Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 11. listopadu 2022

 1. AS UK schvaluje program zasedání.

 2. AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 14. října 2022.

 3. AS UK bere na vědomí informace J. M. paní rektorky.

 4. AS UK schvaluje návrh změny Statutu LFP UK (č.j. 209/2022).

 5. AS UK schvaluje v souladu s § 9 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách Plán realizace strategického záměru Univerzity Karlovy pro rok 2023.

 6. AS UK bere na vědomí materiál “Academic Council 4EU+”.

 7. AS UK projednal návrh dodatku č. 2 k Opatření rektora č. 57/2021 ve znění dodatku č. 1, kterým se svěřuje výkon správy nově nabytého majetku 3. lékařské fakultě, Fakultě tělesné výchovy a sportu a Přírodovědecké fakultě, a provádí se další úpravy v souvislosti s pozemkovými úpravami, které provedl katastrální úřad v k.ú. Nové Město, obec Praha a k.ú. Pec pod Sněžkou, obec Pec pod Sněžkou a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.

 8. AS UK projednal záměr uzavřít se společností Millesimo s.r.o., IČ: 07714661, se sídlem Rumunská 24/32, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor současné Restaurace U Supa, Celetná č. 22 a 24, Praha 1, a prostor souvisejících v budově ve vlastnictví Univerzity Karlovy č.p. 22 a 24, Praha 1, za měsíční nájemné ve výši 479 000,- Kč bez DPH a s uzavřením nájemní smlouvy souhlasí.

 9. AS UK projednal záměr uzavřít s Městem Mariánské Lázně, IČO: 00254061, se sídlem Ruská 155/3, Mariánské Lázně, PSČ 353 01, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v budově v Karlovarské 11, Mariánské Lázně, za měsíční nájemné ve výši 62 500,- Kč bez DPH s kladným stanoviskem.

 10. AS UK projednal záměr uzavřít se ZÁKLADNÍ ŠKOLOU a MATEŘSKOU ŠKOLOU TIP TOES s.r.o., IČO: 242 56 510, se sídlem Lhota, Křenecká 52, PSČ 277 14, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v budově Pedagogické fakulty v Brandýse nad Labem, za měsíční nájemné ve výši 158 898,- Kč bez DPH s kladným stanoviskem.

 11. AS UK projednal záměr uzavřít se Základní školou Záškola, s.r.o., IČO: 05999111, se sídlem Královická 915/12, Brandýs nad Labem, PSČ 250 01, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v budově Pedagogické fakulty v Brandýse nad Labem, za měsíční nájemné ve výši 76 192,- Kč bez DPH s kladným stanoviskem.

 12. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění veřejné komunikační sítě k tíži pozemku parc. č. 1413/1, k. ú. Nové Město, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zřízení a udržování veřejné komunikační sítě, jakož i oprávnění vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zajištěním provozu, oprav, modernizace a údržby veřejné komunikační sítě ve prospěch Vodafone Czech Republic, a.s., náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.

 13. AS UK projednal záměr zřídit pozemkovou služebnost spočívající v umístění kabelové sítě k tíži pozemků parc. č. 302/5 a 302/6, k.ú. Veleslavín, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění provozu, údržby a oprav kabelové sítě, ve prospěch Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., se sídlem Sokolovská 42/217 Praha 9, PSČ 190 00, IČO 00005886, za jednorázovou náhradu ve výši 21 000,- Kč bez DPH, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.

 14. AS UK bere na vědomí materiál „Přehled investičních akcí KaM“.

 15. AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.

 16. AS UK bere na vědomí informace z Rady vysokých škol.prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UKZa správnost: Amáta Vohradská, tajemnice AS UKKe stažení zde.Poslední změna: 5. prosinec 2022 15:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám