Zápis ze zasedání Studijní komise AS UK ze dne 17. ledna 2022


Přítomní:

Prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Mgr. Martin Boukal (KTF), Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF), Martina Horáková (3. LF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Veronika Viktoria Matraszek (3. LF), Doc. Ing. Stanislav Smrček (PřF), Mgr. Eliška Ullrichová (FSV), Mgr. Jakub Horký (PF), Kamila Řehořová (PřF),

Hosté:

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (prorektorka pro studijní záležitosti), prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. (prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti), Mgr. Jaroslav Švec (OSZS), Mgr. Vojtěch Tomášek (OKVA), doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D. (3.LF), doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. (PřF)

Program:

1. Zahájení

2. Dílčí novela Stipendijního řádu UK

3. Dílčí novela Akreditačního řádu UK

4. Různé

1 – Zahájení

JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, všechny přivítal. Vyjádřil potěšení nad tím, že se jednání komise účastní nejen staré vedení, ale i vedení nově nastupující.


Prof. Králíčková seznámila členy komise s doc. Janem Polákem, jehož bude navrhovat do role prorektora pro akreditace. Doc. Polák je z 3.LF, kde dlouhodobě působil jako prorektor pro rozvoj. Vítá i doc. Martínkovou z PřF, která se věnovala studijní problematice i akreditaci.


JUDr. Říha poděkoval za krátké představení a seznámil přítomné s návrhem programu, k němuž nebyly žádné připomínky.

2 – Dílčí novela Stipendijního řádu UK

Prof. Králíčková se ujala představení materiálu – Rádi by, aby bylo možné stipendia vyplácet i jinak než bezhotovostním převodem. Toto je zakotveno zejména kvůli zahraničním studentům.

Nově je zakotveno i stipendium v tíživé situaci. Jedná se o nový institut a byly díky němu podpořeni studenti z oblasti zasažených tornádem. Studenti z těchto oblastí byli osloveni a ve dvou případech došlo k podpoře v plné výši. Obsahově se nic nemění, jedná se jen o úpravu formulace.

Třetí změna se týká stipendia na podporu studia v zahraničí, kdy bude možné přidělovat příspěvky


Mgr. Švec – Jedna část změny je, aby bylo možné přiznávat stipendia z centra. Druhá změna zakotvuje možnost vracení stipendií ve chvíli, kdy by byl účel tohoto stipendia plně znemožněn. Zatím to dávají jen k tomuto typu stipendia, na kterém chtějí možnost vracení odzkoušet.


Prof. Králíčková – Dále je upravena formulace ustanovení týkajícího se doktorského stipendia. Poslední změna upravuje zahájení řízení o snížení či vrácení stipendia z moci úřední.


JUDr. Říha poděkoval za představení materiálu. Nebyly k němu podány žádné pozměňovací návrhy.


Prof. Černý – Zajímá jej možné snižování stipendia v B. Vnímal to vždy jako výstrahu, a nyní se trochu obává toho, že se zde otevírá možnost těžit z toho peníze. Jak zde budou nastaveny kontrolní mechanismy?


Prof. Králíčková – V mechanismu se nich nemění. Oborová rada změnu jen navrhne, ale rozhoduje o tom děkan.


Mgr. Hurný – Tento mechanismus tam již nyní existoval, jen se jedná o formulační zpřesnění. Chápe úvahu, také jej toto zajímalo, ale nepředpokládá, že reálně dojde k nějaké změně.


Mgr. Švec – Jak bylo řečeno, tak se nemění význam, praxe zůstane stejná. Jen dochází k upřesnění.


Návrh usnesení:

Studijní komise AS UK doporučuje plénu AS UK schválit dílčí novelu Stipendijního řádu UK v předloženém znění.

Hlasování 11-0-0

Schváleno

3 – Dílčí novela Akreditačního řádu UK

Prof. Wildová – V předkládací zprávě jsou pojmenovány zásadní změny, jež byly zapracováno. Jedná se o reflexi dosavadní praxe. Je velmi ráda, že právě doc. Polák přejme její agendu, a věří, že tuto agendu ponechá v dobrých rukou.

Součástí novely jsou zejména formulační změny, kdy jsou nahrazeny některé nepřesnosti, kterých se při psaní AŘ UK před lety dopustili. Nově doplňují i některá ustanovení. Článek 15 upravuje oprávnění schvalovat studijní program v konkrétním studijním plánu. Chceme možnost upravovat studijní plány operativně, abychom nemuseli čekat s jejich úpravou až na schvalování.


Mgr. Tomášek upřesnil, že se jedná zejména o návaznost na novelu zákona o VŠ.


Prof. Wildová – Druhá zásadní změna se týká snahy o integraci podobných studijních programů. Samotná integrace je velmi složitá, a trvá velmi dlouho, proto zavádíme institut opětovného prodloužení akreditace.

Článek 8 nám nově umožní rozšířit studijní program o další fakultu nebo o další studijní oblast, jež není dominantní. Cílem je zejména modernizace a rozšíření studijních programů, abychom tím zlepšili kvalitu studijního programu.


Mgr. Tomášek – Toto řeší i s NAÚ. Kdybychom se rozhodli změnit dominantní oblast vzdělávání, tak je dle nich nutné vytvořit novou akreditaci. Můžeme si však dovolit udělat změnu menšího rozsahu.

Nově navrhujeme, že pokud dojde v žádosti o akreditaci či v žádosti o rozšíření či změnu akreditace k závažným změnám, tak bude nutné vyjádření příslušných orgánů. Celkem se jedná o tři situace, na které tato změna dopadá.

Ještě doplní, že některé studijní programy musíme nechávat akreditovat NAÚ, a to v případě, že se jedná o program, pro nějž nemáme institucionální akreditaci.


JUDr. Říha poděkoval za úvod. Aby shrnul zapracovávané změny: jedná se o začištění materiálu z pohledu praxe, o zrychlení změny studijních plánů a o pojistky v procesu žádostí. Poslední zmíněné může prodloužit proces schvalování, avšak dojde tím k větší transparentnosti a zapojení akademiků i studentů do procesu..


Prof. Boháč představil jím předložený pozměňovací návrh k čl. 18 – Jedná se o změnu důvodů, kdy může RVH udělit oprávnění na dobu kratší, než 10 let. Nová formulace se jim zdála velmi vágní a neurčitá. Není jasné, kdo či co je „vedení UK“ a „strategie“. Navrhli proto alternativní formulaci, která je daleko přesnější.


Prof. Wildová poděkovala za tento pozměňovací návrh, který vítá a naprosto souhlasí s touto úpravou.


Prof. Černý – Zde několikrát padly „závažné změny“ v průběhu schvalování. Zajímá jej, proč definice závažných změn nebude zakotvena přímo v Akreditačním řádu?


Mgr. Tomášek – Původně tam byla věta „stanoví opatření rektora“. Tato věta však půjde pryč a přijde tam odkaz na Standardy studijních programů. Důvod, proč není výčet přímo v Akreditačním řádu, je operativní, jelikož změna v opatření rektora je daleko jednodušší, nemusí se registrovat na MŠMT atd. Nechtěli bychom kvůli tomu pokaždé otevírat Akreditační řád.


Prof. Boháč – Opatření rektora není bezbřehé, ale je tam zakotvena pojistka. Zvažuje, zda tam nedojde ještě k další formulační změně, ale toto nechá na jednání Legislativní komise AS UK.


Mgr. Tomášek – Rozumí a děkuje za připomínku. V návaznosti na změnu Akreditačního řádu připravují změny Standardů studijních programů a náležitosti návrhů změn.


Prof. Černý – Ještě jej zajímá, zda tam budou nějaká přechodná ustanovení?


Prof. Wildová – Ano, chtějí tam dát přechodné opatření ve smyslu, že úpravy budou platit až na nově akreditované programy.


Mgr. Tomášek – Žádná z nových změn nevyžaduje přepracovávání návrhů, ale neradi by, aby docházelo k potížím. Formulace přechodných ustanovení bude doladěna s Legislativní komisí AS UK.


Návrh usnesení:

Studijní komise AS UK doporučuje plénu AS UK schválit pozměňovací návrh prof. Boháče a dr. Staši k novele Akreditačního řádu UK.

Hlasování 11-0-0

Schváleno


Návrh usnesení:

Studijní komise AS UK doporučuje plénu AS UK schválit dílčí novelu Akreditačního řádu UK ve znění pozměňovacího návrhu prof. Boháče a dr. Staši.

Hlasování 11-0-0

Schváleno

4 – Různé

JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, poděkoval členům komise za jejich nasazení v posledním roce. Moc děkuje prof. Wildové, která ve akreditační agendě odvedla obrovský kus práce, za což je jí velmi vděčný. Dále poděkoval prof. Králíčkové za veškerou spolupráci a popřál jí mnoho štěstí ve funkci rektorky.


Prof. Wildová poděkovala za velmi milá slova. Je velmi ráda, že se jí povedlo odvést takový kus práce, za což vděčí především svým kolegům, zejména těm z OKVA. Bude velmi ráda, že celá její agenda přejde do dobrých rukou.


Prof. Králíčková také moc děkuje prof. Wildové za skvělou spolupráci a velmi se těší na další společné projekty.Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Za správnost: JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK


Poslední změna: 3. únor 2022 15:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám