Zápis ze zasedání Studijní komise AS UK ze dne 26. dubna 2021


Přítomní:

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Mgr. Eliška Černovská (FSV), Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Tomáš Jan (FaF), Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. (2.LF), Kristián Lux (LFHK), MUDr. Anna Malečková (LFP), Veronika Viktoria Matraszek (3. LF), JUDr. Michal Říha (PF), Bc. Patrícia Schmidtová (MFF), Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D. (součásti), Mgr. Zuzana Terry (FHS), Bc. Miroslav Čermák (FSV), Kateřina Grygarová (3. LF), Mgr. Marta Harasimowicz (FF), Mgr. Jakub Horký (PF), PaedDr. Eva Marádová, CSc. (PedF), Andrea Rashovska (1. LF), Kamila Řehořová (PřF),

Hosté:

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (prorektorka pro studijní záležitosti), prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. (prorektorka pro evropskou problematiku), Mgr. Tereza Smužová (kancelář rektora), Mgr. Diana Sýkorová (OSZS),

Omluvení:

Mgr. Martin Boukal (KTF)

Program:

1. Zahájení

2. Informace o činnosti a výhledu naší univerzitní aliance 4EU+

3. Dílčí změna Přílohy č. 2 Statutu UK (č.j. 55/2021)

4. Dílčí změna Řádu imatrikulací a promocí UK (č.j. 61/2021)

5. Dílčí změna Rigorózního řádu UK (č.j. 74/2021)

6. Dílčí změna Řádu celoživotního vzdělávání UK (č.j. 71/2021)

7. Různé

1 – Zahájení

JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, přivítal všechny přítomné a poděkoval, že se připojili. Dnešní zasedání je mírně komplikované v tom, že se sešlo více komisí naráz a absentuje zde tedy tajemnice. Seznámil přítomné s návrhem programu, ke kterému nebyly vzneseny žádné připomínky, a který byl schválen tichým souhlasem. Dostal se k němu v pátek návrh svolat komisi příští, popř. přespříští týden, kde by se věnovali doktorandským stipendiím, zejména otázce čtvrtého a půltého ročníku, tedy ohledně covidového prodloužení stipendií.

2 – Informace o činnosti a výhledu naší univerzitní aliance 4EU+

Představení tohoto bodu se ujala prof. Rovná. Minulý pátek měla hodinový rozhovor s panem prorektorem z Vídně, kde jí byl představený velmi detailní materiál, jak by nás mohla jejich univerzita obohatit, kdyby se přidala do 4EU+.

Nyní nás čeká midterm hodnocení. Vypsali jsme v rámci dvě kola projektů pro inovativní vzdělávání, kde velké množství tvoří týmy z UK. Došlo k velkému kvalitativnímu skoku, kdy jsme se obávali, že digitální vzdělávání bude těžce dosažitelné, nyní díky němu učíme ve velkém. Nabízíme si navzájem 259 kurzů, kam je zapsáno 487 studentů. 1.4. podepsaly všechny zapojené univerzity „legal entity“, kdy budeme vystupovat jako jedna právní jednotka. Můžeme vstupovat do smluv s 3. stranami, získávat výhodněji databáze, sdílet si infrastruktury. Očekáváme, že bude vytvořen European Legal Statut, na němž se chceme podílet naší expertízou a radou. Podepsali jsme smlouvu o právní subjektivitě Aliance dle německého práva, protože podle evropského nic vhodného není, třebaže to Komise připravuje.

Dále se účastníme Horizon Europe, který vypsal projekty pro zlepšení vědecké politiky. V lednu 2021 zahájili Train 4EU+, na něž získali opětovně finanční prostředky. Nyní očekáváme, že na podzim bude vyhlášeno druhé kolo projektu. Evropská rada a Evropská komise doufají, že toto bude jen překlenovací projekt, aby od 2025 získaly aliance daleko větší objemy prostředků. K vypsání tohoto callu se koná celá soustava konzultací s Evropskou komisí. Ona zastupuje 4EU+ na jednání s Komisí na alianci. Dále Komise vyjednává se členskými státy, které spolufinancují – MŠMT dává více než polovinu toho, co bychom měli spolufinancovat. Zítra se koná setkání paní komisařky Mariya Gabriel s rektory, kde bude vystupovat i náš pan rektor.

Každý si řekne: „Co je tam pro mě?“ Ona osobně to připodobňuje k evropské integraci. Myslí si, že prohloubení spolupráce mezi těmito elitními univerzitami nám v mnohém pomůže. Je např. snazší hledat partnery – zapojené univerzity jsou vždy ochotné si pomoci. Bude jednodušší mobilita, vzájemné uznávání kurzů a kreditů, společné studijní programy, počítáme se Student Card, která by jim umožnila přístup do knihoven a databází zapojených univerzit. Předpokládá se zapojení do vědeckých týmu i do governance. Zrovna dnes se konala Academic Council, kde má každá univerzita šest zástupců, z čehož dva jsou studenti. Bude ráda za jakékoliv dotazy, které moc ráda zodpoví.


JUDr. Říha – Důvod, proč jsme se dohodli zde prezentovat, co 4EU+ dělá, je to, že se o této alianci hodně mluví, ale málo se ví o její náplni. Univerzitní aliance je něco hlubšího než jen strategické partnerství.


Prof. Rovná – Zájemců o členství je mnoho, zrovna s Vídní mají naše fakulty mnoho dobrých zkušeností.


Prof. Králíčková – Moc děkuje za slovo. Jak již bylo řešeno, v aktivitách 4EU+ si již dnes každý může najít něco „svého“. Pro studenty otevřeli již desítky kurzů a máme několik stovek studentů, kteří se zapojili. Bohužel ale není jednoduché virtuální mobilitu mezi partnery zprostředkovat, ale daří se to. Pro akademiky, kteří by chtěli vytvářet společné vzdělávací aktivity: aliance nabízí možnost získat na ně prostředky přímo z toho projektu. Je moc ráda, že se zapojila skutečně většina našich fakult. Co zde ještě nepadlo, je, že máme ve 4EU+ čtyři takové „flagships“, tedy oblasti: první je orientována na demografii a zdraví, druhá na humanitně-společenské vědy a cílená (nejen) na european citizenship, třetí je zaměřená na artificial inteligence a matematiku a čtvrtá je zacílená na udržitelný rozvoj. Naše univerzita je aktivní ve všech flagshipech. Pro výzkumníky již poněkolikáté umožňuje naše a Varšavská univerzita minigranty. Snaží se, aby v té alianci bylo skutečně něco pro všechny. Chápe, že pro některé je online výuka nevhodná, ale velmi doufá, že se již v dalším akademickém roce naskytne příležitost praktické, osobní výuky. Velmi ji potěšilo, že za ní po jejím vystoupení na Sorbonně přišel jeden ze studentů, který se účastnil letní školy na Lékařské fakultě Plzni. Bude také moc ráda za jakékoliv dotazy.


Prof. Černý – Moc děkuje za představení tohoto velmi milého projektu. Má dotaz z pozice vedoucího katedry, který není ve fakultní exekutivě a ke kterému informace, které zde slyší, prolínají jen velmi málo. Reflexe z toho, co zde říkáte, je, že tím žijí prorektoři a prorektorky, managementy univerzit, že zde jsou projektové výzvy na governance na vytváření něčeho, co by se dalo pojmenovat jako sociální konstrukt. Jedná se vlastně o politické rozhodnutí v nejlepší víře, že se jedná o pomoc akademickému prostředí, která obohatí a umožní nám sdílet dobrou praxi. Myšlenka je perfektní. Nyní tím žijí rektoráty, ale má pocit, že tím zatím málo žije univerzita jako taková. Přijde mu, že pro úspěch tohoto projektu je probudit univerzitu, aby tím žila, aby sami studenti viděli, k čemu je to dobré. Osobně ale neví, jak tohoto docílit. K dlouhodobému úspěchu je potřeba, aby si to vzala univerzita v celém rozsahu za své. Je toto konzultováno i s Oddělením vnějších vztahů, s PR oddělením, je zde nějaká strategie, jak toto prodat jednotlivým fakultám a jednotlivým katedrám? Cítí zde nutnost, aby to uspělo, jenže nemá pocit, že by se povědomí o tomto projektu šířilo.


Prof. Rovná – Je to jako s Evropskou unií. Hezky jste to popsal, že na úrovni vedení k integraci dochází, ale je zde integrace zespoda. Pravidelně informují děkany a proděkany, mají kontaktní osoby na fakultách, s nimiž se pravidelně scházejí. Studenti mají také své kanály komunikace. Je jí jasné, že komunikační strategie musí jít nejen navenek, ale i dovnitř univerzity. Budou vděční, když budou mít prostor k představení. Máme i Facebookové a webové stránky 4EU+, ale je jí jasné, že to lidé tolik nesledují, že je nejlepší bezprostřední zkušenost, kterou člověk získá. Bylo by také daleko lepší, kdyby zde byla daleko lepší mobilita. Tyto projekty umožňují kratší mobilitu, než umožňuje Erasmus+, a to jak pro studenty, tak pro vědecké pracovníky. Zapojení běží napříč fakultami, jsou zapojeny PR odbory, IT oddělení.


Prof. Králíčková – Ono teď tím více žije rektorát, protože chtějí studijní systémy nastavit tak, aby umožňovaly větší prostupnost, což je složitý úkol. Vědecká spolupráce je naproti tomu daleko jednodušší. Jdeme s kůží na trh ještě předtím, než máme dokonale nastavenou prostupnost. Stavíme to krůček po krůčku, jak se snažíme přitahovat víc a víc akademiků. Máme v projektu balíček cílený přímo na komunikaci, máme na to pracovní skupinu a snažíme se, aby 4EU+ byla vidět. Určitě je ale nutné se tomu více věnovat a hledat lepší cesty, jak to komunikovat.


Prof. Černý – Máme zde mezinárodní hodnocení, které je unikátním materiálem a umožní nám se do budoucna velmi zlepšit. Máme zde jeden interface mezi studenty a vědou, a to je doktorské studium. Co si myslíte o tom, že bychom naše oborové rady obohatili o členy z partnerských univerzit? Současná revoluce v online procesech nám k tomu nahrává, jsme schopni organizovat různé typy hybridů, různé studijní události. Téma doktorského studia je velké téma na naší univerzitě a je to dobrý způsob, jak by mohlo nadšení pro alianci „prodestilovat“ seshora. Podobných nápadů může bát několik.


Prof. Rovná – Víme, že kolegové z 4EU+ jsou velmi ochotní s námi spolupracovat. Co se týká PhD. škol, tak se společným školením již začal MFF.


JUDr. Říha – V propagaci 4EU+ je jistě mnoho věcí, které se dají zlepšit. Jedním ze specifik aliance je i široké zapojení studentů, k čemuž nám více řekne Mgr. Černovská, která je jedním ze studentských zástupců v alianci.


Mgr. Černovská – Není jedním z již zmíněných dvou zástupců v Academic Council, ale je spíše v širší komunitě, která je studentskou základnou. Za poslední rok, rok a půl je vidět obrovský posun. Zná spoustu osob, které jsou zapojení do kurzů pod hlavičkou 4EU+. Paradoxně nám covid pomohl s online kurzy. Zmiňovala se zde magisterská a doktorská úroveň, ale jak je to s bakaláři?


Prof. Králíčková – Umožnit prostupnost i pro bakalářské kurzy je velmi složité, i ze stran akademiků je o ně nízký zájem. Nejsnazší je najít aktivity pro doktorské studium. Moc ale děkuje, že se na bakaláře myslí!


Prof. Rovná – Máme zpracované podklady o tom, které fakulty se zapojily a kterých programů se to týká. V žádostech do druhého kola jsou bakalářské programy hojně zastoupené, ale to ještě není finální výsledek.


Prof. Černý – Bakalářské studium je něco, u čeho máme povinnost se zamýšlet, zda je od základů nevymýšlet jinak. Bylo by dobré vytvořit bakalářský obor, který by kombinoval přírodní vědy do širokého základu a akcentoval i matematiku. Když se rozhlíželi po 4EU+, tak hledali inspiraci, jak vytvořit tento trošku „heretický“ program, který se snaží o mezioborovou integraci. V Heidelbergu a v Kodani nalezli velmi zajímavé obory a nyní plánují oslovovat příslušné pedagogy. Nebyli ale v přihláškách do konkrétních výzev, je to zatím pouze ve formě nápadu. Tolik k tomu, že i bakalářská úroveň je velmi důležitá.


Prof. Rovná – Děkuje, je skvělé, že budou kolegy ze zahraničí oslovovat. Ještě nemluvila o tom, že se sházíme jako čtyři české univerzity (spolu s MU, ČVUT a UP) se zástupci MŠMT a s předsedou NAÚ, a právě tam projednáváme otázky i národní legislativy v oblasti vzdělávání. Je zde snaha o sjednocení na evropské úrovni.


JUDr. Říha – Moc děkuje oběma paním prorektorkám za představení materiálu. Navrhuje vzít informaci na vědomí tichým souhlasem, proti čemuž nikdo neprotestoval.


Návrh usnesení:

Studijní komise AS UK bere na vědomí Informace o činnosti a výhledu naší univerzitní aliance 4EU+.

Schváleno tichým souhlasem

3 – Dílčí změna Přílohy č. 2 Statutu UK (č.j. 55/2021)

JUDr. Říha – Předkladatelem materiálu je pan rektor a k tomuto materiálu nedorazily žádné pozměňovací návrhy.


Prof. Králíčková – Tato Příloha č. 2 Statutu je trošku nestandardní záležitostí, protože se snaží vyjít vstříc fakultám, které chtějí upravit poplatek již od AR 2021/2022. Zaprvé FTVS měla velmi široký studijní program, který rozdělila do několika dílčích, a aby za ně mohli od října vybírat poplatek, tak od nás potřebují dostat tyto nové programy do Přílohy č. 2 Statutu. Druhá věc je snížení poplatku u jednoho studijního programu PřF. Tyto změny vlastně můžeme udělat právě proto, že se v jednom případě jedná o snížení a v druhém o program, který tam již byl, ale jen se rozdělil. Letos se zase ptali fakult, zda neplánují od roku 2022/2023 měnit výše poplatků, a tuto „klasickou“ novelu ještě budou předkládat.


Mgr. Smužová – Formálně upozorní na to, že nejprve podali jen jednu změnu a následně to modifikovali, když se jim ozvala i PřF, abychom ji tam také doplnili.


Návrh usnesení:

Studijní komise AS UK doporučuje AS UK schválit dílčí změnu Přílohy č. 2 Statutu UK (č.j. 55/2021) ve znění modifikace předkladatele.

Hlasování 12-0-0

Schváleno

4 – Dílčí změna Řádu imatrikulací a promocí UK (č.j. 61/2021)

JUDr. Říha – K tomuto materiálu dorazily dva pozměňovací návrhy. Jeden od doc. Broma a druhý od doc. Boháče a JUDr. Staši.


Prof. Králíčková – Je moc ráda, že naše univerzita chce nahrazovat promoce, které jsme nemohli konat. Abychom zvýšili flexibilitu, tak navrhujeme upravit obecné ustanovení, které nám umožní flexibilitu v místě konání. Zadruhé chtějí flexibilitu v pořadu promocí. Zatřetí chtějí vypustit místo narození, protože to dle GDPR nesmí po studentech vyžadovat. Organizační odbor ještě požádal o doplnění ustanovení, že promotor vyzve zástupce studentů k děkovnému proslovu. Jsou moc rádi za pozměňovací návrhy a nebudou k nim nic mít.


Bc. Schmidtová – Dovolí si představit pozměňovací návrh od doc. Broma, který se dnes nemůže účastnil. Jeho návrh míří na to, aby nebyl problém nahradit při obřadu promotora, pokud se nebude moci účastnit osobně. Důvodem je, že předání diplomy jinou osobou než tou, jež diplomy podepsala, způsobuje neplatnost těchto diplomů. Doc. Brom proto navrhl, aby promotora mohl zastoupit zástupce jmenovaný děkanem.


JUDr. Říha – Stručně představí návrh od doc. Boháče a JUDr. Staši, kteří navrhli mírně upravit textaci, zejména v bodě, který říká, že změna promoce musí být diskutována i s děkany. Jen se zeptá, zda bude předložena modifikace po zítřejší Legislativní komisi AS UK?


Mgr. Smužová – Ne, modifikaci k tomuto nebudou předkládat. Bude se hlasovat přímo o pozměňovacích návrzích.


JUDr. Říha – Budeme tedy hlasovat tedy postupně o jednotlivých pozměňovacích návrzích, následně pak o celém dokumentu jako celku.


Návrh usnesení:

Studijní komise AS UK schvaluje pozměňovací návrh doc. Broma k dílčí změně Řádu imatrikulací a promocí UK (č.j. 61/2021).

Hlasování 13-0-0

Schváleno


Návrh usnesení:

Studijní komise AS UK schvaluje pozměňovací návrh doc. Boháče k dílčí změně Řádu imatrikulací a promocí UK (č.j. 61/2021).

Hlasování 13-0-0

Schváleno


Návrh usnesení:

Studijní komise AS UK doporučuje AS UK schválit dílčí změnu Řádu imatrikulací a promocí UK (č.j. 61/2021) ve znění pozměňovacích návrhů doc. Broma a doc. Boháče.

Hlasování 14-0-0

Schváleno

5 – Dílčí změna Rigorózního řádu UK (č.j. 74/2021)

Mgr. Smužová – Jen upozorní, že tento a následující předpis půjdou až na květnové plénum.


Prof. Králíčková – Poslední novela tohoto předpisu byla, když nám MŠMT uložilo, abychom k rigorózním zkouškám pouštěli jen absolventy českých studijních programů. Je to pár týdnů, kdy jsme dostali naprosto protichůdný výklad a byli jsme vyzváni, abychom náš Rigorózní řád upravili pro změnu tak, že absolventi mezinárodních a cizojazyčných studijních programů se k našim rigorózním zkouškám mohou hlásit, po konzultaci s fakultami. Dle ní se jedná o změnu k dobrému, je za to ráda, nicméně není ráda, že v krátké době předkládají dvě protichůdné novely, které jsou ale založené na výkladech MŠMT.


Mgr. Smužová – Za tu krátkou chvíli, kdy bylo hlášení se zahraničních absolventů zakázáno, se setkávali s velkou nevolí potencionálních uchazečů s PhD. ze Slovenska či Polska, které jsme museli odmítat. Jsme rádi, že jim toto budeme moci otevřít.


JUDr. Říha – Tím, že tento a následující předpis půjdou až na květnové plénum, tak navrhuje pouze vzít informaci o nich na vědomí.


Návrh usnesení:

Studijní komise AS UK bere na vědomí informace o změně Rigorózního řádu UK (č.j. 74/2021).

Schváleno tichým souhlasem

6 – Dílčí změna Řádu celoživotního vzdělávání UK (č.j. 71/2021)

Prof. Králíčková – Tato dílčí novela má jeden cíl, a to kvalitativní posun profesně zaměřených kurzů CŽV. Aby se práce v CŽV začaly kontrolovat z hlediska originality, aby procházely Turnitinem stejně, jako jiné závěrečné práce. Práce nebudou zveřejňovány, ale budou kontrolovány z hlediska originality. Tuto dílčí novelu debatovali se studijními proděkany a dohodli se i na dalších dílčích úpravách, které jsou spojeny i s tím, jak má být závěrečná práce klasifikována, jaká mají být pravidla pro konání obhajobu, jaká pravidla nastavit pro hodnocení závěrečných prací. Nejenže chceme zvednout kvalitu profesně orientovaných CŽV, ale zároveň chtějí umožnit účast v CŽV širší veřejnosti a zároveň jej zkvalitnit. Tuto snahu vidíme i v Evropě, kde se CŽV a účast ve studijních programech více a více sbližuje.


Mgr. Řehořová – Chtěla by moc poprosit, aby na toto byl připravený systém předtím, než novela vstoupí v platnost.


Prof. Králíčková – Od začátku spolupracovali i s Mgr. Maňáskem z ÚVT, který slíbil, že systém bude připraven. Myslíme na to.


Návrh usnesení:

Studijní komise AS UK bere na vědomí informace o změně Řádu celoživotního vzdělávání UK (č.j. 71/2021).

Schváleno tichým souhlasem

7 – Různé

Prof. Kachlík – Má otázku na rektorský den. Trošku je překvapilo, že byl rektorský den nakonec vyhlášen jako individuální volno. Rádi by začali konečně učit a zajímalo by je, jestli učit o rektorském dni mohou či nikoliv.


Prof. Králíčková – Za tento dotaz děkuje, ale pan rektor si výslovně přál, abychom dali studentům možnost volného dne na individuální sport. Uvědomuje si, že nám chybí každý den ve výuce, ale dle toho, jak je to vyhlášeno, budou mít studenti skutečně volný den a výuka se konat nemůže.


JUDr. Říha – Moc děkuje všem zúčastněným, termín další komise dá vědět co nejdříve.


Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Za správnost: JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK


Poslední změna: 3. únor 2022 14:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám