Univerzita Karlova předala studentům prestižní ocenění

Praha, 20. 4. 2023 – Univerzita Karlova dnes předala z rukou její rektorky profesorky Mileny Králíčkové a dalších členek a členů vedení ve vlasteneckém sále Karolina výjimečná ocenění svým studentkám a studentům. Cenu rektorky, Mimořádnou cenu rektorky a Bolzanovu cenu obdrželi ti, kteří v průběhu studia vytvořili mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem, vykonali záslužný čin, prokázali mimořádnou občanskou statečnost či provozovali mimořádnou kulturní či uměleckou aktivitu. Oceněni byli také ti, kteří obhájili výborné sportovní výsledky v mezinárodních soutěžích.


Je mi velkou ctí předat ocenění takto skvělým studentkám a studentům. Chtěla bych zdůraznit, že naše univerzita, její akademické prostředí a především její pedagogové a pedagožky mají svůj podíl na posunu, vývoji a odborném provázení vynikajících studujících. Ti ve svých studijních oborech, ale i ve svých zájmech a koníčcích projevují talent, ale především vůli a odhodlání překračovat hranice a přinášejí vědě a dalším oblastem celospolečenského zájmu nový směr. Mně osobně pak dodávají velkou míru optimismu v tuto mladou generaci a vysokoškolské prostředí a jejich dopad na svět,“ uvedla rektorka Milena Králíčková u příležitosti slavnostního předání cen.


Bolzanova cena je prestižní cenou Univerzity Karlovy udělovanou studentům za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem zpracované uchazečem v průběhu studia. Jde o mimořádné ocenění jednotlivců z řad studentů Univerzity Karlovy.


V kategorii přírodovědné získala ocenění disertační práce PharmDr. Thuy Linh Nguyen, Ph.D., z Farmaceutické fakulty s názvem „Advances in Discovery and testing of anthelmintics“. Dr. Nguyen se ve své práci zabývá výzkumem nových sloučenin s potenciálním anthelmintickým účinkem, které lze využít k léčbě nemocí způsobených hlísticemi. Parazitické hlístice způsobují celosvětový problém v humánní i veterinární medicíně a jsou zodpovědné za masivní ekonomické ztráty v živočišné produkci. Léčbu nemocí způsobených těmito parazitickými hlísticemi komplikuje skutečnost, že u současně užívaných anthelmintik se snižuje jejich účinnost v důsledku rozšířené lékové rezistence. Dr. Nguyen během svého výzkumu úspěšně identifikovala novou sloučeninu, která jeví vysoký potenciál pro vývoj nového anthelmintika.


V kategorii biomedicínské byla vybrána disertační práce MUDr. Michaela Svatoně, Ph.D., z 2. lékařské fakulty (2. LF UK) s názvem „Patogenetické mechanismy imunitní dysregulace a hematopoetických onemocnění“. Práce Dr. Svatoně se soustředí na využití celoexomového sekvenování v diagnostice pacientů se závažnou poruchou imunity nebo krvetvorby, a to především k identifikaci dříve nepopsaných genetických příčin těchto onemocnění. U několika pacientů se díky jeho metodě podařilo odhalit nové mutace v genech, které nebyly dříve v literatuře popsány jako kauzální u monogenně dědičných onemocnění a experimentálně potvrdit jejich patogenní vliv.


V kategorii společenskovědní byla vybrána disertační práceJUDr. Jana Exnera, Ph.D. z Právnické fakulty s názvem „The Fight against Doping in Sport in Interaction with European Union Law. Proportionality of Ineligibility and Anti-Doping Education“. Dr. Exner ve své disertační práci zkoumá vzájemný vztah pravidel upravujících boj proti dopingu ve sportu a práva Evropské unie. Propojuje přitom sankční mechanismy boje proti dopingu s preventivními prvky, zejména vzděláváním. Disertační práce se zabývá zejména tím, zda Světová antidopingová agentura a další antidopingové organizace respektují princip přiměřenosti při stanovení a ukládání sankce zákazu činnosti za doping. Jeho výsledky ukazují, že antidopingové organizace překračují meze své autonomie a řádné správy v rámci práva EU tím, že porušují princip přiměřeného zákazu činnosti. Antidopingové organizace přitom podceňují roli antidopingového vzdělávání jako jednoho z principů řádné správy a důležitého prvku, který přiměřenost zákazu činnosti ovlivňuje.


Cena rektorky UK za rok 2022 se uděluje vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu v závěru jejich studia, kteří v průběhu studia dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti.


Cenu prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských programů získalMUDr. Jan Bařinka z 2. LF UK, ten absolvoval magisterský studijní program Všeobecné lékařství k 22. 6. 2022. Po celou dobu studia vykazoval mimořádné studijní výsledky, studium zakončil s průměrem 1,00. Zúčastnil se několika vědeckých stáží, kde započal spolupráci na vývoji softwaru, který slouží k detekci změn počtu chromozomů na základně transkriptomických dat. Výsledky byly publikovány v časopisu Leukemia a následně i v časopisu Blood, v rozsáhlé studii, která se zabývá akutními lymfoblastickými leukémiemi v případě dospělých pacientů. Práce byla prezentována také na Vědecké konferenci 2. lékařské fakulty, kde MUDr. Bařinka obdržel cenu za nejlepší přednášku pregraduálního studenta. V současné době pracuje v Berlíně, kde se zaměřuje na integraci dat molekulárně genetických experimentů na jednobuněčné úrovně.


Ocenění prof. MUDr. Karla Weignera získala také Bc. Adéla Režná z1. LF UK. Absolventka bakalářského studijního programu Adiktologie k 22. 6. 2022 během studia dosahovala výborných výsledků, její celkový studijní průměr činil 1,07. Studium absolvovala s vyznamenáním, všechny části státní závěrečné zkoušky byly klasifikovány známkou „výborně“. V akademickém roce 2022/2023 studuje navazující magisterský studijní program Adiktologie.


Cena prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních a humanitních programů obdržela Mgr. Jana Bedaňová, M. A., z Právnické fakulty UK (PF UK). Absolvovala magisterský studijní program Právo a právní věda, obor Právo k 31. 1. 2022. Po celou dobu svého studia patřila ke studentům s nejlepším prospěchem, její studijní průměr za celé studium byl 1,13. Během studia se intenzivně zajímala o problematiku neziskového sektoru, zejména o uprchlické právo. Zapojovala se do aktivit neziskových organizací – pracovala jako dobrovolnice Člověka v tísni v Moldavsku, byla vysílána českým ministerstvem zahraničních věcí jako volební pozorovatelka na mise OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě) a Evropské unie. Po ruské agresi na Ukrajině se jako jedna z prvních zapojila do dobrovolnické pomoci.


Cenu prof. JUDr. Karla Engliše získala takéBc. Nikola Plíšková z Fakulty humanitních studií (FHS UK), kde absolvovala bakalářský studijní program Humanitní studia, obor studium Humanitní vzdělanosti k 9. 9. 2022. Po celou dobu studia studovala s vynikajícím studijním prospěchem, její studijní průměr za celé studium byl 1,31. Vypracovala vskutku výjimečnou bakalářskou práci na obtížné historicko-filosofické téma „Hérakleitos a psýché“. Toto náročné téma zpracovala s obdivuhodnou akribií a myšlenkovou samostatností, s využitím aktuální domácí i zahraniční literatury, pod vedením jednoho z nejvýznamnějších současných znalců problematiky, a to způsobem, jenž plně uspokojil i tohoto náročného hodnotitele. Autorce byla nabídnuta možnost publikace výsledků její bakalářské práce v prestižním vědeckém časopise. V akademickém roce 2022/2023 studuje navazující magisterský studijní program Antropologická studia.


Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných programů byla udělenaMgr. Mojmíru Polákovi Přírodovědecké fakulty UK (PřF), který zde absolvoval navazující magisterský studijní program Geografie, studijní obor Kartografie a geoinformatika, k 14. 9. 2022, s celkovým studijním průměrem 1,00. Téma diplomové práce „Testování možností extrakce vybraných krajinných charakteristik pro popis stanovišť výskytu indikačně významných druhů ptáků v Krkonoších z dat dálkového průzkumu Země“ vyžadovalo zvládnutí znalostí a přístupů krajinné ekologie, dálkového průzkumu Země a prostorového modelování. Zpracovávané téma je aktuální a žádané v problematice ochrany přírody. Představené výsledky jsou využitelné v praxi managementu KRNAP.


Ocenění prof. RNDr. Jaroslava Heyrovskéhoobdržela i Bc. Petra Krsková z PřF. Absolventka bakalářského studijního programu Geografie, studijní obor Geografie a kartografie, studovala k 8. 9. 2022, s celkovým studijním průměrem 1,40. V rámci bakalářské práce zpracovala tematický atlas zaměřený na skauting. Výsledek je použitelný jak pro osvětu uvnitř skautské organizace, tak pro její propagaci směrem k širší veřejnosti. Práce je tak sama o sobě použitelná i jako skvělá výuková pomůcka pro tematickou kartografii. V akademickém roce 2022/2023 studuje navazující magisterský studijní program Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země.


Cena Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických programů byla letos udělenaMgr. Štěpánce Paluchníkové z Evangelické teologické fakulty UK (ETF UK).

Absolvovala navazující magisterský studijní program Teologie, studijní obor Teologie – spiritualita – etika, k 14. 9.2022, s celkovým průměrem 1,00. Po celou dobu svého studia patřila k velmi aktivním a studijně vynikajícím studentům. Zvláštní ocenění zasluhuje její magisterská diplomová práce „Nauka o stvoření a teologie opomíjeného světa: Rozhovor s O. Clémentem, R. Rohrem, N. T. Wrightem a papežem Františkem“, v níž se zaměřila na komplexní, v pravém slova smyslu „klasickou“ a přitom nově aktuální problematiku teologie stvoření. Zvolenou problematiku uchopila inovativním způsobem, který odpovídá specifickému zaměření studijního oboru.


Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia obdržela Mgr. Hana Janoušková (PřF). V rámci absolutoria navazujícího magisterského studijního programu Učitelství geografie a biologie pro střední školy, k 8. 9. 2022, s průměrem 1,20, vznikla její diplomová práce „Hodnocení výkonů žáků v zeměpise na základních školách“. Zabývá se v ní důležitou problematikou, která dosud nepatří mezi frekventovaná výzkumná témata didaktiků geografie. Práce je však poměrně inovativní nejen svým obsahovým zaměřením, ale i vzhledem k dosaženým výsledkům. Autorka provedla detailní a časově poměrně náročný vlastní výzkum, zvláště pak promyšlenou volbu otázek ve strukturovaných rozhovorech a systematicky provedenou obsahovou analýzu získaných odpovědí. Výsledkem této analýzy je návrh typologie přístupů učitelů zeměpisu k hodnocení žáků.


Cena pro nejlepší absolventy učitelského studia byla udělena také Bc. Ondřeji Kopeckému (PřF), který absolvoval bakalářský studijní program Chemie, obor Chemie se zaměřením na vzdělávání – geologie se zaměřením na vzdělávání, k 13. 6. 2022. Studium ukončil úspěšně obhajobou bakalářské práce s názvem „USB-mikroskop v chemii a geologii – hračka pro geeky nebo pomůcka pro výuku přírodních věd?“ s hodnocením výborně. Zabýval se možnostmi implementace tzv. USB-mikroskopu do výuky přírodních věd, zejména pak do geologie a částečně i do chemie. Výsledky práce budou prezentovány na mezinárodní konferenci, rovněž je připravována publikace do národního časopisu Scientia in Educatione. V akademickém roce 2022/2023 studuje navazující magisterský studijní program Učitelství chemie a geologie pro střední školy.


Mimořádná cena rektorky UK za rok 2022 se uděluje studentům za záslužný čin, popřípadě činnost, vykonaný během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost; za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy a výzkumu; nebo za mimořádně vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za skvělé sportovní výsledky v mezinárodních soutěžích.


Cenu získali tyto studentky a tito studenti:

Anna KrejčováProjekt „Medici – Hlavní nádraží“ (3. LF UK)

Anna Krejčová studuje magisterský studijní program Všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě. Na začátku válečného konfliktu na Ukrajině pomáhala se spolužáky přijíždějícím uprchlíkům na Hlavním nádraží v Praze, kde také během pár hodin sestavili provizorní ošetřovnu. Zdravotnickou pomoc poskytovali studenti z pražských lékařských fakult ve spolupráci se Zdravotní záchrannou službou Hlavního města Prahy a později i Českým červeným křížem téměř půl roku. Poté pokračovali ve stanových městečkách a do současnosti pomáhají na ubytovnách pro uprchlíky.


Mgr. Filip Kostelanský, Ph.D. (FaF UK)

Filip Kostelanský absolvoval doktorský studijní program Farmaceutická chemie na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové k 16.3.2023. Tématem jeho výzkumu je syntéza nových derivátů akridinu, které mají schopnost stabilizovat duplexy DNA. Zvýšenou stabilitu DNA je poté možné využít ve smyslu návrhu kratších DNA sond za účelem rozeznávat bodové mutace v PCR. Výsledky jeho výzkumu byly přijaty k publikování v prestižním časopise Nucleic Acids Research a byly podány i dvě přihlášky českých patentů, vše ve spolupráci s biotechnologickou firmou GENERI BIOTECH s. r. o.


Mgr. Vojtěch Frank (FF UK)

Je studentem 3. ročníku doktorského studijního programu Hudební věda na Filozofické fakultě. Na svém kontě má jako hudební skladatel kompozice z oblasti vážné hudby, kantáty, didaktické skladby pro žáky základních uměleckých škol, scénickou hudbu k inscenacím loutkového a alternativního divadla a nejnověji také hudbu ke dvěma původním muzikálům, které byly nastudovány a uvedeny v Divadle J. K. Tyla v Plzni. V roce 2022 připravil společně s altistkou Monikou Jägerovou program pro charitativní koncert věnovaný ukrajinskému Červenému kříži.


Vojtěch Heger (PedF)

Studuje 3. rokem bakalářský studijní program Specializace v pedagogice na Pedagogické fakultě a zároveň reprezentuje ČR ve vodním slalomu. Účastní se především soutěží v kategorii do 23 let, kde v roce 2022 získal titul Mistra Evropy a na Mistrovství světa ve vodním slalomu obsadil 3. místo. Založil Profi akademii vodního slalomu, která je určena pro děti ve věku 8-18 let. Připravuje pro ně ucelenou koncepci tréninku mladého sportovce, tj. sérii workshopů s předními odborníky na téma výživa, fyzická příprava, psychika, fyzioterapie a prevence zranění, protahování. Nechybí také ukázkové tréninky s populárními vodními slalomáři.


Valentyn Shkriba (FSV)

Valentyn Shkriba je studentem navazujícího magisterského studijního programu Bezpečnostní studia na Fakultě sociálních věd. Po vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině se nabídl fakultě s pomocí v agendě přijímání ukrajinských studentů do freemover programu. Pomáhal při kontrole dokumentů v ukrajinštině, v prvních dnech nabízel novým studentům svůj čas i síly a poskytoval jim psychickou podporu. Nově příchozí studenti s ním mohli komunikovat ve své rodné řeči. Participoval také jako pomocný tlumočník při hromadných schůzkách.


Anežka Floriánková (FHS)

V akademickém roce 2022/2023 studuje 2. ročník bakalářského studijního programu Studium humanitní vzdělanosti na Fakultě humanitních studií. Anežka Floriánková dokáže velmi dobře vyvažovat náročné studium a sport. Byla nejmladší českou reprezentantkou na Paralympiádě v Riu. V červnu 2022 se na Mistrovství světa v para plavání v portugalském Funchalu dostala dvakrát do finále. Na znakové stovce skončila pátá, na polohové dvoustovce šestá.


Tisková zpráva ke stažení ZDE


ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 721 285 565

e-mail: pr@cuni.czPoslední změna: 20. duben 2023 12:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám