Zápis ze zasedání AS UK 12. listopadu 2021


Prezenční listina

Přítomní členové AS UK


1. LF

2. LF

3. LF

Kamila Otrubová

Matěj Višňa

Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

Tomáš Stejskal

Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

Martina Horáková

LF P

LF HK

FarmF

MUDr. Anna Malečková

Kristián Lux


Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.

Tomáš Jan

Mgr. Eliška Voříšková

FF

PF

PedF

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.


JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

Prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

JUDr. Michal Říha

Mgr. Michael Glogr

PhDr. David Greger, Ph.D.

Bc. Veronika Vohlídková

FTVS

PřF

MFF

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D.

Mgr. et Bc. Filip Hruša

Ing. Milan Skrbek

Doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.

Mgr. et Mgr. David Hurný

Mgr. Jan Pačes

Doc. RNDr. Jiří Dolejší

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

Bc. Patrícia Schmidtová

Mgr. Andrej Farkaš

FSV

KTF

HTF

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

Mgr. Eliška Černovská

Bc. Kristýna Švárová

Doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.

Mgr. Martin Boukal


ThDr. Jaroslav Hrdlička

Mgr. Kateřina Hlaváčová

ETF

FHS

Součásti

Mgr. Jan Kranát, Ph.D.

Ondřej Horký

Lalia-Irena Diopová

Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl

Mgr. Josef Kružík, Ph.D.

Mgr. Jan Potoček

Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.

PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D.Omluveni

Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. (2.LF)

Bc. Martin Čihák (FF)

ThDr. Pavel Helan, Th.D. (HTF)

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1.LF)

Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF)

Mgr. Karolína Štauberová (KTF)

Martin Mucha (LFHK)

MUDr. Anna Olšerová (2.LF)

PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. (FaF)

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF)

MUDr. Jan Gojda, Ph.D. (3.LF)

Mgr. Zuzana Terry (FHS)

Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D. (1.LF)

Doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. (LFHK)

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV)

Mgr. Tomáš Konečný (FF)

Terezie Remencová (HTF)

Doc. Petr Sláma, Th.D. (ETF)

Veronika Viktoria Matraszek (3.LF)

MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LFP)


Dále nepřítomni

Doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D. (LFP)

MUDr. Drahomír Kolenčík (LFP)

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LFHK)

Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (PedF)

JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. (KTF)


Hosté

Prof. MUDr. Tomáš Zima, MBA, rektor UK

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. prorektorka pro evropskou problematiku

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prorektor pro rozvoj

Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., prorektor pro vnější vztahy

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka pro koncepci studia

MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., kvestor UK

MUDr. Josef Fontana (KR)

Mgr. Michal Zima (KR)

Mgr. Alena Vlasáková, DiS. (RUK)

Věra Šťastná (RUK)

Mgr. Miroslav Čermák (RUK)

Vratislav Kozák (RUK)

JUDr. Jan Wagner (RUK)

Mgr. Tereza Smužová (RUK)

Michael Kučera

Amáta Vohradská (PF), tajemnice AS UK

Mgr. Anna Matoušková (PF), tajemnice Legislativní komise AS UK

1. Zahájení a určení skrutátorů

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, v 10:00 hod. přivítal přítomné členy AS UK i hosty v Malé aule Karolina.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK přivítal novou členku AS UK z MFF Mgr. Annu Yaghobovou, která byla povolána jako náhradnice za Bc. Schmidtovou, která na funkci rezignovala.


Skrutátory byli určeni: Mgr. David Hurný, Tomáš Jan, Mgr. Eliška Ulrichová

Program zasedání AS UK

Předsednictvo AS UK navrhlo program zasedání AS UK. Program byl rozeslán členům AS UK a zveřejněn na internetových stránkách senátu.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl, že následně Předsednictvo AS UK schválilo doplnění nového bodu č. 6 Ukazatele Strategického záměru – vypořádání podnětů MŠMT.


1. Zahájení a určení skrutátorů

2. Kontrola a schválení zápisů ze zasedání AS UK konaných dne 1. října 2021, 15. října 2021 a 22. října 2021

3. Vystoupení J. M. pana rektora

4. Plán realizace Strategického záměru Univerzity Karlovy 2021-2025 pro rok 2022

5. Návrh předjednaného navýšení základního kapitálu CUIP

6. Ukazatele Strategického záměru – vypořádání podnětů MŠMT

7. Vnitřní předpisy fakult

8. Právní jednání

9. Informace z pracovních komisí

10. Informace z Rady vysokých škol

11. Různé


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje program zasedání.”

Schváleno tichým souhlasem

2. Kontrola a schválení zápisů ze zasedání AS UK konaných dne 1. října 2021, 15. října 2021 a 22. října 2021

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK, informovala o tom, že do předloženého návrhu zápisu ze zasedání AS UK konaného dne 1. října 2021 a 15. října byly zapracovány dohromady dvě připomínky. K návrhu zápisu ze zasedání AS UK konaného dne 22. října nikdo připomínky nevzesl.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 1. října 2021.”

Hlasování

Pro 37, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 15. října 2021.”

Hlasování

Pro 37, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 22. října 2021.”

Hlasování

Pro 37, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

3. Vystoupení J. M. pana rektora

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. panu rektorovi.


J. M. pan rektor úvodem popřál vše nejlepší prof. Zahálkovi k 60. narozeninám a předal mu zlatou pamětní medaili Univerzity Karlovy.


J. M. pan rektor dále z okruhu aktuálních záležitostí uvedl, že již na šesti fakultách proběhly volby děkanů. Probíhají též přípravy na Národní plán obnovy, diskutuje se problematika DPH. Bylo předáno předsednictví univerzitní aliance 4EU+ Heidelbergu. Ke studijní problematice uvedl, že UK má 99,5% zapsaných studentů ve srovnání s loňským rokem. U tří fakult je pokles zapsaných studentů více než 10%, u jedné z nich je to dáno tím, že v loňském roce zaznamenala vysoký nárůst. Z vědní oblasti uvedl, že probíhají přípravy na Cooperatio, VR UK by měla na listopadovém zasedání schválit všechny programy, do kterých se nyní budou převádět zaměstnanci z programů Progres. Dále uvedl, že stavba nové fakultní budovy FHS byla oceněna dvěma prestižními architektonickými cenami. Ti, co se uchází o veřejné zakázky na UK, musí splňovat určitá kritéria týkající se udržitelného rozvoje. UK také vydala prohlášení ke klimatické změně. Dále uvedl, že v sobotu bude probíhat akce „Na Karlovku“, ke které byl zároveň vytvořen nový web. Akce bude probíhat hybridně s možností distančního připojení. Rovněž byla projednávána problematika kyberbezpečnosti. Bylo vydáno opatření rektora, které ukládá v tomto směru určité povinnosti, např. bude vypsán konkurz na bezpečnostního manažera. Povinnosti vyplývající ze zákona o kybernetické bezpečnosti jsou plněny, opatřením rektora byl např. zakotven výbor kybernetické bezpečnosti, jehož předsedou bude budoucí prorektor pro IT. Dále informoval, že proběhl marketingový výzkum, který přinesl příznivá data o UK jako nejlépe vnímané univerzitě v ČR. Studenti středních škol nejvíce dají na informace od svých bývalých spolužáků, kteří na univerzitě již studují. J. M. pan rektor dále poděkoval kolegům a kolegyním z AS UK, se kterými diskutoval otázku zachování prezenční výuky. V tomto ohledu byl připraven dopis, který byl zaslán vládním představitelům i všem studentům. Stručně informoval o připravovaných akcích na uctění památky 17. listopadu. Tradičně proběhne průvod do Žitné ulice, setkání na Albertově, kladení věnců na Národní třídě a večer slavnostní koncert v Karolinu. Dále uvedl, že kolegium rektora diskutovalo otázku financování elektronických informačních zdrojů na základě proběhlého kulatého stolu. Aktuálně je tato otázka projednávána na fakultách, další kolo bude na RKR v prosinci. Závěrem J. M. pan rektor informoval o dalších plánovaných akcích a proběhlých konkurzech. Mgr. Maňásek byl jmenován ředitelem ÚVT a Mgr. Adéla Jiroudková ředitelkou odboru vědy.


Rozprava


Mgr. Farkaš otevřel otázku konkurzu na ředitele KaM. Komise, která byla ustavena, aby se problematikou KaM zabývala, bohužel nebyla o konaném výběrovém řízení na ředitele KaM informována. Dotázal se, jak bude složená komise pro výběrové řízení a zda zde bude mít zastoupení zvolená kandidátka na rektorku prof. Králíčková. J. M. pan rektor ubezpečil Mgr. Farkaše, že složení výběrové komise je s prof. Králíčkovou konzultováno. Jeho představa je taková, že až komise doporučí několik uchazečů, bude s nimi jednat i prof. Králíčková osobně a z doporučených uchazečů vybere toho nejvhodnějšího.


Mgr. Farkaš se dále dotázal na složení komise pro výběr nového kancléře UK. Dotázal se, zda v této komise bude taktéž zastoupena prof. Králíčková. J. M. pan rektor uvedl, že určitě ano. Může se stát, že nový kancléř nastoupí již k 1. lednu 2021. Co se týče pozice kancléře, je to vedoucí kanceláře rektora, kterého si má rektor sám vybrat.


Doc. Himl se dotázal, zda by bylo možné vypracovat již dříve přislíbený mediánový přehled jednotlivých kategorií akademických pracovníků na jednotlivých fakultách. Žádost byla zaslána Ekonomické komisi AS UK, prozatím bez reakce. J. M. pan rektor uvedl, že se dokončuje mzdová analýza za rok 2020. Předpokládá, že materiál bude na kolegiu rektora předložen příští týden. Do konce roku bude tento úkol splněn.


Dr. Greger požádal, aby analýza skutečně obsahovala medián, který je jako ukazatel lepší. Kolegové z Ekonomické komise zjistili, že to lze udělat. J. M. pan rektor uvedl, že podnět zazněl 1. října, dnes je 12. listopadu. Domnívá se, že se na analýze pracuje rychle. Měla by tam být i celková čísla, protože různé fakulty různě rozepisují mzdy do různých projektů. Je pro něj důležité, kolik člověk dostane celkem, ne do kolika položek je to rozepsáno.


Dr. Kružík uvedl, že jeho žádost nesměřovala na rok 2020, ale na posouzení trendů za posledních 8 let. Zajímalo ho, jak se nárůst propsal do mezd na jednotlivých fakultách a zda mají tendenci se od sebe vzdalovat či naopak. Má připravenou i metodiku, jak to udělat. J. M. pan rektor uvedl, že data jsou zpracována pro konkrétní rok, ale to, jak s tím jednotlivé fakulty nakládají je pouze na nich. Rektorát neovlivňuje mzdovou politiku fakult. Je to otázka, jak akademické senáty fakult dbají o to, aby se nárůsty propisovaly do mezd. Požádal dr. Kružíka, aby se na dalším postupu domluvil s panem kvestorem.


Dr. Bičovský požádal o upřesnění, zda se mediány v analýze objeví nebo ne. J. M. pan rektor uvedl, že neví, zda tam nyní jsou. Do budoucna tam být mohou.


Doc. Brom připomněl, že navrhoval, aby se prostředky neinstitucionální, které si fakulty vydělají samy, oddělovaly od těch institucionálních, které obdrží přes Principy pro rozdělování příspěvků a dotací. J. M. pan rektor uvedl, že politika nakládání se mzdovými prostředky v projektech je na každé fakultě jiná. Některé fakulty o to snižují tarif, jiné to přidávají ke stávajícímu platu. V tom je ten problém z hlediska mzdových kategorií.


Mgr. Hurný apeloval na to, aby navrhovaný materiál vznikl a byl pro vedení univerzity použitelný.


Doc. Nigrin uvedl, že se domnívá, že na fakultách budou tři modely. Buď projekty nad rámec úvazku, držící se projekty nebo držící se hladina mzdové třídy. Bylo by zajímavé vidět, jak to je.


Doc. Dolejší navrhl, aby toto téma bylo projednáno v rámci Ekonomické komise nebo speciální pracovní skupiny. Jde také o to, jak moc jsou jednotliví pracovníci angažováni v rámci svých fakult – problematika je komplexní. Připomněl, že probíhá dotazníkové šetření, které by mělo být také využito. Mgr. Smužová uvedla, že dotazníkové šetření bude ukončeno 21. listopadu. J. M. pan rektor poznamenal, že na UK je zaměstnáno 11.000 lidí a zpracovat odpovědi bude trvat dlouho. Mgr. Smužová uvedla, že v současné chvíli je přibližně 2000 odpovědí, ale návratnost se velmi liší mezi jednotlivými fakultami. Nejhůře jsou na tom lékařské fakulty.


Dr. Říha požádal, aby z analýzy vyplývalo též rozdělení zaměstnanců podle pohlaví. Mgr. Smužová informovala o probíhajícím auditu ohledně rovnosti. Obojí by mělo být přibližně v březnu zapracováno do připravovaného plánu rovných příležitostí.


Dr. Kružík uvedl, že diskusi můžeme vést teprve na základě dat. Je to otázka mzdové politiky jednotlivých fakult, nicméně je přesvědčen, že když dostaneme přehled mediánu za posledních 8 let i s informací o tom, jaké je rozdělení na institucionální a neinstitucionální peníze, bude to pro posouzení trendů dostatečné. Dále se přiklonil k tomu, aby byla zřízena pracovní komise, která by předpřipravila datový soubor. J. M. pan rektor uvedl, že data se dají shromáždit, ale následně je potřeba s nimi pracovat. J. M. pan rektor pověřil dr. Kružíka, aby ve spolupráci s kvestorem tuto záležitost zpracoval.Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace od J. M. pana rektora.”

Schváleno tichým souhlasem

4. Plán realizace Strategického záměru Univerzity Karlovy 2021-2025 pro rok 2022

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. panu rektorovi k představení navrženého materiálu. J. M. pan rektor uvedl, že v materiálu jsou popsány jednotlivé záležitosti, které se mají v jednotlivých oblastech plnit. Jsou tu uvedené i investiční akce, které jsou plánovány na následující období.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje v souladu s § 9 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách Plán realizace strategického záměru Univerzity Karlovy pro rok 2022.”

Hlasování

Pro 41, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

5. Návrh předjednaného navýšení základního kapitálu CUIP

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. panu rektorovi k představení navrženého materiálu. J. M. pan rektor uvedl, že CUIP byl zapsán do obchodního rejstříku jako akciová společnost. Záměr navýšit základní kapitál byl projednán i s prof. Králíčkovou, která tento záměr v oblasti transferu podporuje.


Vyjádření J. M. pana rektora doplnil Mgr. Sláma, ředitel CUIP. Uvedl, že materiál byl iniciovaný skutečností, že business plán CUIP se naplnil o 7 let dříve, než se předpokládalo. Je členěný na 3 části – navýšení základního kapitálu pro rok 2021, navýšení základního kapitálu pro rok 2022 a přeměna CUIP na akciovou společnost. První a poslední krok byly splněny. S financováním na rok 2022 bylo CUIP odkázán na nové vedení. Na Ekonomické komisi AS UK padly dotaz, kolikrát ještě bude CUIP žádat o navýšení. Je to naposledy.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko poté, co bylo usnesení drobně upraveno tak, aby bylo zřejmé, odkud budou prostředky, které mají být do CUIP vloženy, pocházet a jak budou čerpány.


Mgr. Farkaš uvedl, že podstatné je, že všechny prostředky, které chce UK do CUIP vložit, musí pocházet z doplňkové činnosti. Momentálně tyto prostředky UK negeneruje, proto není technikálií to, kde se vezme 14 mil. Kč, když nejsme schopni plnit ani malé výdaje na studentské projekty (v řádech desítek tisíc). Výsledek je, že Ekonomická komise podporuje předložený záměr, ale chce vědět, odkud peníze půjdou.


JUDr. Horáček, kvestor UK, potvrdil, že prostředky skutečně budou muset jít z doplňkové činnosti, proto Ekonomická komise rozhodla o úpravě usnesení. Krajní alternativa je financování z úvěrových prostředků.


JUDr. Říha se dotázal, zda je možné, aby zisk, který CUIP generuje, byl využit ke splacení základního kapitálu. Doc. Nigrin uvedl, že tato otázka byla dlouho diskutována na Ekonomické komisi s výsledkem, že to nelze.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje záměr hledat způsob, jakým vložit 14 mil. Kč do dceřiné společnosti Univerzity Karlovy CUIP.“

Hlasování

Pro 41, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

6. Ukazatele Strategického záměru – vypořádání podnětů MŠMT

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. panu rektorovi k představení navrženého materiálu. J. M. pan rektor představil navržený materiál.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Doc. Trejtnar se dotázal, zda nové odhady různých ukazatelů obsažené v předloženém materiálu jsou konzervativní či ambiciózní odhady. J. M. pan rektor uvedl, že spíše konzervativní.


Doc. Dolejší poznamenal, že již v minulosti se na některá čísla dotazoval, např. počet studijních plánů. V rámci RVH to vypadá, že je to nerealizovatelné. Na Ekonomické komisi byla tato otázka diskutována a přiklání se materiál do budoucna modifikovat, aby z něj vyplývalo, že snaha je, ale docílit se toho nedá. J. M. pan rektor uvedl, že nic není dogmatické a stát se může cokoliv. Řada věcí už se odehrává a splňuje na fakultách.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí dokument Ukazatele Strategického záměru Univerzity Karlovy pro období 2021-2025 – vypořádání podnětů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.“

Hlasování

Pro 42, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

7. Vnitřní předpisy fakult

Tento bod uvedl JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK, a představil došlý návrh fakultního vnitřního předpisu. Materiály byly řádně zveřejněny ve veřejné části webu AS UK. J. M. pan rektor předložil kladné stanovisko.

a) Změna Jednacího řádu AS 2.LF UK (č.j. 224/2021)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Jednacího řádu AS 2.LF UK (č.j. 224/2021) s výhradou legislativně technických oprav.“

Hlasování

Pro 40, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

8. Právní jednání

a) Dodatek č. 2 ke SoD – dostavba pavilonu teoretických ústavů 4. etapa (2.LF)

a) Dodatek č. 2 ke SoD – dostavba pavilonu teoretických ústavů 4. etapa (2.LF)

JUDr. Wagner představil předložený materiál.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 30.12.2020 ve znění dodatku č. 1 na zhotovení stavby s názvem „Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK“ mezi Univerzitou Karlovou, jako objednatelem na straně jedné, a PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČO: 05042020, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem jsou vícepráce spočívající v opravě areálového vodovodu, hydrantového vodovodu a oplocení a celkové navýšení ceny za provedení díla ve výši 2 737 283,83 Kč bez DPH. AS UK doporučuje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření dodatku.“

Hlasování

Pro 41, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

b) Kupní smlouva – pozemek pod kolejí Heyrovského (KaM)

JUDr. Horáček, kvestor UK, představil předložený materiál. Kolej Heyrovského dosud stojí na cizím pozemku, vlastník je nyní ochoten pozemek prodat za cenu stanovenou znaleckým posudkem.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr uzavřít kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím a FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 24 17 50 13, se sídlem Praha 4, Štětkova 1638/18, PSČ 140 00, jejímž předmětem je převod pozemku parc. č. 8135/13 k. ú. Plzeň, obec Plzeň, do vlastnictví univerzity za kupní cenu ve výši 1 920 000,- Kč, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.“

Hlasování

Pro 41, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

c) Revitalizace areálu ZSMV Veleslavín – právo cesty (FTVS)

JUDr. Horáček, kvestor UK, představil předložený materiál. Uvedl, že FTVS sousedí se zařízením služeb Ministerstva vnitra. Za vzájemně výhodných podmínek se zřizují dvě služebnosti za jednorázový poplatek.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno pozemkové služebnosti spočívající v právu cesty a stezky k tíži pozemků parc. č. 302/5 a 302/6, k. ú. Veleslavín, obec Praha, ve prospěch Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, státní příspěvkové organizace, Přípotoční 300/12, 101 01 Praha 10, IČO: 67779999, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.”

Hlasování

Pro 40, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

d) Revitalizace areálu ZSMV Veleslavín – inženýrská síť (FTVS)

JUDr. Horáček, kvestor UK, představil předložený materiál.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě spočívající v umístění sítí technické infrastruktury k tíži pozemků parc. č. 302/5 a 302/6, k. ú. Veleslavín, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem provozu, kontroly, oprav, úprav, obnovy a údržby stavby ve prospěch Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, státní příspěvkové organizace, Přípotoční 300/12, 101 01 Praha 10, IČO: 67779999, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.”

Hlasování

Pro 39, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

e) Smlouva o smlouvě budoucí – věcné břemeno (ÚDA)

JUDr. Horáček, kvestor UK, představil předložený materiál. Uvedl, že jde o přeložku kabelu vysokého napětí a telekomunikační sítě.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi UK (jako vlastníkem předmětných pozemků, nemovitostí) a PREdistribuce, a.s. (jako provozovatelem distribuční soustavy) v rámci výstavby „Budovy Ústavu dějin a archivu UK“ a souhlasí, aby byla tato smlouva uzavřena.”

Hlasování

Pro 38, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

9. Informace z pracovních komisí

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, vyzval předsedy pracovních komisí AS UK, aby plénum informovali o činnosti komisí.


JUDr. Ing. Josef Staša, předseda Legislativní komise AS UK, uvedl, že Legislativní komise AS UK se kromě již projednaného návrhu zabývala podnětem z Komise pro IT AS UK, který se týkal se možné novelizace JŘ AS UK a zavedení možnosti hybridního zasedání AS UK. Dále se zabývala otázkou zvýšení důvěry v akademickou obec pomocí institutu ombudsmana. V současné době toto řešení není zralé pro integraci do vnitřních předpisů.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl, že Ekonomická komise AS UK neměla nad rámec již projednaných záležitostí velkou agendu. Uvedl, že komise dostala na vědomí informace o probíhajících jednáních o odkupu restaurace a pivovaru U Supa.


JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl, že Studijní komise AS UK vyslechla zprávu o průběhu loňské soutěže GA UK a předběžné výsledky letošní soutěže.


Mgr. Michael Glogr, předseda Sociální komise AS UK, uvedl, že Sociální komise AS UK se zabývala pravidly fungování poraden UK, projednala podporu studentské zájmové činnosti a vyjádřila znepokojení nad tím, že RUK se nebyl půl roku schopen vypořádat s podporou studentských spolků.


Mgr. Andrej Farkaš, předseda Komise pro informační technologie AS UK, úvodem apeloval na členy komise, aby se omlouvali ze zasedání komise, pokud se neplánují účastnit. Komise se setkala s navrhovaným kandidátem na prorektora pro IT prof. Skopalem, který zde představil svou vizi dalšího rozvoje této oblasti. Zabývala se též otázkou jednotných e-mailů. Mgr. Farkaš v této souvislosti pozval členy AS UK na kulatý stůl k jednotným e-mailům, který se bude konat 15. listopadu. Komise dále vyslechla zprávu dr. Římanové k elektronickým informačním zdrojům.


Ondřej Horký, předseda Ediční komise AS UK, uvedl, že Ediční komise AS UK na své zasedání pozvala kandidáta na prorektora pro vnější vztahy doc. Vlacha a vyslechla si jeho vizi rozvoje této oblasti.


Tomáš Jan, předseda Petiční komise AS UK, uvedl, že Petiční komise AS UK se tento měsíc nesešla.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.”

Schváleno tichým souhlasem

10. Informace z Rady vysokých škol

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, předal slovo JUDr. Říhovi.


JUDr. Říha uvedl, že SKRVŠ se zaměřuje na akce související s uctěním památky 17. listopadu. Dále uvedl, že proběhne sněm Rady a plénum SKRVŠ. Budou se řešit i otázky výuky v době pandemie. Příští týden proběhne konvent akademických senátů.


Prof. Zahálka doplnil, že proběhlo zasedání předsedů akademických senátů, kterého se zúčastnil i předseda RVŠ a informoval zde o aktuálních záležitostech. Řeší se aktuální situace a připravované změny na MŠMT. RVŠ bude hned po novém roce iniciovat setkání s designovaným ministrem školství.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace Rady vysokých škol.”

Schváleno tichým souhlasem

11. Různé

Doc. Dolejší se dotázal, zda doc. Nigrin souhlasí s tím, aby začátek diskuse o sbírání dat o mzdách zůstal na půdě Ekonomické komise. Doc. Nigrin souhlasil s tím, že do budoucna bude vhodné, aby se ustavila zvláštní pracovní skupina.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.”

Schváleno tichým souhlasem


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval senátorům za jejich účast na zasedání AS UK a oznámil termín příštího zasedání, které se bude konat 17. prosince 2021 v 10:00. Zasedání ukončil v 11:55.Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 17. prosinec 2021 10:24 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám