Zápis ze zasedání AS UK 17. března 2023


Prezenční listina

Přítomní členové AS UK


1. LF

2. LF

3. LF

Kamila Otrubová

Matěj Višňa

Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

Prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.

Leona Petlíková

Matyáš Uvíra

Prof.MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. 

MUDr. Jan Gojda, Ph.D.

Veronika Viktoria Matraszek

LF P

LF HK

FarmF

MUDr. Karel Ježek, Ph.D.

Prof. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.

David Kverka

Karel Mikulčák

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

MUDr. Tomáš Soukup

Tomáš Pavelka

PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.

Mgr. Eliška Voříšková

Amir Dezham

FF

PF

PedF

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.

Mgr. Karel Šima, Ph.D.

Mgr. Richard Keračík

Mgr. BcA. Petra Slížková, PgDip

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

JUDr. Michal Říha

Bc. Jakub Čech

Pavel Linzer

doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.

Bc. Veronika Vohlídková

Dominika Erbeková

FTVS

PřF

MFF

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

Mgr. Bc. Filip Hruša

Doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

Mgr. Anna Altová

Mgr. Kristýna Bubeníková


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

Mgr. Andrej Farkaš

Ing. Jan Hrabovský

FSV

KTF

HTF

Prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.

Bc. Marek Boňko

Mgr. Jan Křovák

Mgr. Martin Boukal

Mgr. Karolína Štauberová

Doc. ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.

ThDr. Jaroslav Hrdlička

ThDr. Ing. Anna Müllerová

Mgr. Petra Tesařová

ETF

FHS

Součásti

Doc. Jiří Mrázek, Th.D.

Oskar Vogl

Mgr. Josef Kružík, Ph.D.

Marek Lentvorský

Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.

PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D.


Omluvení členové AS UK

Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl (FHS)

Bc. Martina Pustková (FHS)

Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D. (1.LF)

Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS)

Martina Horáková (3.LF)

Vojtěch Trmal (LFHK)

JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. (KTF)

PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D. (FaF)

PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF)

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1.LF)


Dále nepřítomni

Ing. Milan Skrbek (FTVS)

Doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (MFF)

Doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (KTF)

Mgr. Jan Kranát, Ph.D. (ETF)

Františka Keprtová (ETF)


Hosté

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka UK

Prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D., prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost

Doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy

Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti

Doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA, prorektor pro koncepci a kvalitu vzdělávání

Prof. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D., navržená prorektorka pro zahraniční záležitosti

Mgr. Martin Maňásek, kvestor UK

Mgr. Petra Štanclová, kancléřka UK

PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D. (KR)

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. (KR)

Mgr. et Mgr. David Hurný (KR)

Mgr. Jan Jindra (KR)

Mgr. Otomar Sláma, MBA, MPA (CUIP)

PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D. (ombudsmanka UK)

JUDr. Jan Wagner (RUK)

Mgr. Václav Hájek (OVV)

Mgr. Jakub Homolka, Ph.D. (OKVA)

Mgr. Václav Müller (OKVA)

Doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D. (LFP)

Michael Kučera (HTF)

Amáta Vohradská (PF), tajemnice AS UK

Mgr. Anna Matoušková (PF), tajemnice Legislativní komise AS UK

1. Zahájení

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK,v 10:00 hod. přivítal přítomné členy AS UK i hosty. Zasedání se konalo prezenční formou v Malé aule Karolina.


Prof. Zahálka úvodem pogratuloval prof. Škábovi k získání řádu rytíře Českého lékařského stavu.


Ustanovení komise pro tajné hlasování

Navrženi byli: JUDr. Michal Říha (PF), Mgr. Filip Hruša (FTVS), Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF)


Hlasování o komisi pro tajné hlasování

Pro 46, proti 0, zdržel se 3

Schváleno

Předsedou volební komise byl zvolen: JUDr. Michal Říha (PF).

Program zasedání AS UK

Předsednictvo AS UK navrhlo program zasedání AS UK. Program byl rozeslán členům AS UK a zveřejněn na internetových stránkách senátu.


1. Zahájení, předání osvědčení novým členům a určení skrutátorů

2. Kontrola a schválení zápisů ze zasedání AS UK konaných dne 20. ledna 2023 a 3. února 2023

3. Vystoupení J.M. paní rektorky

4. Vnitřní předpisy fakult

5. Vyjádření k návrhu na jmenování prorektorky pro zahraniční záležitosti UK

6. Volba delegátů do Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK

7. Volba delegátů do Kontrolní komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK

8. Vstup UK prostřednictvím CUIP do i&i Biotech fund

9. Právní jednání

10. Stav naplňování Plánu rovných příležitostí UK

11. Kontrolní zprávy k institucionální akreditaci

12. Zpráva o průběhu hodnocení výuky studenty a absolventy na fakultách UK za akademický rok 2020/2021

13. Plán opatření pro zlepšení stability zápisů ve Studijním informačním systému (SIS)

14. Informace z pracovních komisí

15. Informace z Rady vysokých škol

16. Různé


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje program zasedání.”

Schváleno tichým souhlasem

2. Kontrola a schválení zápisů ze zasedání AS UK konaných dne 20. ledna 2023 a 3. února 2023

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK, informovala o tom, že k návrhům zápisů ze zasedání AS UK nebyly doručeny žádné připomínky.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 20. ledna 2023.”

Hlasování

Pro 50, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 3. února 2023.”

Hlasování

Pro 50, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

3. Vystoupení J. M. paní rektorky

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce.


Personální a organizační změny na RUK

J. M. paní rektorka uvedla, že po vzájemné dohodě skončilo působení prof. Markéty Křížové v pozici prorektorky pro zahraniční záležitosti. J.M. paní rektorka požádala FF UK, aby ze svých řad vygenerovalo nového kandidáta či kandidátku na tuto funkci, a na dnešním jednání má tak možnost představit prof. Evu Voldřichovou Beránkovou. Dále došlo ke sloučení Ekonomického a Personálního odboru, a to na základě zpětné vazby z fakult týkající se jejich fungování. Podkladem pro jednání s vedeními fakult byla zpětná vazba na práci jednotlivých odborů RUK, přičemž tyto dva odbory byly hodnoceny nejhůře. Po dohodě s dalšími členy vedení UK došlo ke sloučení těchto dvou odborů, jehož vedoucí bude vybrán ve výběrovém řízení. Prozatím jej řídí Iveta Šiková. Personální odbor nyní funguje jako oddělení tohoto odboru a vede ho Ing. Lukáš. J.M. paní rektorka dále informovala, že projekt Hyb4City se přesunul pod kancelář rektorky.


Ekonomika a legislativa

J.M. paní rektorka uvedla, že společnost se nachází v ekonomické krizi a UK se musí s jejími následky vypořádat. Musí být zapojeny všechny tři úrovně ekonomického řízení. Nejdůležitější část je silná komunikace s MŠMT a pro J.M. paní rektorku je to kontinuální úkol. Probíhá dobrá komunikace v rámci ČKR a RVŠ, kde univerzity sdílí konkrétní požadavky. Druhá úroveň je společná dohoda na rozdělení příspěvků a dotací mezi fakulty. V této souvislosti J.M. paní rektorka připomněla probíhající připomínkování návrhu Principů pro rozdělování příspěvků a dotací pro rok 2024. Třetí úroveň je práce na jednotlivých fakultách. MŠMT chce vědět, jak jednotlivé vysoké školy zefektivňují své fungování. Poděkovala vedení všech fakult, které k tomuto úkolu přistoupily s tím, že bez toho se UK neobejde. Již nyní některé fakulty mají ekonomické řízení pevně v rukou, jiné jím ale proplouvají. Vedení UK druhé jmenované skupině fakult nabízí podporu. Dále uvedla, že v tomto bodě je třeba se zaměřit i na sociální situaci studentů. Novela zákona o vysokých školách zvětší okruh studentů, kterým bude přiznáváno sociální stipendium. Rovněž je třeba pomoci talentovaným uchazečům. V této souvislosti uvedla, že UK point připravuje aktualizaci materiálu, který bude shrnovat, co UK v této oblasti dělá. Tento materiál bude poskytnut členům AS UK k připomínkování. Jednou z možností, jak potřebným studentům pomoci, je využít Nadačního fondu UK. Doc. Martínková také předloží děkanům návrh revize OR, kterým se odpouští poplatky za překročení doporučené doby studia. Navrhuje se rozšířit úlevy za delší poplatky na studenty, kteří pobírají příspěvek na bydlení. J.M. paní rektorka dále uvedla, že novela zákona o vysokých školách se aktuálně nachází v mezirezortním řízení. Také pokračují práce na novém zákoně o vědě. UK také odeslala své připomínky k novele zákona o kybernetické bezpečnosti.

Věda a studium

V tomto bodě J.M. paní rektorka uvedla, že všech pět projektů podaných UK v OP-JAK prošlo hodnocením přijatelnosti. Podařilo se navýšit alokaci pro výzvu, která se bude týkat podpory společenskovědních oborů na 2 mld. Tato výzva umožní podat UK šest projektů. Děkani budou upozorněni, že toto je poslední možnost čerpání strukturálních fondů. V blízké budoucnosti J.M. paní rektorka předstoupí před děkany a AS UK s návrhem, jak více propojit projektová oddělení. K oblasti studia J.M. paní rektorka uvedla, že součástí ekonomiky a internacionalizace je otázka, jakým způsobem bude UK podporovat cizojazyčné studijní programy na fakultách UK. Ráda by, aby tento servis a společná propagace byla sdílená. Proto bude tato oblast řízena přímo z kanceláře rektorky nová kolegyně Ing. Kotasová, která po zapracování navštíví každou fakultu a zjistí, jaké jsou potřeby. Dále je třeba lepší koordinace v oblasti studijní úspěšnosti. Pokud se UK podaří být efektivnější v podpoře studentů a lépe je studiem vést, bude mít vyšší úspěšnost. Příslušnou pracovní skupinu povede doc. Martínková. J.M. paní rektorka dále uvedla, že byla přesunuta výroba diplomů, nově ji místo externího kolegy zajišťuje Nakladatelství Karolinum. Pracuje se také na přípravě elektronického diplomu. Dále uvedla, že 13. dubna proběhne periodický kulatý stůl k hodnocení výuky studujícími.


Zahraničí

J.M. paní rektorka informovala o proběhlé návštěvě ministra Beka, která byla mezi studenty dobře přijata. S kancléřkou posilují působení studentských ambasadorů kariéry v EU. ČR má v orgánech EU velmi malé zastoupení a je třeba tento hlas posílit. I proto byl zaveden kurz příprav na EPSO testy. Dále uvedla, že proběhlo setkání Eastern Partnership University Cluster, kde jsou zapojeny 4 ukrajinské univerzity. Je důležité, aby se UK ujala této institucionální role a rozvíjela ji. Dále J.M. paní rektorka hovořila o zaměstnávání cizinců s tím, že probíhá druhá fáze výběrového řízení pro méně obvyklé země. Dále uvedla, že dnes 4EU+ vyhlašuje tři nové pobídky pro studenty a akademiky, nově mohou vzniknout projekty z tzv. Golden Budget. Rovněž se otvírá nové schéma hostujících profesorů, primárně pro ty, co působí na více institucích z 4EU+. Se Sorbonnou a Varšavou také dojde k posílení programu cotutelle. Závěrem uvedla, že probíhá seminář týkající se hodnocení vědy. Dva významní kolegové obohatí naší Advisory Board.


Rovné příležitosti a udržitelnost

V tomto bodě J.M. paní rektorka informovala o akcích, které proběhly na mezinárodní den žen. Dále uvedla, že Rada pro rovné příležitosti se sejde 21. března a 23. března se bude konat kulatý stůl o strategii udržitelnosti.


Komunikace, PR, marketing

J.M. paní rektorka uvedla, že vedení UK komunikuje s Univerzitami za klima a sdílí s nimi zmíněnou strategii udržitelnosti. Dále informovala o tom, že Reprezentační ples UK se bude konat 21. dubna. Ples bude letos pojatý jinak, bude spojený s benefiční akcí, nikdo nebude mít VIP lístek. Dále uvedla, že ve středu 10. května se bude konat rektorský sportovní den.UK se také bude oficiálně podílet na Studentském majálesu v Hybernské, prezentovat se bude i na Pražském majálesu. 30. března pak proběhne společná konference UK a Microsoft a 20. května proběhne den CŽV.


Vystoupení ombudsmanky UK

Dále J.M. paní rektorka požádala o vystoupení dr. Šámalovou, ombudsmanku UK. Dr. Šámalová představila tři základní agendy úřadu ombudsmana. První z nich je případová práce, tedy vyřizování podnětů od studentů akademiků, dále jde o činnost na úrovni systému a o nastavení spolupráce s fakultními ombudsmany. V současné chvíli od studujících a pracujících přijala 20 podnětů, nejčastěji šlo o sexuálně motivované nevhodné chování, jiné projevy nevhodného chování, studijní záležitosti, ubytování na kolejích či chování na sociálních sítích. Mezi pracujícími jde o šikanu na pracovišti, ukončování pracovního poměru, ekonomické násilí, kompenzace pracovního úrazu, chování na sociálních médiích. Podněty, které přicházejí, jsou velice odlišné, stejně jako charakteristika podavatelů. V případové práci zaujímá různé přístupy a u každého podnětu postupuje individuálně. Co se týče práci na úrovni systému, připravuje se společné setkávání a vzdělávání ombudsosob a metodická podpora pro fakultní ombudsosoby. Vně UK jde o poradenství při vytváření pracovních pozic ombudsmanů na jiných VŠ, konzultaci metodických opatření, spolupráci s ombudsmany pražských VŠ a mezinárodní spolupráci. Dr. Šámalová navštěvuje osoby v pozici ombudsmanů na jednotlivých fakultách a zjišťuje jejich vzdělávací potřeby. Rovněž navázala spolupráci s relevantními odbory RUK a studentskými spolky a iniciativami.


Rozprava

Mgr. Farkaš se dotázal, kolik fakult se v oblasti ekonomického řízení nachází na hraně schopnosti fungování. J.M. paní rektorka uvedla, že indikaci má prozatím od dvou fakult. Mgr. Farkaš uvedl, že by bylo dobré, aby se tyto problémy podchytily co nejdříve.


Dr. Říha se dotázal, zda MŠMT při připomínkách o efektivnosti reflektuje skutečnost, že na vysoké školy nyní míří více studentů kvůli tomu, jak se vyvíjí demografické křivky. J.M. paní rektorka uvedla, že MŠMT si je tohoto vývoje vědomo, jedná se spíše o skladbu oborů na některých fakultách. Dr. Říha dále poznamenal, že neumíme zjišťovat, co bude za 10 let. Existuje řada oborů, o kterých si nyní říkáme, že jsou zbytečné, ale za nějakou dobu mohou být velmi potřeba.


Mgr. Slížková informovala o plánovaném protestu Hodina pravdy, který se bude konat na den učitelů. Protest je směřován především na MŠMT a na vládu. Pořadatelé situaci vnímají tak, že prvním krokem je požadovat, aby se do sekce vysokých škol nalilo více peněz. V tomto bodě je třeba táhnout za jeden provaz. Není záměrem dosáhnout toho, aby se někteří měli hůř, než se mají. Vyzvala členy AS UK a fakulty, aby se k protestu připojily. J.M. paní rektorka uvedla, že takto to vnímá i ČKR. Některé fakulty si vypěstovaly podpůrné mechanismy, kterými se v horší ekonomické situaci posilují, jiné jsou v takové situaci křehčí.


Prof. Černý uvedl, že příprava projektů OP-JAK byla šílená zkušenost, vysoce formalistní, odtržená od reality a administrativní šikana. Přimluvil se za to, aby předtím, než projekty budou hodnoceny, ČKR podala zpětnou vazbu směrem k MŠMT. J.M. paní rektorka uvedla, že tento komentář chápe. Na druhou stranu strukturální fondy končí a nemyslí si, že se podávání výzev promění výrazně k lepšímu. Prof. Trka doplnil, že proces podávání projektů do NPO byl z tohoto pohledu totožný.


Prof. Trka se dotázal, jaké bude oficiální stanovisko UK k plánovaným protestům humanitních oborů. Chápe, že navenek kolegové používají mírně demagogické argumenty, ale v diskusi vedené uvnitř univerzity by se používat neměly. Víme, že fakulty mají svoje rozpočty a musí s nimi nějak pracovat. Je třeba si říct, kolik každý obor stojí a zda se daná fakulta chová racionálně. J.M. paní rektorka uvedla, že by byla ráda, kdyby UK prohlášení vydala a mělo by znít tak, že vysoké školy jsou podfinancované. Debata dovnitř ohledně efektivity je na místě a vedení UK by mělo s příslušnými fakultami jednat. Musí se vést diskuse o efektivním využívání nástrojů. Doc. Brom poznamenal, že detailní debata bude probíhat na Ekonomické komisi a bude výživná.


Prof. Krejsek uvedl, že protest humanitních oborů by se měl podpořit. Domnívá se, že projev, který je připravován na FF UK a dalších, je extrémní, ale podporuje ho a připojí se k němu. Za 10 let klesl podíl VŠ v rozpočtu MŠMT ze 17,76 % na 12,12 %. Na univerzitě se může zefektivnit leccos a snažit se, ale pokud bude pokračovat trend, který ukazují data, nelze s tím nic dělat. Prof. Zahálka doplnil, že sněm RVŠ se k tomu tentokrát postavil konstruktivně a požadavky se vyčíslily a zkonkrétnily.


Dr. Jüptner v souvislosti se situací sociálně slabých studentů upozornil, že na FSV se se stipendijním fondem nakládá velmi uvážlivě a fakulta se snaží co nejvíce investovat do stávajících studentů. Domnívá se, že hypoteticky by při parametrickém nastavení mohla úleva dlouho studujícím být na úkor sociálně slabým studentům, kteří se nacházejí v řádné době studia. Dodržování doporučené délky studia souvisí i s ekonomickou efektivitou studia. Apeloval, aby nedošlo k nějakému negativnímu efektu. J.M. paní rektorka uvedla, že na RKR půjde materiál jako podklad k diskusi s vedením fakult a děkani budou mít možnost se vyjádřit.


Dr. Bičovský k cizojazyčnému studiu uvedl, že jsou fakulty, na kterých tato oblast lze zlepšit, a ty už tak učinily, ale jsou i fakulty či obory, na kterých zlepšit nepůjde. J.M. paní rektorka uvedla, že chápe, že někde je to snazší než jinde, ale vedení UK se bude snažit různými prostředky.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace od J. M. paní rektorky.”

Schváleno tichým souhlasem

4. Vnitřní předpisy fakult

Tento bod uvedl JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK,a představil došlý návrh fakultního vnitřního předpisu. Materiál byly řádně zveřejněn ve veřejné části webu AS UK. J. M. paní rektorka předložila kladné stanovisko.

a. Změna Pravidel pro organizaci studia na PF UK (č.j. 20/2023)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro organizaci studia na PF UK (č.j. 20/2023).“

Hlasování

Pro 49, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

5. Vyjádření k návrhu na jmenování prorektorky pro zahraniční záležitosti UK

J.M. paní rektorka seznámila členy senátu s návrhem na jmenování prof. PhDr. Evy Voldřichové Beránkové, Ph.D. prorektorkou pro zahraniční záležitosti UK.


Dr. Bičovský návrh podpořil.


JUDr. Michal Říha, předseda komise pro tajné hlasování, seznámil členy AS UK s procedurou tajného hlasování a hlasování zahájil.


Po provedení procedury tajného hlasování a sčítání hlasovacích lístků vyhlásil výsledky tajného hlasování.


Výsledky tajného hlasování:

Vydáno bylo 54 hlasovacích lístků.

Odevzdáno bylo 54 hlasovacích lístků, z toho 54 bylo platných.

Pro souhlasné stanovisko ke jmenování prof. PhDr. Evy Voldřichové Beránkové, Ph.D. prorektorkou pro zahraniční záležitosti bylo 49 hlasů PRO.


Návrh usnesení:

„AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru J. M. paní rektorky UK jmenovat prof. PhDr. Evu Voldřichovou Beránkovou, Ph.D. prorektorkou pro zahraniční záležitosti.“

Schváleno

6. Volba delegátů do Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo předsedovi komise pro tajné hlasování.


Jako zástupci do Hodnotící komise byli nominováni:

Sociální komisí AS UK Pavel Linzer (PF), Ing. Jan Hrabovský (MFF) a RNDr. Radek Pileček (PřF),

Ekonomickou komisí AS UK Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF) a PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV),

Předsednictvem AS UK Leona Petlíková (2.LF) a Bc. Veronika Vohlídková (PedF).


JUDr. Michal Říha, předseda komise pro tajné hlasování, seznámil členy AS UK s procedurou tajného hlasování a hlasování zahájil.


Po provedení procedury tajného hlasování a sčítání hlasovacích lístků vyhlásil výsledky tajného hlasování.


Výsledky tajného hlasování:

Vydáno bylo 54 hlasovacích lístků.

Odevzdáno bylo 54 hlasovacích lístků, z toho 54 bylo platných.


Pro

Pavla Linzera (PF) bylo odevzdáno 53 kladných hlasů.

Ing. Jana Hrabovského (MFF) bylo odevzdáno 51 kladných hlasů.

RNDr. Radka Pilečka (PřF) bylo odevzdáno 50 kladných hlasů.

Mgr. Jana Bičovského, Ph.D. (FF) bylo odevzdáno 50 kladných hlasů.

PhDr. Petra Jüptnera, Ph.D. (FSV) bylo odevzdáno 50 kladných hlasů.

Leonu Petlíkovou (2.LF) bylo odevzdáno 51 kladných hlasů.

Bc. Veroniku Vohlídkovou (PedF) bylo odevzdáno 52 kladných hlasů.


Návrh usnesení:

„AS UK nominuje do Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK Pavla Linzera (PF), Ing. Jana Hrabovského (MFF), RNDr. Radka Pilečka (PřF), Mgr. Jana Bičovského, Ph.D. (FF), PhDr. Petra Jüptnera, Ph.D. (FSV), Leonu Petlíkovou (2.LF), Bc. Veroniku Vohlídkovou (PedF).“

Schváleno

7. Volba delegátů do Kontrolní komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo předsedovi komise pro tajné hlasování.


Jako zástupci do Kontrolní komise byli nominováni:

Ekonomickou komisí AS UK PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D. (ÚJOP),

Předsednictvem AS UK Mgr. Michael Glogr (PF).


JUDr. Michal Říha, předseda komise pro tajné hlasování, seznámil členy AS UK s procedurou tajného hlasování a hlasování zahájil.


Po provedení procedury tajného hlasování a sčítání hlasovacích lístků vyhlásil výsledky tajného hlasování.


Výsledky tajného hlasování:

Vydáno bylo 54 hlasovacích lístků.

Odevzdáno bylo 54 hlasovacích lístků, z toho 54 bylo platných.


Pro

PhDr. Mgr. Pavla Pečeného, Ph.D. (ÚJOP) bylo odevzdáno 52 kladných hlasů.

Mgr. Michaela Glogra bylo odevzdáno 50 kladných hlasů.


Návrh usnesení:

„AS UK nominuje do Kontrolní komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK PhDr. Mgr. Pavla Pečeného, Ph.D. (ÚJOP) a Mgr. Michaela Glogra (PF).“

Schváleno

8. Vstup UK prostřednictvím CUIP do i&i Biotech fund

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Maňáskovi.


Mgr. Maňásek uvedl, že, celkový objem alokovaných prostředků do fondu je 1 mld. Kč. Vstup UK do tohoto poměrně prestižního fondu by měl být 5 milionů Kč. První splátka v letošním roce by činila 2 miliony korun, zbývající částka by byla vložena v následujících 3 letech. UK by do fondu vstoupila prostřednictvím CUIP s tím, že peníze by byly alokovány formou příplatku mimo základní kapitál, který by byl transferován rovnou do investičního fondu. UK do fondu vstupuje jako strategický investor, předpokládá se, že investovaná částka se v horizontu 10 let vrátí.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.

Mgr. Farkaš se dotázal, odkud se peníze vezmou. Mgr. Maňásek uvedl, že z úrokových výnosů na účtech UK.Návrh usnesení:

„AS UK projednal předložený materiál a souhlasí se vstupem UK skrze CUIP do i&i Biotech Fund a doporučuje materiál ke schválení ve Správní radě UK.“

Hlasování

Pro 45, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

9. Právní jednání

a) Nájemní smlouva na pronájem zahrady u zámku Poděbrady – ÚJOP

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Maňáskovi, kvestorovi UK, k představení předloženého materiálu.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.

Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr uzavřít s La Place, s.r.o., IČO: 05785189, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem Sally terreny a zahrady o celkové výměře 5 334,34 m², za celkové měsíční nájemné ve výši 36 300,- Kč bez DPH, s kladným stanoviskem.“

Hlasování

Pro 46, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

b) Nájemní smlouva na pronájem Pavlovova pavilonu v Plzni – LFP

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Maňáskovi, kvestorovi UK, k představení předloženého materiálu.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.

Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr uzavřít s Vyšší odbornou školou Plzeň s.r.o., IČO: 27910342, se sídlem U Borského parku 2887/27, PSČ 301 00, Plzeň, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem budovy Pavlovova pavilonu č.p. 517, která je součástí pozemku parc. č. 11580, a souvisejících pozemků, k. ú. Plzeň, za roční nájemné ve výši 3 402 880,- Kč bez DPH, s kladným stanoviskem.“

Hlasování

Pro 46, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

c) Dodatek č. 6 ke SoD na zhotovení projektové dokumentace na Mephared 2

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Maňáskovi, kvestorovi UK, k představení předloženého materiálu.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.

Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 02.08.2018, ve znění dodatku č. 1 - dodatku č. 5 na zhotovení projektové dokumentace na projekt Mephared 2 mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a Bogle Architects, s.r.o., IČO: 24818321, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je změna ceny díla o 975,- Kč bez DPH, změna osoby oprávněné jednat za Univerzitu Karlovu a změna výměry podlahových ploch jednotlivých částí kampusu Mephared 2. Akademický senát doporučuje dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření dodatku.“

Hlasování

Pro 46, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

d) Uložení optického vedení pro kampus Albertov – TSK

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Maňáskovi, kvestorovi UK, k představení předloženého materiálu.

Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.

Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění optického vedení k tíži pozemků ve vlastnictví Hl. m. Prahy, zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, IČO: 03447286, v k.ú. Nové Město, a v právu přístupu na pozemky za účelem prohlídky, opravy nebo údržby stavby ve prospěch Univerzity Karlovy, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.“

Hlasování

Pro 46, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

e) Uložení optického vedení pro kampus Albertov – VFN

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Maňáskovi, kvestorovi UK, k představení předloženého materiálu.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.

Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění optického vedení k tíži pozemků ve vlastnictví Všeobecné fakultní nemocnice, IČO: 00064165, v k.ú. Nové Město, a v právu přístupu na pozemky za účelem prohlídky, opravy nebo údržby stavby ve prospěch Univerzity Karlovy, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.“

Hlasování

Pro 46, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

f) Přeložka vodovodního řadu pro stavbu kampus Jinonice – FSV

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Maňáskovi, kvestorovi UK, k představení předloženého materiálu.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.

Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr zřídit bezúplatné věcné břemeno spočívající v umístění vodovodního řadu k tíži pozemků parc. č. 764/110, 764/228, 764/267, 764/272, 764/273, k.ú. Jinonice, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění provozu, údržby a oprav vodovodního řadu ve prospěch Hl. m. Prahy, zastoupené Pražskou vodohospodářskou společností, a.s., IČO 25656112, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.“

Hlasování

Pro 50, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

g) Smlouva o dílo na akci „UK – Kampus Albertov– BIOCENTRUM“

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Maňáskovi, kvestorovi UK, k představení předloženého materiálu.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.

Návrh usnesení:

„AS UK projednal návrh Smlouvy o dílo na akci „UK – KAMPUS ALBERTOV – BIOCENTRUM“ a doporučuje ji předložit k projednání ve Správní radě UK ve smyslu písm. a), odst. 1, §15 Zákona o vysokých školách.“

Hlasování

Pro 47, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

10. Stav naplňování Plánu rovných příležitostí UK

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J.M. paní rektorce.


J.M. paní rektorka uvedla, že je důležité pravidelně informovat na výsledky naplňování Plánu rovných příležitostí. Je důležité dělat kroky, které fakulty pocítí z hlediska rovného nastavení podmínek obecně. To, jak se UK s touto oblastí vypořádá zajímá i její evropské partnery, nejen zaměstnankyně a zaměstnance.


Dr. Vymazalová připomněla, že plán rovných příležitostí byl přijat 1. dubna 2022 a je pro vedení UK zásadní, protože je podmínkou pro využívání projektové vědecké podpory Horizon. Bylo vytyčeno tříleté období, nyní je představována zpráva za první rok. Prvním krokem bylo ustavení Rady pro rovné příležitosti, což je nástroj, prostřednictvím kterého budou věci komunikovány mezi fakultami. Dále došlo k přípravě pozice ombudsmana a jejímu obsazení. Dále zmínila pozici tajemníka Rady pro rovné příležitosti a poradenské centrum. Tato struktura prorůstá celou institucí. Vedení UK se také bude snažit účastnit výzev z evropských projektů, jako příklad uvedla výzvu na podporu dětských skupin.


Mgr. Bubeníková, předsedkyně Komise pro třetí roli AS UK, seznámila členy AS UK se stanoviskem Komise pro třetí roli AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí Stav naplňování Plánu rovných příležitostí UK.“

Hlasování

Pro 46, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

11. Kontrolní zprávy k institucionální akreditaci

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo doc. Polákovi.


Doc. Polák uvedl, že UK tento materiál zpracovává poprvé a vyplývá z institucionální akreditace, která UK umožňuje si sama kontrolovat a akreditovat své studijní programy. Rada NAÚ UK uložila, aby se za 5 let zpověděla z toho, kam se v některých problematických oblastech posunula, což je obsahem předloženého materiálu. Akreditace bude trvat 10 let, v 7 či 8 roce se musí o akreditaci ucházet znovu.


Pavel Linzer, předseda Studijní komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Studijní komise AS UK, která vzala předložený materiál na vědomí.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí materiál Kontrolní zprávy k institucionální akreditaci.“

Hlasování

Pro 44, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

12. Zpráva o průběhu hodnocení výuky studenty a absolventy na fakultách UK za akademický rok 2020/2021

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo doc. Polákovi.


Doc. Polák uvedl, že jde o materiál částečně informativní a částečně kontrolní. Jeho smyslem je podat přehled o proběhlém hodnocení výuky studujícími na UK. Je z něj patrno, jaké nástroje jsou využívány, jaká je návratnost dotazníků, obsahuje také statistiky. Není cílem se k výsledku vymezovat, to bude předmětem kulatého stolu, která se bude konat 13. dubna. Zde budou také hodnoceny výsledky za rok 2021/2022, příslušná zpráva bude následně opět předložena AS UK.


Pavel Linzer, předseda Studijní komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Studijní komise AS UK, která vzala předložený materiál na vědomí.Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí Zprávu o průběhu hodnocení výuky studenty a absolventy na fakultách UK za akademický rok 2020/2021.“

Hlasování

Pro 44, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

13. Plán opatření pro zlepšení stability zápisů ve Studijním informačním systému (SIS)

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J.M. paní rektorce, která požádala prof. Skopala o představení materiálu.


Prof. Skopal uvedl, že materiál obsahuje informaci o opatřeních pro zlepšení stability zápisů v SIS. Něco se realizovalo již během únorových zápisů, které ve většině proběhly dobře. Co se týče technických opaření na straně ÚVT, je v plánu rozpracovat a rozšířit monitoring zátěže včetně zátěže webového provozu. Dále se připravuje alternativní forma komunikace toho, co se se SIS aktuálně děje. Mezi dalšími technickými opatřeními zmínil odkrytí problémů s upgrady, které by měly probíhat podle daných protokolů, kde se prověří funkčnost systému. Poslední sada opatření je smluvní, UK je domluvena s Erudiem na revizi celé smlouvy, minimálně v oblasti požadavků na předávací řízení a uplatňování sankcí.


Mgr. Andrej Farkaš, předseda Komise pro IT AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Komise pro IT AS UK, která vzala předložený materiál na vědomí.


Dr. Jüptner požádal, aby příště byl podobný materiál přehlednější s ohledem na to, že se k daným opatřením bude chtít AS UK vracet s případným vyhodnocením funkčnosti. Rovněž se domnívá, že by měla být provedena preciznější formulace bodu 6 (Smluvní opatření). Prof. Skopal uvedl, že dokument, jak je nyní představován, je plán opatření, jejichž realizace bude na konci akademického roku detailně vyhodnocena. Je to i rychlá reakce na průběh minulého AS UK.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí předložený materiál „Plán opatření pro zlepšení stability zápisů ve Studijním informačním systému (SIS)“ reagující na usnesení AS UK ze dne 3.2.2023 a souhlasí s implementací navrhovaných opatření.“

Hlasování

Pro 43, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

14. Informace z pracovních komisí

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, vyzval předsedy pracovních komisí AS UK, aby plénum informovali o činnosti komisí.


JUDr. Josef Staša informoval, že po posledním jednání Legislativní komise AS UK došlo ke registraci nedávno schválené novely Studijního a zkušebního řádu UK a novely Pravidel pro hospodaření UK. Informoval také o připomínkách MŠMT k novele Jednacího řádu AS UK.

                                                                                                                                           

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl, kromě klasického zasedání Ekonomické komise proběhlo i zasedání k návrhu Principů pro rozdělování příspěvků a dotací pro rok 2024, kde se mimo jiné diskutovala problematika mezd na některých společenskovědních fakultách a návrh FF UK týkající se KEN. Apeloval na všechny, kteří se chtějí debat účastnit, aby sledovali termíny konání dalších zasedání.


Pavel Linzer, předseda Studijní komise AS UK, uvedl, že Studijní komise AS UK kromě již projednaných materiálů diskutovala o fungování komise pro budoucí zasedání. Tématu hodnocení výuky se komise věnovala obšírně a bude se mu věnovat i do budoucna, stejně jako reformě doktorského studia. Mezi další témata patří umělá inteligence a její reflexe ve fakultních realitách či 4EU+.


Bc. Marek Boňko, předseda Sociální komise AS UK, uvedl,že Sociální komise AS UK se věnovala zásadám podpory zájmové činnosti studentů. Druhým diskusním bodem bylo fungování knihoven a studijních prostor v centru Prahy. Sociální komisi byl doručen podnět týkající se tohoto problému s tím, že by bylo vhodné počet míst a rozšíření možností navýšit. Bod byl uzavřen s tím, že předkladatel Bc. Čech ve spolupráci s UK Pointem se pokusí získat příslušná data jako podklad pro další diskusi.


Mgr. Andrej Farkaš, předseda Komise pro IT AS UK, uvedl, že Komise pro IT AS UK se zabývala několika body. Původně avizovaný manuál kyberbezpečnosti předkladatel stáhl s tím, že do něj zapracuje připomínky členů komise. Dále vzala na vědomí zprávy o SIS 5 s tím, že se blíží vypsání prvního mini tenderu a proběhla analýza k vypsání druhého. Zároveň na ÚVT vzniká katalog služeb, který popisuje všechny služby poskytované ÚVT a určuje jim gestory. Vzniká také nový identity management, který by měl pomoci spravovat práva osob.


Mgr. Kristýna Bubeníková, předsedkyně Komise pro třetí roli AS UK, uvedla, že komise kromě již projednaného materiálu diskutovala s manažerkou udržitelnosti, která představila strategii udržitelného rozvoje a akční plán, který je možné připomínkovat do 6. dubna. Dále doc. Vlach představil několik dokumentů z oblasti PR. Komise nominovala do Vběrová komise pro grantovou výzvu UK Martinu Horákovou (3.LF).

 

Bc. Vohlídková uvedla, že Petiční komise se tento měsíc nesešla.


Dr. Ježek uvedl, že Komise pro vědu AS UK se tento měsíc nesešla.


Návrh usnesení:

 „AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.”

Schváleno tichým souhlasem

15. Informace z Rady vysokých škol

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, informoval, že nejvíce se diskutuje o konkrétních věcech týkající se ekonomiky, zejména o financování humanitních oborů.


Bc. Boňko připomněl výzvu NAÚ k nominaci členů do seznamu hodnotitelů.   


Návrh usnesení:

 „AS UK bere na vědomí informace Rady vysokých škol.”

Schváleno tichým souhlasem

16. Různé

Doc. Brom uvedl, že dostal otázku na to, jak se vyvíjí situace s odměnami koordinátorů programů Cooperatio. Dotázal se, jak to bude procesně probíhat. Prof. Krištoufek uvedl, že aktuální situace je taková, že zásady jsou schváleny KR, podobně je to s OR týkajícím se odměn. Hlavní změny jsou, že balík je rozdělen na dvě podskupiny, 80 % bude rozděleno přepočtem podobným původnímu, 20 % bude rozděleno motivačně na základě ročního reportu.


Prof. Zahálka tlumočil podnět PřF ohledně zveřejňování materiálů k Principům a dalších náležitostí. Uvedl, že nejde o tajné materiály, ale nikdy se nezveřejňovaly veřejně. Předsednictvo AS UK bude diskutovat s vedením UK o tom, že by se materiály nějakým způsobem zveřejnily (např. přes CAS).


Návrh usnesení:

 „AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.”

Schváleno tichým souhlasem


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval senátorům za jejich účast na zasedání AS UK a oznámil termín příštího zasedání, které se bude konat dne 28. dubna 2023 v 10:00. Zasedání ukončil ve 13:25.


prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.,

předseda AS UKZapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 24. květen 2023 15:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám