Studenti a vědci UK obdrželi prestižní Ceny rektora, Bolzanovu cenu a výzkumnou podporu Donatio

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 23. června 2021 – Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima ocenil nejlepší absolventy každoročně udělovanou prestižní Cenou rektora. Rektor zároveň udělil Mimořádnou cenu, Bolzanovu cenu podporující vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů UK, Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin a Cenu Miroslava Petruska za prezentaci. Nejlepší vědci pak obdrželi výzkumnou podporu Donatio Universitatis Carolinae. V letošním roce UK předala všechny ceny najednou vzhledem k probíhající covidové situaci.


Blahopřeji všem oceněným studentům, pedagogům a vědeckovýzkumným pracovníkům naší Alma Mater. Velmi mě těší úspěchy, kterých dosáhli a přeji jim mnoho dalších úspěchů v jejich další práci a osobním rozvoji“, uvedl rektor UK Tomáš Zima.


Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy je udělována vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu, kteří dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Cenu získávají absolventi lékařských programů – Cena prof. MUDr. Karla Weignera, společenskovědních programů – Cena prof. JUDr. Karla Engliše, přírodovědných programů – Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského, teologických programů – Cena Josefa Dobrovského, učitelských programů – Cena prof. PhDr. Václava Příhody. Ocenění přebírají diplom a finanční odměnu.


Cena rektora UK:

Cena prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů

MUDr. Marek Doležal, 1. lékařská fakulta

Bc. Lucie Škardová, 3. lékařská fakulta


Cena prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů

Mgr. Marie - Anna Hamanová, Filozofická fakulta

Bc. Tomáš Boukal, Fakulta sociálních věd


Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů

Mgr. Lukáš Janošík, Přírodovědecká fakulta

Bc. Marian Poljak, Matematicko-fyzikální fakulta


Cena Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů

Mgr. Pavel Eder, Evangelická teologická fakulta


Cena prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia

Mgr. Daniela Roreitnerová, Přírodovědecká fakulta

Bc. Lydia Ceháková, Matematicko-fyzikální fakulta


Mimořádnou cenu rektora získali:

Bc. Barbora Deutschová z Evangelické teologické fakulty

Dávid Kulišiak z 1. lékařské fakulty

Ondřej Blecha z 2. lékařské fakulty

MUDr. Metoděj Renza a Tomáš Sychra z 3. lékařské fakulty


Mimořádná cena rektora se uděluje studentům za čin nebo činnost vykonaný během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost, za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy a výzkumu, za mimořádně vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za skvělé sportovní výsledky v mezinárodních soutěžích. Oceněný dostává diplom a finanční odměnu.


Bolzanova cena

Jejím smyslem je již více než dvacet let podporovat vědeckou výchovu a odbornou připravenost studentů. Uděluje se ve třech kategoriích – společenskovědní, přírodovědné a biomedicínské.


Kategorie přírodovědná

RNDr. Johana Rotterová, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta): „Anaerobic ciliates as a model group for studying the biodiversity and symbioses in anoxic environments“.


Kategorie biomedicínská

Mgr. et Mgr. Anna Přistoupilová, Ph.D. (1. Lékařská fakulta): „Využití nových metod analýzy genomu ve studiu molekulární podstaty vzácných geneticky podmíněných onemocnění“.


Kategorie společenskovědní včetně teologických oborů

Mgr. et Mgr. Martin Odler, Ph.D. (Filozofická fakulta): „The Social Context of Copper in Ancient Egypt down to the end of Middle Kingdom“.Cena Miloslava Petruska za významnou prezentaci UK v uplynulém roce


Cenu získali zástupci Charles University Innovations Prague s.r.o., konkrétně ředitel Mgr. Otomar Sláma, MBA, MPA, patentový zástupce Mgr. Matěj Machů, Ph.D. a projektová manažerka JUDr. Daniela Králíková, Ph.D. Cenu obdrželi za aktivity při vzniku všech čtyř spin-off společností v minulém roce. První z nich, Charles Games s.r.o., vznikla z mezioborové spolupráce Filozofické fakulty UK a Matematicko-fyzikální fakulty UK spolu s historiky Akademie věd ČR, druhá LAM-X a.s. z Přírodovědecké fakulty UK a třetí GeneSpector s.r.o. z 1. lékařské fakulty UK a poslední FlexiCare s.r.o. ze společného projektu 1. lékařské fakulty UK a Českého vysokého učení technického v Praze. GeneSpector a LAM-X na sobě nyní nezávisle pomáhají při zvládání pandemické situace COVID-19.


Cenu převzali rovněž zástupci projektu NEZAPOMENEME, konkrétně tým autorů z katedry výtvarné výchovy PedF UK: doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D., Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D., Mgr. Helena Blašková, MgA. Jan Pfeiffer, MgA. Pavla Gajdošíková, Ph.D. a katedry dějin a didaktiky dějepisu PedF: doc. PhDr. Magdalena Pokorná, CSc., PhDr. Petr Koura, Ph.D., Mgr. Eva Hocká, PhDr. Jaroslav Pinkas, Ph.D, a také místostarosta města Chomutova Mgr. Milan Märc. Oceněni byli za celoroční projekt s kreativní, uměleckou a vzdělávací složkou, s celospolečenským dopadem a se silným etickým přesahem na téma 2. světová války a holokaustu/šoa. Projekt byl zakončen výtvarnou přehlídkou a sympoziem. Přehlídka výtvarných prací bude nadále digitálně zpřístupněna.


Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin obdrželi:

Tým klinických vědců vedených doc. MUDr. Pavlem Osmančíkem, Ph. D., FESC z 3. Lékařské fakulty za Národní multicentrickou prospektivní randomizovanou studii prevence cévní mozkové příhody pomocí implantace okludem ouška levé síně (studie „PRAGUE-17“);

doc. PhDr. Marie Rakušanová z Filozofické fakulty za editorství a hlavní autorství monografie Bohumil Kubišta a Evropa;

vědecký tým vedený prof. Miroslavem Bártou z Filozofické fakulty za monografii Sluneční králové;

Mgr. Adéla Čmoková a kol. z Přírodovědecké fakulty: Resolving the taxonomy of emerging zoonotic pathogens in the Trichophynton benhamiae complex.


Výzkumnou podpora Donatio Universitatis Carolinae převzali

prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA z 1. Lékařské fakulty

prof. Miroslav Petříček, Dr. z Filozofické fakulty

prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty

doc. RNDr. Viktor Žárský, CSc. z Přírodovědecké fakulty

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. z Fakulty humanitních studií


Více informací o jednotlivých oceněných obdržíte na emailu .


Za správnost:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

M: 721 285 565

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.Poslední změna: 24. červen 2021 09:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám