Zápis ze zasedání AS UK 11. listopadu 2022


Prezenční listina

Přítomní členové AS UK


1. LF

2. LF

3. LF

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.


Prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.

MUDr. Anna Olšerová

Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. 

Doc. MUDr. Jan Gojda, Ph.D.

Martina Horáková

Veronika Viktoria Matraszek

LF P

LF HK

FarmF

MUDr. Karel Ježek, Ph.D.

Karel Mikulčák

David Kverka

PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D.

Mgr. Eliška Voříšková

Amir Dezham

FF

PF

PedF

Mgr. Karel Šima, Ph.D.

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.

Mgr. Tomáš Konečný

Mgr. David Pavlorek

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

Prof. JUDr. Karel Beran, Ph.D.

JUDr. Michal Říha

Mgr. Michael Glogr

PhDr. David Greger, Ph.D.

Bc. Dominika Erbeková

Bc. Veronika Vohlídková

FTVS

PřF

MFF

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D.

Ing. Milan Skrbek

Mgr. Bc. Filip Hruša

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

Doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.

Mgr. Kristýna Bubeníková

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.

Mgr. Anna Yaghobová

Mgr. Andrej Farkaš

FSV

KTF

HTF

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.

Prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

Bc. Marek Boňko

Mgr. Jan Křovák

JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.

Mgr. Martin Boukal


ThDr. Jaroslav Hrdlička

ThDr. Pavel Helan, Th.D.

Mgr. Kateřina Hlaváčová


ETF

FHS

Součásti

Františka Keprtová

Mgr. Josef Kružík, Ph.D.

Bc. Martina Pustková


Omluvení členové AS UK

Kamila Otrubová (1.LF)

Matěj Višňa (1.LF)

Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D. (1.LF)

Mgr. Anna Altová (PřF)

Doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (KTF)

Mgr. Karolína Štauberová (KTF)

Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl (FHS)

Prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D. (2.LF)

Doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. (LFHK)

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LFHK)

Bc. Terezie Remencová (HTF)

Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D. (Součásti)

Doc. Jiří Mrázek, Th.D. (ETF)

MUDr. Tomáš Stejskal (2.LF)

Prof. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D. (LFP)

Bc. Lalia-Irena Diopová (ETF)

PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D. (Součásti)

PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. (FaF)


Dále nepřítomni

Martin Mucha (LFHK)

doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (PedF)

Mgr. Jan Kranát, Ph.D. (ETF)

Mgr. Agáta Hrdličková (FHS)


Hosté

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka UK

Prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D., prorektor pro informační technologie

Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti

PhDr. Pavel Doleček, Ph.D., prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj

Mgr. Martin Maňásek, kvestor UK

Mgr. Petra Štanclová, kancléřka UK

PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D. (KR)

Mgr. et Mgr. David Hurný (KR)

MUDr. Josef Fontana, Ph.D. (KR)

Mgr. Jan Jindra (KR)

Mgr. Miroslava Hurdová (KaM)

JUDr. Jan Wagner (RUK)

Mgr. Václav Hájek (OVV)

Michael Kučera

Amáta Vohradská (PF), tajemnice AS UK

1. Zahájení

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, v 10:00 hod. přivítal přítomné členy AS UK i hosty. Zasedání se konalo prezenční formou v Malé aule Karolina.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl, že během zasedání se bude hlasovat pomocí elektronických hlasovátek. Koordinátorem elektronického hlasování byl určen Mgr. Farkaš (MFF).

Program zasedání AS UK

Předsednictvo AS UK navrhlo program zasedání AS UK. Program byl rozeslán členům AS UK a zveřejněn na internetových stránkách senátu.


1. Zahájení

2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK konaného dne 14. října 2022

3. Vystoupení J. M. paní rektorky

4. Vnitřní předpisy fakult

5. Plán realizace strategického záměru UK pro rok 2023

6. Academic Council 4EU+

7. Novela Opatření rektora o svěření nemovitého majetku – dodatek č. 2

8. Právní jednání

9. Přehled investičních akcí KaM

10. Informace z pracovních komisí

11. Informace z Rady vysokých škol

12. Různé


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje program zasedání.”

Schváleno tichým souhlasem

2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK konaného dne 14. října 2022

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK, informovala o tom, že k předloženému návrhu zápisu ze zasedání AS UK nebyly doručeny žádné připomínky.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 14. října 2022.”

Hlasování

Pro 37, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

3. Vystoupení J. M. paní rektorky


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce.


Personální záležitosti

J. M. paní rektorka zahájila své vystoupení personálními záležitostmi a představila členům AS UK novou kancléřku UK Mgr. Štanclovou. Dále uvedla, že ve výběrovém řízení na ředitelku KaM zvítězila Mgr. Hurdová. Co se týče výběrového řízení na ředitele ÚVT, vítězný kandidát Ing. Kalika nastoupí na UK zhruba v polovině listopadu. Rovněž byla vybrána ombudsmanka UK dr. Šámalová (FF). V současné době probíhá nastavení jejího akademického úvazku na FF UK s úvazkem na RUK, AS UK s ní bude seznámen na svém lednovém zasedání.


Rozpočet, ekonomika, zákony a výstavba

V tomto bodě J. M. paní rektorka uvedla, že návrh rozpočtu veřejných vysokých škol byl modifikován ve školském výboru. UK každé navýšení vítá, ale realistické informace z vlády jsou takové, že částka se navyšovat nebude a platí to, co bylo řečeno na minulém zasedání AS UK. Podobně je to s novelou zákona o vysokých školách, kde UK bedlivě monitoruje aktuální vývoj. V minulých týdnech bylo ukončeno vyjednávání mezi MŠMT a reprezentacemi vysokých škol. Stále se ještě hraje například o výši násobku životního minima ve výpočtu doktorandského kritéria, které může být upraveno v mezirezortním řízení. Co se týče výstavby, pořád nás trápí to, jak je v NPO vyhlášená výzva na kampusy. Věří, že se podaří umožnit, aby rozhodnutí o přidělení prostředků byla oddělená dle jednotlivých projektů. K rozpočtu uvedla, že pan kvestor se věnuje opatřením ke snížení spotřeby energií na UK a spolupracuje s jednotlivými děkany.


Věda a zahraničí

J. M. paní rektorka v tomto bodě hovořila o úspěších UK ve výzvách GA ČR. UK se podařilo získat 2 z 10 EXPRO projektů. Ještě lepší výsledek UK zaznamenala ve výzvě GA ČR Junior Star, kde se jich podařilo získat ze všech univerzit nejvíce, a to 5 z 23. K zahraniční agendě uvedla, že podpora ukrajinských studentů by měla být trvalá, tj. neskončit v průběhu příštího roku. Dále připomněla podporu ukrajinským univerzitám, kterou UK spolu s dalšími evropskými univerzitami poskytuje prostřednictvím Eastern Partnership University Cluster. Na UK se obrátilo více než 100 ukrajinských akademiků, ze kterých si fakulty vybraly 12 osob, které RUK finančně podporuje. Dále uvedla, že na konci října proběhla v Kodani výroční konference 4EU+, jejímž ústředním tématem byla udržitelnost. Nově se rektoři partnerských univerzit začnou potkávat každý měsíc.


Vnější vztahy

J. M. paní rektorka uvedla, že doc. Vlach pracuje na přípravě memoranda s ČT o spolupráci v oblasti popularizace vědy, zviditelňování didaktických oborů a v dalších oblastech významných pro třetí roli univerzity. Probíhá rovněž výzkum značky UK a jejího vnímání studentskou i obecnou veřejností. První výsledky tohoto výzkumu jsou očekávány na začátku roku 2023. Skupina KaPR dále pracuje na přípravě desatera mediální komunikace a probíhá analýza vizuálů fakult a součástí UK a monitoringu médií napříč UK. Poslední jmenovaná analýza by měla přinést značné úspory v rozpočtu.


CŽV, udržitelný rozvoj, rovné příležitosti

V tomto bodě J. M. paní rektorka informovala o proběhlém kulatém stole k pedagogickým dovednostem. Na základě připomínek, které zde zazněly, se nyní připravuje strategie. Děkani budou vyzváni, aby zaslali jména osob, které by měly být členy pracovní skupiny pro přípravu této strategie. Cílem je, aby měli mladí akademici pomocnou ruku a nespoléhali se jen na materiály od starších kolegů. RUK také pokračuje v přípravě kurzu, který studentům a absolventům UK usnadní uplatnění v orgánech EU. J. M. paní rektorka dále pozvala členy as UK na konferenci, která se bude konat 16. listopadu na téma udržitelného rozvoje. Také připomněla plánovanou okupační stávku spolku Univerzity za klima. Vedení UK je se zástupci spolku v kontaktu a snažilo se je přesvědčit, že přespávání v budovách univerzity klimatu nepomůže, což se nepodařilo. Úsilí směrem k přípravě strategie udržitelného rozvoje vyžaduje čas. K agendě rovných příležitostí uvedla, že na fakulty byl rozeslán dotazník o tom, jak se fakulty s touto oblastí vypořádávají. Věří, že tyto dotazníky pomůžou RUK nabídnout fakultám strukturovanou pomoc z centra.


Akce

Závěrem svého vystoupení informovala J. M. paní rektorka o plánovaných akcích. Nejprve uvedla, že 14. listopadu bude otevřená klubovna ve Studentském klubu Celetná. Vedení UK také jedná se studentskými zástupci o novelizaci pravidel podpory studentské zájmové činnosti. 16. listopadu navštíví UK prezidentka Čaputová a bude se studenty debatovat na téma násilí ve společnosti. Již tradičně také proběhne uctění památky 17. listopadu na Albertově, s jehož programem J. M. paní rektorka členy AS UK seznámila. Večer v 19 hodin proběhne ve Velké aule předání ceny Arnošta z Pardubic. Dále uvedla, že 5. prosince bude mít na UK přednášku jeden ze zakladatelů think-thanku Bruselského geopolitického institutu. Dne 15. prosince se pak bude konat Vánoční koncert UK a 21. dubna univerzitní ples. Hospodářská situace bohužel nedovolí, aby byl ples tak luxusní jako v minulých letech. Závěrem uvedla, že MFF a PřF plánují vydat společné prohlášení k situaci na UPOL.


Rozprava


Mgr. Farkaš poděkoval vedení UK za podporu ukrajinských studentů. Uvedl, že nás čeká skokový nárůst cen jídel v menzách, což neplatí pro příjmy studentů. Cena jídla se zvýší o 49-64 %, ale toto zvýšení je podloženo rostoucí meziroční inflací, která je však dle ČSÚ aktuálně 13 %. Naposledy se ceny měnily zhruba před rokem, pokud měl tedy nárůst cen kopírovat růst inflace, měl být výrazně nižší. Příspěvek na stravování pro sociálně slabé studenty je tedy zjevně nedostatečný a v důsledku zvýšení cen jídel zmizí jeho význam. Dotázal se, zda je správné u dotovaných jídel hovořit o komerčním aspektu. Menzy se svými cenami blíží komerčním jídelnám, kde je nedotovaná cena jednoho oběda okolo 120 Kč. J. M. paní rektorka poděkovala za dotaz a uvedla, že KaM bojují o přežití. S panem kvestorem a ředitelkou KaM tuto otázku ještě probere, ale je možné, že se snížit cenu nepodaří. Pan kvestor aktivně komunikuje s ředitelkou KaM, ale ekonomická situace není ideální. Mgr. Maňásek, kvestor UK, doplnil, že další informace nemá a vyžádá si příslušné podklady.


Mgr. Konečný k předchozímu bodu uvedl, že se míchá několik aspektů dohromady. Jedna věc jsou stipendia v mimořádně tíživé situace a druhá sociální stipendia, která se zvyšují dle instrukcí od MŠMT a UK na ně pouze přispívá. Je otázka, na kolik se ceny v menzách mají řídit tržní logikou a nakolik mají mít sociální efekt. Ceny stravování v KaM UK jsou dlouhodobě podstatně vyšší než ceny ve stravovacích zařízeních jiných univerzit. Tento rozdíl nedává smysl a měl by být zkoumán.


Prof. Zahálka poděkoval vedení UK za diskusi a vstřícnost ke spolku Univerzity za klima. Uvedl však, že nechápe, jak zájem o klima souvisí se snižováním stipendií na FF UK, kterým se spolek ve svém manifestu mimo jiné zabývá. Je správným krokem diskusi vést, ale některé požadavky považuje za účelové. Mgr. Konečný vysvětlil, že propojení otázky klimatu a financování má svůj smysl vzhledem k tomu, jak je udržitelný rozvoj konstruován, přičemž jedním z jeho pilířů je i sociální zodpovědnost.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace od J. M. paní rektorky.”

Schváleno tichým souhlasem

4. Vnitřní předpisy fakult

Tento bod uvedl JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK, a představil došlý návrh fakultního vnitřního předpisu. Materiály byly řádně zveřejněny ve veřejné části webu AS UK. J. M. paní rektorka předložila kladné stanovisko.

a) Změna Statutu LFP UK (č.j. 209/2022)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Statutu LFP UK (č.j. 209/2022).“

Hlasování

Pro 39, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

5. Plán realizace strategického záměru UK pro rok 2023

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce, která představila 5 největších priorit. První prioritou je příprava na novelu vysokoškolského zákona zavádějící reformu doktorského studia. Již ve chvíli, kdy novela projde mezirezortním řízení, se začne UK na nově nastavené podmínky připravovat. Druhou klíčovou prioritou je doladit systém vnitřní podpory programů na podporu vědy. Za třetí jde o kvalitu vzdělávací činnosti a související proces hodnocení studijních programů a jeho propojení s úpravou akreditací. Nastavení studijních programů se musí kontinuálně věnovat mnoho času. Čtvrtou prioritou je strategie v oblasti udržitelnosti a pátou posilování elektronizace UK. Pro všechny je velký úkol, aby se ekosystém informačních systémů na UK posunul do 21. století. Není to jen záležitost ÚVT. V této oblasti je lepší postupovat pomalu a pečlivě než udělat jeden razantní krok vedle.


MUDr. Fontana doplnil, že kromě již zmíněné pětice má vedení UK další cíle pro období mezi lety 2021-2025. Upozornil na povinnou přílohu s plánem investičních aktivit, která byla vypracována ve spolupráci s fakultami. Rovněž informoval o plánovaném průběhu projednávání orgány UK s tím, že na konci listopadu bude plán předložen MŠMT a zveřejněn.


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Mgr. Tomáš Konečný, předseda Ediční komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ediční komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje v souladu s § 9 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách Plán realizace strategického záměru Univerzity Karlovy pro rok 2023.“

Hlasování

Pro 44, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

6. Academic Council 4EU+

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce k představení předloženého materiálu. J. M. paní rektorka uvedla, že v Academic Council 4EU+ je za každou univerzitu 6 zástupců a měl by fungovat jako akademický senát. V minulém období ale příliš nefungoval, v rámci 4EU+ se řada pochodů prozatím teprve ustavuje. UK má v Academic Council dva zástupce z řad studentů a jednu pracovnici zahraničního odboru, ale už několik měsíců chybí dva akademičtí pracovníci. Před tímto zasedáním AS UK se žádný zájemce nepřihlásil a výběr je tedy možné o měsíc posunout. Pokud se z řad AS UK nechce nikdo zapojit, J. M. paní rektorka by sama vybrala a oslovila jednoho akademika z humanitních oborů a jednoho přírodovědně-lékařských.


Prof. Zahálka uvedl, že na dnešním zasedání je představen materiál a fungování daného orgánu a vzhledem k tomu, že kandidáty musí tak či onak nominovat AS UK, bude možné podávat nominace i po tomto zasedání. Návrh může podat i J. M. paní rektorka a o nominaci se bude hlasovat na prosincovém zasedání AS UK.


Doc. Dolejší uvedl, že na základě svých zkušeností člena Academic Council se domnívá, že členství v AS UK je nejlepší kvalifikací pro členství v Academic Council. On sám končí v AS UK v lednu a nechce pokračovat ani jako člen Academic Council. Členství v jakémkoliv orgánu je příležitost i služba a čerpání podnětů a výměna dobrých zkušeností jsou velmi cenné.


Mgr. Konečný navrhl, aby výběr provedl AS UK na lednovém zasedání v novém složení. Je možné, že nové složení AS UK výběr rozšíří. Vohradská poznamenala, že výsledky voleb budou známy již v prosinci. JUDr. Říha doplnil, že v lednu má proběhnout volba předsednictva Academic Council a pokud bude AS UK s výběrem otálet, nebude UK v tomto procesu zastoupena.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí materiál “Academic Council 4EU+”.“

Schváleno tichým souhlasem

7. Novela Opatření rektora o svěření nemovitého majetku – dodatek č. 2

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Maňáskovi, kvestorovi UK, k představení předloženého materiálu. Mgr. Maňásek uvedl, že dodatek se zabývá pozemky, které jsou nově ve vlastnictví UK a svěřuje je třem fakultám. Dochází také k administrativním změnám v podobě sloučení / rozdělení pozemků.


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal návrh dodatku č. 2 k Opatření rektora č. 57/2021 ve znění dodatku č. 1, kterým se svěřuje výkon správy nově nabytého majetku 3. lékařské fakultě, Fakultě tělesné výchovy a sportu a Přírodovědecké fakultě, a provádí se další úpravy v souvislosti s pozemkovými úpravami, které provedl katastrální úřad v k.ú. Nové Město, obec Praha a k.ú. Pec pod Sněžkou, obec Pec pod Sněžkou a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.“

Hlasování

Pro 41, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

8. Právní jednání

a) Pronájem prostor současné Restaurace U Supa

Mgr. Maňásek, kvestor UK, představil předložený materiál. Seznámil AS UK s průběhem veřejné soutěže, při které proběhlo celkem pět prohlídek, které vyústily v jedinou nabídku. Tuto nabídku učinila společnost, za kterou stojí stejné fyzické osoby jako za společností, se kterou UK nájemní smlouvu nedávno ukončila. Nové smluvní podmínky ale byly součástí zadávací dokumentace a nyní nemůže dojít k jejich zásadním změnám. Trvání smlouvy je navrženo na 10 let, jelikož už při poslední soutěži se ukázalo, že nemá smysl nabízet lhůtu kratší než 5 let z důvodu nedostatku zájmu. Mgr. Maňásek dále doplnil dvě informace, které neměl k dispozici na zasedání Ekonomické komise AS UK. Výše nájemného ve smlouvě z roku 2015 byla 350 tisíc Kč bez DPH a součástí smlouvy byla také inflační doložka, díky které se nájemné na začátku roku 2022 zvýšilo na necelých 460 tisíc Kč. Nyní je nájemné o něco vyšší, zároveň se ale trochu liší prostory. Zahrádka se zvětšila z 85 na 134 m2 a zmenšily se sklepní prostory. Dále na Ekonomické komisi AS UK padl dotaz, zda se bude vařit pivo, přičemž odpověď je, že ne. Nový nájemce bude pivo vařit jinde a do restaurace ho bude dovážet. Varna bude v restauraci pouze jako kulisa. Budoucí nájemce předpokládá, že do drobných úprav prostoru restaurace v průběhu následujících 10 let investuje 15 mil. Kč.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která přijetí předloženého materiálu nedoporučila poměrem hlasů 9 pro – 2 proti – 8 se zdrželo. Jedna rovina proběhlé diskuse byla etická a týkala se otázky uzavření smlouvy se stejnými osobami, kterým byla smlouva nedávno vypovězena. Druhá rovina diskuse byla finanční, kde ovšem zazněly jiné informace, než jsou předkládány na dnešním zasedání, protože na svém zasedání komise žila v domnění, že v roce 2015 bylo nájemné vyšší, než je navrhováno nyní. Řešilo se také, co by se stalo, kdyby se prostor nepronajal a zda lze vypsat novou soutěž, případně zda nelze trvání smlouvy z navržených 10 let zkrátit. Apeloval na vedení UK, aby takto třaskavé materiály předkládalo s odpovídajícími informacemi.


Mgr. Farkaš poděkoval za doplněné informace. Dále uvedl, že UK má negativní zkušenost s bývalými nájemci, kteří dokonce po určitý čas dlužili UK za nájemné. Chápe, že v současné době UK nezíská lepší finanční nabídku, ale v aktuálním znění návrh smlouvy poskytuje pouze velmi okleštěné možnosti smlouvu vypovědět v případě, kdyby chtěla časem vypsat soutěž novou, až se gastronomický sektor trochu zotaví. V jiných smlouvách tomu tak není. Dotázal se, zda by bylo možné doplnit možnost výpovědi z vlastní vůle v případě, kdyby to UK shledala jako potřebné. Mgr. Maňásek uvedl, že zásah do vysoutěžené smlouvy nemůže být podstatný, ale dokáže si představit, že by další výpovědní důvod mohl přibýt. Nesmí však být takto obecný. K době trvání smlouvy uvedl, že jde o její zásadní parametr a vidí pouze velmi omezenou možnost její úpravy.


JUDr. Říha se dotázal, zda by bylo možné kromě slevy pro studenty a zaměstnance domluvit i slevu na promoční obědy pro absolventy. Mgr. Maňásek přislíbil, že o rozšíření benefitů bude s druhou stranou jednat.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr uzavřít se společností Millesimo s.r.o., IČ: 07714661, se sídlem Rumunská 24/32, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor současné Restaurace U Supa, Celetná č. 22 a 24, Praha 1, a prostor souvisejících v budově ve vlastnictví Univerzity Karlovy č.p. 22 a 24, Praha 1, za měsíční nájemné ve výši 479 000,- Kč bez DPH a s uzavřením nájemní smlouvy souhlasí.“

Hlasování

Pro 28, proti 1, zdržel se 13

Schváleno

b) SBZ – Pronájem nebytových prostor v budově Karlovarská 11, Mariánské Lázně

Mgr. Maňásek, kvestor UK, představil předložený materiál.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr uzavřít s Městem Mariánské Lázně, IČO: 00254061, se sídlem Ruská 155/3, Mariánské Lázně, PSČ 353 01, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v budově v Karlovarské 11, Mariánské Lázně, za měsíční nájemné ve výši 62 500,- Kč bez DPH s kladným stanoviskem.“

Hlasování

Pro 42, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

c) PedF – Pronájem nebytových prostor – TipToes s.r.o.

Mgr. Maňásek, kvestor UK, představil předložený materiál.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr uzavřít se ZÁKLADNÍ ŠKOLOU a MATEŘSKOU ŠKOLOU TIP TOES s.r.o., IČO: 242 56 510, se sídlem Lhota, Křenecká 52, PSČ 277 14, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v budově Pedagogické fakulty v Brandýse nad Labem, za měsíční nájemné ve výši 158 898,- Kč bez DPH s kladným stanoviskem.“

Hlasování

Pro 40, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

d) PedF – Pronájem nebytových prostor – Záškola, s.r.o.

Mgr. Maňásek, kvestor UK, představil předložený materiál.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr uzavřít se Základní školou Záškola, s.r.o., IČO: 05999111, se sídlem Královická 915/12, Brandýs nad Labem, PSČ 250 01, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v budově Pedagogické fakulty v Brandýse nad Labem, za měsíční nájemné ve výši 76 192,- Kč bez DPH s kladným stanoviskem.“

Hlasování

Pro 41, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

e) PřF – SoSB věcné břemeno Vodafone

Mgr. Maňásek, kvestor UK, představil předložený materiál.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění veřejné komunikační sítě k tíži pozemku parc. č. 1413/1, k. ú. Nové Město, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zřízení a udržování veřejné komunikační sítě, jakož i oprávnění vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zajištěním provozu, oprav, modernizace a údržby veřejné komunikační sítě ve prospěch Vodafone Czech Republic, a.s., náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.“

Hlasování

Pro 43, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

f) FTVS – Modernizace kabelové sítě Evropská

Mgr. Maňásek, kvestor UK, představil předložený materiál.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr zřídit pozemkovou služebnost spočívající v umístění kabelové sítě k tíži pozemků parc. č. 302/5 a 302/6, k.ú. Veleslavín, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění provozu, údržby a oprav kabelové sítě, ve prospěch Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., se sídlem Sokolovská 42/217 Praha 9, PSČ 190 00, IČO 00005886, za jednorázovou náhradu ve výši 21 000,- Kč bez DPH, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.“

Hlasování

Pro 43, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

9. Přehled investičních akcí KaM

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Maňáskovi k představení předloženého materiálu. Mgr. Maňásek uvedl, že předložený materiál představuje 9 návrhů projektových žádostí, které UK plánuje podat do výzvy MŠMT na rekonstrukci a rozšíření ubytovacích kapacit pro studenty. V rámci této výzvy je financování řešeno z 60 % z dotace a z 40 % se jedná o spoluúčast příslušné vysoké školy. 8 žádostí podávají KaM a 1 podává LFP coby správce Šafránkova pavilonu. Materiál představuje celkovou částku, o kterou bude UK v rámci dané výzvy žádat, a vyčísluje podíly spoluúčasti UK. Nejdražší položkou je rekonstrukce Švehlovy koleje a pokud tato žádost uspěje, budou si KaM muset na dofinancování půjčit. Dále uvedl, že v souvislosti s rekonstrukcí Šafránkova pavilonu se předpokládá, že spoluúčast bude hrazena z prodeje některých nemovitostí LFP. V návaznosti na žádost Ekonomické komise AS UK byla do materiálu doplněna data o tom, kolik budou jednotlivé rekonstrukce stát v přepočtu na lůžko.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která vzala předložený materiál na vědomí. Nejvíce se diskutovalo o Švehlově koleji a Šafránkově pavilonu.


Dr. Ježek uvedl, že LFP nebyla nadšená, že musí do procesu vstupovat sama, ale stojí to za to. Nejde o rekonstrukci budovy, ale o zhruba trojnásobný nárůst počtu lůžek. LFP je připravena náklady uhradit a v případě, že by se nepodařilo prodat příslušné nemovitosti, vezme si úvěr.


Mgr. Farkaš uvedl, že situace LFP mu přijde zvláštní, protože fakulta má budovu Šafránkova pavilonu sice svěřenou, ale kolej provozuje a zisk z ní generuje KaM. Domnívá se, že ze strany KaM a LFP nedošlo k ideální koordinaci. Nepovažuje za správné, že se LFP musí s výzvou vypořádat sama a UK jako celek netáhne za jeden provaz. J. M. paní rektorka poděkovala Mgr. Farkašovi, že s LFP soucítí. Současná situace má historické kořeny, KaM od začátku nedisponuje personálními ani jinými kapacitami podat LFP pomocnou ruku. LFP oproti tomu v poslední době prošla obrovským stavebním vývojem a tyto kapacity má.


Mgr. Konečný se dotázal, zda se neuvažuje o tom, že by byl případný úvěr LFP splácen z výnosů KaM. Takové opatření by bylo motivační i pro další fakulty, které obdobné investiční akce zvažují.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí materiál „Přehled investičních akcí KaM“.”

Hlasování

Pro 41, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

10. Informace z pracovních komisí

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, vyzval předsedy pracovních komisí AS UK, aby plénum informovali o činnosti komisí.


JUDr. Staša informoval, že Legislativní komise AS UK se kromě již projednaného předpisu zabývala možností novely Jednacího řádu AS UK, která by umožnila distanční přítomnost na zasedání AS UK a jeho komisí. Zápis z jednání s konsensem, na němž se komise usnesla, bude vystaven na internetových stránkách AS UK.


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl, že Ekonomická komise kromě již projednaných bodů jednala o probíhající analýze mezd. Dr. Kružík doplnil, že se rozběhla debata o konkrétním datasetu, ale upozorňuje, že hodnoty jsou spočítané tak, aby mohly být trendy posuzovány s ohledem na jednotlivé fakulty.


JUDr. Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl, že Studijní komise AS UK se tento měsíc nesešla.


Mgr. Glogr, předseda Sociální komise AS UK, uvedl, že Sociální komise AS UK kromě již uvedeného vyslechla informace z Rady KaM ohledně nové cenotvorby stravného a investičních akcí KaM. Rovněž projednala žádosti o podporu studentské zájmové činnosti s tím, že pravidla pro přidělování této podpory se budou upravovat.


Mgr. Farkaš, předseda Komise pro IT AS UK, uvedl, že Komise pro IT AS UK se tento měsíc nesešla. V prosinci však komisi čeká bohatý program včetně výběrového řízení na nový SIS. Aktuálně probíhá business analýza k modulu zápisu předmětů, přičemž daný mini tender bude vypsán do konce ledna.


Mgr. Tomáš Konečný, předseda Ediční komise AS UK, uvedl, že Ediční komise AS UK diskutovala o udržitelnosti na UK.


Mgr. Filip Hruša, předseda Petiční komise AS UK, uvedl, že Petiční komise AS UK se tento měsíc nesešla.


PhDr. David Greger, Ph.D., předseda Komise pro vědu AS UK, uvedl, že Komise pro vědu AS UK se setkala s prof. Krištoufkem. Je připraven harmonogram hodnocení vědy za roky 2021-2023 s tím, že první větší práce začnou v roce 2023 na přípravě hodnotících panelů. Do vědních oblastí budou zapojeny Rady Cooperatio. Diskutovalo se také o peer review a o plánovaném vytvoření pracovní skupiny.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.”

Schváleno tichým souhlasem

11. Informace z Rady vysokých škol

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod. Doc. Stráský se ze zasedání AS UK omluvil, jeho zprávu z RVŠ tlumočila Amáta Vohradská, tajemnice AS UK. Uvedla, že za poslední měsíc se předsednictvo RVŠ nesešlo. Vyjednávání o novele vysokoškolského zákona a reformě doktorského studia s ohledem na výši doktorandského stipendia se ustálilo na 1,2násobku minimální mzdy. Vyjádření doplnil dr. Doleček, který uvedl, že do mezirezortního řízení půjde návrh na 1,2násobek s tím, že pokud se přesáhne určitá hladina, bude možné stipendium snížit. Přesná formulace prozatím není hotová, materiál se teprve vypracovává. Pokud vše půjde hladce, bude během ledna připraven vládní návrh.


JUDr. Říha doplnil, že se vypořádání připomínek účastnil. Součástí novely je možnost, že v rámci základního studijního programu budou 2 vyučovací hodiny, nedostalo se mu však reakce na dotaz, jak dlouhá má být jedna hodina. Dále padly otázky související s výjimkami ze správního řádu. Dále připomněl, že příští týden se bude konat pracovní jednání ESU a pozval členy AS UK na oslavy 17. listopadu.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace Rady vysokých škol.”

Schváleno tichým souhlasem

13. Různé

V tomto bodě nikdo nevystoupil.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval senátorům za jejich účast na zasedání AS UK a oznámil termín příštího zasedání, které se bude konat 16. prosince 2022 v 10:00. Zasedání ukončil ve 12:40.prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.,

předseda AS UKZapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 16. prosinec 2022 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám