Usnesení přijatá AS UK per rollam dne 27. prosince 2021

  1. AS UK projednal materiál „Metodika výběru a financování EIZ (CzechELib) na Univerzitě Karlově pro období 2023–2027“ s kladným stanoviskem a souhlasí s výběrem páteřních EIZ (celouniverzitní financování) pro předplatné 2023–2027, ve verzi rozšíření páteřních EIZ nad rámec původního, vstupního návrhu o multioborové EIZ pro vědu, výzkum a výuku napříč obory.

  2. AS UK projednal záměr uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 1.10.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.1.2020, dodatku č. 2 ze dne 06.12.2020, dodatku č. 3 a dodatku č. 4, na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby s názvem „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“, mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a společností OHL ŽS, a.s., IČO: 46342796, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je úprava harmonogramu realizace díla a zvýšení ceny za provedení díla o 11 534 884,93 Kč bez DPH. AS UK doporučuje dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření dodatku.

  3. AS UK projednal záměr uzavřít s Revmatologickým ústavem jako nájemcem smlouvu o spolupráci, jejímž předmětem je nájem pozemků parc. č. 1416, 1413/1, 1413/2 a 1412, vše k. ú. Nové Město, obec Praha, o celkové výměře 5 516 m² za nájemné ve výši 26 922,60 Kč bez DPH ročně, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

  4. AS UK projednal návrh Smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě – překládce stávající infrastruktury mezi UK a T-Mobile Czech Republic a.s., v rámci připravované výstavby Kampusu Albertov – objektu Biocentra a souhlasí, aby byla tato smlouva uzavřena.


Protokoly o hlasování per rollam:Za správnost: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Poslední změna: 28. prosinec 2021 13:38 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám