Zápis ze zasedání Legislativní komise AS UK ze dne 18. ledna 2022

Přítomni: Prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF/AS), Mgr. Michael Glogr (PF/AS), Mgr. David Hurný (PřF/AS), Mgr. Jan Pačes (PřF/AS), JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF/AS), Matěj Višňa (1.LF/AS), Mgr. Eliška Voříšková (FaF/AS), doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF), Mgr. Jakub Horký (PF), Mgr. Samuel Zajíček (FF), JUDr. Jan Wagner (RUK)


Omluven: Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.


Hosté: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (KR), prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. (KR), JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (kvestor), Mgr. Diana Sýkorová (RUK), Mgr. Jaroslav Švec (RUK), Mgr. Andrej Farkaš (MFF)

Program

1. Vnitřní předpisy UK


a. Dílčí změna Akreditačního řádu UK (č.j. 252/2021)


b. Dílčí změna Pravidel hospodaření UK (č.j. 256/2021)


c. Dílčí změna Stipendijního řádu UK (č.j. 259/2021)


d. Dílčí změna Jednacího řádu AS UK (č.j. 261/2021)


2. Změna Volebního řádu AS FTVS UK (č.j. 263/2021)


3. Změna Volebního řádu AS ETF UK (č.j. 9/2022)


4. Různé


1. Vnitřní předpisy UK

Stanoviska k těmto návrhům jsou uvedena v Příloze.

2. Změna Volebního řádu AS FTVS UK (č.j. 263/2021)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Volebního řádu AS FTVS UK (č.j. 263/2021).


Schváleno poměrem hlasů 10 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).


3. Změna Volebního řádu AS ETF UK (č.j. 9/2022)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Volebního řádu AS ETF UK (č.j. 9/2022) s výhradou legislativně technických oprav.


Schváleno poměrem hlasů 11 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).


Znění legislativně technických oprav bude zasláno na fakultu.

4. Různé

a)

Legislativní komise se věnovala otázce pořizování streamu z průběhu zasedání AS UK. Mgr. Farkaš informoval komisi o aktuálních technických možnostech. Jde pouze o jednostranný přímý přenos v přítomném čase bez uložení záznamu.


Legislativní komise AS UK doporučila Předsednictvu AS UK, aby zajistilo pořizování streamu ze zasedání pléna AS UK a po půl roce tuto praxi vyhodnotilo.


Schváleno poměrem hlasů 10 (pro) – 0 (proti) – 1 (zdržel/a se).

b)

Legislativní komise pokračovala v diskusi o otázce členství v senátech v souvislosti s absolvováním studijního programu a přijetím do bezprostředně navazujícího studijního programu.


Legislativní komise AS UK doporučila novelizovat Volební řád AS UK (= nástin věcného řešení s výhradou případného zjednodušení/projasnění):


„Ten, kdo byl do senátu zvolen jako student a řádně ukončil bakalářský studijní program a přihlásil se na téže fakultě do navazujícího magisterského studijního programu nebo řádně ukončil magisterský studijní program a přihlásil se na téže fakultě do doktorského studijního programu, může písemně prohlásit, že hodlá být členem senátu nadále poté, co bude přijat a zapíše se do studia tohoto studijního programu. Prohlášení musí být do 7 dnů ode dne ukončení studia doručeno předsedovi akademického senátu, který je bezodkladně předloží předsednictvu Senátu. V takovém případě bude namísto náhradníka podle odstavce 1 povolán do Senátu nejpozději do 1 týdne po zápisu do studia tohoto studijního programu, nebo do 1 týdne od začátku funkčního období, jestliže byl zapsán do studia dříve, anebo bude do Senátu nejpozději do 1 týdne po nabytí právní moci rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, nebo do 1 týdne od začátku funkčního období, jestliže právní moc tohoto rozhodnutí nastala dříve, nejdéle však po 4 měsících ode dne doručení prohlášení, povolán náhradník podle odstavce 1; není-li ten, kdo učinil prohlášení podle věty druhé, ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení prohlášení do studia zapsán, pozbývá toto prohlášení účinků a za člena senátu je bezodkladně povolán náhradník podle odstavce 1. Pro náhradníka z řad studentů platí věty první až třetí obdobně.


Ustanovení čl. 12 odst. 6 platí obdobně, pokud jde o členství a náhradnictví studentů v akademickém senátu fakulty (§ 26 odst. 3 zákona o vysokých školách), nestanoví-li vnitřní předpis fakulty z důvodu zachování předepsaného složení akademického senátu fakulty jinak.“


Do nabytí účinnosti novely lze ustanovení čl. 12 odst. 6 použít obdobně i v případech, kdy zvolený kandidát absolvoval bakalářský nebo magisterský studijní program a projevil zájem o to, aby se stal členem senátu jako student navazujícího magisterského nebo doktorského studijního programu, v jehož studiu bude bezprostředně pokračovat.


Schváleno konsensuálně.zapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


vidi: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.

Příloha ke stažení zde.


Poslední změna: 20. leden 2022 12:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám