dvou kroků. Nebudeme se bavit o tom, zda má CUIP smysl, ale budeme řešit, zda tento rozvoj bude krok správným směrem. Nechtějí dát nyní na stůl všechny peníze, rozdělil by to na dva kroky: polovinu nyní a druhou část za půl roku. Rozhodně bychom o tom nejednali měsíc co měsíc, jen by to rozdělil na půl.


Doc. Dolejší – Jedna dimenze problému je, že když to projednáváme na AS, tak musíme být své rozhodnutí schopni obhájit těm, kteří nás zvolili. Když budeme srovnávat tuto injekci, tak budou otázky, zda jsme schopni dát takto rychle prostředky i na jiné aktivity. Jsme ve specifickém prostředí, nejsme byznys, ale jsme univerzita. Návrh pana kancléře mu přijde velmi sympatický. Rozdělil by hlasování na dvě části – hlasování o změně formy a hlasování o financích.


JUDr. Horáček – Naprosto souhlasí s rozdělením tohoto hlasování. Rád by ale znal přesnou částku, kterou alokujeme nyní a kterou později. Chce dát panu řediteli jistou manažerskou jistotu, aby věděl, s čím má počítat a za jakých podmínek bude částka navýšena o druhou položku, která bude schválena podmíněně.


MUDr. Prášil – Souhlasí s řečeným. Nemusíme specifikovat přesnou částku, stačí říct, že uvolníme částku na rok 2021. Další vysoká částka je na rok 2022, můžeme to rozdělit po letech.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru rozvoje dceřiné společnosti Univerzity Karlovy CUIP s.r.o. pro období 2021-2025 včetně možné změny její právní formy.

Hlasování 22-0-1

Schváleno


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru vložit 3,5 mil. Kč do dceřiné společnosti Univerzity Karlovy CUIP s.r.o. v roce 2021.

Hlasování 17-0-4

Schváleno


MUDr. Prášil – Děkuje za debatu a za toto rozhodnutí. Je přesvědčen, že CUIP si zvýšení obhájí i před novým vedením UK.


Mgr. Sláma – Jen nyní neví, co má splnit pro to, aby na podzim nečelil podobné debatě. Jak může dokázat, že si ty peníze zaslouží?


MUDr. Prášil – Asi by to probral pak separátně, aby neprodlužovat současnou debatu.

15 – Různé

Prof. Jech představil dopis předsedů lékařských fakult panu rektorovi ohledně Principů na rok 2022 – Informuje o problému, který trápí lékařské fakulty. Jsou frustrovány tím, jak jsou rozdělovány prostředky na pedagogickou činnosti. Bude velmi stručný: problém Principů je v tom, že jsou příliš komplikované a je těžké se v nich vyznat, chybí k nim širší diskuze a ve výsledku se přijímají Principy z minulých let jen s drobnými změnami. Výhrady se týkají fixní i výkonové části. LF se podílejí na 40 % činnosti, ale sáhnou si jen na 25 % prostředků určených na výkonovou část. LF mají vyšší finanční náročnost na výuku jednoho studenta než jiné fakulty, ale Principy vedou k tomu, že dvě stejně dobře hodnocené fakulty získají na jednoho studenta stejné prostředky nehledě na své reálné náklady na výuku. Posledním bodem je návrh nových výkonových kritérií: LF postrádají kritérium společenského hlediska, rádi by zohlednily zapojení mediků a lékařů-pedagogů v boji proti pandemii, což ztížilo výuku.


Doc. Nigrin – Neví, zda na toto máme nějak reagovat již nyní, protože Principy na rok 2022 ještě nemáme před sebou. Věří, že si pan rektor vezme připomínky k srdci, a o tomto dopisu se tedy budeme moci pobavit jindy.


MUDr. Prášil – Jedno jednání by mělo být věnováno jen Principům. Potvrzuje doručení tohoto dopisu. Dnes došlo k projednání Principů na rozšířeném kolegiu rektora včetně došlých připomínek. Pan rektor se k těmto připomínkám nepostavil příliš vstřícně, ale samozřejmě vyjasní důvody, které k tomu vedou. Do Ekonomické komise se Principy 2022 dostanou co nejdříve. Je otázkou jen pár dní, než se materiál dostane do rukou AS. Uvítá, pokud bude k Principům zorganizované samostatné jednání.


Doc. Nigrin – Souhlasí, rozhodně by bylo dobré udělat samostatné jednání, stejně tak ke stále připravovanému Strategickému fondu rektora. Byl by rád, kdyby tyto zásadní připomínky byly projednány již na rozšířeném kolegiu rektora, Ekonomická komise není orgánem, který by měl jednat o takto zásadních změnách. Primárně by se za tyto změny měli bít děkani, nikoliv akademičtí senátoři. Každá z fakult má připomínky k odlišným částem Principů, proto by se toto mělo řešit již na rozšířeném kolegiu rektora, a ne na tomto fóru.


Prof. Jech – Chápe a souhlasí se vším řečeným. Vzhledem k omezenému času nechtěl otevírat veškeré body, ani otevírat debatu o dopisu, jen chtěl Ekonomickou komisi AS UK s tímto dopisem seznámit, zejména i proto, že veškeré připomínky byly zamítnuty.


MUDr. Prášil – Připomínky byly zamítnuty, protože kopírovaly připomínky zmiňované již v roce 2018. Ale to je debata na samostatné jednání.



Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil, a tak doc. Nigrin popřál všem klidný večer a rozloučil se.




Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Za správnost: Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK


Poslední změna: 7. červen 2021 12:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208




Jak k nám