Univerzita Karlova a Hlavní město Praha rozšiřují svou spolupráci v oblasti vzdělávání

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36


Praha 21. dubna 2022 – Magistrát hlavního města Prahy a Univerzita Karlova dlouhodobě rozvíjejí vzájemnou koncepční a koordinovanou spolupráci v oblastech vědy, vzdělávání a kultury. V současném kontextu příchodu tisíců občanů Ukrajiny na území ČR spojily nejstarší česká univerzita a hlavní město Praha své síly za účelem pomoci českému vzdělávacímu systému, který prochází zatěžkávací zkouškou.


Obě instituce dlouhodobě spolupracují na platformě společně založené kulturně-vědecké instituce Kampus Hybernská, zú. Získané zkušenosti z minulých let umožnily velmi rychle reagovat na stávající potřeby související s příchodem občanů Ukrajiny a jejich dětí a rozšířit spolupráci i mimo Kampus. Vzájemná spolupráce MHMP a UK, prozatím, koordinovaně probíhá ve třech klíčových oblastech, k nimž se brzy přidají další.


Těmito oblastmi jsou:

1. Jazykové vzdělávání občanů Ukrajiny nejen z řad akademických pracovníků.

2. Profesionální příprava lektorů češtiny jako cizího jazyka, kterých je obecně významný nedostatek.

3. Vypracování metodiky pro střední školy a základní školy s cílem nabídnout odborné nástroje pro zvládání nárůstu ukrajinských žáků a studentů v českých školách.


Rektorka UK Milena Králíčková k dané spolupráci vyslovila názor: „Univerzita Karlova se od prvního dne války na Ukrajině snaží podat pomocnou ruku všude, kde je to efektivní. Jsem moc ráda, že jsme s MHMP našli oblasti, kde je naše spolupráce opravdovou pomocí na tom správném místě.”


Uvedené tři oblasti spolupráce jsou naplňovány formou rozličných aktivit, z nichž lze například zmínit následující:

Dne 14. dubna 2022 zahájil Kampus Hybernská, ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK a Centrem pro přenos poznatků a technologií UK, pravidelné kurzy českého jazyka jako jazyka cizího. Primární cílovou skupinou kurzů a souvisejících aktivit, jakými jsou například vědecké debaty, odborné konzultace či materiální pomoc nebo hlídání dětí, jsou ukrajinští akademičtí pracovníci a jejich rodinní příslušníci. Snaha využít potenciál spolupráce MHMP a UK vedla k propojení a koordinaci aktivit s významnými ústavy univerzity a subjekty, které jsou zřizovány MHMP (střední školy). Například Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty UK spolupracuje se skupinou dobrovolníků z řad dostatečně odborně připravených studentů FF UK, kteří lektorují hodiny češtiny jako druhého jazyka na středních a základních školách v Praze a okolí, kde probíhají skupinové kurzy češtiny jako druhého jazyka pro žáky všech věkových úrovní (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, střední školy). Tento ústav má akreditovaný kurz Vyučování češtiny jako druhého jazyka a za poslední dva roky napočítává 75 absolventů a nespočet studentských praxí v dané oblasti. Ústav zároveň na červen plánuje vydání ojedinělé a potřebné učebnice češtiny jako druhého jazyka pro 2. stupeň základních škol. Důležitou úlohu univerzity podtrhávají aktivity Ústavu jazykové a odborné přípravy UK (ÚJOP). ÚJOP několik desítek let nabízí vzdělávací činnost v rámci programů celoživotního vzdělávání, kde se především soustředí na přípravné programy ke studiu na českých vysokých školách v češtině a v angličtině a nabízí v současné době tolik potřebné jazykové kurzy češtiny jako cizího jazyka. Ústav také metodicky vzdělává učitele češtiny jako cizího, resp. druhého jazyka, která má podpořit MŠMT s cílem navýšit počet kvalifikovaných lektorů. Na poli češtiny jako nemateřského jazyka se tedy velmi kvalitní činnost obou výše uvedených ústavů rozvíjí do širokého spektra aktuálně nezbytných aktivit.


Děkanka FF UK Eva Lehečková ke zmíněným aktivitám uvedla: „Jak koronavirová pandemie, tak válka na Ukrajině ukázaly, že má smysl spojovat zástupce odborné komunity s reprezentanty univerzit, základních a středních škol, městských zastupitelstev i neziskových organizací s cílem vytvářet dostatečně hustou infrastrukturu podpory a pomoci. Velmi mě těší, že formy spolupráce ověřené od roku 2017 na bázi Kampusu Hybernská nám umožňují rychle reagovat i v oblasti podpory vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem, v němž FF UK buduje dlouhodobě svou expertízu, připravuje absolventy a vzdělává učitele z praxe.“


Aktivity Univerzity Karlovy, jako držitelky cenného know-how, a hlavního města Prahy, jako zřizovatele středních škol, a ve spolupráci s pražskými městskými částmi, které zřizují školy základní, konečně směřují k vytvoření praktické metodiky pro řešení stávajících náročných situací ve vzdělávacím procesu na našich školách. Předsedkyně Výboru pro školství Mariana Čapková dodává: „Pražské školství stojí před zcela bezprecedentní výzvou. Týká se kapacit všech stupňů vzdělávání, které byly již před tím napjaté. Nechybí však jen kapacity, ale také praktický návod na to, jak v tak krátkém čase začlenit do školství tolik nových dětí a studentů s odlišným mateřským jazykem, ale také s válečnými zkušenostmi, které si jen stěží dokážeme představit. Proto je dobrá příprava a podpora pedagogů naprosto klíčová. Zapojení všech úrovní vzdělávání a široké škály praktických zkušeností přinese velmi kvalitní podklady, které pomohou pražským školám i dětem a rodinám z Ukrajiny situaci zvládnout.“


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 721 285 565

e-mail:


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Podle mezinárodních žebříčků patří mezi 1 % nejlepších světových univerzit.

Univerzita má přes 12 000 zaměstnanců, z toho více než 4700 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 45 500 studentů, kteří studují ve více než 800 akreditovaných studijních programech včetně 150 v cizím jazyce. Univerzitu ročně absolvuje téměř 8000 studentů. Univerzita Karlova se těší velkému zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.Poslední změna: 22. duben 2022 15:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám