Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK ze dne 11. října 2022


Přítomní: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF), doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D. (Součásti), Ing. Milan Skrbek (FTVS), Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF), Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), Doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. (FF), JUDr. Miroslav Sedláček LL.M., Ph.D. (PF), MUDr. Josef Fontana, Ph.D. (RUK), PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV), doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF), Kamila Otrubová (1.LF), JUDr. Michal Říha (PF), Mgr. Andrej Farkaš (MFF), Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF), PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (MFF), MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LFP), Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF), Matěj Višňa (1.LF), Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF)


Hosté: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (rektorka UK), Mgr. Martin Maňásek (kvestor UK), PhDr. Pavel Doleček, Ph.D. (prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj), prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. (prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost), Mgr. Otomar Sláma, MBA, MPA. (CUIP), Ing. Marie Klečková (RUK)

Program:

 1. Zahájení

 2. Představení nového kvestora, jeho hlavních záměrů a ekonomických novinek RUK

 3. Představení Komise pro investiční rozvoj a dislokace

 4. Právní jednání

 5. Ph.D. stipendia po novele ZVŠ

 6. Odměny koordinátorům Cooperacií

 7. Čerpání rozpočtu UK a rekapitulace hospodaření jejích součástí k 30.6.2022

 8. Zúčtování podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu a rozdělení výsledku hospodaření UK za rok 2021

 9. Změna OR – Přiznávání sociálních stipendií na UK v roce 2022/2023

 10. Stanovení cen za ubytovací služby a stravování ve výcvikových střediscích UK a cen za pronájem sportovišť

 11. Záměr zvýšení základního kapitálu CUIP a.s.

 12. Mediánové mzdy na fakultách UK – představení materiálu

 13. Různé


1 – Zahájení

Doc. Cyril Brom, předseda Ekonomické komise AS UK, přivítal všechny přítomné a poděkoval jim za připojení se k jednání. K navrženému programu nebyly připomínky a byl schválen tichým souhlasem.

2 – Představení nového kvestora, jeho hlavních záměrů a ekonomických novinek RUK

Prof. Králíčková, rektorka UK, krátce informovala o stavu vyjednávání financí na VŠ s vládou – Předseda ČKR úzce jedná s předsedou vlády. Zastropování cen energií dle vlády znamená „přidat“ VŠ 2,5 mld Kč do rozpočtu. Do rozpočtu veřejných VŠ půjde navíc 800 mil. Kč na navýšení energií a 500 mil. Kč na další navýšení bez přesného určení. To půjde do příspěvku, ale co bude do A a co do K, to nevíme. Co se týče vědy, tak tam byl předpokládán meziroční pokles, ale zatím jsme si příliš nepomohli. Bude tam ale 450 mil. Kč navíc. Nakonec výsledek není tak špatný, ale příští roky čekáme horší.


PhDr. Doleček – Pokles se povedlo skoro zcela eliminovat. Je to pozitivní v kontextu toho, jaké byly návrhy v září. I těch 800 mil. Kč na energie je v příspěvku, což je pozitivní. 500 mil. Kč půjde do příspěvku bez účelového určení. Nechceme rozdíl mezi A a K, to je an MŠMT a reprekomisi. Čeká nás boj o střednědobé rámce. Těžko to lze nazývat pozitivní zprávou, v kontextu nárůstu cen je to zpráva neutrální.


Prof. Králíčková přistoupila k představení nového kvestora. Je ráda, že je připraven se ujmout spolupráce. Hluboce oceňuje jeho důkladnou hlubokou znalost UK a UK prostředí se vším, co k tomu patří – zná ekonomické, legislativní i studijní zázemí. Pro ni je dále klíčové, že umí přicházet s velmi kreativními a inovativními řešeními. Nabízí konkrétní řešení, což je pro ni důležité, není to samozřejmostí. Třetí velmi silný důvod je, že je Mgr. Maňásek schopný řešit problémy aktivně a je připraven se ujmout celé řady výzev. Je to někdo, kdo skutečně rozumí specifikům fakult.


Mgr. Maňásek – Zná velmi dobře prostředí UK. Na ÚVT pracoval skoro 20 let. Z velké části se na UK díval z pohledu IT, nyní řeší primárně veřejné zakázky. Věnuje se tomu min. 10 let, chápe diskutování podkladů na reprekomisi. Chce se v ekonomické oblasti věnovat jednotné ekonomické metodice pro UK. V minulosti se jí nevěnovala pozornost. V důsledku toho jsou některá naše data obtížně interpretovatelná. Je potřeba věnovat pozornost fondům, během léta proběhla jejich revize, která už nyní přináší výsledky. Snaží se více zhodnocovat peníze na účtech. Je to otázka termínovaných vkladů a dalších obdobných produktů, které se začínají více využívat. Snažíme se více finančně plánovat, k čemuž přispěje nyní vypracovávaný návrh úpravy pravidel stran toho, jak zacházet s Mikulášem a jak velké stavby financovat.

V oblasti personální jsou kroky vynucené vnějším prostředím – dle veřejných orgánů se máme více chovat jako 1 zaměstnavatel, a ne jako konfederace fakult. Dle EU směrnice a novely zákoníku práce je potřeba více dbá na work-life balance, což budeme muset aplikovat. Bude to znamenat větší prostupnost mezi fakultami a měli bychom více sladit záležitosti související s pracovním poměrem na fakultách. Máme HR Reward a chceme si ji udržet.

Chceme odbourat papírování. V ekonomické agendě je to snazší, legislativa je tomu nakloněna v účetnictví již od roku 2006. V personálně-mzdové agendě je to složitější, tam se snažíme to posunout. S něčím nám pomůže až novela zákoníku práce. Zvažoval používání bankovní identity, ale vypadá to, že samotná novela zákoníku práce nám toto otevře a přinese s sebou určité aspekty, které jsou již v zákoně o účetnictví. Tudíž by se vše nemuselo podepisovat papírově.

Veřejné zakázky – je pro rozumnou centralizaci některých veřejných zakázek. Neukazuje se jako optimální dělat centrální soutěže, nicméně nyní plánujeme centrálně dvě aktivity. První bude zakázka na pojištění nemovitostí a majetku, kterou chtějí udělat na principu dobrovolnosti: připojí se fakulty, které budou chtít. Ty, které to mají řešené po svém, do toho nutit nebudeme. Probíhá dále diskuze stran nákupu chemikálií, což musíme dělat způsobem, který není napadnutelný, je potřeba hledat a má za to, že jsme kompromis našli mezi ad hoc a centrálně kupovanými látkami.

Centrální výstavbu má na starosti PhDr. Doleček, kterému bude partnerem a oporou stran finančního plánování. Čekají nás složité roky, musíme zvažovat, že si na některé věci půjčíme. Začali jsme revizí interních zdrojů, půjčky jsou poslední možnost.


Doc. Dolejší – S ÚVT nejsou příliš pozitivní zkušenosti. Z hlediska obecného povědomí by bylo dobré říci, co bude prvním viditelným pozitivním krokem, který univerzitní veřejnost bude moci ocenit.


Prof. Králíčková – Byla 8 let členkou vedení UK. Prof. Zima měl IT oblast přímo pod sebou a ředitel ÚVT chodil na jednání a jen informoval. Neměl politické zaštítění v podobě prorektora. To, že se mnoho v IT nedělo nebylo proto, že by na mnoha místech neseděli kompetentní lidé, ale bylo daleko složitější. Na IT komisi chodili studijní prorektoři, ne nikdo přímo zaměřený na IT. Tím, že to měl pod sebou prof. Zima se toho moc neudělalo.


Mgr. Maňásek – To je záludná otázka, vymyslet něco, co uvidí každý zaměstnanec a student UK. Každý čeká něco jiného: studenti lepší koleje, SIS, nepadající zápisy, zaměstnanci chtějí např. přidat. Musíme myslet na to, že je zde 18 % inflace, ale s ohledem na ni nemůžeme všem zaměstnancům přidat totéž, navíc mzdy centrum neovlivňuje. Musíme ale dělat vše pro to, aby tam byl prostor to nějak narovnat.


Prof. Králíčková – Změnili jsme způsob, jak se setkává RKR, náš tým chodí primárně za děkany a proděkany, komunikujeme nyní jinak a příměji. Nejdůležitější záležitosti s nimi diskutujeme, zbytek jim jde pro informaci, ale mohou se samozřejmě ptát na cokoliv.


Mgr. Maňásek – Existuje analýza zaměstnaneckých benefitů a rád by, abychom v tomto ohledu byli jednotní.


Doc. Dolejší – Děkuje, netouží po tom, aby se udělalo něco populistického. Postupujte, jak chcete, dle postupu dohodnutého na RKR. Rád by, aby se podniklo něco, na co se můžeme podívat či se zeptat děkanů, aby nám sami řekli, že to je hezký krok. Nemusí to být akční krok, ale třeba i informační. To, že se UK aktivně zajímá o růst energií, lidé uvítají.


Prof. Králíčková – Vidíme 5 největších priorit jako klíčových: připravit se na reformu Ph.D. studia, ať k tomu přistoupíme jako UK jednotně. Druhá priorita je hodnocení a akreditování studijních programů, aby se to propojilo. Třetím bodem jsou energie, musíme se soustředit na šetření a na zvládnutí energetické krize. Čtvrtá je elektronizace: jednotný ekonomický systém, případně slaďování metodiky, že máme totožnou cestu. Pátá je institucionální podpora vědy: Donatio, ohledně Cooperatia se chtějí poptat, kde jsou vady. Ohledně Donatia se dohodli s děkany, že to nebudou Donatia jen v seniorních pozicích, ale pokusíme se vytvořit i něco prorůstového pro slabší oblasti, které chceme podpořit.


Mgr. Maňásek ­– S energiemi jsme na tom relativně dobře. Jako jediná VŠ máme v tuto chvíli dodavatele elektřiny i plynu do roku 2023 a taktéž zafixováno na ceně nižší, než je strop daný státem. U plynu nejsme s fixací tak dobře, ale máme nyní fix na 25 % předpokládaného objemu odebraného plynu v roce 2023. Podle informací od MŠMT se na nás myslí z hlediska státního distributora plynu s fixní cenou. Když do toho půjdeme, tak cena sice bude 2x vyšší než letos, ale s tím, co nám MŠMT přidá do rozpočtu.


JUDr. Říha – Spíše než dotaz má poznámku. Novela zákoníku práce přináší revoluční úpravu a přichází ve špatný čas. Jsou tam dvě významné proměnné. Z laického pohledu skončí smysluplnost existence DPP a DPH. To ve VŠ prostředí dost ovlivní fungování VŠ. Mohli bychom se tomuto tématu v dalším půl roce více věnovat, protože to na nás velmi dopadne. Máme stále povinnost evidence pracovní doby, volná pracovní doba je tam zakotvena stále. Musíme však myslet na life-work balance.


Prof. Králíčková – Za UK i ČKR jsme připomínky poslali. Budeme se na to jako UK muset připravit, v tomto smyslu něco směrem k děkanům odejde.


Doc. Brom – K centralizaci personalistiky: jedna z věcí, která pálí, jsou nadúvazky nad 1,0 v případě dohod, kdy mnohokrát lidi nejde platit jinak, protože poskytovatel/grant neumožňuje vyplácet odměnu. Chtěl by poprosit, až budou řešit návrhy řešení této situace, aby byly diskutovány s komisí.


Mgr. Maňásek – Bude potřeba to analyzovat z metodické stránky, dále proběhne zásah do informačních systémů. Na komisi to půjde.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko ke jmenování Mgr. Martina Maňáska kvestorem UK.

Hlasování 23-0-0

Schváleno

3 – Představení Komise pro investiční rozvoj a dislokace

PhDr. Doleček – Je zde mnoho akcí velkého významu, které vyžadují zbystřený dohled ze strany RUK. Na Komisi se diskutoval Mikuláš a další témata, která nespadají pod gesci jednoho prorektora či odboru. Je důležité, aby byla jednotná platforma, kde se budeme moci bavit o investičním rozvoji a dislokaci. Komisi zřizuje paní rektorka, sedí v ní prorektor pro rozvoj, principy a strategie, členy jsou i vedoucí příslušných odborů RUK. Je důležité, aby se i oni podíleli na debatě. Je tam i předseda Ekonomické komise AS UK. Nyní Komise čítá osm osob. Čekají nás „horké fáze“ u velkých investičních akcí. Vyvstanou otázky týkající se právě Mikuláše a dalších hypotetických potřeb si půjčit. Budeme monitorovat jednotlivé akce, z RUK půjde součinnost a podpora, abychom zavčasu řešili situace, které se soutěží. Máme rozjeto několik novostaveb či rekonstrukcí, které se soutěží či soutěžit začnou. Z tohoto vyvstane potřeba to řešit jednotně, tato Komise je operativním tělesem. Náplní její činnosti jsou akce velkého rozměru, Mikuláš, hypotetický prodej majetku, dislokace a další. V horizontu dvou let budeme řešit přípravy projektové dokumentace.


Doc. Brom – Pro něj osobně to znamená, že po zasedání Komise bude na senátních komisích reportovat, co se dělo, pokud to neřekne přímo pan prorektor.


Dr. Šima – Může to být platný a operativní orgán v rámci UK. Jak bude zajištěna komunikace s vedením fakult?


PhDr. Doleček – Jsou témata, které musí řešit RUK z povahy věci. Např. jak se stavět k záměru fakult si půjčovat. Tato platforma propojuje lidi. Fakulty budou informovány z povahy věci, např. když fakulta nebude schopna vysoutěžit rekonstrukci, přijde za námi s konkrétními návrhy, Komise jí dá základní teze a předneseme návrhy, jak situaci řešit. Uděláme systémové věci, které budeme komunikovat fakultám.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK bere na vědomí informace o Komisi pro investiční rozvoj a dislokace.

Schváleno tichým souhlasem

4 – Právní jednání

4a. Položení kabelového vedení – Poděbrady (ÚJOP)

Mgr. Maňásek materiál představil – jde o uzavření SoSB o zřízení věcného břemene. Pozemky má ve správě ÚJOP. K realizaci došlo, nyní je potřeba uzavřít smlouvu o uzavření břemene za poplatek ve výši dle materiálu.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění kabelového vedení NN a rozpojovací skříně k tíži pozemku parc. č. st. 1998, jehož součástí je stavba č.p. 77 a pozemku parc. č. 2000/1, k.ú. Poděbrady, obec Poděbrady, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění provozu, údržby a oprav kabelového vedení a rozpojovací skříně ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, za jednorázovou náhradu ve výši 67 170,- Kč bez DPH, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Hlasování 16-0-0

Schváleno

4b. Návrh dodatku č. 6 k nájemní smlouvě – Motol

Mgr. Maňásek materiál představil – Jde o objekt, který je ve správě SBZ. Je uzavřena nájemní smlouva aktuálně platná do konce r. 2022. Ani UK ani 2.LF neplánují s pozemkem nic jiného, proto je zde návrh prodloužit nájem do konce roku 2023 uzavřením tohoto dodatku č. 6. Do budoucna je prostor na místě, kde se plánuje výstavba nové budovy archivu, avšak v roce 2023 zcela jistě nedojde k realizaci stavebních prací.


Mgr. Glogr – Má dotaz, komu je svěřena správa tohoto majetku?


Mgr. Maňásek – Svěřen je SBZ, AS 2.LF se proto k materiálu nemusel vyjadřovat.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 9. 6. 2017 se společností Autocentrum Plzeň, s.r.o. a doporučuje dodatek uzavřít.

Hlasování 17-0-1

Schváleno

5 – Ph.D. stipendia po novele ZVŠ

Doc. Brom bod uvedl – Novela ZVŠ pracuje s tím, že se podstatným způsobem novým Ph.D. studentům navýší stipendium, nyní návrh 1,2 násobek minimální mzdy. Týká se to nově nastupujících. Jedna z hlavních motivací je, že málo studentů studium dokončuje. Má to znamenat to, že balík peněz zůstane stejný, ale fakulty se s tím budou muset poprat, jak uznají za vhodné. MŠMT doufá, že nových studentů bude méně, ale více jich studium dokončí. Žádné peníze navíc nebudou, pokud fakulty chtějí více studentů, zaplatí si je sami. Další problém je financování, mnoho z nich pobírá GA UK či grant, těmto studentům není možné základní stipendium zvýšit. Do budoucna se zvýší rozdíl mezi studenty, kteří mají grant a kteří mají jen základní stipendium. Na to se potenciálně váže další množství problémů. Položil dotaz, zda nechceme další společné zasedání se Studijní komisí, které se bude týkat jen tohoto bodu.


Prof. Králíčková – Musíme vydiskutovat, jak k reformě přistoupíme. Vidí to jako příležitost, ale záleží na nás, jak to nastavíme. Je pro společné jednání komisí, ale dejte vedení čas, musíme se na to připravit. Řada návrhů padla i od ČKR, budeme je negociovat i s MŠMT. Původní znění bylo, že stávající doktorandi budou ve stávajícím režimu, noví pojedou podle nového. Je nepříjemné mít dva režimy, ale pro nás je to ekonomicky lepší. Podporujeme, aby staří jeli tak, jak to bylo, u nových se připravíme na to, jak je budeme přijímat. Tak zajistíme, aby to bylo využité jako příležitost. Je velmi důležité poctivě hodnotit doktorandy a nebrat všechny, kteří se přihlásí. Když nám budou stipendium pobírat ztracené případy, tak je chyba na naší straně. Je potřeba po prvním roce zhodnotit studenta, školitel by měl vidět, zda je student perspektivní. Důležité efektivně pracovat s ISP a se studentem nepokračovat, když v něm není potenciál a investice do něj není dobrá.


Prof. Krištoufek – Zdůrazní ekonomické věci. Byl by velmi rád, kdybychom se mohli sejít na společném jednání více komisí, bude více úhlů pohledu, nebudeme řešit 3x to samé, otázky se často opakují. Efektivní je bavit se pohromadě. Z ekonomického pohledu je zásadní to, že ekonomická složka reformy není z pohledu MŠMT brána jako prioritní, řeší se legislativní rámec. Ekonomická složka se vyřeší až následně, což není šťastné řešení. Bez jasné specifikace toho, co a jak bude, je těžké se efektivně připravovat. Negativisticky si myslí, že bez reformy finanční části financování v rámci rozpočtu je systém velmi těžko reformovatelný. Tlačíme na to, aby tato finanční část nebyla ponechávána samotně, ale aby byla brána jako esenciální část problému. Nevíme, jak to bude, tušíme, že dostaneme peněz podobně, stipendium ale bude dvojnásobné, navíc zatím nevíme, zda se to bude týkat jenom nových studentů. Takovéto detaily potřebujeme vědět, bez nich se těžko jedná a vymýšlí. Jak jsme si řekli na některých jednáních, v rámci našich pravidel lze dělat mnoho věcí, ale motivace to dělat se blíží nule, protože peníze přitečou tak či onak. Chce zdůraznit, že to má nejen ekonomické důsledky, ale i důsledky studijní, které se budou dál propisovat na fakulty a do přijímacích řízení, kdy bude vlastně přidělen počet doktorandů na Oborové rady.


Doc. Brom – Společné zasedání se bude konat až za situace, kdy bude jasno ohledně financí, nebo se budeme scházet i k připomínkám?


Prof. Králíčková – Připomínky už byly zaslány, teprve se vypořádávají na MŠMT.


PhDr. Doleček – Ještě to musí do meziresortu. Neví, zda má cenu dělat setkání v prosinci nebo až na začátku dalšího roku. Nutné to řešit včas, i když neznáme detaily. Potřebujeme alespoň nějaký významný model, ale za něj si myslí, že to má cenu více projednávat až v lednu.


Prof. Králíčková – Nečekáme na to, až to bude ve finální podobě. Připravujeme různé modely, aktivně komunikujeme, ale abychom mohli přijít s materiálem na AS UK má smysl až budeme vědět násobek, od kdy to bude účinné apod.


Prof. Zahálka – Je pro to, aby se v rozumném termínu takovéto setkání více komisí udělalo, protože jaká pravidla přijdou z MŠMT. Musíme se připravovat na to, co obecně budeme dělat. Připomínkovali jsme materiál, ale nelze připomínkovat, co se děje uvnitř. Jak může vedení fakult ovlivňovat Oborové rady? Skoro vůbec, fungují nezávisle, na mnoha fakultách je mnoho Oborových rad, lze vedení fakulty může maximálně odvolat předsedu rady. Je třeba si to vyříkat s fakultami, na to se navážou ostatní věci. Bylo by dobré si tato kritická místa začít odkrývat a říkat si, co může nastat. Peníze, co přichází na SVV se mohou do této oblasti překlopit, ale budeme stále přepočítávat peníze na fakulty dle desítky let starých kritérií? To další problém.


PhDr. Doleček – SVV se zdá jako velmi rozdílová složka, ale ta není vázána na ZVŠ, ale na specifický vědecký výzkum. O to spíš nemá cenu řešit financování nyní.


Prof. Zahálka – Peníze se přerozdělí dle něčeho jiného. To, že MŠMT platí fakultě a ta to dá UK, to je další problém.


PhDr. Doleček – Váže se to na další zákon, to je další proměnná. Nemá cenu diskutovat co změna udělá už nyní. Změní to chod doktorandům, možné bude to diskutovat až bude vládní návrh. V mezirezortu může MF říct, zda jsou dopady na rozpočet a mohou dát zásadní připomínku. Diskuze zcela jistě ano, ale až začátkem dalšího roku.


Doc. Brom – Promluví s předsedy Komise pro vědu a Studijní komise a domluvíme společný termín jednání na začátek roku.


Prof. Krištoufek – Chce podpořit co bylo řečeno. Nebrání se tomu, abychom si sedli společně, ale začátkem prosince to nemá možní smysl, když neznáme ekonomickou stránku věci. Nebudeme znát finální verzi, ale ideovou diskuzi můžeme vést, budeme mít rozmyšlené varianty, nebude možné zasadit vše do reálného ekonomického rámce. Abychom se vyhnuli tomu, že se to řeší na mnoha komisích, tak když se dohodneme, že se tři komise sejdou a dáme tomu větší časové okno, tak to bude ideální. Jsme si vědomi, že bez ekonomického zasazení to může být zbytečné jednání. Informace na fakultách jsou, ale tím, že z toho neplynou OR či jiné body na AS, tak to může působit, že o tom AS neví, proto stojí za to mít nějakou podobnou diskuzi.


Doc. Dolejší – Naváže na paní rektorku a prof. Zahálku. Je třeba seriózního posuzování, zda studenti pracují a mají na to studium dokončit na konci prvního, popř. druhého ročníku, jelikož první věnován primárně rešerši a tvůrčí schopnosti se projevují později. Nebyla by na místě analýza a kontakt s oborovými radami a dobře zformulovaná otázka typu „Co vám brání po 1., max 2. ročníku rozhodnout o ukončení studia daného doktoranda?“ Dáme jim najevo, že je to jejich odpovědnost-


Prof. Králíčková – Je to dobrý postřeh, měli bychom přesvědčit oborové rady, aby to braly vážně. Výhledově budeme muset oborové rady motivovat i finančně, aby hodnotily seriózně. Děkuje za připomínku.


Prof. Krištoufek – Praxe hodnocení po 1. ročníku funguje již nyní striktnějším způsobem. Zda to je/není poznat je nekonečná diskuze. Byli bychom rádi, že přestože budou zrušeny státnice jako takové, tak bychom rádi v rámci našich pravidel zachovali kontrolu v 2. ročníku, která bude mezistupněm. Vztah fakulty k oborové radě, školiteli a doktorandům se plně změní. Tlak na to řešit, zda se student oborové radě či školiteli „vyplatí“ jistě jejich rozhodování změní. Nepřemýšlejme o současném nastavení, které nefunguje, ale snažme se přecvaknout do jiného ekonomického přemýšlení a jiného vztahu. Není to jednoduché, je to jiný model fungování vztahu pracovního prostředí a jejich pravidel.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK bere na vědomí informace k plánované novele Ph.D. studia.

Schváleno tichým souhlasem

6 – Odměny koordinátorům Cooperacií

Doc. Brom – Jedná se o vědecké peníze, 1,5 % jde na činnost rad, z toho 65 % pro odměny koordinátorů. Tedy 10-15 mil. Kč jde na odměny cca 50 osob, což pokud jsou Cooperatia přes více fakult, tak to může znamenat, že někteří koordinátoři mají větší odměny než leckteří děkani. Otázka, zda směrem k RUK nevyslat signál, že by peníze šli využít jiným způsobem, byť Ekonomické komisi nepřísluší o tomto rozhodovat, můžeme jen dát podnět. Chce se zeptat, zda k tomu má nyní někdo něco.


Prof. Krištoufek – Víme o tomto problému, informace k nám tečou. Také to vnímá jako problém, v úpravě platné pro další roky nad tím rozvažujeme. Výše odměn, kterou jsou někde velmi vysoké, což neodpovídá vytížení, vytváří pachuť, vědomi toho jsou, chtějí se tomu věnovat.

7 – Čerpání rozpočtu UK a rekapitulace hospodaření jejích součástí k 30.6.2022

Mgr. Maňásek – Materiál byl k dispozici, jedná se o standardní, každoroční podklad, rozčleněn je po fakultách a součástech. UK meziročně narostla o 543 mil Kč. Je to mírně optimistická zpráva. Neznamená to, že na konci roku budeme mít obří zisk, loni zisk 78 mil. Kč na konci roku. Předpokládá, že letos bude konec roku v podobných číslech. Nepřekvapivá je zpráva, že jsou porovnány nárůsty nákladů, největší je u cen energií: nejvíce narostla elektřina, přestože je zafixována, 2022 dvojnásobek oproti 2021, rozdíl skoro 100 mil. Kč. Nárůst dále u papíru a dalších služeb. Většina fakult v zisku, ztráta je u Krystalu, bude se řešit, nepředpokládáme ji velkou. Krystal se vyvíjí slušně, mohl by skončit na nule. U SBZ také mírná ztráta, přes léto do plusu, koncem roku bude snad kladný.


Doc. Brom – Vnímá materiál tak, že nám zpráva říká, zda nedochází k problému. Kdyby se to mělo shrnout, dochází k nějakému problému či je nějaký na obzoru?


Mgr. Maňásek – K problémům nedochází, navzdory nárůstům nákladů na energie vypadá hospodaření dobře. Na konci roku by UK měla skončit s mírným ziskem.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK bere na vědomí informaci čerpání o rozpočtu Univerzity Karlovy a o rekapitulaci hospodaření jejích součástí k 30. 6. 2022.

Hlasování 15-0-0

Schváleno

8 – Zúčtování podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu a rozdělení výsledku hospodaření UK za rok 2021

Mgr. Maňásek – MŠMT schválilo naši zprávu za rok 2021, je to definitivně uzavřené, možné vypracovat závěrečné zúčtování. Fakultám se naúčtují podíly na dani z přijmu, zbytek si mohou fakulty vnitřním rozhodnutím rozdělit do fondů. Přílohou je hospodářský výsledek za jednotlivé fakulty a součástí, mechanismus popsán v OR, postupujeme dle něj.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK bere na vědomí návrh zúčtování podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu a rozdělení výsledku hospodaření Univerzity Karlovy za rok 2021 dle opatření rektora č. 1/2019.

Hlasování 16-0-0

Schváleno

9 – Změna OR – Přiznávání sociálních stipendií na UK v roce 2022/2023

Mgr. Maňásek – V OR je jediná změna a ta, že se navrhuje, aby měsíční výše stipendia byla 6.000 Kč místo stávajících 5.000 Kč. Stát přispívá na hlavu 4.050 Kč, UK doplácela 950 Kč. V létě proběhla revize stavu fondu provozních prostředků, nyní je tam 8,5 mil. Kč, je tedy určitý prostor stipendia navýšit. Nyní to znamená, že v říjnu až prosinci bude doplatek 1950 Kč na hlavu, od ledna pak menší částka, předpokládáme zvýšení minimální mzdy. Včera projednáno na Sociální komsi, padl návrh, aby se do budoucna částka odvozovala vzorcem z minimální mzdy, aby nebylo potřeba to každý rok přepisovat, když nevíme, jak stát změní minimální mzdy. Bere podnět na vědomí, příští akademický rok jej zapracují, nyní dojde jen zvýšení. Materiál jde jen pro informaci, OR již bylo vydáno.


Doc. Brom – Odkud se to bude platit dlouhodobě? Je někde navýšení příjmů? Jde to z centrálních prostředků nebo je to z fakult?


Mgr. Maňásek – Jedná se o peníze poskytnuté na sociální stipendia v minulých letech, kde se kumulovalo, nyní navrhuje je rozpouštět. Snižování stipendií do budoucna nehrozí, nyní rozdělí asi 200.000 Kč z 8,5 mil. Kč za 3 měsíce, v příštím roce ještě méně vzhledem k nárůstu minimální mzdy.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK bere na vědomí informaci o změně OR č. 26/2022.

Schváleno tichým souhlasem

10 – Stanovení cen za ubytovací služby a stravování ve výcvikových střediscích UK a cen za pronájem sportovišť

Mgr. Maňásek – Vzhledem k nárůstům cen energií, materiálů i služeb byly přepočteny náklady na provoz výcvikových středisek. Vyšlo z toho, že SBZ by skončila se ztrátou cca 9 mil. Kč, příští rok přes 12 mil. Kč. Střediska jsou službou směrem dovnitř UK, není primárně ziskové, ale považují za vhodné ceny upravit, aby ztráta nebyla příliš velká a ceny byly obvyklé v čase a místě. V materiálu je předkládací zpráva a textace opatření. Předkládací zpráva šla na KR, jeden z návrhů byl zpoplatnit i děti do 3 let, v samotném opatření zachováno, že pod 3 roky bude pobyt bez poplatku. Jedná se o formu opatření kvestora.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK bere na vědomí informaci o opatření kvestora Stanovení cen za ubytovací služby a stravování ve výcvikových střediscích UK a cen za pronájem sportovišť ve Sportovním centru Hostivař na vědomí.

Schváleno tichým souhlasem

11 – Záměr zvýšení základního kapitálu CUIP a.s.

MUDr. Fontana – Materiál je k 2. fázi navýšení, navazuje na projednávání rozvojové vize CUIP z minulého roku. V první fázi bylo již vše realizováno, jak bylo stanoveno, nyní předkládají prováděcí dokumentaci k 2. fázi, která bude realizována stejně jako 1. fáze. Vše je v souladu s usneseními AS UK.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru navýšit základní kapitál CUIP a.s. o 6 mil. Kč dle schváleného plánu (druhá fáze navýšení).

Hlasování 13-0-0

Schváleno

12 – Mediánové mzdy na fakultách UK – představení materiálu

Doc. Brom – Děkuje Mgr. Maňáskovi a ÚVT, které spočítalo tabulky, které poslal na komisi cca před třemi týdny. Je tam vidět spočítaný medián čtyřmi různými způsoby, dva z nich byly poptávané personalisty a tajemníky fakult, pro nás jsou relevantní první dva zaměřené na akademicko-vědecké pozice. Vedle toho nahrubo spočítáno, kolik je mzdový podíl z erárních peněz a z externích zdrojů, k tomu posílal korelaci k výši mezd. Plánuje se s materiálem dále pracovat?


Doc. Cvrček – V materiálu se zdroji, kapitola 333. MŠMT, ostatní zdroje, celkem: co je tam počítáno jako zdroj MŠMT a co je považována za externí zdroj? Nepředpokládá, že MŠMT je jen to zahrnuté v Principech, ale jsou tam i jiné zdroje. Jsou tam i nějaké grantové peníze, infrastruktury, operační programy apod.?


Mgr. Maňásek – Neví to úplně přesně, EU peníze tam nejsou, typické granty také ne, ale program na podporu VŠ tam je. Patří tam i Primusy a Unce, je tam i SVV a GAUK


Doc. Brom – Jsou tam primárně výukové a vědecké peníze, A+K a další „drobné“.


Doc. Cvrček – A co infrastruktury? Prostředky na velké infrastruktury jsou obvykle také počítány jako prostředky MŠMT. Kopíruje se to i zde?


Mgr. Maňásek – Ano, ty jsou v tom započítány.


Doc. Cvrček – Má pocit, že tyto peníze jdou mimo Principy, jedná se totiž o specifickou rozpočtovou kapitolu MŠMT.


Dr. Šima – Jak se díval na čísla, tak některá jsou překvapivá, jiná ne. Spojil si to s tím na začátku, a to sice že se začíná jednat s kontrolními úřady, kteří po nás chtějí, abychom se chovali jako jeden zaměstnavatel. Neptají se úřady na to, že máme zaměstnance na totožných pozicích, kteří mají odlišné odměny? Není to samozřejmá věc, je to na vnitřní debatu, že máme takové velké rozdíly v hodnocení, ale má to i možné právní dopady z hlediska zákoníku práce. Jak toto vedení UK vnímá?


Mgr. Maňásek – To je potenciálně nebezpečné, ale zatím se na to kontrolní orgány nezaměřují. Kdyby po tom někdo šel a řešil to soudní cestou, tak to může mít pro UK neblahý dopad.


Dr. Šima – Je tedy otázka, zda v této diskuzi pokračovat či nikoliv.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK bere na vědomí informace o mediánech mezd na UK.

Schváleno tichým souhlasem

13 – Různé

Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil, a tak doc. Brom popřál všem klidný večer a rozloučil se.


Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Za správnost: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D, předseda Ekonomické komise AS UK


Poslední změna: 15. leden 2023 00:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám