Další úspěch UK: Vědci ETF UK se podílí na významném archeologickém objevu chrámu v jižním Kanaánu

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36


Praha, 16. prosince 2021 – Vědci Evangelické teologické fakulty UK a Centra biblických studií AV ČR a UK se již řadu let úspěšně podílí na archeologickém výzkumu v Izraeli. V této zemi úspěšně působí na několika místech a nyní zaznamenali spolu kolegy ze zahraničních univerzit úspěch v lokalitě Tel Moca. Zde se jim podařilo dokončit odkrytí významné historické stavby – chrámu, který je ojedinělý nejen svou architektonickou dispozicí, ale i svou podobou tzv. Šalomounovu chrámu, který je znám pouze z literárních zdrojů.


Lokalita Tel Moca leží nedaleko Jeruzaléma a výzkum zde probíhá již od roku 2019 v rámci „Tel Moza Expedition Project“, kterého se účastní kromě UK také zástupci Univerzity v Tel Avivu a Univerzity v Osnabrücku. „Tyto vědecké objevy jsou dalším významným důkazem o vysoké mezinárodní prestiži a renomé Univerzity Karlovy v zahraničí. Velice mě těší, že studenti i vědečtí odborníci z ETF UK prokazují své nesporné kvality, díky kterým se rozšiřuje oblast lidského poznání,“ uvedl rektor UK prof. Tomáš Zima.


Chrám je zajímavý z řady důvodů. Prvním je, že se jedná o jedinou stavbu tohoto druhu v oblasti Jižního Kanaánu z doby železné II (10. - 6. století př. n. l.). Přestože jsou v regionu doloženy i další chrámy, jejich architektonická dispozice je v daném období odlišná.

Druhým důvodem zájmu je, že se chrám v Tel Moce v základních rysech podobá tzv. Prvnímu nebo také Šalomounovu chrámu, který byl vybudován podle tradice biblických textů v 10. století př. n. l. a zničen v roce 586 př. n. l. novobabylónskými vojsky. Tento chrám je sice známý jen ze starověkých literárních zdrojů, konkrétně biblických textů, ale jeho existence je pokládána za danou. To platí i pro místo, kde stál. Tradičně se usuzuje, že se nacházel na místě, kde byl později postaven Druhý chrám zničený Římany v roce 70 n. l., tedy v oblasti Chrámové hory.

Třetí zajímavostí je pak skutečnost, že v biblických textech chybí jakákoliv zmínka o tomto chrámu v Tel Moce. O jeho existenci přitom museli autoři těchto textů vědět. Proč byla jeho existence zamlčena, je předmětem probíhajícího zkoumání. „Máme za to, že stopy v literatuře existují, jen je třeba je při kritické analýze konkrétních textů odhalit a popsat logiku toho, proč k jejich zahalení došlo“, říká vedoucí českého týmu ETF UK doc. Filip Čapek, Ph. D.


Doc. Petr Sláma, Ph. D. doplňuje: „Historiografie nabízená biblickými texty sleduje různé cíle, jedním z nich, je dát dějinám smysl. Namísto toho, aby své čtenáře jen informovaly, chtějí je formovat. Dějiny proto podávají jako poučný příběh, jehož skrytým principem je Boží vedení. Pokračující archeologické objevy vytvářejí kontrastní pozadí, které umožní zřetelněji pochopit tuto agendu biblických autorů.“


Nalezený chrám je předmětem intenzivně probíhajícího interdisciplinárního zkoumání, kterého se účastní archeologové, odborníci na starověké texty a ikonografii. Poslední z disciplín je klíčová pro porozumění kultu praktikovanému v Tel Moce. Výzkum v Izraeli, kterého se účastní ETF UK, je plánován i na další dvě sezóny v letech 2022-2023.


Evangelická teologická fakulta a Centrum biblických studií AV ČR a UK se podílejí na archeologickém výzkumu v Izraeli již deset let. Zúčastnilo se ho již téměř sto akademických pracovníků a studentů.


ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail:


Evangelická teologická fakulta

Evangelická teologická fakulta byla do svazku Univerzity Karlovy přijata v roce 1990. Založena byla jako Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká v roce 1919 pro vzdělávání evangelických farářů v nově vzniklé samostatné republice. V současné době se na ní vedle hlavního programu evangelické teologie vyučuje také teologie ekumenická (zaměřená na rozmanitost křesťanských tradic) a sociální práce. Kromě výuky je fakulta tradičně zaměřená na vědeckou činnost, jednou z jejích profilových oblastí je biblistika. Badatelská práce v tomto oboru je soustředěna do Centra biblických studií, které bylo založeno v roce 1998 jako společné pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR. Společně s otázkami hermeneutiky a interpretace biblických a dalších starověkých textů s Biblí souvisejících se zaměřuje také na otázky historické, tedy přesnější poznání dobového prostředí, v němž biblické texty vznikaly a na něž odkazují. V poslední době je významnou částí tohoto bádání ve spolupráci s univerzitami v Tel Avivu, Heidelbergu, Tübingen a dalšími institucemi účast na archeologickém výzkumu v Izraeli.


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Podle mezinárodních žebříčků patří mezi 1 % nejlepších světových univerzit.


Univerzita má přes 12 000 zaměstnanců, z toho více než 4700 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 45 500 studentů, kteří studují ve více než 800 akreditovaných studijních programech včetně 150 v cizím jazyce. Univerzitu ročně absolvuje téměř 8000 studentů. Univerzita Karlova se těší velkému zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.
Poslední změna: 16. prosinec 2021 11:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám