Zápis ze zasedání AS UK 13. května 2022


Prezenční listina

Přítomní členové AS UK


1. LF

2. LF

3. LF

Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Kamila Otrubová

Matěj Višňa

Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

Prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.

Tomáš Stejskal

MUDr. Anna Olšerová

Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

Doc. MUDr. Jan Gojda, Ph.D.

Martina Horáková

Veronika Viktoria Matraszek

LF P

LF HK

FarmF

MUDr. Karel Ježek, Ph.D.

Doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.


PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D.

PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.

Mgr. Eliška Voříšková

Tomáš Jan

FF

PF

PedF

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.

Mgr. Karel Šima, Ph.D.

Mgr. Tomáš Konečný

Bc. Martin Čihák

Prof. JUDr. Karel Beran, Ph.D.

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

JUDr. Michal Říha

Mgr. Michael Glogr

PhDr. David Greger, Ph.D.

doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.

Dominika Erbeková

FTVS

PřF

MFF

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D.

Ing. Milan Skrbek

Mgr. et Bc. Filip Hruša

Doc. Ing. Stanislav Smrček

Mgr. Anna Altová

Mgr. Kristýna Bubeníková

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.

Mgr. Andrej Farkaš

Mgr. Anna Yaghobová

FSV

KTF

HTF

Prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.

Bc. Marek Boňko

Bc. Jan Křovák

Doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.

Mgr. Karolína Štauberová


ThDr. Pavel Helan, Th.D.

ThDr. Jaroslav Hrdlička

Mgr. Kateřina Hlaváčová

Bc. Terezie Remencová

ETF

FHS

Součásti

Doc. Petr Sláma, Th.D.

Lalia-Irena Diopová

Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl

Mgr. Josef Kružík, Ph.D.

Agáta Hrdličková

PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D.Omluvení členové AS UK

JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. (KTF)

Mgr. Martin Boukal (KTF)

Martina Pustková (FHS)

Karel Mikulčák (LFP)

David Kverka (LFP)

Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. (3.LF)

Doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. (LFHK)

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LFHK)

PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF)

Mgr. Jan Kranát, Ph.D. (ETF)

Františka Keprtová (ETF)

Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D. (Součásti)


Dále nepřítomni

Kristián Lux (LFHK)

Martin Mucha (LFHK)

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF)


Hosté

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka UK

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., prorektor pro akademické kvalifikace

Prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D., prorektor pro informační technologie

Doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy

Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti

Doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA, prorektor pro koncepci a kvalitu vzdělávání

PhDr. Pavel Doleček, Ph.D., prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj

PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D. (KR)

MUDr. Josef Fontana, Ph.D. (KR)

Mgr. Jan Jindra (KR)

Mgr. David Hurný (KR)

Mgr. Bc. Michal Zima, kancléř UK

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., kvestor UK

Ing. Miluše Valdová (KaM)

Mgr. Václav Hájek (RUK)

RNDr. Věra Šťastná, Ph.D. (RUK)

Ing. Petra Wehrenberg (RUK)

Jana Vaňková (RUK)

JUDr. Jan Wagner (RUK)

doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (RVŠ)

Bronislav Poul (FF)

Michael Kučera

Amáta Vohradská (PF), tajemnice AS UK

Mgr. Anna Matoušková (PF), tajemnice Legislativní komise AS UK

1. Zahájení a určení skrutátorů

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, v 10:00 hod. přivítal přítomné členy AS UK i hosty. Zasedání se konalo prezenční formou v Malé aule Karolina.


AS UK vzal tichým souhlasem na vědomí, že na dnešním hlasování se bude hlasovat pomocí elektronických hlasovátek.


Koordinátorem elektronického hlasování byl určen: Mgr. Andrej Farkaš (MFF)


Skrutátory byli určeni: doc. Mgr. Pavel Himl (FHS), Tomáš Stejskal (2.LF), Mgr. Filip Hruša (FTVS)


Ustanovení komise pro tajné hlasování


Navrženi byli: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (PedF), Mgr. Tomáš Konečný (FF), Mgr. Michael Glogr (PF)


Hlasování o komisi pro tajné hlasování

Pro 52, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

Program zasedání AS UK

Předsednictvo AS UK navrhlo program zasedání AS UK. Program byl rozeslán členům AS UK a zveřejněn na internetových stránkách senátu.


1. Zahájení a určení skrutátorů

2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK konaného dne 1. dubna 2022

3. Vystoupení J. M. paní rektorky

4. Vnitřní předpisy UK

5. Vnitřní předpisy fakult

6. Nominace členů do Komise pro komunikaci a PR Univerzity Karlovy (KaPR)

7. Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2021

8. Rozpis příspěvku a dotací na UK pro rok 2022

9. Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2022 a střednědobého výhledu UK na roky 2023 a 2024

10. Investiční akce KaM

11. Záměr zvýšení základního kapitálu CUIP

12. Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Karlovy za rok 2021

13. Aktualizace OR č. 47/2020 - Statut Stipendia Václava Havla

14. Právní jednání

15. Informace z pracovních komisí

16. Informace z Rady vysokých škol

17. Různé


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje program zasedání.”

Schváleno tichým souhlasem

2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK konaného dne 4. března 2022

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK, informovala o tom, že k předloženému návrhu zápisu ze zasedání AS UK nebyly doručeny žádné připomínky.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 1. dubna 2022.”

Hlasování

Pro 53, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

3. Vystoupení J. M. paní rektorky

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce.


J. M. paní rektorka se ve svém vystoupení nejprve věnovala oblasti financí. Uvedla, že jednání, která se týkají financování vysokého školství pro rok 2024, jsou již v pochodu. UK se slaďuje i s dalšími vysokými školami, aby byl společný hlas co nejsilnější. Dále uvedla, že UK má již 5 úspěšných výzev EXCELES. Výzva NPO, která se týká vzdělávacích aktivit, už rovněž běží, a UK do ní přihlásila své projekty. Výzva na kampusy v rámci NPO, na kterou UK čeká nejvíce, zatím vyhlášena není. Snahou vedení UK je co nejdříve docílit toho, aby vláda umožnila MŠMT výzvu vyhlásit. Výstavba nicméně pokračuje, protože NPO není jediný zdroj prostředků, vedení UK za tím účelem navštěvuje příslušné fakulty. J. M. paní rektorka dále informovala, že probíhá příprava Jednotného informačního ekonomického systému, přičemž vedení UK tento systém připravuje co možná do největšího detailu. Momentálně je právě v oblasti informačních zdrojů potřeba vynaložit nejvíce práce. Dále J. M. paní rektorka informovala o průběhu pravidelného setkávání s tajemníky fakult. Cílem je, aby fakulty měly z centra k dispozici co nejvíce společných jednotných řešení. Vzhledem k současné ekonomické situaci se dále setkává pracovní skupina pro ekonomiku, která jedná nad investicemi a jejich finančním krytím, ale věnuje se i analýze mezd. V oblasti vnějších vztahů se vedení UK snaží o co největší zapojení veřejnoprávních médií do aktivit UK. J. M. paní rektorka dále informovala o proběhlých a plánovaných zahraničních návštěvách na UK. Stručně se dotkla i agendy akreditační, přičemž uvedla, že z fakult se ozývají kladné signály s ohledem na integraci studijních programů. Dále uvedla, že bylo ustanoveno pět výzkumných skupin v rámci Asociace výzkumných univerzit, jejichž vedení se chopil prorektor Doleček. Informovala rovněž o proběhlém kulatém stole k ombudsmanovi a poděkovala všem zúčastněným. Materiál se nyní posouvá směrem k vytvoření opatření rektorky a následně bude předložen AS UK. V první řadě se bude ombudsman věnovat plánu rovných příležitostí. J. M. paní rektorka dále uvedla, že manažerka udržitelného rozvoje UK pracuje na interních analýzách udržitelného rozvoje a zároveň s dr. Vymazalovou připravují konferenci na téma udržitelného rozvoje, která proběhne 16. listopadu 2022. Udržitelný rozvoj bude rovněž tématem předsednictví UK v Alianci 4EU+. Dále J. M. paní rektorka informovala o vývoji ohledně Restaurace U Supa. Podařilo se docílit toho, aby se příslušná společnost zavázala k uhrazení dluhu a bude stanoven harmonogram vyklízení prostoru. Závěrem se J. M. paní rektorka věnovala ukrajinské krizi a jejím dopadům na UK. Uvedla, že v současné době se na této záležitosti podílí čtyři odbory rektorátu a jejich práce směřuje k podpoře našich ukrajinských studentů, přicházejících studentů a akademiků, ale i ukrajinských univerzit. Lze čerpat minigranty až ve výši 100 000 Kč na navázání nové výzkumné spolupráce či navázání spolupráce ve vzdělávací oblasti. Uzavřela tento bod s tím, že UK potřebuje centrální dobrovolnické univerzitní centrum, přičemž tento koncept plánuje představit na červnovém zasedání AS UK.


Dr. Vymazalová dále informovala, že dnes proběhne v Kampusu Hybernská akce Den na UK s asistencí, kde budou představeny možnosti studentům se znevýhodněním na UK.


Rozprava


Dr. Ježek se dotázal, zda jsou předměty v rámci virtuální mobility na UK automaticky poskytnuty k dispozici ukrajinským univerzitám, resp. zda bude možné, aby se tentýž seminář přenášel v rámci virtuální mobility i pro ukrajinské univerzity. Mgr. Hurný uvedl, že je to v plánu a popsal připravovaný mechanismus.


Mgr. Pavlorek uvedl, že UK nese polovinu zátěže nostrifikací přílivu Ukrajinců a sluší se poděkovat příslušnému oddělení studijního odboru. Dále se dotázal, zda má UK smlouvu s nějakými dalšími vysokými školami, kterým by UK mohla v tomto ohledu poskytnout pomoc, a jak takový systém případně funguje. Na MŠMT se vedou debaty o novele zákona o vysokých školách a zvažuje se, že by se toto pravidlo vložilo do zákona. Dotázal se, jaký je názor J. M. paní rektorky na tuto záležitost. J. M. paní rektorka uvedla, že všechny jmenované kolegyně na studijní odbor v době, kdy byla prorektorka, přivedla, a poznamenala, že tak, jako funguje studijní odbor, by měl fungovat celý rektorát. Věří, že se toto nastavení během dalších 4 let podaří přenést i do ostatních agend. Dále uvedla, že na vzorech zmíněných smluv s jinými VŠ se pracovalo, ale nyní neví, zda došlo k podpisu. Dále uvedla, že je čas se zamyslet, zda by nestálo za to na RUK vytvořit kapacity pro uznávání středoškolského vzdělávání, které je nyní na fakultách. Mgr. Vlasáková doplnila, že UK zatím nebyla ve věci uzavření takové smlouvy jinými univerzitami oslovena.


Mgr. Pavlorek se dále dotázal Mgr. Jindry na vydávání elektronických diplomů, tj. jaký má být charakter tohoto dokumentu, jaké bude mít certifikace a zda tedy bude skutečně uznatelný. J. M. paní rektorka uvedla, že klasické papírové diplomy zůstanou, ale cílem vedení je, aby absolvent měl něco, s čím může pracovat prakticky. Mgr. Jindra doplnil, že vedení UK hledá vhodné řešení v rámci legislativního a technického procesu. Na stole je několik různých variant a výběr té správné zabere ještě minimálně několik měsíců. Mgr. Farkaš doplnil, že Komise pro IT AS UK se touto otázkou zabývala a narazila na technické limity týkající se elektronických podpisů.


Doc. Himl se dotázal, zda se uvažuje o změně a sjednocení praxe ve mzdové politice na fakultách v oblasti započítávání grantů do úvazků, vícero úvazků jednoho akademického pracovníka či úvazků na různých fakultách. J. M. paní rektorka uvedla, že touto otázkou se zabývá pracovní skupina pro personalistiku, které se účastní personalisté z fakult. Nemůže slíbit, že výstupy této pracovní skupiny budou předloženy do prázdnin. Předpokládá však, že v září bude hotové doporučení, případně výsledky finanční analýzy. Doc. Brom doplnil, že s kolegy ladí metodiku počítání mezd.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace od J. M. paní rektorky.”

Schváleno tichým souhlasem

4. Vnitřní předpisy UK

I. Dílčí změna Jednacího řádu AS UK (č.j. 78/2022)

JUDr. Staša, předseda Legislativní komise AS UK informoval o tom, že po diskusi na Legislativní komisi AS UK vzal předkladatel Mgr. Farkaš návrh Dílčí změny Jednacího řádu AS UK (č.j. 78/2022) zpět. Uvedl, že Legislativní komise AS UK doporučila, aby se AS UK vyjádřil k tomu, zda má být umožněna distanční účast na zasedání AS UK, a v případě, že ano, zda má být stanovena minimální prezenční účast. V závislosti na výsledku projednání výše uvedených otázek doporučuje Legislativní komise ustanovit pracovní skupinu k přípravě návrhu dílčí změny Jednacího řádu AS UK tak, aby mohla být projednána na listopadovém zasedání AS UK.


Rozprava


Doc. Dolejší uvedl, že jako ideální řešení vidí, že by AS UK vyjádřil vůli, že preferuje prezenční účast členů na zasedání, ale zároveň by zařízení vzdálené účasti mělo být samozřejmé, běžné a normální jako důsledek toho, co jsme se naučili během pandemie. Formulace změny JŘ AS UK by měla být co nejjednodušší. Vyjádřil souhlas s tím, aby se hlasovalo o tom, zda má být distanční účast umožněna.


Mgr. Farkaš uvedl, že ho mrzí, že všechny problémy se vynořily v časovém presu a případná modifikace předkladatele na základě připomínek Legislativní komise by musela být hotová stejný den do půlnoci, a to i přesto, že členové AS UK měli spoustu času svůj názor vyjádřit předem.


Mgr. Glogr uvedl, že nechce opakovat diskusi proběhlou v e-mailové konferenci, ale zavádění možnosti distančního zasedání považuje za nebezpečné.


Doc. Brom uvedl, že podporuje myšlenku zadat užší skupině přípravu návrhu a nediskutovat tuto otázku na tomto plénu.


Dr. Říha uvedl, že bez ohledu na to, zda má být zasedání hybridní, komise senátu se vyjadřuje k návrhu, který byl předložen. Legislativní komise se v tomto případě usnesla na tom, že předložený návrh má několik závažných nedostatků, které byly spojeny s několika otázkami, na které v průběhu zasedání nebyla nalezena odpověď.


Prof. Beran uvedl, že na zasedání Legislativní komise doporučil Mgr. Farkašovi návrh stáhnout, protože návrh umožňoval Předsednictvu AS UK téměř neomezenou diskreci. Je ale třeba napřed vědět, zda energie na přípravu návrhu není vynaložena zbytečně, protože je možné, že AS UK distanční účast vůbec umožnit nechce. Dále je třeba odpovědět na otázku existence minimální prezenční účasti. Až poté, co budou tyto otázky objasněny, by měla být ustanovena zvláštní skupina.


Dr. Staša dále vysvětlil proceduru hlasování a otázky, o kterých se hlasuje.


Hlasování o umožnění distanční účasti

Pro 33, proti 10, zdržel se 10


Hlasování o stanovení minimální prezenční účasti

Pro 33, proti 10, zdržel se 10


Návrh usnesení:

„AS UK vytvoří pracovní skupinu pro přípravu návrhu dílčí novely Jednacího řádu AS UK a vyzývá zájemce, aby se o členství hlásili do června roku 2022.”

Pro 41, proti 0, zdržel se 6

Schváleno

5. Vnitřní předpisy fakult

Tento bod uvedl JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK, a představil došlé návrhy fakultních vnitřních předpisů. Materiály byly řádně zveřejněny ve veřejné části webu AS UK. J. M. paní rektorka předložila kladné stanovisko.

a) Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na KTF UK (č.j. 79/2022)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro přiznávání stipendií na KTF UK (č.j. 79/2022) s výhradou legislativně technických oprav.“

Hlasování

Pro 52, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

b) Volební řád Akademického senátu 3.LF UK (č.j. 100/2022)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh Volebního řádu Akademického senátu 3.LF UK (č.j. 100/2022).“

Hlasování

Pro 52, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

c) Změna Jednacího řádu Vědecké rady HTF UK (č.j. 101/a/2022)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh Změny Jednacího řádu Vědecké rady HTF UK (č.j. 101/a/2022) s výhradou legislativně technických oprav.“

Hlasování

Pro 53, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

d) Změna Jednacího řádu Akademického senátu HTF UK (č.j. 101/b/2022)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh Změny Jednacího řádu Akademického senátu HTF UK (č.j. 101/b/2022) s výhradou legislativně technických oprav.“

Hlasování

Pro 53, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

e) Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK (č.j. 102/2022)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK (č.j. 102/2022).“

Hlasování

Pro 54, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

f) Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na 2. LF UK (č.j. 103/b/2022)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro přiznávání stipendií na 2.LF UK (č.j. 103/b/2022).“

Hlasování

Pro 53, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

g) Změna Pravidel pro organizaci studia na 1. LF UK (č.j. 104/2022)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro organizaci studia na 1. LF UK (č.j. 104/2022) s výhradou legislativně technických oprav.“

Hlasování

Pro 53, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

h) Změna Pravidel pro organizaci studia na FF UK (č.j. 63/2022)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro organizaci studia na FF UK (č.j. 63/2022).“

Hlasování

Pro 53, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

6. Návrh členů do Komise pro komunikaci a PR Univerzity Karlovy (KaPR)

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce.


Mgr. Konečný, předseda Ediční komise AS UK, uvedl, že Ediční komise AS UK nominovala Mgr. Jana Bičovského, Ph.D. (FF) a Mgr. Kristýnu Bubeníkovou (PřF).


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl, že Ekonomická komise AS UK nominovala JUDr. Michala Říhu (PF).Mgr. Michael Glogr, předseda komise pro tajné hlasování, seznámil členy AS UK s procedurou tajného hlasování a hlasování zahájil.


Po provedení procedury tajného hlasování a sčítání hlasovacích lístků vyhlásil výsledky tajného hlasování.


Výsledky tajného hlasování:

Vydáno bylo 54 hlasovacích lístků.

Odevzdáno bylo 54 hlasovacích lístků, z toho 54 platných.


Pro

Mgr. Jana Bičovského, Ph.D. bylo odevzdáno 44 kladných hlasů

Mgr. Kristýnu Bubeníkovou bylo odevzdáno 51 kladných hlasů

JUDr. Michala Říhu bylo odevzdáno 42 kladných hlasů


Návrh usnesení:

„AS UK nominuje do Komise pro komunikaci a PR Univerzity Karlovy (KaPR) Mgr. Jana Bičovského, Ph.D. (FF), Mgr.

Kristýnu Bubeníkovou (PřF) a JUDr. Michala Říhu (PF).“

Schváleno

7. Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2021

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo JUDr. Horáčkovi, kvestorovi UK.


JUDr. Horáček uvedl, že Výroční zpráva o hospodaření se každý rok předkládá jako výsledek všech údajů ekonomického charakteru UK. Přestože rok 2021 byl stále pod vlivem pandemie, UK vygenerovala kladný hospodářský výsledek ve výši 78 000 Kč před zdaněním. Hotel Krystal letos obdržel slibovanou dotaci ve výši 7 mil. Kč, přestože by měla být započítána do roku 2021. Zvýšila se hodnota dlouhodobého i krátkodobého majetku UK.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko s výhradou doplnění zprávy auditora, kterou vedení UK dodatečně přiložilo.


Hlasování o vzetí modifikace za základ projednávání

Pro 48, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Univerzity Karlovy za rok 2021 ve znění modifikace předkladatele.“

Hlasování

Pro 44, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

8. Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2022

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo JUDr. Horáčkovi, kvestorovi UK.


JUDr. Horáček uvedl, že předložený materiál se dává k dispozici fakultám, aby mohly do konce roku pracovat se skutečnými čísly.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko ve znění navržené modifikace, která se týkala technické úpravy v tabulkách.Hlasování o vzetí modifikace za základ projednávání

Pro 46, proti 0, zdržel se 0

SchválenoNávrh usnesení:

„AS UK schvaluje Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2022 ve znění modifikace předkladatele.“

Hlasování

Pro 46, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

9. Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2022 a střednědobého výhledu UK na roky 2023 a 2024

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo JUDr. Horáčkovi, kvestorovi UK, který představil předložený materiál.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2022 a střednědobého výhledu UK na roky 2023

a 2024.“

Hlasování

Pro 46, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

10. Investiční akce KaM

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce.


J. M. paní rektorka uvedla, že předložený materiál je informativní a jeho cílem je to, aby členové AS UK věděli, jaké investiční akce KaM připravuje. Vedení UK předpokládá, že výzvy se dlouho nebudou opakovat a alokace znamená, že na většinu akcí by se mohlo podařit příspěvek získat. Lékařská fakulta v Plzni přišla s vstřícným návrhem v tom smyslu, že se bude podílet na kofinancování rekonstrukce Šafránkova pavilonu. J. M. paní rektorka stručně představila i další plánované investiční akce.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která o předloženém materiálu podrobně diskutovala a vzala ho na vědomí.


Mgr. Glogr, předseda Sociální komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Sociální komise AS UK, která jej vzala na vědomí.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí materiál Investiční akce KaM.“

Hlasování

Pro 45, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

11. Záměr zvýšení základního kapitálu CUIP

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce.


J. M. paní rektorka uvedla, že záměr navazuje na dokumenty, které AS UK projednával v listopadu 2021, a požádala MUDr. Fontanu o doplnění.


MUDr. Fontana uvedl, že v listopadu 2021 AS UK schválil výzvu vedení UK hledat způsob, jakým navýšit prostředky dceřiné společnosti CUIP. Předložený návrh řeší toto navýšení ve třech fázích. První fáze je navýšení základního kapitálu CUIP o 6 mil. Kč. Ve druhé fázi obdrží CUIP prostředky ve výši 2 mil. Kč na rekonstrukci prostor, které využívá, a které náleží Správě budov a zařízení. Aby nedocházelo k transferu, bude tato částka přímo alokována z centra Správě budov a zařízení. Ve třetí fázi dojde opět k navýšení základního kapitálu o 6 mil. Kč, a to v druhé polovině roku 2022.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje záměr navýšit základní kapitál CUIP o 6 mil Kč, převést 2 mil Kč z RUK na SBZ v rámci kofinancování dostavby kanceláří a zbývajících 6 mil Kč navýšit do základního kapitálu v druhé polovině roku 2022 a doporučuje k předložení Správní radě UK.“

Hlasování

Pro 45, proti 0, zdržel se 2

Schváleno

12. Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Karlovy za rok 2021

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce.


J. M. paní rektorka uvedla, že jde o povinný dokument, který vznikal pod vedení odboru analýz a strategií. Doc. Polák doplnil, že dokument shrnuje, co se za poslední rok událo v oblasti vnitřního hodnocení.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností

Univerzity Karlovy za rok 2021.“

Hlasování

Pro 45, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

13. Aktualizace OR č. 47/2020 – Statut Stipendia Václava Havla

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce.


J. M. paní rektorka uvedla, že materiál doplňuje kombinaci opatření, prostřednictvím kterých se UK snaží zlepšovat v oblasti péče o studenty z různých zemí. Prof. Křížová doplnila, že úprava byla vedena předpokladem, že o stipendium VH bude větší zájem, proto byla snaha o zavedení systému pro jejich přiznávání.Mgr. Glogr, předseda Sociální komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Sociální komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko ve znění modifikace čl. 3 odst. 11 písm. c). Vzhledem k tomu, že původně předložené znění aktualizace upravovalo v opatření generické maskulinum, tj. slovní spojení „opatření rektora“ se měnilo ve všech případech na „opatření rektorky“, zabývala se Sociální komise AS UK rovněž otázkou vhodnosti této praxe. Aktualizace byla následně předkladatelem v tomto smyslu upravena.


Hlasování o vzetí modifikace za základ projednávání

Pro 42, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


Návrh usnesení:

„AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu na aktualizaci OR č. 47/2020 – Statut Stipendia Václava Havla ve znění

modifikace předkladatele.“

Hlasování

Pro 43, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

14. Právní jednání

a) Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo (2.LF)

JUDr. Horáček, kvestor UK, představil předložený materiál.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 30.12.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 01.11.2021, dodatku č. 2 ze dne 03.01.2022, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 na zhotovení stavby s názvem „Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK“ mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČO: 05042020, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce a celkové navýšení ceny za provedení díla ve výši 651 669,13 Kč bez DPH. Akademický senát doporučuje dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření dodatku.“

Hlasování

Pro 48, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

b) Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni (FF)

JUDr. Horáček, kvestor UK, představil předložený materiál.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti s přeložkou zařízení distribuční soustavy ve prospěch PREdistribuce, a. s., za jednorázovou náhradu 10.000,-Kč bez DPH a na dobu neurčitou a doporučuje jej předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle ust. §15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.“

Hlasování

Pro 41, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

c) Kupní smlouva na pozemek (FTVS)

JUDr. Horáček, kvestor UK, představil předložený materiál.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr uzavřít kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím a Danielou Holou, bytem Sestupná 289/1, Praha 6 a Jaromírem Šestákem, bytem Rybničná 14/3a, Praha 6, podílovými spoluvlastníky jako prodávajícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc. č. 302/100, k. ú. Veleslavín, obec Praha, za kupní cenu ve výši 26 500,- Kč, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.“

Hlasování

Pro 41, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

d) Mephared 2 – smlouva budoucí darovací

JUDr. Horáček, kvestor UK, představil předložený materiál.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací mezi Univerzitou Karlovou jako budoucím dárcem a Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizací, IČO: 70947996, se sídlem Kutnohorská 59, Plačice, PSČ 500 04, Hradec Králové, jako budoucím obdarovaným, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku o výměře 1 m² odděleného z pozemku parc. č. 725/190 k. ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.“

Hlasování

Pro 43, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

e) Kupní smlouva budova č. 10 (3. LF)

JUDr. Horáček, kvestor UK, představil předložený materiál.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr uzavřít kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím a Svatomírem Prokopcem, bytem U krbu 1434/14, 100 00 Praha 10, jako prodávajícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc. č. 3972, jehož součástí je budova č.p. 2551, k. ú. Vinohrady, obec Praha, za kupní cenu ve výši 31 044 500,- Kč, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.“

Hlasování

Pro 43, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

f) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na výstavbu menzy a děkanátu v kampusu UniMec

JUDr. Horáček, kvestor UK, představil předložený materiál.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce s názvem „UK-LFPL-Výstavba menzy a děkanátu v kampusu UniMeC“ ze dne 08.12.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.03.2022 mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a GEMO a.s., IČO: 13642464, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je navýšení ceny za provedení díla ve výši 4 076 015,70 Kč bez DPH. Akademický senát doporučuje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření dodatku.“

Hlasování

Pro 41, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

g) Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu UniMec 2

JUDr. Horáček, kvestor UK, představil předložený materiál.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na stavební práce s názvem „UniMeC – II. etapa – zhotovitel stavby 2“ ze dne 27.08.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.02.2020 a dodatku č. 2 ze dne 25.02.2022 mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a GEMO a.s., IČO: 13642464, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je navýšení ceny za provedení díla ve výši 16 405 250,95 Kč bez DPH. Akademický senát doporučuje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření dodatku.“

Hlasování

Pro 43, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

15. Informace z pracovních komisí

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, vyzval předsedy pracovních komisí AS UK, aby plénum informovali o činnosti komisí.


JUDr. Ing. Josef Staša, předseda Legislativní komise AS UK, uvedl, že Legislativní komise AS UK kromě již projednaného uplatnila věcnou připomínku k návrhu novely Jednacího řádu AS 2.LF UK.


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl, že Ekonomická komise kromě již projednaných bodů prodiskutovala na kulatém stolu plánované stavby UK. Totéž čeká komisi s Principy pro rozdělování příspěvků a dotací na rok 2023, které se budou schvalovat v červnu. Komise dostala pracovní verzi materiálu, ke které mohou členové uplatnit připomínky. Poté, co budou připomínky zapracovány, dostane komise další verzi. Pokud jich bude hodně, komise zasedne v úterý 7. června.


JUDr. Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl, že Studijní komise AS UK předběžně projednala návrh dílčí změny Přílohy č. 2 Statutu UK. Dále obdržela informaci o postupu ve věci elektronických opisů diplomů. Zároveň s prorektorem Polákem diskutovala způsob hodnocení studijních programů na UK.


Mgr. Glogr, předseda Sociální komise AS UK, uvedl, že Sociální komise AS UK kromě již uvedeného projednávala žádosti na podporu studentské zájmové činnosti.


Mgr. Andrej Farkaš, předseda Komise pro informační technologie AS UK, uvedl, že Komise pro IT AS UK se zabývala správou webových domén UK a plánem na zmapování jednotlivých uzlů a osob, které jsou za ně zodpovědné. Komise doporučila zavést pravidelně aktualizovaný systém zveřejňování či osob zodpovědných za obsah daného uzlu. Manažer kyberbezpečnosti dále informoval Komisi pro IT AS UK o postupech ve školení kyberbezpečnosti. Dále se komise zabývala zadávací dokumentací k stravovacímu systému pro menzy a stavem výběrového řízení na nový ubytovací systém KaM. Vyslechla též zprávu z think-thanku prorektora pro IT.


Mgr. Tomáš Konečný, předseda Ediční komise AS UK, uvedl, že Ediční komise AS UK kromě již projednaného diskutovala závěry auditu rovných příležitostí a následný plán rovných příležitostí na UK.


Mgr. Filip Hruša, předseda Petiční komise AS UK, uvedl, že Petiční komise AS UK se sešla formou kulatého stolu k přípravě institutu ombudsmana a jeho zakotvení ve vnitřních předpisech UK.


Amáta Vohradská, tajemnice AS UK, uvedla, že Komise pro vědu AS UK v mezidobí nezasedala.


Rozprava


Mgr. Voříšková otevřela téma nejednající Komise pro vědu AS UK. Uvedla, že  komise se doposud sešla pouze jednou, přičemž si určila oblast jednání, ale nedošlo ke stanovení jasných cílů, kterých chce dosáhnout a jaké problematiky bude do budoucna řešit. Prof. Zahálka poznamenal, že nelze komise nutit k tomu, aby se scházely, ale respektuje potřebu tuto otázku otevřít a zamyslet se nad ní. Z diskuse vyplynulo, že tato otázka by se měla nejdříve projednat na plénu dané komise. Předseda komise dr. Greger nebyl na zasedání přítomen, a nemohl se tak k věci vyjádřit.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.”

Schváleno tichým souhlasem

16. Informace z Rady vysokých škol


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, předal slovo dr. Stráskému. Dr. Stráský uvedl, že v mezidobí zasedalo Předsednictvo RVŠ. Na tomto zasedání byla přítomna paní náměstkyně prof. Wildová, která hovořila o NPO a o programu EXCELES. Novela vysokoškolského zákona byla odložena na konec srpna. Předsedkyně Komise pro vědu RVŠ seznámila přítomné s některými parametry výzvy OP JAK. Zasedla rovněž Ekonomická komise RVŠ.


JUDr. Říha doplnil, že jediný výstup minulého zasedání SKRVŠ byla delegace zástupce do Národního akreditačního úřadu. Za studenty tam byl delegován předseda SKRVŠ Ing. Farník. Další zasedání proběhne dnes v Brně a bude se diskutovat pořádání Konference akademických senátorů. Rovněž byly otevřeny přihlášky do Seznamu hodnotitelů NAÚ, kde se díky propagaci Mgr. Voříškové podařilo motivovat 6 studentských zástupců Univerzity do různých hodnotících panelů.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace Rady vysokých škol.”

Schváleno tichým souhlasem

13. Různé

V tomto bodě nikdo nevystoupil.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.”

Schváleno tichým souhlasem


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval senátorům za jejich účast na zasedání AS UK a oznámil termín příštího zasedání, které se bude konat 24. června 2022 v 10:00. Zasedání ukončil ve 13:50.prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.,

předseda AS UKZapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 23. září 2022 11:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám