Zápis ze zasedání AS UK 3. února 2023


Prezenční listina

Přítomní členové AS UK


1. LF

2. LF

3. LF

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

Kamila Otrubová

Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

Prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.

Leona Petlíková

Matyáš Uvíra

Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

Martina Horáková

Veronika Viktoria Matraszek

LF P

LF HK

FarmF

Karel Mikulčák

David Kverka

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

MUDr. Tomáš Soukup

Vojtěch Trmal

Tomáš Pavelka

PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D.

PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.

Mgr. Eliška Voříšková

FF

PF

PedF

Mgr. Karel Šima, Ph.D.

Mgr. Richard Keračík

Mgr. BcA. Petra Slížková, PgDip

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

JUDr. Michal Říha

Bc. Jakub Čech

Pavel Linzer

PhDr. David Greger, Ph.D.

Bc. Veronika Vohlídková

Dominika Erbeková


FTVS

PřF

MFF

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D.

Mgr. et Bc. Filip Hruša

Ing. Milan Skrbek

Doc. Ing. Stanislav Smrček

Mgr. Anna Altová

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

Mgr. Andrej Farkaš

Ing. Jan Hrabovský

FSV

KTF

HTF

Prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

Bc. Marek Boňko

Mgr. Jan Křovák

JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.

Mgr. Karolína Štauberová

Doc. ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.

ThDr. Jaroslav Hrdlička

ThDr. Ing. Anna Müllerová

ETF

FHS

Součásti

Doc. Jiří Mrázek, Th.D.

Františka Keprtová

Oskar Vogl

Mgr. Josef Kružík, Ph.D.

Marek Lentvorský

PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D.


Omluvení členové AS UK

MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LFP)

Matěj Višňa (1.LF)

Doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (MFF)

MUDr. Jan Gojda, Ph.D. (3.LF)

Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl (FHS)

Doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (KTF)

Mgr. Petra Tesařová (HTF)

Bc. Martina Pustková (FHS)

Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D. (Součásti)

Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF)

Mgr. Martin Boukal (KTF)

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV)

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF)

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF)

Mgr. Jan Kranát, Ph.D. (ETF)


Dále nepřítomni

Doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D. (LFP)

Amir Dezham (FaF)

doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (PedF)


Hosté

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka UK

Prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D., prorektor pro informační technologie

Mgr. Martin Maňásek, kvestor UK

Mgr. Petra Štanclová, kancléřka UK

Mgr. Lukáš Nachtigal (RUK)

MUDr. Josef Fontana, Ph.D. (KR)

JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D. (PF)

Doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (PF)

Michael Kučera

Georgia Hejduková (PF)

Petr Milichovský (PF)

Amáta Vohradská (PF), tajemnice AS UK

Mgr. Anna Matoušková (PF), tajemnice Legislativní komise AS UK

1. Zahájení, předání osvědčení novým členům a určení skrutátorů

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, v 10:00 hod. přivítal přítomné členy AS UK i hosty. Zasedání se konalo prezenční formou v Malé aule Karolina.

Program zasedání AS UK

Předsednictvo AS UK navrhlo program zasedání AS UK. Program byl rozeslán členům AS UK a zveřejněn na internetových stránkách senátu. Předsednictvo AS UK na svém zasedání dne 3. 2. 2022 rozhodlo o přidání nového bodu č. 6 „Různé“.


1. Zahájení, předání osvědčení novým členům a určení skrutátorů

2. Volba předsedy AS UK

3. Volba místopředsedy AS UK

4. Volba dalších členů předsednictva AS UK

5. Ustavení pracovních komisí a volba předsedů pracovních komisí

6. Různé


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje program zasedání.”

Schváleno tichým souhlasem


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, požádal JUDr. Hřebejka, předsedu Hlavní volební komise, aby předal osvědčení nově zvoleným členům AS UK.


Osvědčení obdrželi:

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LFHK)

MUDr. Tomáš Soukup (LFHK)

Tomáš Pavelka (LFHK)

Vojtěch Trmal (LFHK)

Prof. MUDr. Richard Škába, CSc. (2.LF)

Prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D. (2.LF)

Leona Petlíková (2.LF)

Matyáš Uvíra (2.LF)

Doc. ThDr. Pavla Damohorská, Th.D. (HTF)

ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF)

ThDr. Ing. Anna Müllerová (HTF)

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF)

Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF)

Mgr. Richard Keračík (FF)

Mgr. BcA. Petra Slížková, PgDip (FF)

JUDr. Michal Říha (PF)

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF)

Bc. Jakub Čech (PF)

Pavel Linzer (PF)

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF)

Mgr. Andrej Farkaš (MFF)

Ing. Jan Hrabovský (MFF)

Oskar Vogl (ETF)


Skrutátory byli určeni: Mgr. Eliška Voříšková (FaF), Mgr. Bc. Filip Hruša (FTVS), Tomáš Pavelka (LFHK)


Ustanovení komise pro tajné hlasování

Navrženi byli: JUDr. Michal Říha (PF), Kamila Otrubová (1.LF), Mgr. Richard Keračík (FF).


Hlasování o komisi pro tajné hlasování

Pro 49, proti 0, zdržel se 2

Schváleno


Předsedou volební komise byl zvolen: JUDr. Michal Říha (PF).

2. Volba předsedy AS UK

JUDr. Říha, předseda komise pro tajné hlasování, seznámil členy AS UK s procedurou voleb.


Kandidátem pro volbu předsedy AS UK byl prof. Richardem Škábou navržen prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), který přijal nominaci a krátce představil sebe i teze, se kterými kandiduje na tuto funkci.


JUDr. Říha, předseda komise pro tajné hlasování, zahájil volbu. Po volbě vyhlásil přestávku.


Po přestávce JUDr. Říha, předseda komise pro tajné hlasování, seznámil plénum senátu s výsledky hlasování.


Výsledky tajného hlasování:

Vydáno bylo 50 hlasovacích lístků.

Odevzdáno bylo 50 hlasovacích lístků, z toho 42 bylo platných.

Pro prof. Ing. Františka Zahálku, Ph.D. (FTVS) bylo odevzdáno 42 platných hlasů.


Usnesení:

„AS UK zvolil prof. Ing. Františka Zahálku, Ph.D. (FTVS) předsedou Akademického senátu Univerzity Karlovy.”


3. Volba místopředsedy AS UK

Bod uvedl JUDr. Říha, předseda komise pro tajné hlasování.


Kandidátkou pro volbu místopředsedkyně AS UK byla PhDr. Zděnkou Kudláčkovou, Ph.D. (FaF) navržena Mgr. Eliška Voříšková (FaF), která přijala nominaci a stručně představila sebe a teze, se kterými kandiduje na tuto funkci.


JUDr. Říha, předseda komise pro tajné hlasování, zahájil volbu. Po volbě vyhlásil přestávku.


Po přestávce JUDr. Říha, předseda komise pro tajné hlasování, seznámil plénum senátu s výsledky hlasování.


Výsledky tajného hlasování:

Vydáno bylo 50 hlasovacích lístků.

Odevzdáno bylo 50 hlasovacích lístků, z toho 42 bylo platných.

Pro Mgr. Elišku Voříškovou (FaF) bylo odevzdáno 42 platných hlasů.


Usnesení:

„AS UK zvolil Mgr. Elišku Voříškovou místopředsedkyní Akademického senátu Univerzity Karlovy.”

4. Volba dalších členů předsednictva AS UK

Bod uvedl JUDr. Říha, předseda komise pro tajné hlasování.


Kandidáty pro volbu dalších členů předsednictva AS UK byli navrženi: prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. (3. LF), Bc. Veronika Vohlídková (PedF), JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF), Mgr. Andrej Farkaš (MFF).


Navržení kandidáti se v pořadí, v jakém byli navrženi, vyjádřili, zda souhlasí se svou nominací.


Následně se kandidáti v pořadí, v jakém byli navrženi, krátce představili.


JUDr. Říha, předseda komise pro tajné hlasování, zahájil volbu. Po volbě vyhlásil přestávku.


Po přestávce JUDr. Říha, předseda komise pro tajné hlasování, seznámil plénum senátu s výsledky hlasování.


Výsledky tajného hlasování:

Vydáno bylo 51 hlasovacích lístků.

Odevzdáno bylo 51 hlasovacích lístků, z toho 51 bylo platných.

Pro JUDr. Ing. Josefa Stašu, CSc. (PF) bylo odevzdáno 46 platných hlasů.

Pro prof. MUDr. Zuzanu Moťovskou, Ph.D. (3. LF) bylo odevzdáno 44 platných hlasů.

Pro Mgr. Andreje Farkaše (MFF) bylo odevzdáno 39 platných hlasů.

Pro Bc. Veroniku Vohlídkovou (PedF) bylo odevzdáno 40 platných hlasů.


Usnesení:

„AS UK zvolil JUDr. Ing. Josefa Stašu, CSc., prof. MUDr. Zuzanu Moťovskou, Ph.D., Mgr. Andreje Farkaše a Bc. Veroniku Vohlídkovou do předsednictva Akademického senátu Univerzity Karlovy.”

5. Ustavení pracovních komisí a volba předsedů pracovních komisí

Bod uvedl prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, a navrhl ustanovení Ekonomické, Legislativní, Sociální a Studijní komise, neboť dle Jednacího řádu Akademického senátu UK se tyto komise zřizují povinně. Informoval, že o zřízení dalších komisí se bude hlasovat zvlášť.


Usnesení:

„AS UK bere na vědomí ustanovení Ekonomické, Legislativní, Sociální a Studijní komise AS UK.”

Schváleno tichým souhlasem


Prof. Zahálka dále vyzval k návrhům na ustanovení dalších komisí AS UK.


Mgr. Hruša navrhl zřízení Petiční komise AS UK.


Usnesení:

„AS UK ustanovil Petiční komisi AS UK.”

Hlasování

Pro 51, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


Dr. Greger navrhl zřízení Komise pro vědu.


Usnesení:

„AS UK ustanovil Komisi pro vědu AS UK.”

Hlasování

Pro 50, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


Mgr. Voříšková navrhla zřízení Komise pro třetí roli AS UK.


Usnesení:

„AS UK ustanovil Komisi pro třetí roli AS UK.”

Hlasování

Pro 50, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


Mgr. Farkaš navrhl zřízení Komise pro informační technologie AS UK.


Usnesení:

„AS UK ustanovil Komisi pro informační technologie AS UK.”

Hlasování

Pro 50, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


Prof. František Zahálka vyhlásil přestávku.


Amáta Vohradská, tajemnice AS UK, svolala první zasedání pracovních komisí pro volbu předsedů.


Následně prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, oznámil jména nových předsedů jednotlivých komisí.


Předsedy jednotlivých pracovních komisí AS UK se stali:


Ekonomická komise: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF). Nikdo nebyl proti.

Legislativní komise: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF). Nikdo nebyl proti.

Sociální komise: Bc. Marek Boňko (FSV). Nikdo nebyl proti.

Studijní komise: Pavel Linzer (PF). Nikdo nebyl proti.

Komise pro IT: Mgr. Andrej Farkaš (MFF). Nikdo nebyl proti.

Komise pro vědu: PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF). Nikdo nebyl proti.

Petiční komise: Mgr. Filip Hruša (FTVS). Nikdo nebyl proti.

Komise pro třetí roli: Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF) Nikdo nebyl proti.

6. Různé

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce.


J. M. paní rektorka uvedla, že tento týden byly na UK zahájeny vzdělávací moduly, které mají pomáhat studentům a absolventům nalézt práci v orgánech Evropské komise a připravit se na EPSO testy. Dále uvedla, že UK připomínkuje novelu zákona o kybernetické bezpečnosti. UK se rovněž snaží být co nejblíže tvorbě nového zákona o vědě. Dále uvedla, že v návaznosti na podnět týkající se příspěvku na sociální jídla v menzách byly provedeny propočty a příspěvek začne fungovat od 1. března 2023. Závěrem se věnovala nefunkčním zápisům v SIS, přičemž uvedla, že vedení UK si je problému vědomo a bere jej velmi vážně. Prof. Skopal je připraven sdělit další podrobnosti.


Linzer uvedl, že pro PF UK je tento problém zcela zásadní a poděkoval za možnost se mu věnovat na volebním zasedání AS UK. Situace v posledních dnech vygradovala, ale zároveň jde o dlouhodobý problém, který se stále zhoršuje a zásadním způsobem dopadá na studijní podmínky i obecně na životy studentů. Je si vědom toho, že vedení UK přijalo nějaká opatření, přesto došlo ke zhoršení stavu, což se projevilo například při zápisu předmětů na PF UK v září loňského roku, kdy systém nebyl pro většinu studentů přístupný téměř dvě hodiny. Přes všechna další opatření se situace ještě více zhoršila a při nedávném zápisu na FSV došlo k souběhu zápisů na více fakultách a systém znovu spadl. Na PF UK se bude zapisovat v pondělí, proto považuje za důležité se tématem zabývat nyní a vyslat studentstvu signál, že tato problematika se intenzivně řeší. Má pocit, že vedení UK si vždy neuvědomuje, jakým způsobem nefunkční SIS na studenty dopadá. S kol. Čechem připravili příslušný návrh usnesení. Smyslem jeho předložení není vést diskusi o technických detailech, ale pokusit se zajistit, aby systém alespoň v nějaké omezené míře fungoval.


J. M. paní rektorka uvedla, že vedení se snaží o to, aby informační systémy na UK byly udržitelné. Systém na UK je tak košatý, že je třeba ho řádně koordinovat. Ví, že jsou na příští týden plánovány zápisy, opatření jsou přijata, ale nemůže slíbit ani zaručit, že vše bude skutečně fungovat. Není možné provést žádnou simulaci. K navrženému usnesení uvedla, že si je vědoma, že dlouhodobější strategie je potřeba a vedení UK na ní pracuje a bude předložena. Také souhlasí s tím, že interní komunikaci je potřeba zlepšit. Požádala, aby slovo dostali Mgr. Maňásek a prof. Skopal, aby některé technické detaily přeci jen osvětlili. Také upozornila, že pokud si některá fakulta vybere, že některá technická opatření nebude chtít používat, vedení UK s tím nemůže nic udělat.

Prof. Skopal uvedl, že nové vedení UK zdědilo od toho starého smlouvu s dodavatelem studijního informačního systému v takovém stavu, že není možné efektivně vymáhat plnění povinností ze strany tohoto dodavatele. SIS je i kvůli tomuto dluhu produktem salámového přidávání modulů, zároveň se ale příliš demokratizoval proces jeho rozšiřování na základě požadavků fakult. Systém byl čím dál tím složitější, ale neřešila se garance funkčnosti a kvality dodávané služby. Do toho přišly technické problémy a za poslední rok se situace zhoršila proto, že před rokem došlo k neotestovanému upgradu databáze. S tím však pravděpodobně došlo i k řízenému omezení výkonnosti databáze. Prof. Skopal vysvětlil důvody, proč se nelze navrátit k předchozí verzi. Dále uvedl, že dodavatel není schopen nasimulovat zátěž, kterou systém prochází při zápisech, proto vedení UK může pouze dvakrát v roce testovat, jak systém skutečně funguje při zátěži. Po loňském kole zápisů vedení UK zadalo dodavateli, aby vyřešil optimalizace související s novou databází a provedl další opatření, například omezení přihlašovacích oken. Dodavatel to před podzimními zápisy zrealizoval, ale prof. Skopal až po zápisech zjistil, že dodavatel optimalizaci nenasadil, protože nebyla otestovaná. Zde se projevuje vliv extrémně špatné komunikace mezi ÚVT a dodavatelem. Prof. Skopal dále uvedl, že ve své pozici nechtěl být mikro manažer, nyní ale vidí, že mu nic jiného nezbývá. V lednu měl spolu s ředitelem ÚVT schůzku s Erudiem, kde avizovali, že UK bude nyní úplně jinak přistupovat ke komunikaci, bude prosazovat změnu předávacího, akceptačního a reklamačního řízení a v krajním případě bude muset UK smlouvu vypovědět. Vedení UK si je vědomo, že vypovězení smlouvy je riskantní, ale pravděpodobně k tomu bude muset dojít. Současná smlouva se mnohokrát novelizovala, poslední novelizace sice dosáhla toho, že UK vlastní zdrojové kódy SIS, ale nevyřešila obchodní podmínky. Řešení aktuální situace je velmi úzce svázáno s organizačními záležitostmi jako je zamezení souběhu zápisů na více fakultách, což je předmětem vyjednávání mezi ÚVT a fakultami, a pro příští zápisy je to nejpragmatičtější recept, jak stav zlepšit. Toto a další drobná technická opatření (například omezení počtu přihlášení) by mělo vést ke zlepšení, ale nemůže nic garantovat.


J. M. paní rektorka ujistila, že komunikace vedení UK směrem ke studijním oddělením fakult bude vycházet z dat, která ÚVT nasbírá, a bude citlivá. Vedení UK nebude nic nařizovat, bude to diskuse vedená na základě dat.


Doc. Brom navrhl odsunout diskusi na zasedání Studijní komise a Komise pro IT. Usnesení nemá problém podpořit a vyzval k tomu, aby se diskutující vyjadřovali k jeho znění.


Bc. Čech připomněl, proč se předkladatelé návrhu usnesení domnívají, že je důležité o problému hovořit na tomto zasedání. Uvedl, že nebylo cílem řešit technické detaily, ale upozornit na to, že jde o věc, která studenty trápí opravdu extrémně. Nespokojenost studentů UK se SIS je zcela enormní a jeho současné problémy studentům brání v efektivním průběhu studia. Uvedl, že ve skutečnosti má vedení UK možnost systém testovat čtyřikrát ročně, protože padá již i při zápisech zkoušek, což se v minulosti nedělo. Rovněž padá i na fakultách, na kterých v minulosti nepadal. Od vedení UK by chtěl slyšet, jak bude pro příští zápis zajištěno, že zápisy nebudou probíhat na více fakultách současně, protože se to během posledního půl roku stalo již dvakrát, přestože bylo přislíbeno, že se tak nestane. Dále poznamenal, že podporuje snahu o odstoupení od smlouvy s Erudiem, ale domnívá se, že by se vedení UK mělo snažit o uplatnění příslušných nároků. J. M. paní rektorka uvedla, že to, že se problémy nebudou opakovat, mají zajistit prof. Skopalem představená technická opatření. Je přesvědčená, že komunikací na úrovni studijních oddělení založené na datech od ÚVT se podaří organizačně zajistit, aby nedocházelo k souběhu. Úprava organizace studia je citlivá, ale bez opatření na obou stranách to nepůjde. Prof. Skopal uvedl, že naposledy souběh nastal proto, že vedení UK mělo zprávu, že největší problém je na PF UK, proto se harmonogram upravil pouze drobně, aby se nezasahovalo do zvyklostí jiných fakult. Nyní je patrné, že harmonogram se bude muset upravit kompletně. Dále uvedl, že ve smlouvě s Erudiem jsou sankční ustanovení, která byla v několika málo případech použita. Je otázka, zda to bylo za účelem dosažení konsensu. Vedení UK ví, že Erudio nemá dostatečnou personální kapacitu. Zdrojové kódy sice vlastní UK, ale know-how má stále pouze Erudio. Co se týče komunikace, prof. Skopal založil komunikační platformu pro IT pro všechny fakulty, kde sbírá požadavky na zadávání či revize SIS.


Mgr. Farkaš uvedl, že jde o dlouhodobě projednávané téma Komisí pro IT. Domnívá se, že pouze kontinuální prací lze dosáhnout změny, což bylo vidět například při sjednávání dodatků o vlastnictví zdrojového kódu. Navrhl, aby se diskuse o konkrétních datech vedla na zasedání Komise pro IT, kde je na to podstatně větší prostor a můžou se zúčastnit příslušní zástupci ÚVT. Faktorů je velké množství a pouze některé z nich se dají rozklíčovat, ale je třeba SIS vnímat ze širšího úhlu pohledu, nikoliv pouze z pohledu studentů.


Linzer závěrem připomněl, že smyslem předložení navrženého usnesení není diskuse o technických detailech fungování SIS, které by skutečně měly být řešeny na Komisi pro IT. Zdůraznil, že nejde o nějaké funkcionality, ale o obraz UK navenek, protože příběhy o SIS se šíří i mezi širokou veřejnost, a o důvěru studentů v UK a jejich kvalitu studia. Na tyto roviny se v diskusi zapomnělo. To, že se má problém řešit na komisi, nemůže být výstupem z této diskuse, který se bude prezentovat studentům. J. M. paní rektorka uvedla, že to není tak, že by si vedení až teď uvědomilo, že SIS je priorita. Připomněla, že úplně poprvé v historii má UK za jejího vedení prorektora pro IT. Dále uvedla, že současný pan kvestor věnoval spoustu úsilí tomu, aby UK měla v NPO milionové položky, které může věnovat na rozvoj IT systémů.


Dr. Říha uvedl, že přítomní sice problém vnímají, ale další desetitisíce členů akademické obce na tato jednání nechodí. Proto navržené usnesení, které jim vyšle určitý signál, vnímá kladně.


Prof. Škába se dotázal, jak je to s funkčností systémů na jiných univerzitách v ČR a v Evropě. Prof. Skopal uvedl, že má ambici dostat SIS do pozice systému, který bude příkladem všem ostatním. S jinými univerzitami se nejde moc srovnávat. MUNI má oceňovaný informační systém, který ale také občas padá. Na UK je specifická autonomie fakult a SIS je složitější než všechny ostatní srovnatelné systémy. Koupě nového funkčního systému by situaci nevyřešila, protože by nepodporoval procesy fakult.


Usnesení:

„AS UK se znepokojením sleduje nárůst problémů se stabilitou zápisů ve Studijním informačním systému, jež zásadním způsobem ovlivňují studijní podmínky a životy studujících na všech fakultách UK a zasahují do jejich oprávněných zájmů.

AS UK proto žádá o

I. předložení krátkodobých opatření na stabilizaci prostředí SIS a zajištění stabilních zápisů realizovatelných ještě v letním semestru AR 2022/2023, a to do příštího zasedání AS UK;

II. předložení komplexní strategie řešení tohoto problému ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, a to do příštího zasedání AS UK;

III. zajištění zákazu kolizních spouštění zápisů jednotlivých součástí UK;

IV. rychlou, jasnou a přiměřenou komunikaci ke studujícím, akademickým pracovníkům, AS UK a dalším členům univerzitního společenství v této věci a

V. aby vedení UK tomuto problému věnovalo adekvátní pozornost odpovídající závažnosti problému.”

Pro 45, proti 0, zdržel se 0

SchválenoNávrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.”

Schváleno tichým souhlasemProf. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval senátorům za jejich účast na zasedání AS UK a oznámil že termín příštího zasedání bude určen novým Předsednictvem AS UK. Zasedání ukončil ve 13:15.


prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.,

předseda AS UKZapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 17. březen 2023 16:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám