Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK ze dne 29. března 2022


Přítomní:

doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF), Bc. Martin Čihák (FF), Mgr. Andrej Farkaš (MFF), doc. Dr. Phil. Pavel Himl (FHS), Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF), MUDr. Josef Fontana, Ph.D. (RUK), PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV), MUDr. Anna Malečková (LFP), MUDr. Anna Olšerová (2.LF), PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF), Mgr. David Pavlorek (FF), Bc. Dominika Erbeková (PedF), PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D. (FaF), Mgr. Eliška Voříšková (FaF), ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (FHS), PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (MFF), MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LFP), Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF), Martina Horáková (3.LF), Ing. Milan Skrbek (FTVS), doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF), Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1.LF), doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (PřF), Tomáš Jan (FaF), PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. (FaF), PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D. (Součásti)

Omluveni:

prof. MUDr. Václav Liška, PhD. (LFP), prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc. (FaF)

Hosté:

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (rektorka UK), JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (kvestor UK), Mgr. Michal Zima (kancléř UK), PhDr. Pavel Doleček, Ph.D. (prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj), Mgr. Jan Jindra (člen kolegia rektorky pro eGovernment a bezpečnost), doc. Petr Gallus, Ph.D. (proděkan pro rozvoj ETF), Ing. Antonín Rezek (ředitel SBZ), Matěj Višňa (1.LF), prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D. (1.LF)

Program:

 1. Zahájení

 2. Zpráva o čerpání finančních prostředků z rezervy na havárie a mimořádné události v souvislosti s opatřením proti šíření koronavirové infekce

 3. Právní jednání

    a. 

  Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na stavební práce (2.LF)

    b. 

  Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na stavební práce (2.LF)

    c. 

  Nájemní smlouva na pronájem Sportovního a výukového centra (FTVS)

 4. Zpráva o zvýšení cen energií

 5. Návrh na změnu Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2022

 6. Návrh na řešení žádostí o podporu z fondu na investiční rozvoj fakult a dalších součástí („Mikuláš“)

 7. Různé

1 – Zahájení

Doc. Cyril Brom, předseda Ekonomické komise AS UK, přivítal všechny přítomné a distančně připojeným poděkoval za připojení se. K navrženému programu nebyly připomínky a byl schválen tichým souhlasem.

2 – Zpráva o čerpání finančních prostředků z rezervy na havárie a mimořádné události v souvislosti s opatřením proti šíření koronavirové infekce

JUDr. Horáček materiál představil – Jedná se o vyúčtování jednotlivých položek, které byly v souvislosti s pandemií nemoci covid-19 utraceny. Prostředky byly využity na úhradu dezinfekčních prostředků, na testování zaměstnanců (náklady personální i věcné). Zbytek nevyčerpaných prostředků se přesune zpět do rezervy na havárie.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK bere na vědomí informaci o čerpání prostředků vynaložených na zajištění všech opatření proti šíření koronavirové infekce Správou budov a zařízení a Rektorátem UK v roce 2021.

Hlasování 21-0-0

Schváleno

3 – Právní jednání

3.a – Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na stavební práce (2.LF)

JUDr. Horáček hromadně představil dva dodatky ke smlouvě o dílo – Jedná se o dobudování výukových prostor a o náklady na vícepráce související s demolicí budovy. Dodatek č. 3 byl již diskutován s MŠMT, dodatek č. 4 zatím nikoliv. Oboje hradí fakulta ze svých prostředků, AS 2.LF vyjádřil k oběma materiálům kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 30.12.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 01.11.2021 a dodatku č. 2 ze dne 03.01.2022 na zhotovení stavby s názvem „Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK“ mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČO: 05042020, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace díla o devět kalendářních dní, dodatečné stavební práce a celkové navýšení ceny za provedení díla ve výši 638 894,30 Kč bez DPH, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Hlasování 21-0-0

Schváleno

3.b – Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na stavební práce (2.LF)

JUDr. Horáček materiál představil v minulém bodě.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 30.12.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 01.11.2021, dodatku č. 2 ze dne 03.01.2022 a dodatku č. 3 na zhotovení stavby s názvem „Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK“ mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČO: 05042020, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce a celkové navýšení ceny za provedení díla ve výši 1 780 797,58 Kč bez DPH, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Hlasování 20-0-0

Schváleno

3.c – Nájemní smlouva na pronájem Sportovního a výukového centra (FTVS)

JUDr. Horáček se ujal představení materiálu – Uzavření této nájemní smlouvy navrhuje přímo FTVS. Důvodem pro pronájem je velikost prostor. Pronajímatelem bude i nadále dlouhodobý nájemce. Ziskem z nájemní smlouvy bude nejen nájemné, ale i benefity pro zaměstnance FTVS poskytované nájemcem. Během pandemie covid-19 vznikl dluh na nájemném, čehož si je fakulta vědoma, ale i přesto chce s tímto nájemcem nadále spolupracovat. Došlo již k uznání dluhu a k nastavení splátkového kalendáře. AS FTVS materiál projednal a vyjádřil kladné stanovisko.


Prof. Zahálka upřesnil, že se jedná o smlouvu na dobu určitou uzavíranou na 5 let, do 30.4.2027. Sám nájemce si prostory v minulosti zrekonstruoval. Původně platil nájemné ve výši 120.000 Kč za měsíc, nyní došlo ke snížení na 80.000 Kč za měsíc, bude však nově poskytovat benefity pro zaměstnance ve výši 40.000 Kč měsíčně.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít se Sportify FIT, s.r.o., IČO: 06156533, se sídlem José Martího 269/31, Praha 6, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem prostoru sloužícího podnikání umístěného v budově č.p. 269, která se nachází na adrese José Martího 31, Praha 6 – Veleslavín, na pozemku parc. č. 302/28, v obci Praha a katastrálním území Veleslavín o celkové výměře 1807,6 m², za měsíční nájemné ve výši 80 000,- Kč měsíčně, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Hlasování 24-0-0

Schváleno

4 – Zpráva o zvýšení cen energií

Mgr. Farkaš se ujal úvodního slova k tomuto bodu. Informoval, že bude nutné vytvořit si rezervy v rozpočtu na budoucí rok. Vysoutěžené ceny elektřiny totiž někde stouply i dvojnásobně, ceny plynu dokonce i trojnásobně. Na MFF se jedná o desítky milionů Kč. Na UK to bude celkově asi půl mld Kč. Mělo by toto navýšení nákladů být reflektováno již nyní, proto na to poukazuje, abychom měli čas si vytvořit dostatečnou rezervu. Zvýšené náklady je možné snadno odhadnout, jelikož touto dobou jsou vypracovávány účetní závěrky za minulý rok. Má za to, že by AS UK měl vyzvat formou usnesení jednotlivé fakulty a součásti, aby na toto nezapomněly.


JUDr. Horáček – Děkuje za podnět, skutečně je nutné na to nezapomínat. Ředitel SBZ Ing. Rezek bude informovat o srovnání a současném stavu.


Ing. Rezek – Nyní prezentovaná data platí na SBZ, ale napříč UK budou koeficienty stejné. V roce 2021 jsme platili za MWh elektřiny 1450 Kč, letos se jedná o cenu 2600 Kč. Nárůst činí cca 65 %. Plyn v roce 2021 stál 538 Kč, nyní stojí MWh 1752 Kč, nárůst je o více jak 200 %. Pro SBZ to nyní znamená +14,7 mil. Kč. SBZ tyto výkyvy sleduje již od prosince. Kdybychom se nyní rozhodli vypovědět dodavatelské smlouvy, tak jsme schopni nakupovat jen za spotové ceny na burze, kde je průměrná cena plynu 80-120 EUR, my nyní platíme okolo 65 EUR. Elektřina se na burze pohybuje na ceně 4-5 tisíc za MWh. To, co máme nyní nakoupené, tak ve světle těchto cen není tak špatné, ale v porovnání s minulými roky je to obří skok. Smlouvy na plyn platí do Q3/2023, smlouvy na elektřinu do konce tohoto roku. Prozatím se energie na UK nakupovaly centrálně na komoditní burze v Kladně, kde jsou zastoupeny všechny hlavní dodavatelské společnosti. Nemáme totiž licenci na nákup komodit, nakupujeme službu. V minulých letech jsme díky tomu dostávali skvělé ceny, ale nyní došlo k plošnému nárůstu. V následujících letech musíme počítat s dalším růstem, min. okolo 40 %. Rozhodně se nedostaneme pod současné ceny, pokud se něco dramaticky nezmění.


Doc. Brom – Vědí tyto údaje všichni tajemníci a počítají s tím všechny fakulty? Nedá se část toho vyřešit tím, že začneme šetřit a nebudeme tolik topit, např. snížíme teplotu v místnostech o 1 °C? Co když to nějaká fakulta nezvládne a půjde do mínusu?


JUDr. Horáček – Na nejbližší schůzi tajemníků toto ještě zdůrazníme. Všichni by to ale měli vědět již nyní. Co se týče snížení teploty v místnostech, tak to není příliš komfortní. Je ale pravda, že snížení teploty byť jen o jeden stupeň znamená vysoké úspory.


Prof. Zahálka – Podnět směrem k fakultám je důležitý. Jaká je ale v tomto role Ekonomické komise? Má se tento bod přesunout na plénum nebo ne? Dovede si představit, že komise nyní vyzve vedení UK, aby přednesené informace předala na fakulty a doplnila, že se případné ztráty nebudou krýt z centrálních prostředků. AS UK může maximálně přispět z Mikuláše, ale to by neměl být primární zdroj.


Ing. Skrbek – Má poznámku ke snížení teploty. Je nutné dávat pozor, abychom neporušovali některé předpisy, dle hygienických předpisů musí být v učebnách min. 20°C.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyzývá vedení UK, aby uvědomilo tajemníky fakult o nutnosti vytvořit rozpočtovou rezervu na vyšší ceny energií. Ekonomická komise AS UK dále upozorňuje, že ztráty fakult nemohou být kryty z centra.

Hlasování 24-0-0

Schváleno

5 – Návrh na změnu Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2022

J. M. paní rektorka – Materiál se týká celkem čtyř navrhovaných změn. Každá z oblastí má svého gestora, který je zde také přítomen. Máme očekávané úspory prostředků – vypadlo centrální pojištění majetku UK, jelikož zatím není vysoutěženo, a tudíž se nečerpá. Očekáváme, že se tato položka začne čerpat od ledna roku 2023. Dále se nebudou čerpat prostředky na audit UK.

Druhou oblastí jsou prostředky na protivlivovou a kybernetickou bezpečnost. V tabulce jsou vypsané aktivity, do nichž musí UK investovat. Dohromady půjde v letošním roce o 8 mil. Kč. Nečekáme, že se tento náklad bude opakovat v roce 2023, nicméně je nutné to nyní etablovat.

Třetí oblastí jsou prostředky vztahující se na pomoc osobám postiženým krizí na Ukrajině. Snažíme se nastavit rámec, abychom mohli pomoci konkrétním skupinám. Máme zde skupinu stávajících ukrajinských studentů, kteří již nemohou být podporováni svými rodinami a kteří využívají stipendium v akutní tíživé situace. Ke včerejšku bylo dotazů na tuto tématiku okolo 70, žádostí o čerpání bylo podáno 50, zatím bylo vyhodnoceno 9 kladně a jedna negativně. Chtějí dávat podporu po dobu 3 měsíců v sestupné výši. Další skupinou jsou přicházející studenti: budeme z nich moci udělat freemovery díky podpoře MŠMT, můžeme je registrovat dvakrát ročně, pak na ně dostaneme 15.000 Kč na osobu. Budou zřejmě ubytovaní na kolejích. S ÚJOP nyní dáváme dohromady tři možné rychlosti studia češtiny. Může se ale stát, že z těch 15.000 Kč nebudou moci pokrýt celý okruh studia češtiny. Třetí skupinou jsou akademičky a vědkyně, které zde chtějí pracovat, zapojit se a vyučovat. Nabídli jsme pomocnou roku, po dobu 3-9 měsíců je možné je podporovat z prostředků na mobilitu. Jedná se o podporu pro akademiky ve výši 15.000 Kč/měsíc, zbytek jim dodají fakulty, pokud o ně mají zájem. Zatím se jedná o jednotky či desítky osob, ale zájem zde je. Některé fakulty si dokonce vytvořily vlastní postupy, jak ukrajinské akademičky zapojit. Chceme podpořit institucionální spolupráci, snažíme se vyhovět každému hlasu. Nyní se jedná o prostředky ve výši cca 7,5 mil. Kč, které na tuto oblast poplynou: na stávající studenty, přicházející studenty a na přicházející akademiky.

Poslední navýšení je na finance na investiční akce. Pan prorektor Doleček má k dispozici analýzu předpokládaných nákladů s důrazem na NPO. Je zde předpoklad čerpání fondu pro další roky. Víme zároveň, že je zde nízký stav Mikuláše. Máme však poměrně příznivý ekonomický výhled. Ráda by, kdybychom z původních 100 mil. Kč v Mikuláši udělali 200 mil. Kč. Není to proto, že bychom předpokládali, že tyto finance využijeme letos, ale abychom měli finance do dalších let, kdy už tak příznivý výhled nebudeme mít.


Mgr. Farkaš – Je velmi rád, že se kyberbezpečnost do Principů propsala, jedná se o důležitý podnět, jelikož máme zákonné povinnosti. Trošku jej zatím mrzí doba a délka komunikace, která se jistě v budoucnu zlepší. IT komise toto projedná zítra. Považuje za důležité, že to je v Principech.


Dr. Šima – Jaká byla situace předtím?


Mgr. Jindra – Stávající IT tým je silně poddimenzovaný. Nyní máme manažer pro kyberbezpečnost, pracujícího pod odborem bezpečnosti. Kyberbezpečnost by totiž měla být samostatně od IT, protože ti kontrolují postupy, jež IT tým nastavil.


Doc. Brom – Není položka na Ukrajinu malá?


J. M. paní rektorka – Samozřejmě by bylo ideální, kdyby byla větší, ale snažíme se tam dát co nejvíce, ale skládáme to z financí, které máme. Plus další finance mají fakulty.


PhDr. Doleček – Částka 150 mil. Kč je spíše průměrově normována. Ta částka je ale konečná, takže je možné, že se vyčerpá předčasně. Nyní se diskutuje o tom, že MŠMT hledá další zdroje, které by mohlo alokovat. Současná částka možná malá je, ale nemůžeme předvídat, jak velká poptávka po pomoci bude za pár měsíců. Jedná se o podporu dlouhodobou, kterou se budeme snažit udržet. V této rovnici je stále řada neznámých.


MUDr. Fontana – V rámci PPSŘ bylo indikováno ze strany MŠMT, že se budou rozvolňovat možnosti, kam směřovat finance z PPSŘ. Díky NPO, kam byly přesunuty určité aktivity, se uvolní jistá suma. RKR bude následně projednávat, jak se tato částka rozdělí. Snažíme se ale najít co nejvíce zdrojů.


J. M. paní rektorka – MŠMT si je také vědomo řady neznámých. Nebude se např. počítat jako neúspěšné studium v rámci statistik, pokud se Ukrajinci vrátí po pár letech zpět na Ukrajinu bez dokončení studia zde.


Dr. Kuthan – V minulosti UK pomáhala i běloruským studentům. Neměli bychom zapomínat ani na ně. Bylo by dobré, aby tato kapitola nezapadla. V současném vojenském stavu to není populární směr, ale naši běloruští studenti si zaslouží, abychom na ně pamatovali.


PhDr. Doleček – Podpora, která byla nastavena v souvislosti se situací v Bělorusku, pokračuje. Výzva byla vyhlášena a stále podporujeme a myslíme na ty, jež k nám nastoupili.


J. M. paní rektorka – Když nás studenti požádají o stipendium na tíživou situaci, tak s nimi zacházíme stejně nehledě na národnost.


Doc. Dolejší – Jak se v budoucnu chovat ke kolegům z Ruska?


Mgr. Farkaš – Jak to bude řešeno s vízy pro ruské studenty? Obvykle je mají jen na rok. Jedná se s MŠMT o tom, že by víza prodloužila?


J. M. paní rektorka – Snad budeme v tomto úspěšní. V Německu se dávají i nyní víza ruským studentům a akademikům. Pro stávající však zcela jistě vyjednáme, aby mohli v klidu dostudovat.


Prof. Raboch – Plně chápe otevírání kurzů českého jazyka pro ukrajinské studenty. Zvažovala se i možnost studia v AJ?


J. M. paní rektorka – Fakultám se nabídlo, že mohou ukrajinským studentům dát úlevu z poplatků, pokud jim nabídnou studium v AJ. Žádná z fakult k tomu zatím nepřistoupila, je to jejich záležitost.


PhDr. Jüptner – Chtěl by upřesnit, že na FSV byla zavedena 100 % sleva pro ukrajinské studenty z cizojazyčných programů v tomto letním semestru.


J. M. paní rektorka – Pokud by to mělo být předpisově správně, tak by mělo být zároveň novelizováno v OR. Moc ale děkuje, že úlevy byly poskytnuty.


Doc. Brom – Kolik je očekávaný nárůst shora? Kolik předpokládáme, že UK dostane ve výukových a ve vědeckých penězích?


PhDr. Doleček – V RVO 230 mil. Kč ročně navíc. Do A+K doputuje 816 mil. Kč. Jaký je dopad na UK neví z hlavy, odhaduje přes 400 mil. Kč celkově.


MUDr. Fontana – Tam to bude 160 mil. Kč, předtím však odejdou i další účelově prostředky na lékařské fakulty apod.


PhDr. Doleček – Navýšení Mikuláše tedy bere zhruba ¼ nárůstu.


PhDr. Greger – 200 mil. Kč se mu zdá přiměřené. Jedná se o mimořádné navýšení pro tento rok, proto by rád navrhl modifikaci a upravil zdroj prostředků a dal tam i prostředky z vědy.


Ing. Wehrenberg – Důvodem navýšení nejsou výdaje ve stávajícím roce, ale chceme šetřit. Víme, že navýšení bude nyní mimořádné, ale chceme mít finance do budoucna na strategické projekty. Proto tam nechceme dávat více vědeckých peněz, které by se musely spotřebovat v konkrétním roce.


PhDr. Greger – Pak se ale fakulty dostávají do problémů, kdy mají nevyvážený poměr peněz na výuku a na vědu.


Doc. Brom – Když se to udělá tak, jak je navrženo, tak hodně povyskočí MFF a PřF, zatímco ostatní součásti povyrostou velmi málo, jelikož tyto dvě fakulty vezmou skoro polovinu zbývajících peněz. Měli bychom některé peníze proměnit na RUK, ať je to lépe a férověji přerozdělené.


PhDr. Doleček – Souhlasí s Ing. Wehrenberg. Řídí se účelem, proč se to zvyšuje, proto nechce v Mikuláši peníze na vědu. Zmíněné řešení přesahuje principy na jeden rok.


MUDr. Fontana – Je třeba, aby zde zaznělo, že prostředky v Mikuláši musíme ušetřit. Pokud by zde bylo rozdělení dle alternativních klíčů, tak je potřeba myslet na to, že někdo jiný musí být ochotný si vyměnit vědecké prostředky. Často se koncem roku hledala fakulta, která byla ochotná tyto prostředky vyčerpat.


J. M. paní rektorka – Principy byly projednávané na výjezdním jednání RKR. Toto bylo zmíněno a poměry jsme probrali. Pokud se zde shodneme na tom, že nárůst je na místě, ale potřebujeme to přebarvit, tak bude vlastně ráda. Je zde situace, že se investic musíme chopit a důsledně na ně myslet.


Mgr. Farkaš – Bylo by dobré si udělat domácí úkol a zjistit, kolik peněz na vědu skutečně vyčerpáme. V budoucích letech nás nejspíše nečeká skokový nárůst, naopak do budoucna spíše klesneme. Když to budeme schopni nastavit tak, abychom nemuseli vracet finance, tak ve výsledku stejně vyrosteme.


Doc. Brom shrnul, že se nyní diskutují dvě věci: zaprvé výše nárůstu fondu a zadruhé poměr prostředků do fondu plynoucích.


PhDr. Greger – Nyní je podle něj nejdůležitější debata o přebarvení financí. Nepůjdou tam ve skutečnosti peníze na vědu, jen jinak nastavíme Excel, dle něhož jsou finance rozdělovány na fakulty.


Prof. Zahálka – Nutné je zjistit, jak se na navýšení budou jednotlivé fakulty podílet. Je zde informace, že mají fakulty začít šetřit kvůli cenám energií. Peníze proto musíme rozdělit velmi citlivě, protože jinak by jedni narostli a druzí by si utáhli opasek. Měli bychom se domluvit, jak finance rozdělit spravedlivě.


Doc. Dolejší – Měli bychom mít na zřeteli kolik je to procent, musíme počítat s inflací. Navýšení se projeví v návaznosti na toto, proto je možné, že fakticky neporosteme.


Dr. Kuthan – Bylo by dobré si spočítat dopředu, jaké výdaje navíc nás skutečně čekají. Už zazněly úvahy nad snižováním teplot v místnostech, ale např. na PřF je nejvíce vědeckých peněz spotřebováno na provoz přístrojů. Je nutné myslet na to, abychom se nedostali do problémů se samotným provozem.


PhDr. Doleček – Hovoříme zde o nárůstu, ale ten je vlastně kompenzací za zvýšení nákladů. Navýšení RVO nemá nic společného s NPÚ 2.


Doc. Brom – Peníze ve vědě nejsou vždy propsané do dalších let. Musíme čekat, že půjdou v budoucnu zase dolů.


Dr. Šima – Podporuje navýšení Mikuláše, a to minimálně v této navrhované výši. Prošel si analýzy vybraných investičních akcí, ale další naopak nejsou obsaženy, přestože nejsou detailně rozepsány.


PhDr. Doleček – Ani nebylo cílem rozepsat vše. Popsané jsou součástí NPO.


J. M. paní rektorka – Je potřeba, aby Principy byly skutečně schváleny nyní. Na plénum 13.5. půjde Rozpis. Rozhodně nebudou žádat o vyšší navýšení, než o 100 mil. Kč. Pokud bude důležité předělat poměry, tak jsou připraveni to udělat, ale v pátek je potřeba toto schválit.


Mgr. Farkaš – Pokud by došlo k přebarvení, tak by se musely Principy drasticky upravit.


Doc. Brom – Je možné, že se to do pátku nestihne zprocesovat, pak schválíme Principy bez tohoto bodu. Můžeme však požádat, že nárůst nebude taxativně 100 mil. Kč, ale bude se jednat o 50 % nárůstu na vědě a 50 % nárůstu na výuku.


MUDr. Fontana následně vysvětlil, jak konkrétně se toto vypočítá.Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu na změnu Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2022. Ekonomická komise AS UK žádá vedení UK o předložení modifikace čl. 4 odst. 5 materiálu dle dohody na jednání komise.

Hlasování 23-1-2

Schváleno


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK doporučuje vedení univerzity, aby společně s modifikací návrhu na změnu Principů pro rok 2022, vyplývající z projednávání dokumentu na zasedání Ekonomické komise AS UK, předložilo i návrh na řešení otázky směny prostředků (dotace na vědu a příspěvku na vzdělávací činnosti) alokovaných do fondu pro poskytnutí mimořádné pomoci na investiční rozvoj fakult a dalších součástí UK, a to buď jako vnesení nového bodu do Principů, či jiným vhodným způsobem.

Hlasování 19-0-1

Schváleno

6 – Návrh na řešení žádostí o podporu z fondu na investiční rozvoj fakult a dalších součástí („Mikuláš“)

J. M. paní rektorka se ujala představení žádostí – První je zaměřena na generální rekonstrukci budovy ETF. Pomoc, o kterou žádáme, je ve výši 19,5 mil. Kč. Žádost celá je přiložena, dlouhodobě byla avizována minulému vedení. Druhou žádostí je částka na Kampus Albertov a Menzu Albertov. Dle přiložené tabulky se jedná o 16,675 mil. Kč. V minulosti již předschváleno. Albertov jako takový menzu potřebuje. Co se týče CPPT, tak jim byla v roce 2018 schválena mimořádná pomoc. Tam zůstala nevyčerpaná částka a nyní žádají o vyčerpání části zbytku na kofinancování HR Awards.

Žádosti ETF by ráda vyhověla formou nevratného příspěvku. Kampus Albertov bude vratný.


Mgr. Farkaš – Má poznámku k Menze: pokud budeme počítat s maximálním výdejem jídel a budeme počítat se sedmi lety, kdy bude tato menza fungovat, tak za 7 let každé jedno vydané jídlo nad rámec dotace budeme dotovat částkou 43 Kč. 10 minut pěšky je Menza Budeč, a i kdybychom dali každému strávníkovi 10 Kč na ruku, tak na tom stále ušetříme. Když dáme tyto finance KaM, tak za ně mohou zrekonstruovat další, více potřebné prostory. V rozumné vzdálenosti máme alternativu, ale chápe, že se jedná o problém pro lidi z Albertova. Jedná se však o nerentabilní záležitost.


J. M. paní rektorka – Všude, kde není menza, dojde ke snížení komfortu. Jedná se o menzu pro tři fakulty a na svém záměru trvají.


JUDr. Horáček – V reálu by to znamenalo jednu nyní fungující menzu bez náhrady zrušit. Druhá věc je, že menza Budeč má omezenou kapacitu a měla by problém, kdyby se tam přesunulo tolik lidí. Když nyní chceme posilovat výdej jídel, tak přeci jednu menzu neubereme, pak si lidé rozhodně nezvyknou do menz chodit. Chápe ekonomické důvody, ale je třeba respektovat to, co zde bylo historicky rozhodnuto. Rád by na tomto závěru setrval. Nejde, aby akademici po dobu 7 let chodili denně přes 10 minut tam a zpátky.


Doc. Brom – Tato debata se vedla před lety, ale dopadlo to nakonec tak, že se finance schválily. Tehdy však předkládal stejné argumenty.


PhDr. Doleček – Jednoznačně zde již tato debata proběhla. Došlo se však ke strategickému závěru. Rozpočtení na jednotlivá jídla nesmí být jediným ukazatelem potřebnosti. Je zde snaha cenu co nejvíce snížit.


Doc. Himl – Proč jsou žádosti předkládány nyní a mimo termíny?


JUDr. Horáček – Pokud má menza začít fungovat od dalšího akademického roku, tak to musíme schválit nyní. Zbytek žádostí se klidně může odložit na další jednání.


PhDr. Stráský – Rád by reagoval na Mgr. Farkaše. I kdyby měl jít 20 minut denně do menzy a zpět, tak tam je větší náklad na čas akademika, než těch 40 Kč na jídlo. Menza je služba, měli bychom ji podpořit.


Dr. Kuthan – Kapacitně Budeč jistě nestačí. Určitě se stavby protáhnou, a ač se jedná o provizorium, tak tam nejspíše bude stát daleko déle. Nebude se jednat o menzu jen pro tři fakulty, ale v budoucnu přibydou i lidé z Globcentra.


Mgr. Voříšková – Ráda by dokázala na OR a chtěla by předložit návrh, abychom nyní projednali jen menzu a zbytek žádostí nechali na červen.


JUDr. Horáček – OR by nebral jako dogma, dle něj by mělo být možné předkládat žádosti i jindy. Ano, ostatní samozřejmě můžeme odložit, ale menza nepočká. Důvod, proč ostatní žádosti přidali k této je to, že se jedná o nepříliš složité žádosti.


Doc. Brom – Jeden z důvodů, proč jsou jen dva termíny ročně je záměr, aby ostatní fakulty mohly něco předložit. Letos by tím pádem byla tři kola.


PhDr. Greger – Děkuje Mgr. Voříškové za zvednutí návrhu. Je zde konkrétní deadline, např. FHS nyní čeká na další projednání. Měli bychom držet termíny. Pokud něco spěchá, tak bychom měli projednat jen tu jednu věc, ale zbytek by odložil. Všechny žádosti mají být předloženy společně.


Doc. Gallus – Co se týče ETF, tak tam je dlouhodobý harmonogram. Žádost hlásili čtyři roky dopředu a během dubna již potřebují podepsat smlouvu a mít zajištěné financování. Svou žádost předkládali již v minulém roce, ale pan rektor ji dlouhodobě odkládal.


Mgr. Voříšková – Ztotožňuje se s tím, co řekl dr. Greger. Dvou fakultám jsme v prosinci řekli, že si mají zažádat znovu v následujícím roce.


JUDr. Horáček – ETF žádala dopisem z 4.1.2022, starší žádost nemá k dispozici, ale již bývalý pan rektor doporučil schválit žádost jako nevratný příspěvek.


Doc. Gallus – Ano, žádost šla v lednu znovu, prvně však byla předložena už minulý rok.


Doc. Brom – Je zde problém s komunikací, některé z informací se totiž nedostanou ke všem, něco jde neformálně a další skrze oficiální kanály.


MUDr. Fontana – Upozorní, že nyní se pracuje na novelizaci pravidel v OR. Vyplynulo několik bodů, které bude potřeba upravit.


PhDr. Greger – U Menzy Albertov říkáme, že ji potřebujeme, jinak nebude. Proč ale nebyla žádost předložena loni?


JUDr. Horáček – Neznali jsme cenu, která vyšla až z nového zadávacího řízení. Bohužel tato cena nebyla známa na podzim minulého roku.


PhDr. Greger – Proto bychom měli mít inventář akcí, které čekáme, abychom věděli, jaké žádosti přijdou. Je zde mnoho projektů, které známe, ale nevíme u nich konkrétní částku. Bylo by dobré mít jasný přehled o tom, co nás čeká.


JUDr. Horáček – Rozšiřovat jakékoliv materiály ještě o výhledy do budoucna vytváří možnost, že se bude náhle namítat, proč jsou některé projekty v odhadu podfinancované a proč je tam najednou takový skok.


MUDr. Fontana doplnil, že o projektu ETF se hovořilo dlouhodobě na úrovni děkan-rektor.


Doc. Dolejší – Tato diskuze je systémový problém. Máme u projektů konkrétní termín jejich začátku a zároveň i termín, kdy budou ceny vyčísleny. Odhad ceny je ale znám už v ranných fázích přípravy projektů.


Doc. Brom navrhnul hlasovat zvlášť menzu a zvlášť ostatní projekty.


Doc. Gallus – Byl by rád, kdyby byla žádost ETF schválena již nyní. Je to hlášené přes 4 roky dopředu. To, že to přišlo až nyní, není jeho vina. Pokud menza hoří, tak ETF také hoří. Během dubna potřebují podepsat smlouvy. V červnu už bude rekonstrukce v běhu. V opačném případě dojde k odložení začátku o další rok. Nyní už prakticky vystěhovávají knihovnu.


MUDr. Fontana – CPPT posílalo informaci o plánované žádosti v říjnu, předáno to bylo správným osobám až v lednu. Formální žádost byla ale podána až nyní v březnu, ústní příslib dostali již v listopadu.Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala Návrh na čerpání z fondu na investiční rozvoj fakult a dalších součástí („Mikuláš“) a vyjadřuje kladné stanovisko k přidělení prostředků na žádosti „Kampus Albertov (Menza)“ a „Kampus Albertov – změna záměru využití“ podle předloženého návrhu.

Hlasování 18-0-3

Schváleno


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala Návrh na čerpání z fondu na investiční rozvoj fakult a dalších součástí („Mikuláš“) a projednání žádostí ETF a CPPT odsouvá na řádný termín projednávání v souladu s Pravidly pro čerpání z fondu „Mikuláš“.

Hlasování 6-8-6

Neschváleno


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala Návrh na čerpání z fondu na investiční rozvoj fakult a dalších součástí („Mikuláš“) a vyjadřuje kladné stanovisko k přidělení prostředků na žádosti ETF a CPPT podle předloženého návrhu.

Hlasování 17-0-4

Schváleno


JUDr. Horáček poděkoval, že došlo ke schválení žádostí, stejně tak poděkoval doc. Gallus.


Doc. Brom doufá, že se zlepší komunikace.


JUDr. Horáček informovat, že se pracuje na novelizaci pravidel pro čerpání z fondu.


Doc. Dolejší zdůraznil, že je důležité do budoucna dávat důraz a dbát na určené termíny.


PhDr. Greger – Podpořil třetí usnesení, protože ETF by to jinak neutáhla, ale nelíbí se mu tento postup. Takovýchto projektů je tu mnoho, mělo by se jednat jen o velmi odůvodněné výjimky, kdy se schvalují žádosti mimo stanovené termíny.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK bere na vědomí příslib vedení UK předložit novelizaci Pravidel pro čerpání z fondu „Mikuláš“ a zároveň vylepšit a sjednotit komunikační kanály.

Hlasování 17-0-1

Schváleno

3 – Různé

JUDr. Horáček – Bojujeme za příspěvek Covid II pro Hotel Krystal. Částka nám byla přiznána v původní výši, ale finance zatím ještě nebyly zaslány.


Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil, a tak doc. Brom popřál všem klidný večer a rozloučil se.Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Za správnost: doc. Cyril Brom, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK


Poslední změna: 26. duben 2022 09:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám