Studenti UK budou mít opět větší možnost studovat napříč evropskými univerzitami

(Scroll down for the English version)


Praha, 1. 2. 2023 – Univerzita Karlova se zapojila do evropského projektu European Degree Label, který na evropských univerzitách zmapuje studium v mezinárodních studijních programech, kdy mohou vysokoškoláci studovat zároveň na více partnerských univerzitách a na konci studia získají společný diplom (tzv. Joint Degree), popřípadě dva nebo více diplomů partnerských univerzit.


Projekt European Degree Label, kam se UK zapojila prostřednictvím svého členství v univerzitní alianci 4EU+, má za úkol zmapovat současné možnosti studia napříč univerzitami a zejména proces vydávání společných diplomů (Joint Degrees) celkem na 51 evropských univerzitách. Porovná takto propojené bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy i jednotlivé národní legislativy členských zemí v této oblasti a zaměří se na případné překážky, které hladkému souběhu studia na evropských univerzitách doposud bránily. Projekt chce usnadnit vydávání společných diplomů, v rámci evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání. Výstupem bude jednotná vize toho, jak by měl takový diplom vypadat a jaká kritéria by mezinárodní společné studijní programy měly naplnit, aby tento diplom mohly udělovat.


Projekt znamená novou úroveň spolupráce mezi vysokými školami v Evropě. Povede především ke zjednodušení vydávání společných diplomů a novým, vysoce kvalitním společným studijním programům. Jsem pevně přesvědčena, že to studentkám a studentům univerzit spojených ve 4EU+ přinese mnoho nových studijních výhod,“ uvedla rektorka Univerzity Karlovy profesorka Milena Králíčková.


Pilotní projekt financovaný Evropskou komisí nyní poběží po dobu jednoho roku a umožní zkoumat a testovat koncepci společného evropského diplomu (European Degree) také vnitrostátním orgánům – ministerstvům školství a akreditačním úřadům.


Univerzita Karlova zde ale není jen řadovým účastníkem. Do pilotní fáze byly vybrány dva Joint Degree programy právě z Univerzity Karlovy. Jde o studijní program MA European Politics and Society Václava Havla na Fakultě sociálních věd UK a European Joint Doctorate MOVES – Migration and Modernity: Historical and Cultural Challenges na Filozofické fakultě UK.


Univerzita Karlova má v oblasti Joint Degrees stále lepší a lepší výsledky. Ze všech univerzit sdružených v 4EU+ máme nejvyšší počet Joint Degrees, teprve těsně za námi je Sorbonna,“ podtrhla výjimečné postavení UK v evropské alianci členka kolegia rektorky pro 4EU+ prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., která koordinuje tým UK a aliance 4EU+ zapojený do projektu.ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 721 285 565

e-mail: pr@cuni.cz


Tisková zpráva ke stažení zde.
CU STUDENTS WILL AGAIN HAVE MORE OPPORTUNITIES FOR STUDY AT EUROPEAN UNIVERSITIES


Prague, 1. 2. 2023 – Charles University has joined European Degree Label, a project spanning a number of European universities with the intention of mapping international degree programmes in which students can study at multiple partner universities concurrently and at the end gain a joint degree, or two or more degrees from partner universities.


The task of the European Degree Label project, which CU has joined through its membership of the 4EU+ Alliance, is to map the current options for study across universities and, in particular, the process for the granting of joint degrees at a total of 51 European universities. It provides a comparison of bachelor’s, master’s and doctoral study programmes connected through the programme, as well as the legislation of individual Member States in this area and focuses on any obstacles that have hitherto stood in the way of concurrent study programmes. The project seeks to make it easier to award joint degrees within the European higher education environment. The project output will be a unified vision of the form to be taken by such a degree and the criteria that international joint degree programmes should meet so as to allow the granting of such a degree.


“This project signifies a new standard in cooperation between universities in Europe. It will lead primarily to simplification of the process for awarding joint degrees and the new, high-quality joint degree programmes. I am convinced that it will bring students at universities in the 4EU+ Alliance many new benefits in their studies,” said Charles University Rector, prof. Milena Králíčková.


The pilot project, which is being financed by the European Commission, will now run for one year and will also allow national institutions – ministries of education and accreditation bodies – to analyse and test the concept for a joint European diploma (European Degree).


However, Charles University is not merely a rank-and-file participant in the project, as two joint degree programmes organized by the University – the Václav Havel MA European Politics and Society at the CU Faculty of Social Sciences and the European Joint Doctorate MOVES – Migration and Modernity: Historical and Cultural Challenges at the CU Faculty of Arts – were selected for the pilot phase.


The exceptional status of CU within the Alliance was emphasized by prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., Member of the Rector’s Board for 4EU+, who also coordinates the CU and 4EU+ Alliance team in the project: “Charles University continues to achieve better and better results in the field of Joint Degrees. Out of all the universities in the 4EU+ Alliance it has the highest number of Joint Degrees, with the Sorbonne not far behind”.Press release available for download here.Poslední změna: 2. únor 2023 11:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám