Zápis ze zasedání Ediční komise AS UK ze dne 11. května 2022

Přítomní:

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF), Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Martina Horáková (3. LF), Mgr. Tomáš Konečný (FF), Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D. (Součásti), Bc. Veronika Vohlídková (PedF)

Omluvení:

Mgr. Martin Boukal (KTF), Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Bc. Terezie Remencová (HTF), JUDr. Michal Říha (PF), Bc. Martin Jelínek (FF)

Hosté:

PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D. (členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj)

Program:

  1. Zahájení a schválení zápisu z předchozí schůze

  2. Nominace členů do Komise pro komunikaci a PR

  3. Novela statutu stipendia Václava Havla

  4. Shrnutí auditu rovných příležitostí na UK

  5. Různé

1 – Zahájení a schválení zápisu z předchozí schůze

Mgr. Tomáš Konečný, předseda Ediční komise AS UK, představil navržený program dnešního jednání, k němuž nebyly připomínky. Úvodem informoval, že v červnu dorazí na jednání Ediční komise prof. Kuklík, aby představil podklady týkající se Nakladatelství Karolinum.


K zápisu z minulého jednání neobdržel žádné připomínky, byl tedy schválen tichým souhlasem.

2 – Nominace členů do Komise pro komunikaci a PR

Mgr. Konečný představil materiál – AS UK do tohoto nově zřizovaného orgánu nominuje tři osoby s tím, že jednoho zástupce již nominovala Ekonomická komise AS UK. Ediční komise nominuje zástupce dva. Předběžně projevili zájem o členství Mgr. Bubeníková a dr. Bičovský. Oba zmínění následně osobně potvrdili svůj zájem o členství v tomto orgánu.


Vzhledem k absenci více jmen navrhl Mgr. Konečný hlasovat o těchto návrzích veřejně.


Hlasování o veřejném hlasování o jménech:

Hlasování 7-0-0

Schváleno


Návrh usnesení:

Ediční komise AS UK nominuje do Komise pro komunikaci a PR Mgr. Kristýnu Bubeníkovou a Mgr. Jana Bičovského, Ph.D.

Hlasování 5-0-2

Schváleno


Oba nominovaní poděkovali Ediční komisi za projevenou důvěru.

3 – Novela statutu Stipendia Václava Havla

Mgr. Konečný se ujal představení materiálu – Novela rozšiřuje okruh možných žadatelů o stipendium na všechny příchozí zájemce o studium, původně bylo totiž Stipendium Václava Havla zřízeno pro studenty z Běloruska a Myanmaru. Druhou změnou je, že stipendium nebude přidělováno na celou dobu studia, ale bude přidělováno ročně. V současné době jej pobírá 12 studentů, v předchozích letech se jednalo o cca 20 osob. Vedení UK však předpokládá, že od příštího roku naroste počet zájemců o čerpání z něj, jelikož se jeho působnost rozšiřuje na všechny země.


Po jednání na Sociální komisi AS UK došlo k modifikaci, kdy bude možné pobírat Stipendium Václava Havla i přes to, že bude student pobírat i jiné stipendium. V důsledku přidělení jiného stipendia však bude moci být Stipendium Václava Havla sníženo, je to však vždy na individuálním posouzení.


Návrh usnesení:

Ediční komise AS UK vyjádřila kladné stanovisko k novele statutu Stipendia Václava Havla.

Hlasování 7-0-0

Schváleno

4 – Shrnutí auditu rovných příležitostí na UK

PhDr. Vymazalová představila materiál – Koncem minulého roku proběhlo dotazníkové šetření mezi zaměstnanci, jež bylo součástí auditu rovných příležitostí na UK. Audit měl na starosti Psychologický ústav AV ČR a Genderové informační centrum NORA. Hlavním nosným tématem byl dotaz, jak se zaměstnavatel stará o své zaměstnance. Probíhala zároveň reflexe toho, jak UK pracuje s genderovou a věkovou rovností v rámci svých předpisů, materiálů směřujících ven apod. Výsledkem je Zpráva z auditu rovných příležitostí. Na základě tohoto vyhodnocení vznikal Plán rovných příležitostí, který je zveřejněn na webu UK. Organizace zpracovávající audit nám daly doporučení, jak by se UK měla v tomto tématu dále ubírat. Doporučení dále zpracovala pracovní skupina RUK složená ze zástupců většiny odborů na RUK. Ti doporučení dosadili přímo na realitu UK, aby byla realizovatelná. Plán rovných příležitostí je navržen do roku 2024 tak, že každý rok mají být zpracovány konkrétní kroky. Původně měla tuto agendu na starosti Mgr. Smužová, sama ji přebrala až v lednu tohoto roku. Plán byl vymyšlen s ideou, že začneme po malých krůčcích, abychom neočekávali nereálné cíle. Co se týče jeho struktury: u každé oblasti je vymezen její cíl, aktivita, jíž bude cíle dosažen, termín plnění, zodpovědnost, kompetenčnost a indikátor, aby byly výstupy měřitelné. Na jaře se s tímto materiálem spěchalo, Plán byl totiž povinnou přílohou žádostí o Horizon a GAČR. Materiál byl proto již předložen AS UK a projednán na plénu dne 1.4.2022.


Diskutovanou otázkou je, jakým způsobem chce UK zapojit fakulty. Vznikla nově Rada pro rovné příležitosti, coby poradní orgán paní rektorky. Ta požádala jednotlivé fakulty, aby do této Rady nominovaly své osoby. Máme tam různorodý mix – mladé akademiky, personalisty, odborníky přes gender apod. Nominace chodily do konce dubna, nyní se tedy tato Rada teprve formuje. Plán rovných příležitostí byl taktéž projednán na rozšířeném kolegiu rektorky.


UK chce vytvořit dětské skupiny pro studenty a zaměstnance s možností online rezervace, dále organizovat aktivity, kdy by bylo možné potomky odložit na hlídání, a neméně důležité je vytvoření dětských místnosti na fakultách. Na to se v Plánu rovných příležitostí částečně myslí, ale je to podmíněno financemi. Pokud na to bude z MŠMT vypsána podpora, tak se o ni budeme ucházet. Hlavním problémem však je, že UK je rozmístěna po celé Praze. Máme zde již nyní několik dětských skupin, jako je Hvězdička, Rybička či Fafík. Na FTVS, FF, PedF a v Kampusu Hybernská jsou dětské místnosti. Budou se snažit, aby fakulty skutečně měly dětské místnosti, kde by byl přebalovací pult, rozhodně budou fakulty v jejich zřizování podporovat. Zřizování dětských skupin je naopak finančně náročnější, máme velké množství budov, a je proto velmi těžké toto koordinovat. Myslí se na to, ale uvidí se, jak to bude proveditelné.


Mgr. Konečný – Bude Plán vyhodnocován průběžně?


PhDr. Vymazalová – Ano, každoročně dojde k vyhodnocení dílčích cílů.


Mgr. Konečný – Nejde o to, aby na každé fakultě byla místnost s hlídáním, ale je podle něj hlavní, aby na každé fakultě byl přebalovací pult. Má za to, že by to měl být standard pro rodiče. 


Vohradská – Je nutné odlišovat od sebe místnost s přebalovacím pultem a dětskou místnost. Např. na PF je dětská místnost, ale slouží spíše jen k přebalování či kojení.


PhDr. Vymazalová – Má to jako jeden bod, že chtějí zmapovat, jak to vlastně na fakultách mají nastaveno, a budeme je podporovat ve zřizování těchto místností. Vždy nám ale fakulty mohou říct, že na to nemají prostor. Když však budeme pojem „student se speciálními potřebami“ chápat široce, tak jím může být i studující rodič. Je tedy potřeba to fakultám vysvětlovat, že prostředky na toto máme, ale zároveň je musíme chtít využít.


Doc. Dolejší – V Německu je např. speciální stipendium na zaplacení chůvy, protože to je daleko efektivnější než dítě sbalit, někam ho odvést, následně vyzvednout apod. Dle jeho informací je toto možné platit i z GAČR. Rád by zjistil, zda by zaplacení chůvy mohlo být přípustným výdajem i z GAUK, abychom mohli díky tomu pomoci nadějným kolegyním. Pokud totiž ano, tak je podstatné informaci o tomto šířit.


PhDr. Vymazalová – Slyší to poprvé, že je to možný výdaj v rámci GAČR. Bere to jako podnět, ráda se na to blíže podívá.


Mgr. Konečný – Otázka míří na to, zda by se touto cestou neměla ubírat i UK, když to umožňuje i GAČR.


PhDr. Vymazalová – Zatím to nebylo zmíněno jako nápad, bude však bojovat za to, aby to byl uznatelný náklad.


Doc. Dolejší – Z auditu nevyplynulo nic dramatického, jen bychom se měli průběžně zlepšovat. Pochopil to správně?


PhDr. Vymazalová – Ano. V některých místech, kde se porovnávalo zastoupení mužů a žen, tak někde máme prostor ke zlepšení, jinde je to skoro vyrovnané. Když jsme porovnávali platy, tak muži měli více, ale to bylo i tím, že v těchto pozicích bylo obecně více mužů. Ale žádný velký problém se neobjevil.


Doc. Dolejší – Když se díval na formulaci dotazů v rozesílaném dotazníku, tak jej zarazil dotaz na kariérní růst, konkrétně že „očekává, že se dostane do vedoucí funkce“. Jemu tento dotaz přijde zvláštní, až nepatřičný. Spíše bychom měli porovnávat, zda dotyčný vůbec chce do vedoucí pozice, protože ne každý touží po tom stoupat po kariérním žebříčku.


PhDr. Vymazalová – U zrodu otázek nebyla, formulace vzešly z jednání s agenturami. Osobně ji taky některé otázky překvapily. Můžeme se z toho ale poučit do příště.


Doc. Dolejší – Nestálo by za to tyto otázky a v návaznosti na to i výstupy lépe posoudit?


PhDr. Vymazalová – Počítá se s tím, že se v rámci následujících tří let budou dělat další mini sondy na dílčí témata. Plán rovných příležitostí je zaměřen nejen na gender, ale i na problematiku juniorský/seniorský pracovník. Na tyto otázky budou další dílčí průzkumy.


Dr. Bičovský – Proč nám dotazník zpracovávala externí instituce, když máme na UK množství kvalitních vědců?


PhDr. Vymazalová – Byla to velká soutěžená zakázka a předpokládá, že by to žádná konkrétní katedra nezvládla. I tak se do soutěže přihlásilo málo institucí, UK je totiž moc velká, takže se asi báli.


Dr. Bičovský – Do jaké míry bylo zohledněno sociální zázemí? I to může mít velký dopad na kariéru. To, zda mám vlastní bydlení v Praze, může hrát obrovskou roli. Má za to, že tam můžeme najít vyšší korelaci. To se bude odrážet i v těch kariérních preferencích, když musím druhou práci, abych se uživil, tak nebudu mít takový zájem o větší zodpovědnosti.


PhDr. Vymazalová – Chápe. Pro humanitní fakulty to může být velkým tématem, avšak na jiných fakultách to nemusí být takovým tématem, protože mají platy vyšší, a tedy i zajištění lepší. Ale toto si poznamenala, budeme na to do budoucna myslet.


Dr. Bičovský – Zajímalo by jej, do jakého rozsahu se dotazník opíral o zkušenosti v zahraničí, nebo zda se jimi zabýval jen okrajově.


PhDr. Vymazalová – V pracovní skupině byly kolegyně s rozsáhlými zkušenostmi v tomto ohledu. Zjistili jsme, že každá VŠ v ČR řeší toto téma, jsme tedy na podobné úrovni. Výměna informací zde probíhá.


Dr. Bičovský – V rámci možností podpory akademiků-rodičů to nyní vypadá tak, že zajišťujeme služby pro jednotlivce. Byl by rád, kdybychom si vypomáhali navzájem. Na FF funguje Facebooková skupina, kde si rodiče navzájem nabízejí pomoc. Je možné toto více rozvíjet vedle dětských skupin apod.?


PhDr. Vymazalová – Smyl to má, ale je to otázka, zda to má dělat centrum, či zda to nenechat vykvést z jednotlivých potřeb zdola.


Dr. Bičovský – U nich to vyrostlo zezdola, ale sdílení dobré praxe by bylo dobré, tedy aby šel z centra v tomto smyslu nějaký popud.


Mgr. Konečný – Když se bude mapovat situace na fakultách, tak je možné to pak sdílet dále. U nich na fakultě se z FKSP čerpal příspěvek na víkendové výlety pro děti, aby si akademici také odpočali. Rozdílem je i to, že mají jiné funkce, více vyučují, proto méně vědy, ze které jsou placeni.PhDr. Vymazalová – Děkuje za podněty. „Benefity pro rodiče“ si poznamenala.


Dr. Bičovský – Je něco, co je očekávané od Ediční komise? Chce od nás vedení nějakou zpětnou vazbu?


PhDr. Vymazalová – Pro ni je toto první vstup na jednání komise a je velmi potěšená, že se toto chtělo komunikovat. Žádná komise totiž Plán nedostala k projednání, když šel na senát. Byla by tedy ráda, kdyby šly informace nejen dovnitř, ale i ven. Ráda zase na jednání komise přijde a informuje o tom, jak se tato problematika vyvíjí.


Mgr. Konečný – Na Ediční komisi se v poslední době moc materiálů neposílá, ale rád by do jisté míry toto postupně změnil. I rovné příležitosti totiž spadají do vnějších vztahů, protože se tímto prezentujeme navenek, ukazuje to uchazečům, co jim můžeme nabídnout.


Horáková – Snaha rodičů zapojit se a navzájem si pomoci bude fungovat na humanitně zaměřených fakultách, ale má dojem, že na lékařských fakultách to bude zatlačeno trochu do pozadí. Bude nějaký tlak od RUK, aby to fakulty, které to nechtějí řešit aktivně, řešit musely?


PhDr. Vymazalová – Na lékařských fakultách bude potřeba motivace ve více směrech. Každá fakulta má však jiné vnímání této problematiky vzhledem ke specifikům jednotlivých fakult. Výsledkem auditu jsou i detailní zprávy pro jednotlivé fakulty. Byly předány vedení fakult a nyní je to i trochu na fakultách, zda si chtějí zprávu přečíst a nějak s ní pracovat.


Mgr. Konečný – Bylo by možné zprávy zveřejnit? A komu šly? Na fakultním AS totiž o tomto neslyšel.


PhDr. Vymazalová – U některých menších fakult by mohlo dojít k odstranění anonymity dat, a z těch důvodů to není veřejný materiál. Materiál šel děkanům, předsedům AS zpráva distribuována nebyla.


Doc. Dolejší – Objevilo se nějaké zjištění v souvislosti s covidem? Např. že možnost práce z domova má na pozitivní či negativní dopad?


PhDr. Vymazalová – Na toto se dotazník neptal, ale od studijního odboru šly dotazníky na studium. Přímo na home office a vliv na kvalitu života se ale nikdo neptal.


Dr. Bičovský – Dívali se, zda mají fakulty někde na stránkách odkaz pro rodiče?


PhDr. Vymazalová – Neví, zda tam bylo řešeno pojetí webových stránek. Komunikace ven byla pojímána v tom, nakolik se na propagačních materiálech objevují muži a ženy.


Mgr. Konečný – Informace pro rodiče jsou pro uchazeče důležité a jsou podstatné pro to, zda se vůbec bude o studium u nás ucházet.


Dr. Štindlová – Do jaké míry má RUK vliv na podobu webů jednotlivých fakult? Stálo by za zvážení, abychom alespoň zasílali metodická doporučení.


Doc. Dolejší – Dalo by se to nazvat např. „Péče o kulturu univerzitního prostředí“, kam by spadala podpora rodičů, ombudsman, etický kodex apod. To vše by si již samostatnou sekci na webu zasloužilo. Ale starat se o to, aby to bylo na 17 fakultách, to je hodně. Ale kdyby to bylo na stránce UK, tak by se tam mohly sbírat informace i z jednotlivých fakult, aby nemusely mít fakulty vlastní podstránky.


Mgr. Bubeníková – Když je v Plánu rovných příležitostí dána zodpovědnost, tak tam je zároveň udána konkrétní osoba z kolegia rektorky. Jak to bude ale na fakultách – bude mít agendu na starosti odpovídající proděkan, člen Rady pro rovné příležitosti nebo kdo?


PhDr. Vymazalová – Cílem je, aby informace doputovala tam, kam má, ale cesty k tomu budou různé.


Mgr. Bubeníková – V auditu nejsou postdoktorandi moc zmiňovaní, jsou pak až v Plánu. Jak se přistoupilo k tomu, že se pro ně budou dělat jen některé věci?


PhDr. Vymazalová – V auditu je to odstíněné věkem, problém je tam totiž s překryvem termínů „postdok“ a „mladý vědecký pracovník“. Začínáme ale postupně, tedy ze začátku u mentorů a postupně budeme navazovat se související agendou, kterou je např. Kariérní řád.


Mgr. Konečný – Když se říkalo, že budou dílčí sondy: mohla by se jedna z nich zaměřit čistě na postdoky? Čeká se reforma doktorského studia, a jejich podpora pro nás bude důležitá i v rovině vyjednávání s MŠMT.


PhDr. Vymazalová – Děkuje, poznamená si a bude na to myslet.

5 – Různé

Bc. Vohlídková – Zajímalo ji, zda se situace v Kampusu Hybernská nějak vyvíjí.


Dr. Bičovský – Ze schůzky je zápis. Snaží se sjednotit to, jak je Kampus vnímán zvnějšku, a co vlastně může pro studenty Kampus nabízet. Osobně by jej zajímalo, jak je Kampus vnímán, jak je s ním akademická obec obeznámena. Snaží se vycházet vstříc studentům, ale ne vždy ví, co přesně by si studenti v danou chvíli přáli. Doufá, že se v budoucnu více zapojí aktivní studenti. Probíhá předání Studentského domu, vyjasňují se interní postupy, financování apod.


Mgr. Konečný – Je možné zápis ze zmiňované schůzky přiložit k zápisu z Ediční komise?


Mgr. Bubeníková – Byl poslán SKAS, zároveň bude i zápis z Patejdlovky. Vše bude zasláno a nyní probíhá komunikace ohledně výstupů.


Mgr. Konečný – Má zkušenost, že se v posledním roce komunikace výrazně zlepšila. Současný feedback je velmi pozitivní, za což je velmi rád.Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Schválil: Mgr. Tomáš Konečný, předseda Ediční komise AS UK


Poslední změna: 3. říjen 2022 18:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám