Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 1. dubna 2022

 1. AS UK schvaluje program zasedání.

 2. AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 4. března 2022.

 3. AS UK bere na vědomí informace J. M. paní rektorky.

 4. AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro přiznávání stipendií na PřF UK (č.j. 64/2022) s výhradou legislativně technických oprav.

 5. AS UK souhlasí s návrhem, aby členy Vědecké rady UK byli jmenováni prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D., doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc., prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., prof. ThDr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D., doc. Mirjam Friedová, PhD., prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. , prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D., prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prof. RNDr. Martin Kotora, CSc., prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D., prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D., prof. RNDr. Josef Málek, CSc, DSc., prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc., prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., prof. Ivana Noble, PhD., prof. MgA. David Jan Novotný, prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c., prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr., prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc., prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D., prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc., prof. RNDr. Petr Solich, CSc., prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc., prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc., prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, PhD., prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc., prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc., prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.; prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., RNDr. Martin Bilej, DrSc., JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., prof. PhDr. Jana Burešová, CSc., prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc., prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Hon.D.Sc., dr.h.c., prof. Ing. Richard Hindls, CSc., prof. Dr.rer.nat. Martin Hof, DSc., doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DrSc., doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., doc. Dr. Ing. Jana Klečková, prof. PhDr. Peter Kónya, Ph.D., prof. Dr. Ing. Jan Kybic, prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc., prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., doc. Mgr. Jana Plátová, Ph.D., prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., JUDr. Milada Tomková, prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc. a prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

 6. AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k tomu, aby čestnými členy Vědecké rady UK byli jmenováni prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., Dr.h.c., prof. ThDr. Ing. Jakub S. Trojan a prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

 7. AS UK bere na vědomí informaci o čerpání prostředků vynaložených na zajištění všech opatření proti šíření koronavirové infekce Správou budov a zařízení a Rektorátem UK v roce 2021.

 8. AS UK schvaluje návrh na změnu Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2022 ve znění modifikace předkladatele.

 9. AS UK projednal Návrh na čerpání z fondu na investiční rozvoj fakult a dalších součástí („Mikuláš“) a s přidělením prostředků na žádosti „Kampus Albertov (Menza)“ a „Kampus Albertov – změna záměru využití“ podle předloženého návrhu souhlasí.

 10. AS UK projednal Návrh na čerpání z fondu na investiční rozvoj fakult a dalších součástí („Mikuláš“) a s přidělením prostředků na žádost ETF podle předloženého návrhu souhlasí.

 11. AS UK projednal Návrh na čerpání z fondu na investiční rozvoj fakult a dalších součástí („Mikuláš“) a s přidělením prostředků na žádost CPPT podle předloženého návrhu souhlasí.

 12. AS UK projednal materiál „Plán rovných příležitostí na Univerzitě Karlově“ a bere na vědomí informace v něm obsažené.

 13. AS UK projednal záměr uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 30.12.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 01.11.2021 a dodatku č. 2 ze dne 03.01.2022 na zhotovení stavby s názvem „Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK“ mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČO: 05042020, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace díla o devět kalendářních dní, dodatečné stavební práce a celkové navýšení ceny za provedení díla ve výši 638 894,30 Kč bez DPH. Akademický senát doporučuje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření dodatku.

 14. AS UK projednal záměr uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 30.12.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 01.11.2021, dodatku č. 2 ze dne 03.01.2022 a dodatku č. 3 na zhotovení stavby s názvem „Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK“ mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČO: 05042020, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce a celkové navýšení ceny za provedení díla ve výši 1 780 797,58 Kč bez DPH. Akademický senát doporučuje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření dodatku.

 15. AS UK projednal záměr uzavřít se Sportify FIT, s.r.o., IČO: 06156533, se sídlem José Martího 269/31, Praha 6, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem prostoru sloužícího podnikání umístěného v budově č.p. 269, která se nachází na adrese José Martího 31, Praha 6 - Veleslavín, na pozemku parc. č. 302/28, v obci Praha a katastrálním území Veleslavín o celkové výměře 1807,6 m², za měsíční nájemné ve výši 80 000,- Kč měsíčně a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

 16. AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.

 17. AS UK bere na vědomí informace z Rady vysokých škol.

 18. AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.


prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Za správnost: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Ke stažení zde.


Poslední změna: 1. duben 2022 14:49 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám