Zápis ze zasedání Ediční komise AS UK ze dne 10. listopadu 2021

Přítomní:

Ondřej Horký (ETF), Bc. Veronika Vohlídková (PedF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Mgr. Bc. Michal Zima (PřF), Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF), Martina Horáková (3. LF), PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF), Bc. Miroslav Čermák (FSV), Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF)

Omluveni:

Markéta Matějová (FF),

Hosté:

doc. RNDr. Martin Vlach (MFF), Ph.D., Matěj Bouček (ETF), Mgr. Tomáš Bederka (PedF), Mgr. David Pavlorek (FF),

Program:

  1. Zahájení

  2. Diskuze s budoucím prorektorem pro vnější vztahy, doc. Martinem Vlachem

  3. Různé

1 – Zahájení

Ondřej Horký, předseda Ediční komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Ediční komise AS UK, které se konalo hybridně v Malé zasedací síni Karolina.

2 – Diskuze s budoucím prorektorem pro vnější vztahy, doc. Martinem Vlachem

Ondřej Horký, předseda Ediční komise AS UK, přivítal pana docenta.


Doc. Vlach se krátce představil. Nyní proděkan MFF UK pro PR, absolvent učitelství, úspěšně zreformoval propagaci Matfyzu, zmínil, že například obor informatika má velkou konkurenci v jiných VŠ. Na fakultě řeší také popularizační část ediční činnosti nakladatelství MatfyzPress, běžnou PR agendu, semináře pro talentované, spolupráci s fakultními školami, firemní spolupráci a další. Koordinoval projekt záchrany rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí, jejíž rekonstrukce se povedla a projekt je mj. držitelem ocenění Europa Nostra.

Ke koncepci svého programu – je v některých bodech obecně napsaný, ale rád cokoliv vysvětlí. Je si vědom, že má zatím fakultní pohled na rektorát, kdy byl často sám nespokojen s jednáním ústředí, ale to právě může být velkou výhodou.

Ke konkrétním představám, co změnit – řada věcí bude stát mnoho práce a času a doufá, že se mu podaří se s agendou seznámit v krátké době a že cca po roce ve funkci dojde ke konkrétním závěrům a rozhodnutím a do dvou let budou vidět již jasné a konkrétní výsledky. Čeká jej rozhovor s některými vedoucími odborů a oddělení na UK. Byť se propagace za poslední roky dosti posunula pozitivním směrem, tak je stále co zlepšovat. Vznik UK Media považuje za dobrý krok. Potřebuje navnímat, proč je propagace roztříštěná a rozdělená mezi několik odborů a oddělení rektorátu. Rád by toto zpřehlednil. Považuje za velmi důležité ale některé aktivity necentralizovat – decentralizace v některých případech může být přínosná. Rád by, aby na fakultách vznikla sounáležitost vůči značce, vůči matce. Jednotnost univerzity je úžasná, ale máme zde velkou rozdílnost mezi jednotlivými fakultami, proto by rád sounáležitost podporoval co nejvíce.

V posledních týdnech se věnuje vzniku nových aktivit v Kampusu Hybernská, o němž doufá, že z něj bude výkladní skříň UK.


Horký – Zajímá jej, v čem to bude úžasné? Osobně jej nevnímá jako něco extrémně skvělého.


Doc. Vlach – Děkuje za tento dotaz. V nedávné době byla na MHMP odevzdána tzv. Studie proveditelnosti na vzdělávací centrum Didaktikon v rámci univerzitního projektu Hyb4City (CPPT) a je projednáván s tím související další vývoj Kampusu. Projekt se má týkat úzké spolupráce mezi UK, HMP, základními a středními školami atp., zejména pomoci a skutečně začít řešit nedostatek učitelů v některých oborech. Je to nejen jedinečná příležitost pro UK, ale je to výhodné pro všechny strany. V Kampusu tak budou například workshopy pro budoucí učitele (studenty UK), stávající a neaprobované učitele, prezentace nejen oborových didaktik, ale řady dalších oborů pěstovaných na UK, což by bylo jedním ze způsobů, jak naplnit třetí roli univerzity. Rád by, aby se jednalo o mezifakultní spolupráci, a ne o donucení seshora. Doufá, že se to podaří.


Doc. Dolejší – Má dotaz na komunikaci s AS UK a s Ediční komisí AS UK. Rádi bychom věděli, co se dělá, co se chystá a na čem se pracuje. Jakým způsobem by informoval o činnosti? Bude to součástí projevu rektorky na AS UK nebo bude o problematice informovat sám? Co očekává a co by rád od Ediční komise AS UK?


Doc. Vlach – Co se týče informování senátu: sám se nebrání tomu, aby pravidelně nejen Ediční komisi, ale i plénum AS UK pravidelně informoval, na což je zvyklý i z fakulty, kde o důležitých bodech pravidelně v dané agendě informuje senát daný proděkan. Myslí si, že je slušné, aby přímo člen kolegia rektora tuto činnost vykonával, neboť je to právě jeho zodpovědnost po stránce metodického řízení. Pro něj je velmi důležitá vnitrouniverzitní komunikace, je nutné některé věci projednávat i s proděkany fakult. Ve vztahu k Ediční komisi AS UK –rád sem bude chodit. Z fakulty je také zvyklý, že má své poradní orgány, což se mu již v minulosti vyplatilo. Co se týče PR, tak UK je v řadě věcí pozadu, protože nestíhá sledovat veškerý vývoj. Jsou ale věci, které nemůže rozhodnou prorektor od stolu a je nutné si vyslechnout názory odborníků z praxe. Na UK dále chybí průnik a spolupráce humanitních, přírodovědných a technických směrů.


Vohradská – Je nyní proděkanem na MFF, jak skloubit funkce nebo zda hledá náhradníka?


Doc. Vlach – V tuto chvíli je proděkan a po dohodě s vedením MFF by rád co nejdříve funkci proděkana předal. Již zahájil v této věci příslušné kroky, protože si myslí, že je nutné se věnovat své funkci na maximální možnou kapacitu. Pokud se má něco zlepšit, tak nemůže být proděkanem, minimálně ne na dlouho.


Horký – Na UK jsou dvě významná kulturní střediska, jimiž je Kampus Hybernská a nyní zavřený SK Celetná. Je nějaký plán, jak z toho udělat důležitější centrum?


Doc. Vlach – O Kampusu Hybernská je nutno ještě přemýšlet, kam má vlastně směřovat, je členem Programové rady Kampusu, která vznikla teprve nedávno, v jejím rámci se zabývá převážně vzdělávacím centrem společně s kol. Bičovským. Bude určitě podporovat veškeré rozumné aktivity, které v Kampusu bude UK dělat. Prostor má velký potenciál, ale musíme si dát pozor na to, aby z toho nevzniklo jen volnočasové a zábavní centrum. Rád by, aby některé části Kampusu Hybernská byly do několika let soběstačné. Musíme rozlišovat mezi propagací, třetí roli univerzity a zábavou, byť toto rozlišení často vzniká tak zvaně „za běhu“. Je to stejné jako u PR, kde musíme odlišit reprezentaci od propagace a zábavy. Doufá, že velká část aktivit Kampusu bude v budoucnu soběstačná.


Prof. Černý – Dovede si představit, že segment této prorektorské činnosti bude možné pozměnit daleko rychleji, než například sektor vědy či IT. Rád by vytvořil katalog dobrých nápadů od fakult, které by se mohly propsat do vedení. Má za to, že tato mravenčí práce stále nebyla udělána, což je škoda, protože fakulty mají ústředí co nabídnout. Měli bychom se prezentovat jako univerzita, která je schopná velmi nabídnout kreativní řešení a reagovat na aktuální události a nabízet například médiím odborná stanoviska.


Doc. Vlach – Je pravda, že řada změn půjde udělat poměrně rychle, v čemž nevidí problém, a zcela souhlasí. Nejen kovid byl promarněná šance univerzity. Mnohdy stačí zvednout telefon, sejít se či nabídnout rozhovor.


Mgr. Pavlorek – Kam by chtěl posunout agendu sponzoringu na UK jako celku? Vnímá pozitivně, že má bohaté zkušenosti z fakultního prostředí.


Doc. Vlach – Je velkou otázkou, co bude přesně v jeho agendě. U firemní spolupráce je nutné si rozmyslet, co znamenají pro UK jako celek. Na MFF UK je firemní spolupráce více zaměřená na spolupráci ohledně studentských projektů, studentských prací a vzájemnou spolupráci s absolventy ve firmách, od čehož se pak odvíjí spolupráce s fakultou jako celkem. Pokud bychom měli spolupráce s firmami centralizovat, tak to může být pro řadu firem nevýhodné, je nutné nabídnout takovou spolupráci, aby v tom firmy viděly benefity. Rád by, aby centrum podporovalo fakulty, aby navazovaly spolupráci v první fázi samy, úlohou centra by případně mělo být propojování a pomoc v mezioborové spolupráci. Upozorňuje, že je nutné si dobře vždy rozmyslet, zda se nám vyplatí čistě reklamní spolupráce, tj. spolupráce bez obsahu – osobně si nemyslí, že to má pro UK přínos, pokud nám ta společnost nedá zároveň nějakou přidanou hodnotu kromě financí.


Prof. Černý – Není v určitém okamžiku dobré udělat pohled z vnějšku, něco na způsob „mediálního auditu“. U doktorského studia se nám povedlo díky externímu posouzení definovat problémy, kterých jsme si dříve nebyli vědomy. Je něco takového plánováno? Naše UK má specialisty na PR a další. Budoucí paní rektorka si zakládá na tom, že bude rozhodováno na základě odborných diskuzí.


Doc. Vlach – Na MFF UK dlouhodobě sledujeme indikátory a v poslední době i data o efektivitě propagačních akcí, právě z důvodů, kam dávat prostředky či jaký je mediální obraz fakulty, např. Matfyz má uzavřené memorandum o spolupráci s FF UK na dlouhodobý monitoring studentů a uchazečů o studium, výstupem jsou data, která dokáží zohlednit řadu věcí a slouží ke zpětné vazbě, i v oblasti efektivity vynaložených prostředků. Na základě těchto dat vznikají i studentské vědecké práce. Má několik poradních orgánů, kde jsou nejen zástupci akademiků a senátorů, ale i externisté a. Na MFF UK toto udělal a rád by šel podobnou cestou i u ústředí, ale zatím nemůže nic slibovat.


Horký – Paní rektorka chce vyjednávat spolupráci s UK jako se „značkou“, která může slabším fakultám pomoci.


Doc. Vlach – Co se týče pomoci či „servisu“ pro fakulty, tak to jedině bude podporovat. Jsou fakulty, které do jisté míry mají vlastní propagační vize, které je dobré sladit, zároveň nediktovat, ale využít synergie. Nelze srovnávat velikostně naprosto odlišné fakulty, některým bude nutné s jejich propagací pomoci výrazněji než jiným. Někdy je tato dvojkolejnost nutná, jindy je však zbytečná. Musíme k fakultám i jednotlivým oborům přistupovat individuálně a zohledňovat jejich odlišnosti. Na tohle se malinko zapomíná a je třeba o tom myslet více komplexně, jaká je cílová skupina a čeho chceme dosáhnout. V propagační činnosti je důležité si nákladné akce či akce s možným mediálním dosahem pořádně dopředu rozmyslet, vědět, pro koho ji dělám, proč ji dělám a co mne to stojí. Rozhodovat bychom se měli o jejím konání až po důsledné rešerši a následně tu akci zpětně zhodnotit a zjistit, zda nám stojí za to ji opakovat v příštích letech.


Horký – Co by mohla malá fakulta, jako např. ETF, s trvale klesajícím počtem studentů očekávat od vedení UK za podporu?


Doc. Vlach – Pokud bude fakulta taková, která bude chtít pomoci, tak jakémukoliv dobrému nápadu rád pomůže, pokud na to budou prostředky a lidi, a pokud je nemá, tak je rád pomůže sehnat. Otázku by spíše otočil, tedy pokud má ETF zájem něco dělat, tak ať něco dělá, nebo se obrátí na centrum o pomoc. Současná praxe je, že fakulty se často na ústředí neobrací, protože mají dojem, někdy oprávněný, že dělají vše sami lépe. Z toho ale plyne, že rozhodně je důležité zlepšit vnitrouniverzitní komunikaci.


Mgr. Pavlorek – V programu se mu líbí plán krizové komunikace. Jakou s tím má osobně zkušenosti a jaké má konkrétní plány?


Doc. Vlach – Konkrétní plán zatím nemá, má spíše ideový plán. Zcela jasně je ale vidět, že plán krizové komunikace chybí. Může však slíbit, že se tím bude zabývat. Ještě horší, než nemít plán, je to, když je jasně vidět zvenčí, že žádný takový plán není. To není dobré PR univerzity. Byl by rád, kdyby měla UK vytvořené plány pro konkrétní krizové scénáře, aby bylo jasné, kdo kdy oslovuje koho a v jakém pořadí. Byl by rád, aby za čtyři roky byl v tomto vidět konkrétní posun. Je připraven na mediální krizové komunikaci metodicky spolupracovat.


Prof. Černý – Zajímalo by jej oddělení agent PR a zahraničí. Za něj jsou to velmi provázané problematiky a má za to, že se jedná o poněkud specifickou agendu, kterou nemůže mít na starosti prorektor pro zahraniční styky.


Doc. Vlach – Prezentace vůči studiu v českém jazyce je roztříštěná, ale prezentace studia do zahraničí není nyní řešená v podstatě vůbec. Sám vidí, že každá fakulta to má rozdělené jinak. Je však rozdíl klasické PR, kdy do světa oznamujeme naše úspěchy, a cílení na budoucí studenty ze zahraničí.


Prof. Černý – Děkuje za odpověď. Osobně je rád, že je si vědom nedostatků v této oblasti a že se tomu bude nové kolegium věnovat.


Bc. Vohlídková – Vznikne nějaké fórum, kde by se pravidelně mohli setkávat zástupci PR?


Doc. Vlach – Vznik facebookové skupiny PR zástupců fakult vzniklo před lety z popudu fakult, ale není příliš aktivní. Osobně jej dost mrzí, že jsou členové kolegia děkana a vedení fakult úkolováni úředníky rektorátu. To by měl dělat prorektor, aby byla zachována jistá hierarchie. Vytvoření platformy, jež by sloužila k setkávání proděkanů či pověřených vedením PR na fakultách zde sice možná formálně je, ale není zde žádná, která by skutečně fungovala a která by podporovala větší spolupráci. Na fakultách vzniká mnoho skvělých věcí, avšak rektorát se o nich často nedozví.


Bc. Čihák – Ještě doplní, že marketingové oddělení se snažilo vytvořit nějakou skupinu, ale je tam problém, že PR není zvyklé spolupracovat příliš formálně, ale upřednostňuje neformální setkávání se.


Vohradská – Jak vidí další budoucnost časopisu Fórum?


Doc. Vlach – Osobně si velmi váží práce Martina Rychlíka. Má za to, že je důležité, aby byla UK vidět, k čemuž Fórum může dobře pomoci.


Prof. Černý – Zde je velmi tenká hranice mezi propagací rektora a jeho kolegia a propagací univerzity jako celku. Kdyby měl pojmenovat nějakou aktivitu univerzitního PR, tak by projekt „Česko. A jak dál?“ nazval jako jeden z těch, které tu tenkou hranici překročil, a je nutné na to myslet i do budoucna.


Mgr. Pavlorek – Zde se bavíme o všeobecné identitě univerzitě a bylo by dobré, kdyby každý prvák věděl, kdo je jeho rektorem.


Doc. Vlach – Hovoří o paralele na fakultní úrovni - děkan fakulty je osoba, která má být vidět, zaštiťovat, zároveň důstojně reprezentovat fakultu jako celek. Je třeba oddělit reprezentování, a jednání s politiky, ale v prezentaci fakulty nemá co dělat politická propagace.


Návrh usnesení:

„Ediční komise AS UK bere na vědomí informace od doc. Martina Vlacha.“

Přijato tichým souhlasem

3 – Různé

Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil, a tak Ondřej Horký, předseda Ediční komise AS UK, poděkoval všem za účast a zasedání ukončil.Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Vidi: Ondřej Horký, předseda Ediční komise AS UK


Poslední změna: 27. listopad 2021 17:24 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám