Zápis ze zasedání Legislativní komise AS UK ze dne 25. května 2021

Přítomni: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF/AS), Mgr. David Hurný (PřF/AS), Mgr. Jan Pačes (PřF/AS), JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF/AS), Bc. Patricia Schmidtová (MFF/AS), prof. MUDr. Richard Škába, CSc. (2.LF/AS), doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF), Mgr. Jakub Horký (PF), Mgr. Kateřina Volná (FF), JUDr. Jan Wagner (RUK), Mgr. Samuel Zajíček (FF)


Hosté: Mgr. Tereza Smužová (RUK), prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (RUK), Mgr. Diana Sýkorová (RUK), Mgr. Jaroslav Švec (RUK), Mgr. Lenka Kozlíková (RUK), doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D. (FTVS), doc. Věra Sokolová, Ph.D. (FHS)


Program

1. Dílčí změna Řádu celoživotního vzdělávání UK (č.j. 71/2021)

2. Dílčí změna Rigorózního řádu UK (č.j. 74/2021)

3. Změna Pravidel organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK (č.j. 69/2021)

4. Změna Pravidel pro organizaci studia na PřF UK (č.j. 72/2021)

5. Změna vnitřních předpisů FTVS UK (č.j. 94/2021)

6. Změna Pravidel pro organizaci studia na FF UK (č.j. 95/2021)

7. Změna vnitřních předpisů FHS UK (č.j. 104/2021)

8. Změna organizačních řádů součástí UK (č.j. 150/2021)

9. Různé

1. Dílčí změna Řádu celoživotního vzdělávání UK (č.j. 71/2021)

Stanovisko k tomuto návrhu je uvedeno v příloze k tomuto zápisu.

2. Dílčí změna Rigorózního řádu UK (č.j. 74/2021)

Stanovisko k tomuto návrhu je uvedeno v příloze k tomuto zápisu.

3. Změna Pravidel organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK (č.j. 69/2021)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK (č.j. 69/2021).

Schváleno tichým souhlasem.

4. Změna Pravidel pro organizaci studia na PřF UK (č.j. 72/2021)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Pravidel pro organizaci studia na PřF UK (č.j. 72/2021).

Schváleno tichým souhlasem.

5. Změna vnitřních předpisů FTVS UK (č.j. 94/2021)

a. Změna Jednacího řádu VR FTVS UK (č.j. 94/a/2021)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Jednacího řádu VR FTVS UK (č.j. 94/a/2021).

Schváleno tichým souhlasem.

b. Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na FTVS UK (č.j. 94/b/2021)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Pravidel pro přiznávání stipendií na FTVS UK (č.j. 94/b/2021) s výhradou legislativně technických oprav.

Schváleno tichým souhlasem.


Znění legislativně technických oprav bylo předáno zástupci fakulty.

6. Změna Pravidel pro organizaci studia na FF UK (č.j. 95/2021)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Pravidel pro organizaci studia na FF UK (č.j. 95/2021).

Schváleno tichým souhlasem.

7. Změna vnitřních předpisů FHS UK (č.j. 104/2021)

a. Změna Jednacího řádu AS FHS UK (č.j. 104/a/2021)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Jednacího řádu AS FHS UK (č.j. 104/a/2021) s výhradou legislativně technických oprav.

Schváleno tichým souhlasem.

b. Volební řád AS FHS UK (č.j. 104/b/2021)

Legislativní komise uplatnila k návrhu Volebního řádu AS FHS UK (č.j. 104/b/2021) věcnou připomínku (nutno dopracovat problematiku opakovaných a doplňovacích voleb, a to ve vazbě na délku funkčního období členů zvolených v těchto volbách).

Schváleno tichým souhlasem.


Znění připomínky bylo sděleno přítomné zástupkyni fakulty.

8. Změna organizačních řádů součástí UK (č.j. 150/2021)

a. Jednací řád Vědecké rady Centra pro teoretická studia (č.j. 150/a/2021)

Legislativní komise uplatnila věcnou připomínku (upravit dikci - k vědecká rada ústavu není samosprávným orgánem) a podmínila jejím zapracováním souhlasné stanovisko k návrhu Jednacího řádu Vědecké rady Centra pro teoretická studia (č.j. 150/a/2021) s výhradou legislativně technických oprav.

Schváleno tichým souhlasem.

b. Organizační řád Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium (č.j. 150/b/2021)

Legislativní komise uplatnila věcnou připomínku (doplnit zmocnění k vydání jednacího řádu vědecké rady coby vnitřního předpisu ústavu) a podmínila jejím zapracováním souhlasné stanovisko k návrhu Organizačního řádu Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium (č.j. 150/b/2021) s výhradou legislativně technických oprav.

Schváleno tichým souhlasem.

c. Organizační řád Centra Krystal (č.j. 150/c/2021)

Legislativní komise uplatnila věcnou připomínku (vypustit článek o pracovnících oddělení ředitele) a podmínila jejím zapracováním souhlasné stanovisko k návrhu Organizačního řádu Centra Krystal (č.j. 150/c/2021) s výhradou legislativně technických oprav.

Schváleno tichým souhlasem.

d. Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí (č.j. 150/d/2021)

Legislativní komise uplatnila věcnou připomínku (upravit dikci - jednací řád vědecké rady má být vnitřním předpisem ústavu) a podmínila jejím zapracováním souhlasné stanovisko k návrhu Organizačního řádu Centra pro otázky životního prostředí (č.j. 150/d/2021) s výhradou legislativně technických oprav.

Schváleno tichým souhlasem.

e. Organizační řád Centra pro přenos poznatků a technologií (č.j. 150/e/2021)

Legislativní komise uplatnila věcnou připomínku (doplnit dikci - výjimka týkající se počtu zaměstnanců má být stanovena formou opatření rektora) a podmínila jejím zapracováním souhlasné stanovisko k návrhu Organizačního řádu Centra pro přenos poznatků a technologií (č.j. 150/e/2021) s výhradou legislativně technických oprav.

Schváleno tichým souhlasem.

f. Organizační řád Centra pro teoretická studia (č.j. 150/f/2021)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu Organizačního řádu Centra teoretická studia (č.j. 150/f/2021) s výhradou legislativně technických oprav.

Schváleno tichým souhlasem.

g. Organizační řád Nakladatelství Karolinum (č.j. 150/g/2021)

Legislativní komise uplatnila věcnou připomínku (vypustit odstavec o zabezpečování podpůrných agend) a podmínila jejím zapracování souhlasné stanovisko k návrhu Organizačního řádu Nakladatelství Karolinum (č.j. 150/g/2021) s výhradou legislativně technických oprav.

Schváleno tichým souhlasem.

h. Organizační řád Správy budov a zařízení (č.j. 150/h/2021)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu Organizačního řádu Správy budov a zařízení (č.j. 150/h/2021) s výhradou legislativně technických oprav.

Schváleno tichým souhlasem.

i. Organizační řád Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy (č.j. 150/i/2021)

Legislativní komise uplatnila věcnou připomínku (doplnit zmocnění k vydání jednacího řádu vědecké rady coby vnitřního předpisu ústavu) a podmínila jejím zapracováním souhlasné stanovisko k návrhu Organizačního řádu Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy (č.j. 150/i/2021) s výhradou legislativně technických oprav.

Schváleno tichým souhlasem.

j. Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (č.j. 150/j/2021)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu Organizačního řádu Ústavu jazykové a odborné přípravy (č.j. 150/j/2021) s výhradou legislativně technických oprav.

Schváleno tichým souhlasem.

k. Organizační řád Ústřední knihovny (č.j. 150/k/2021)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu Organizačního řádu Ústřední knihovny (č.j. 150/k/2021) s výhradou legislativně technických oprav.

Schváleno tichým souhlasem.

l. Organizační řád Ústavu výpočetní techniky (č.j. 150/l/2021)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu Organizačního řádu Ústavu výpočetní techniky (č.j. 150/l/2021) s výhradou legislativně technických oprav.

Schváleno tichým souhlasem.

9. Různé

a. Legislativní komise se dohodla na úpravě vzoru oznámení člena AS UK, který se stal absolventem bakalářského, nebo magisterského studijního programu, o záměru pokračovat ve funkci po přijetí do navazujícího magisterského, nebo doktorského studia.


- Prohlášení absolventa (zasílané předsedovi/předsedkyni AS fakulty a v kopii na vědomí předsednictvu AS UK):


„… dnešním dnem, tj. XX, jsem řádně dokončil/a bakalářský/magisterský studijního programu XY na … fakultě. Tímto prohlašuji, že jsem se přihlásil/a do navazujícího magisterského/doktorského studijního programu na téže fakultě a že hodlám nadále zůstat náhradníkem Akademického senátu UK ve smyslu ustanovení čl. 12 odst. 6 Volebního řádu Akademického senátu UK, ve znění pozdějších předpisů. Prosím Vás současně, abyste v souladu s cit. ustanovením toto prohlášení předložil/a předsednictvu Akademického senátu Univerzity Karlovy.“


- Dopis předsedy/předsedkyně AS fakulty předsednictvu AS UK:


„… v souladu s čl. 12 odst. 6 Volebního řádu Univerzity Karlovy předkládám předsednictvu Akademického senátu Univerzity Karlovy prohlášení …. jméno …, které mi bylo dnes doručeno.“


b. Legislativní komise se zabývala otázkami, zda je možné, aby akademický senát fakulty přijal usnesení v bodu „Různé“, jak naložit s podnětem adresovaným akademickému senátu fakulty a jak je to se zpřístupňováním podkladů pro jednání akademického senátu fakulty, přičemž dospěla k následujícím závěrům:


- Nestanoví-li jednací řád daného akademického senátu jinak, lze usnesení v bodě „Různé“ přijímat.


- Nestanoví-li jednací řád daného akademického senátu jinak, platí, že za to, jak naložit s podnětem adresovaným tomuto akademickému senátu, odpovídá orgán, jemuž přísluší příprava zasedání, a v průběhu zasedání předsedající.


- Nestanoví-li jednací řád daného akademického senátu, komu a kdy mají být zpřístupněny podklady k bodům projednávaným na jeho zasedání, platí, že tyto podklady musí být k dispozici alespoň členům senátu, a to s dostatečným časovým předstihem před samotným zasedáním.zapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


vidi: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.


Příloha ke stažení zde.Poslední změna: 10. červen 2021 14:58 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám