Výběrová řízení

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovních nebo funkčních míst s termínem podání přihlášek 15.2.2024

Výzkumný pracovník („postdok“) na Katedře fyziky nízkých teplot, MFF UK, v oblasti mechaniky tekutin

Neakademická pozice
Pracoviště:Matematicko-fyzikální fakulta - Fyzikální sekce - Katedra fyziky nízkých teplot
Kód pracovního místa: 202402-VP2-MFF-KFNT-028

Výzkumnice/výzkumník bude pracovat pod dohledem doc. Marca La Mantii v rámci projektu ERC CZ LL2326 “Jak je možné létání v supratekutině? Zkoumání generování vztlaku v kapalném heliu-4 za účelem identifikace jeho newtonských rysů” zaměřeného na experimentální studium ohraničených proudění kapalného helia-4.


Kvalifikační a jiné předpoklady:

Ph.D. titul (nebo ekvivalentní) v oblasti mechaniky tekutin, fyziky nízkých teplot případně v příbuzném oboru ke dni nástupu. Od uchazečů se očekává, že budou obeznámeni s mechanikou tekutin a případně fyzikou nízkých teplot. Předpokládá se také určitá zkušenost se souvisejícími experimentálními technikami jako je vizualizace proudění a zpracování signálu.

Předpokládané datum nástupu:1. července 2024 nebo dle dohody
Smlouva na dobu určitou:2 roky
Neformální dotazy adresujte na:marco.la-mantia@mff.cuni.cz

POKYNY PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz v uvedeném termínu. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.


Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeči zajistí, aby na tutéž e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz byly zaslány dva doporučující dopisy; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.


V odůvodněných případech, např. pokud uchazeč dokončí doktorské studium v době mezi termínem podání přihlášky do výběrového řízení a termínem nástupu do pracovního poměru, dodá uchazeč doklad o ukončeném doktorském studiu před uzavřením pracovní smlouvy. Předložení dokladu o ukončeném doktorském studiu je podmínkou uzavření pracovní smlouvy.


Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Termín pro podávání přihlášek:15. února 2024 00:00
Doklady požadované k přihlášce jsou:
  • strukturovaný životopis
  • doklady o vzdělání
  • seznam publikační aktivity
  • popis dosavadní praxe
  • přehled citační odezvy
  • doporučující dopis
  • doklad o udělení titulu Ph.D.
Zveřejněno: 30. října 2023


Poslední změna: 2. červen 2022 10:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ekonomický, personální a mzdový odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám