Lékařská fakulta v Plzni prověřuje možnosti využití budov, které opouští

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Plzeň, 22. listopadu 2021 – Univerzita Karlova zjišťuje možnosti a meze spolupráce s potenciálními investory v souvislosti s plánovaným prodejem vybraných nemovitostí v Plzni. Ty zůstanou nevyužité po přestěhování fakulty do nového kampusu v roce 2022. Nyní probíhá průzkum trhu, s nímž fakultě pomáhá tým infrastrukturního poradenství České spořitelny, a.s.


S cílem zabezpečit kvalitní a kapacitně dostačující prostory pro narůstající počet studentů Lékařské fakulty v Plzni zahájila Univerzita Karlova v roce 2012 výstavbu nového Univerzitního medicínského centra na Lochotíně v blízkosti fakultní nemocnice. Nový kampus vytvoří kompletní zázemí pro výuku i výzkum a nahradí tak dosavadní, již nevyhovující prostory rozptýlené v různých částech města. Do nových moderních prostor se studenti a učitelé plánují přesunout již v roce 2022 a stávající budovy Lékařské fakulty v Plzni tak zůstanou bez využití.


Univerzita Karlova tak v současnosti hledá vhodné potenciální investory na prodej vybraných, brzy již nevyužívaných objektů. Jedná se o tři historické budovy, konkrétně jimi jsou budova děkanátu Lékařské fakulty v Plzni v Husově ulici, Pavlovův ústav v Lidické ulici a Procháskův ústav nacházející se naproti Pavlovovu ústavu, v ulici Karlovarská. Díky jedinečné architektuře byly budovy Procháskova a Pavlovova ústavu prohlášeny za nemovité kulturní památky. Lokalita, v níž se nacházejí, je městskou památkovou zónou. Atraktivita této investice spočívá v rozsáhlých historických prostorách s dobrou občanskou vybaveností v okolí i skvělou dopravní dostupností, díky nimž jsou všechny tři objekty vhodné v budoucnu jak k rezidenčnímu, tak komerčnímu využití.


Prostřednictvím aktuálně probíhajícího průzkumu trhu by měla Univerzita Karlova získat od případných zájemců zpětnou vazbu a podklady pro interní diskuzi a volbu vhodného postupu ohledně plánované transakce. Do průzkumu jsou přizváni renomovaní investoři, kteří disponují zkušenostmi z podobných transakcí.

Průzkum trhu je realizován za podpory týmu infrastrukturního poradenství České spořitelny, a.s., který plánuje se zájemci vést řízenou a strukturovanou diskusi, která umožní definovat možnosti případné smluvní spolupráce s potenciálními investory. Univerzita tak chce využít zkušeností, znalostí a přímých synergií ze zapojení České spořitelny, která má bohaté zkušenosti s transakčním poradenstvím napříč celou Českou republikou.


Případní zájemci ať se prosím obrací na projektovou manažerku a hlavní kontaktní osobu paní Mariannu Gregorovičovou z Útvaru infrastrukturního poradenství České spořitelny ( , tel.: 705 675 263).


Kontakt:

Ing. Barbora Černíková

odd. PR a vnějších vztahů LF UK v Plzni

tel.: 377 593 446, 775 856 969Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Podle mezinárodních žebříčků patří mezi 1 % nejlepších světových univerzit.

Univerzita má přes 12 000 zaměstnanců, z toho více než 4700 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 45 500 studentů, kteří studují ve více než 800 akreditovaných studijních programech včetně 150 v cizím jazyce. Univerzitu ročně absolvuje téměř 8000 studentů. Univerzita Karlova se těší velkému zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.


Poslední změna: 22. listopad 2021 14:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám