Výběrová řízení

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovních nebo funkčních míst s termínem podání přihlášek 18.9.2023

Postdoktorand/postdoktorandka na Katedře chemické fyziky a optiky, interakce volných elektronů s optickými poli

Pracoviště:Matematicko-fyzikální fakulta - Fyzikální sekce - Katedra chemické fyziky a optiky
Kód pracovního místa: 202309-VP2-MFF-KChFO-007
Pozice je financována z projektu ERC Starting Grant 2021 eWaveShaper (číslo projektu 101039339). V rámci tohoto projektu se uchazeč bude podílet na výzkumu kvantově koherentní interakce mezi světlem a volnými elektrony pro nejrůznější aplikace v pokročilé časově-rozlišené elektronové mikroskopii.
Kvalifikační a jiné předpoklady:Dosažení titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu v relevantním oboru. Požadujeme zkušenosti s elektronovou mikroskopií a optikou elektronových svazků na experimentální úrovni (zkušenosti s návrhem a implementací elektronových optických prvků) a základní zkušenosti s fyzikou femtosekundových laserových pulzů. Předpokládá se, že uchazeč již publikoval v impaktovaných časopisech. Vyžadujeme schopnost pracovat v týmu i samostatně v rychle se rozvíjejícím prostředí. Zájem o rozvoj přístrojů a programování jsou výhodou.
Předpokládané datum nástupu:1. ledna 2024 nebo dle dohody
Smlouva na dobu určitou:1 rok

POKYNY PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz v uvedeném termínu. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.


Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeči zajistí, aby na tutéž e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz byly zaslány dva doporučující dopisy; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.


V odůvodněných případech, např. pokud uchazeč dokončí doktorské studium v době mezi termínem podání přihlášky do výběrového řízení a termínem nástupu do pracovního poměru, dodá uchazeč doklad o ukončeném doktorském studiu před uzavřením pracovní smlouvy. Předložení dokladu o ukončeném doktorském studiu je podmínkou uzavření pracovní smlouvy.


Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Termín pro podávání přihlášek:18. září 2023
Doklady požadované k přihlášce jsou:
  • strukturovaný životopis
  • doklad o udělení titulu Ph.D.
  • seznam publikační aktivity
  • motivační dopis
Zveřejněno: 26. června 2023


Poslední změna: 2. červen 2022 10:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ekonomický, personální a mzdový odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám