UK se zaměřuje na prevenci škodlivého vlivového působení cizí moci na univerzitách

(Scroll down for the English version)


Praha 17. 1. 2023 – Univerzita Karlova věnuje pozornost problematice vlivového působení cizí moci, jeho praktickým i celospolečenským dopadům, které mohou snadno přerůst v mezinárodní problém. Do veřejného prostoru nyní vnáší toto téma prostřednictvím konference Osvědčené postupy a zkušenosti v oblasti boje proti zahraničnímu vměšování (CFI) v amerických akademických kruzích/The Best Practices and Experience in Countering Foreign Interference (Cfi) in U.S. Academia. Svého druhu jedinečná akce nejen v českém, ale i středo – a východoevropském kontextu, otevřela téma tzv. „protivlivu“ na vysokých školách.


Vedení Univerzity Karlovy se o protivlivovou bezpečnost a s ní spojenými postupy intenzivně zajímá. Chceme být aktivní v otevřené diskuzi na tato citlivá témata, která, jak nás poslední roky vývoje v oblasti učí, nelze ani v nejmenším opomíjet či zlehčovat. Zároveň doufám, že se k naší snaze připojí i další univerzity, protože také bezpečnost akademických institucí má svá úskalí,“ uvedla rektorka Univerzity Karlovy prof. Milena Králíčková.


Konferenci pořádala Univerzita Karlova spolu s Americkým velvyslanectvím v ČR, Centrem proti hybridním hrozbám při ministerstvu vnitra ČR a Univerzitou Palackého v Olomouci. Díky této kooperaci se do Prahy podařilo pozvat k aktivní účasti přednášející odborníky na protivlivovou problematiku, například ředitele americké asociace Academic Security and Counter Exploitation Program (ASCE) Dr. Kevina Gamache. Ten na konferenci vysvětlil, jak ASCE používá odborné znalosti svých členských univerzit a pomáhá řešit případné hrozby, které zahraniční protivníci pro akademické instituce v USA představují.


Původně asociace sdružovala pouze univerzity, které prováděly utajovaný výzkum na akademické půdě a zaměřovaly se na konkrétní postupy a činnosti k ochraně svých informací. Asociace nyní rozšířila nejen členskou základnu o další akademické instituce, ale širší je i spektrum politických otázek souvisejících s univerzitami a bezpečnostními problémy. Úspěch jejich činnosti pramení z úzké spolupráce s klíčovými federálními úřady, zejména s Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI), ale také obrannou kontrarozvědkou a bezpečnostní agenturou a dalšími státními institucemi. Aktuálně má ASCE více než 250 členů zastupujících přes 150 amerických univerzit, které začaly protivliv používat a mají s tím velmi dobré zkušenosti.


Na konferenci vystoupil také vědecký pracovník Hooverova institutu a specialista na politické a právní dějiny Čínské lidové republiky (ČLR) Dr. Glenn Tiffert. Jak uvedl, při studiu čínské historie využívá své znalosti o budování moderního čínského soudního systému a soudnictví a propojuje je s výpočetními metodami datové vědy. Na Hooverově institutu spolupředsedá projektu China’s Global Sharp Power a úzce spolupracuje s vládou a partnery z občanské společnosti na dokumentování a budování odolnosti proti autoritářskému vměšování do demokratických institucí. V současné době také působí ve výkonném výboru programu Academic Security and Counter-Exploitation Program, sdružení amerických univerzit, které bylo založeno s cílem zvýšit povědomí o bezpečnosti v akademické sféře.


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 721 285 565

e-mail: pr@cuni.cz


Tisková zpráva ke stažení zde.


CU focuses on preventing harmful foreign interference in universities


Prague, 17 January 2023 – Charles University addresses the issue of foreign interference and its practical and societal impacts, which can easily turn into an international problem. The University has introduced the issue to the public forum through a conference entitled The Best Practices and Experience in Countering Foreign Interference (CFI) in U.S. Academia. The event, a unique one of its kind, not only in the Czech, but also in the Central and Eastern European context, opened up the topic of “counter-influence” at universities.


The management of Charles University is intensively interested in counter-influence security measures and related procedures. We want to be active in an open discussion on these sensitive topics, which, as recent years of development in the field show, cannot be neglected or underestimated in the slightest. At the same time, I hope that other universities will join our effort, because the security of academic institutions also has its pitfalls,” said Charles University Rector, Prof. Milena Králíčková


The conference was organized by Charles University together with the American Embassy in the Czech Republic, the Centre Against Hybrid Threats (part of the Ministry of the Interior of the Czech Republic) and Palacký University in Olomouc. Thanks to this cooperation, the organizers were able to invite various lecturers on counter-influence issues, such as the director of the American Association Academic Security and Counter Exploitation Program (ASCE) Dr. Kevin Gamache, to the event. At the conference Dr. Gamache explained how ASCE utilizes the expertise of its member universities to help address potential threats posed by foreign adversaries to US academic institutions.


Originally, the Association only brought together universities that conducted classified research on campus and focused on specific practices and activities to protect their information. The Association has now expanded its membership base to include other academic institutions, and it also now addresses a broader range of policy issues related to universities and security issues. The success of their work is based on close cooperation with key federal agencies, in particular the Federal Bureau of Investigation (FBI), but also the Defense Counterintelligence and Security Agency and other state institutions. The ASCE currently has more than 250 members, representing over 150 American universities, that have started using, and have very good experience with, counter-influence.


Also attending the conference was Dr. Glenn Tiffert, a researcher at the Hoover Institute and a specialist in the political and legal history of the People's Republic of China (PRC). In the words of Dr. Tiffert, when studying Chinese history, he draws on his knowledge of the building of the modern Chinese judicial system and interconnecting it using computational methods of data science. At the Hoover Institute he co-chairs the China's Global Sharp Power project and works closely with the government and civil society partners to document and build resilience against authoritarian interference in democratic institutions. He currently serves on the executive committee of the Academic Security and Counter-Exploitation Program, an association of American universities established to raise awareness of security in academia.DOCUMENT CHECKED BY:


Václav Hájek

CU Press Officer

Public Affairs and Communications Department

Charles University

tel.: +420 721 285 565

e-mail: pr@cuni.cz


Press release available for download here.
Poslední změna: 17. leden 2023 12:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám