• PR & média
  • Média
  • Tiskové zprávy
  • Univerzita Karlova si připomíná 674. výročí svého založení. Při této příležitosti byly uděleny ceny Miloslava Petruska a Bedřicha Hrozného a také podpora Donatio Universitatis Carolinae

Univerzita Karlova si připomíná 674. výročí svého založení. Při této příležitosti byly uděleny ceny Miloslava Petruska a Bedřicha Hrozného a také podpora Donatio Universitatis Carolinae

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36


Praha 6. dubna 2022 – Univerzita Karlova si připomíná výročí 674 let od svého založení. Při příležitosti oslav tohoto výročí předala rektorka UK, profesorka Milena Králíčková, Cenu Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy a Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin. Významné vědecké osobnosti UK obdržely výzkumnou podporu Donatio Universitatis Carolinae.


Ve Velké aule historické budovy Karolina se uskutečnilo slavností zasedání pořádané u příležitosti 674. výročí založení UK. O aktuálních tématech spojených s univerzitou pohovořili rektorka UK Milena Králíčková a prorektor UK pro vnější vztahy Martin Vlach.


Rektorka UK Milena Králíčková ve svém projevu vyzdvihla důležitost vzdělávání žen na Univerzitě Karlově, ačkoliv sám Karel IV. myslel při zakládání svého učení především na muže: „Tradice vzdělání učených mužů, jakkoli na počátku Karlem IV. dobře míněná, se v průběhu času přiklonila na stranu žen. Je to přirozený vývoj, vedoucí k vyvážení příležitostí v naší společnosti. Ženy mohly studovat na vysokých školách teprve v roce 1897 a první ženou, která promovala, byla v roce 1902 lékařka Anna Honzáková. Ženy se prosadily i v dalších, zejména humanitních oborech, přičemž v řadě z těchto oborů již dnes dokonce převažují, jak mezi pedagogy, tak studenty. Ráda bych též připomněla odkaz profesorky historie Milady Paulové, profesorky Růženy Vackové a mnoha dalších předchůdkyň, které nepřestávám obdivovat pro jejich osobní statečnost. Používaly své vzdělání a sílu ducha jako zbraň a vzdorovaly v těžkých dobách naší vlasti. Své názory neměnily pod tíhou nátlaku a svou sílu dodávaly svému okolí i ve vězení. Vzdor na pravém místě, jejich statečnost i laskavost si opět musíme všichni připomínat.“


Prorektor UK pro vnější vztahy Martin Vlach ve svém projevu zmínil důležitost tzv. třetí role nejen pro UK, ale i společnost: „Třetí role je daleko strukturovanější a složitější proces než pouhé ‚být vidět‘. Vyžaduje mnohdy rychlou reakci instituce na momentální společenské požadavky, proces těžko předem definovatelný pomocí nějakých opatření rektora či rektorky či vnitřních vyhlášek. Právě krize posledních měsíců nám daly šanci, že jsme si mohli uvědomit v úplnosti neredukovaný význam tohoto sousloví. Jde totiž o princip vzájemného ovlivňování, v němž má být univerzita sice aktivní, ale zároveň musí sama naslouchat. A i když někteří akademici doslova křičí, její hlas by se dokonce měl někdy raději projevit důstojným mlčením než překotným komentováním maličkostí. Měl by být sice srozumitelný, ale principiální a konzistentní.“


Cenu Miloslava Petruska za prezentaci za rok 2021 obdrželi členové výzkumného týmu z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK – PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D, doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., Mgr. Veronika Macková, Ph.D., Ing. Radek Mařík, CSc., Mgr. Alžběta Krausová, Ph.D., LL.M. a Mgr. Victorie Nainová a odborníci z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a společnosti Newton za Projekt platformy bojující proti dezinformacím souvisejícím především s pandemií onemocnění COVID-19 www.infomore.cz.


Vědecký tým FSV UK se rozhodl v souvislosti s aktuální situací na Ukrajině věnovat finanční prostředky, které v souvislosti s udělenou cenou Miloslava Petruska obdržel, do Nadačního fondu UK. Prostředky budou použity na podporu ukrajinských studentů a akademiků na Univerzitě Karlově.


Ocenění rovněž převzali prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. a PhDr. Martin Hála, Ph.D. za projekt Sinopsis. Jeho hlavní náplní jsou aktivity sloužící k zajištění informované diskuze na společensky důležitá témata související se současnou čínskou společností a politikou a s česko-čínskými vztahy.


Univerzita Karlova a Komise Ceny Miloslava Petruska za prezentaci rovněž poděkovala prof. RNDr. Janu Konvalinkovi, CSc. za jeho významné aktivity během pandemie COVID-19 v roce 2021.


Cena Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy je každoročně udělována za počin, jenž má významný dopad na vytváření pozitivního obrazu UK širokou veřejností. Cena může být udělena jednotlivci či skupině bez ohledu na příslušnost k akademické obci univerzity. Vítěz získává finanční odměnu.


Cenu Bedřicha Hrozného za nejlepší tvůrčí počin za rok 2021 obdrželi:


prof. Mgr. Lucie Doležová, Ph.D. z FHS a FF UK a kolektiv odborníků z FHS UK, FF UK a Akademie věd ČR (Mgr. Adéla Ebersonová, Ph.D., Mgr. Michal Dragoun, Mgr. Jan Ciglbauer, Ph.D., Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D.), za soubor monografií realizovaných v rámci grantového projektu „Tvůrčí opisování“: Sborníky Odřicha Kříže z Telče. Výsledkem je třísvazková publikace Středověké knihovny augustiniánských kanonií v Třeboni a Borovanech, která velmi detailně mapuje jak rukopisy, tak prvotisky obou knihoven. Publikace představuje detailní analýzu největšího dochovaného klášterního knižního souboru z českých zemí a přináší zcela nové poznatky o jeho obsahu a dějinách – odhaluje nové texty, autory písaře i dárce.


vědecká skupina z PřF UK doc. RNDr. Jovany Sádlové, Ph.D., prof. RNDr. Petra Volfa, CSc. a Mgr. Tomáše Bečváře za soubor unikátních prací, které zásadním způsobem posunuly vědomosti o přenosu a epideiologii leishmanióz (označení parazitických onemocnění, jejichž přenos na člověka probíhá štípnutím bodavého hmyzu). Všech 14 prací bylo publikováno v prestižních časopisech, konkrétně dvě z nich otiskl časopis Nature Communications a dvě nejvýznamnější oborový časopis PLoS Pathogens.


prof. MUDr. Václav Smrčka, CSc. z 1. LF UK a kolektiv autorů za publikaci Health and Disease in the Neolithic Lengyel Culture. Kniha objasňuje dosud neznámá fakta z každodenního života příslušníků lengyelské kultury, neolitických zemědělců, kteří přišli z Balkánu, přes Moravu se rozšířili až na území dnešního Rakouska a Polska a nahradili původní rané zemědělské populace střední Evropy.


Udělena byla rovněž výzkumná podpora DONATIO UNIVERSITATIS CAROLINAE, jejímž cílem je podpora významných vědeckých osobností, které mimořádně přispívají k odborné prestiži UK.


Oceněnými jsou:


prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. – PřF UK

Dagmar Dzúrová působí na PřF UK a svůj výzkum zaměřuje na sociální nerovnosti ve zdraví, kvalitu života a sociálně-patologické procesy v populacích. V posledních letech spolupracuje při řešení výzkumných témat v oblasti mezinárodní migrace, zdraví a integračních procesů.


prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. – MFF UK

Patří mezi špičkové odborníky MFF UK. Jeho specializací je matematická (počítačová) lingvistika – věnuje se zpracování přirozeného jazyka matematickými metodami, které se uplatňují například ve strojovém překladu ale i v jiných oblastech vyžadujících práci s textem a komunikaci člověka s počítačem.


prof. PhDr. Jitka Malečková, CSc. – FF UK

Svůj výzkum i pedagogickou činnost realizuje na Katedře Blízkého východu FF UK, kde je garantkou programu Blízkovýchodní studia a současně specializace turkologie. Ačkoli je svojí akademickou formací historičkou moderních dějin, její publikace jsou cenné bohatými interdisciplinárními přesahy do strategických studií, genderových studií nebo dějin literatury.


prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. – PřF UK

Na Katedře organické chemie PřF UK vede Skupinu katalýzy v organické syntéze, která má mezinárodní věhlas a patří do světové špičky v oboru. Mimořádně rozsáhlá vědecká činnost se širokým záběrem je demonstrována vysokou publikační aktivitou v časopisech s vysokým impakt faktorem a též velmi vysokou citovaností uveřejněných prací (H index = 38,177 publikací v impaktovaných časopisech s citovaností vyšší než 5100).


prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D. – 2. LF UK

Jan Trka je vedoucím lékařem Laboratorního centra Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, mezinárodně uznávaným vědcem, který se specializuje na výzkum biologie dětské leukémie.


Bližší informace o cenách spolu s oceněnými naleznete na webových stránkách Univerzity Karlovy:


Statut Ceny Miloslava Petruska

Statut Ceny Bedřicha Hrozného

Statut výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinae

Dosavadní ocenění Cenou Bedřicha Hrozného


V případě zájmu o rozhovor s některým z oceněných odborníků nás prosím kontaktujte.


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Podle mezinárodních žebříčků patří mezi 1 % nejlepších světových univerzit.

Univerzita má přes 12 000 zaměstnanců, z toho více než 4700 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 45 500 studentů, kteří studují ve více než 800 akreditovaných studijních programech včetně 150 v cizím jazyce. Univerzitu ročně absolvuje téměř 8000 studentů. Univerzita Karlova se těší velkému zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.


Poslední změna: 6. duben 2022 14:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám