Zápis ze zasedání Legislativní komise AS UK ze dne 22. června 2021

Přítomni: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF/AS), JUDr. Michal Říha (PF/AS), JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF/AS), doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF), Mgr. Jakub Horký (PF), Mgr. Samuel Zajíček (FF)


Hosté: Mgr. Tereza Smužová (RUK), prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (FSV), JUDr. Jana Župčanová (FaF), doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (PedF), doc. Dr. phil. Mgr. Pavel Himl (AS/FHS), Mgr. Karolína Štauberová (KTF), prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. (FSV)


Program

1. Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na 3.LF (č.j. 124/2021)

2. Pravidla pro přiznávání stipendií na FSV UK (č.j. 142/2021)


3. Změna Volebního řádu AS FSV UK (č.j. 143/2021)


4. Změna Jednacího řádu VR PedF UK (č.j. 144/2021)


5. Změna Pravidel pro organizaci studia na FaF UK (č.j. 150/2021)


6. Volební řád AS FHS UK (č.j. 151/2021)


7. Různé

1. Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na 3.LF (č.j. 124/2021)

Legislativní komise uplatnila k návrhu změny Pravidel pro přiznávání stipendií na 3.LF (č.j. 124/2021) věcné připomínky:


I. Existuje rozpor mezi čl. 2 odst. 2 a čl. 2 odst. 4.


Blíže:

Jde o přidání studijního programu Intenzivní péče do skupiny A.

Řešení se jeví jako nepřijatelné, protože konstrukce zbytku předpisu nedovoluje sdružit více studijních programů do jedné skupiny, resp. mělo by to ten zřejmě nezamýšlený důsledek, že dle (zjevně zamýšleného významu) čl. 2 odst. 6 ve spojitosti s čl. 2 odst. 2 by muselo být stipendium přiznáno všem studentům až do naplnění 10 % z každého z bakalářských, resp. tohoto navazujícího magisterského programu (tj. například při setřídění dle průměru by dalo seznam B,B,B,B,B,N,B,N,.... při počtu studentů #B=40,#N=20 by potom bylo nutno seznam uzavřít tak, že stipendium by bylo rozdáno 8 lidem místo předpokládaných 4).

To vede k závěru, že tato pravidla ještě nepočítají s nomenklaturním přechodem obor>program, pročež by si zasloužila poněkud opatrnější novelu. Dosud byly všechny bakalářské obory součástí jednoho programu, tedy dané sdružení do skupiny A bylo v pořádku. Nyní tomu tak již není, což v souvislosti s ustanovením čl. 4 odst 2 StipŘ UK znamená, že pro každý program (viz https://www.lf3.cuni.cz/…tml) musí být vytvořena vlastní skupina, nebo je třeba vůbec rezignovat na „rozskupinování“ dle studijních programů (což by ale znamenalo také větší reformulaci Pravidel).


Nejmenší změna by byla:

skupina A1 - studijní program Nutriční terapie

skupina A2 - studijní program Všeobecné ošetřovatelství

skupina A3 - studijní program Dentální hygiena

skupina A4 - studijní program Intenzivní péče

skupina B - studijní program Všeobecné lékařství


II. Je nutno vyjasnit, zda se mají nová pravidla vztahovat i na stipendium za akademický rok 2020/2021, či nikoli. V případě, že by tomu tak bylo, je třeba zvážit potřebu přechodného ustanovení. V případě, že by se nová pravidla měla vztahovat už na stipendia přiznávaná za současný akademický rok (202é/2021), může dojít pouze k takové změně pravidel, která nepovede k tomu, že student, který by stipendium za původních pravidel získal, ho nově nezíská.


III. AS UK bude zasedat 1.10. Účinnosti by měla novela nabýt dnem platnosti.


Schváleno tichým souhlasem.


Připomínky byly zaslány na fakultu.

2. Pravidla pro přiznávání stipendií na FSV UK (č.j. 142/2021)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu Pravidel pro přiznávání stipendií na FSV UK (č.j. 142/2021).


Schváleno tichým souhlasem.

3. Změna Volebního řádu AS FSV UK (č.j. 143/2021)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Volebního řádu AS FSV UK (č.j. 143/2021) s výhradou legislativně technických oprav.


Schváleno tichým souhlasem.


Znění legislativně technických oprav bylo zasláno dodatečně na fakultu.

4. Změna Jednacího řádu VR PedF UK (č.j. 144/2021)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Jednacího řádu VR PedF UK (č.j. 144/2021).


Schváleno tichým souhlasem.

5. Změna Pravidel pro organizaci studia na FaF UK (č.j. 150/2021)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Pravidel pro organizaci studia na FaF UK (č.j. 150/2021).


Schváleno tichým souhlasem.

6. Volební řád AS FHS UK (č.j. 151/2021)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu Volebního řádu AS FHS UK (č.j. 151/2021).


Schváleno tichým souhlasem.

7. Různé

I. Legislativní komise se předběžně zabývala návrhem změny Volebního řádu KTF UK. V návrhu je třeba precizovat postavení členů akademické obce, kteří jsou současně akademickými pracovníky a studenty.

Připomínka byla sdělena přítomné zástupkyni fakulty.


II. Legislativní komise se na základě dotazu z FSV UK zabývala otázkou pokračování členství v akademickém senátu po přijetí do navazujícího studia ve vztahu k předepsanému složení AS fakulty.

Podle čl. 14 odst. 2 Volebního řádu AS UK se pravidlo o "pokračování" členství v akademickém senátu fakulty neuplatní stanoví-li to vnitřní předpis fakulty "z důvodu zachování předepsaného složení akademického senátu". ("Stanoví-li to" = "vyplývá-li to z".)


Jde o to, zda čl. 7 odst. 1 a čl. 8 odst. 2 Volebního řádu AS FSV UK spolu s čl. 6 odst. 1 Statutu FSV UK

a) "předepisují složení senátu", či

b) nikoli (= zda jde pouze o požadavek na "sestavení" senátu po volbách).

Ve prospěch a) hovoří to, že požadovat určitou "sestavu" senátu "pouze" po volbách samo o sobě nedává smysl.

Ve prospěch b) hovoří to, že požadavek na složení není vyjádřen explicitně.


Kromě toho je třeba uvést, že daný vnitřní předpis nebrání "rozpadu" složení z jiných příčin (než z příčiny změny v souvislosti s navazujícím studiem).

Otázka složení senátu je projevem autonomní vůle fakulty. Na tom, jak vykládat ustanovení vnitřních předpisů fakulty má v pochybnostech rozhodnout jejích akademický senát (čl. 41 Statutu FSV UK vztažený ke všem vnitřním předpisům fakulty).


Na tom, jak se akademický senát fakulty usnese, závisí další postup.

Upozornit je ještě zapotřebí na

- riziko podání tzv. zásahové žaloby bývalého člena senátu, který se nesmíří s tím, že nebude povolán,

- riziko zpochybňování některých (= zejména hraniční většinou přijatých) usnesení "odpůrci" přijatého výkladu.


Perspektivním řešením je přijetí novely daného vnitřního předpisu. Došlo-li by ale ke změně volebního řádu v možné příčinné souvislosti řešit konkrétní situaci, hrozí její napadení z titulu zneužití pravomoci.zapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


vidi: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 30. červen 2021 10:25 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám