Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 28. dubna 2023

 1. AS UK schvaluje program zasedání.

 2. AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 17. března 2023.

 3. AS UK vnímá dlouhodobé podfinancování vysokého školství ze strany státu a připojuje se k prohlášení České konference rektorů k financování vysokého školství ze dne 24. března 2023.

 4. AS UK bere na vědomí informace J. M. paní rektorky.

 5. AS UK schvaluje návrh dílčí změny Přílohy č. 2 Statutu UK (č.j. 65/2023).

 6. AS UK schvaluje návrh dílčí změny Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK (č.j. 66/2023) ve znění schváleného pozměňovacího návrhu a s výhradou legislativně technických oprav.

 7. AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu změny Opatření rektora „Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů.

 8. AS UK schvaluje Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2023 a střednědobý výhled UK na roky 2024 a 2025 a doporučuje je předložit ke schválení Správní radě UK.

 9. AS UK schvaluje Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2023 a doporučuje jej předložit Správní radě UK ke schválení.

 10. AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu na poskytnutí podpory z fondu na investiční rozvoj fakult a dalších součástí a doporučuje J. M. paní rektorce předložené žádosti vyhovět.

 11. AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k předloženému opatření rektora, které má nahradit OR č. 18/2021 Zásady programu Cooperatio.

 12. AS UK projednal záměr uzavřít se Scio, s.r.o., IČO: 10779442, se sídlem Pobřežní 658/34, Praha 8, PSČ 186 00, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v budově Šafránkova pavilonu na adrese Alej Svobody 703/31, 301 00 Plzeň, za roční nájemné ve výši 1 327 880,- Kč bez DPH, s kladným stanoviskem.

 13. AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.

 14. AS UK bere na vědomí informace z Rady vysokých škol.

 15. AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Za správnost: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Ke stažení zde.


Poslední změna: 28. duben 2023 13:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám