Zápis ze zasedání AS UK 28. dubna 2023


Prezenční listina

Přítomní členové AS UK


1. LF

2. LF

3. LF

Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

Kamila Otrubová

Matěj Višňa

Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

Prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.

Leona Petlíková

Matyáš Uvíra

MUDr. Jan Gojda, Ph.D.

Veronika Viktoria Matraszek

Martina Horáková

LF P

LF HK

FarmF

MUDr. Karel Ježek, Ph.D.

MUDr. Anna Malečková, Ph.D.

David Kverka

Karel Mikulčák

MUDr. Tomáš Soukup

Tomáš Pavelka

Vojtěch Trmal

PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.

PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D.

Mgr. Eliška Voříšková

Amir Dezham

FF

PF

PedF

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.

Mgr. Karel Šima, Ph.D.

Mgr. Richard Keračík

Mgr. BcA. Petra Slížková, PgDip

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

JUDr. Michal Říha

Bc. Jakub Čech


PhDr. David Greger, Ph.D.

Bc. Veronika Vohlídková

Dominika Erbeková

FTVS

PřF

MFF

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D.

Doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

Mgr. Anna Altová

Mgr. Kristýna Bubeníková

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

Doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.

Mgr. Andrej Farkaš

Ing. Jan Hrabovský

FSV

KTF

HTF

Prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.

Bc. Marek Boňko

Mgr. Jan Křovák

Mgr. Karolína Štauberová

Doc. ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.

ThDr. Ing. Anna Müllerová

Mgr. Petra Tesařová

ETF

FHS

Součásti

Doc. Jiří Mrázek, Th.D.

Mgr. Jan Kranát, Ph.D.

Františka Keprtová

Oskar Vogl

Mgr. Josef Kružík, Ph.D.

Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl

Marek Lentvorský

Bc. Martina Pustková

Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.

PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D.


Omluvení členové AS UK

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LFHK)

Pavel Linzer (PF)

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1.LF)

Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. (3.LF)

Mgr. et Bc. Filip Hruša (FTVS)

Ing. Milan Skrbek (FTVS)

doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (PedF)

ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF)


Dále nepřítomni

JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. (KTF)

Doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (KTF)

Mgr. Martin Boukal (KTF)


Hosté

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka UK

Prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D., prorektor pro informační technologie

Prof. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D., prorektorka pro zahraniční záležitosti

Doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy

Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti

PhDr. Pavel Doleček, Ph.D., prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj

Mgr. Martin Maňásek, kvestor UK

Mgr. Petra Štanclová, kancléřka UK

PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D. (KR)

MUDr. Josef Fontana, Ph.D. (KR)

Mgr. Jan Jindra (KR)

PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D. (ombudsmanka UK)

JUDr. Jan Wagner (RUK)

Mgr. Václav Hájek (OVV)

Mgr. Jakub Homolka, Ph.D. (OKVA)

Mgr. Václav Müller (OKVA)

Doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D. (LFP)

Mgr. Lenka Matochová (RUK)

Michael Kučera (HTF)

Amáta Vohradská (PF), tajemnice AS UK

Mgr. Anna Matoušková (PF), tajemnice Legislativní komise AS UK

1. Zahájení a předání osvědčení

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK,v 10:00 hod. přivítal přítomné členy AS UK i hosty. Zasedání se konalo prezenční formou v Malé aule Karolina.

Program zasedání AS UK

Předsednictvo AS UK navrhlo program zasedání AS UK. Program byl rozeslán členům AS UK a zveřejněn na internetových stránkách senátu.


1. Zahájení a předání osvědčení

2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK konaného dne 17. března

3. Vystoupení J.M. paní rektorky

4. Vnitřní předpisy UK

5. Návrh opatření rektora „Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů“

6. Provozní a kapitálový rozpočet UK na rok 2023

7. Rozpis finančních prostředků na UK pro rok 2023

8. Návrh na řešení žádostí o podporu z fondu na investiční rozvoj fakult a dalších součástí („Mikuláš“)

9. Zásady programu Cooperatio

10. Právní jednání

11. Informace z pracovních komisí

12. Informace z Rady vysokých škol

13. Různé


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje program zasedání.”

Schváleno tichým souhlasemProf. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, požádal MUDr. Fontanu, člena Hlavní volební komise, aby předal osvědčení nově zvoleným členům AS UK.


Osvědčení obdrželi:

Doc PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (LFP)

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF)

Mgr. Petra Tesařová (HTF)

MUDr. Anna Malečková, Ph.D. (LFP)

2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK konaného dne 17. března 2023

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK, informovala o tom, že k návrhu zápisu ze zasedání AS UK nebyly doručeny žádné připomínky.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 17. března 2023.”

Hlasování

Pro 54, proti 0, zdržel se 3

Schváleno

3. Vystoupení J. M. paní rektorky

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce.


Financování

J. M. paní rektorka v tomto bodě shrnula středeční jednání na půdě Poslanecké sněmovny v rámci zasedání školského výboru, kterého se zúčastnila za ČKR. Prof. Wildová z MŠMT na konkrétních číslech vysvětlila, jak se financování VŠ propadá v HDP. Následně vystoupila ministryně Langšádlová. Diskutovalo se porovnání ČR s průměrem OECD s ohledem na částku připadající na absolventa. Jakýkoliv další parametr, který během jednání padl, byl pod průměrem OECD. Debata byla velmi věcná, protože se jí účastnili lidé, kteří se ve vysokoškolském prostředí orientují. J.M. paní rektorka hned po zasedání kontaktovala předsedu výboru a budou probíhat další jednání, například i s místopředsedou Senátu prof. Drahošem. ČKR a RVŠ při jednáních postupují jednotně. Na posledním setkání ČKR padlo, že prof. Bareš nebude znovu kandidovat na předsedu ČKR, načež ostatní vysoké školy vyzvaly J.M. paní rektorku, aby na tento post kandidovala ona. Je třeba, aby ČKR byla jednotná a silná a stavěla svou argumentaci na konkrétních datech. Dále uvedla, že financování VŠ je spojená nádoba s tím, co se děje v rámci NPO a našich kampusů. UK musí i v této ekonomicky náročné době usilovat o rozvoj a NPO bude důležitým kamínkem v mozaice financování. K novele zákona o VŠ uvedla, že ministerstvo financí se podivilo nad reformou doktorského studia, která by mohla mít zvýšené nároky na financování. Dále je rozšířen okruh studentů, kteří budou mít nárok na sociální stipendium, v této oblasti také probíhá vypořádávání připomínek ministerstva financí. Závěrem uvedla, že UK čekají výzvy OP-JAK, v současné době probíhá pre-screening v rámci univerzity.


Studium

J.M. paní rektorka připomněla, že se dále pracuje na přípravě schématu pro microcredentials. Tuto oblast vzdělávání považuje za budoucnost UK. To, co zaznělo na RKR vedlo k tomu, že někteří děkani sami řekli, že budou připravovat moduly pro zaměstnance z ministerstev a podobně. Rovněž bude prostřednictvím microcredentials možné do výuky rychleji integrovat otázky umělé inteligence. Dále uvedla, že s kolegyní Kotasovou navštíví v první polovině května každou fakultu, aby zjistila, co může RUK dělat efektivněji v oblasti podpory cizojazyčných studijních programů, protože na zasedání školského výboru padlo, proč si univerzity nehledají možnosti jako jsou právě cizojazyčné programy.


UK Point

V tomto bodě J.M. paní rektorka informovala o rozvoji Dobrovolnického centra UK, jehož prostřednictvím bude univerzita poskytovat oporu studentům, kteří budou chtít dobrovolničit. Dále uvedla, že UK Point se chce zapojit do programu NPO na dětské skupiny. Dále uvedla, že Mgr. Hurný velmi pěkně na RKR prezentoval aktuální otázky z oblasti AI. RUK bude fakultám podpůrným bodem pro tyto otázky.


Zahraničí

J.M. paní rektorka uvedla, že dojde k reformě podpory krátkodobých zahraničních mobilit, nově se budou uplatňovat rigidnější kritéria a výběrová komise se doplní o nové členy. Dále připomněla, že je znovu vypsáno výběrové řízení na japonská stipendia SYLF.


Další

Dále J.M. paní rektorka připomněla, že došlo k vyhlášení druhého kola propagační soutěže pro studenty. Do 15. května mohou studenti předkládat své nápady. Dále uvedla, že Cenou Miloslava Petruska byla oceněna kniha, která vznikla ve spolupráci 3.LF a FF „Čeština pro sestry a jiné zdravotníky“. Je to příklad toho, jak silní jsme společně. Závěrem pozvala členy AS UK na zlaté promoce a Den UK v Hybernské dne 20. 5. 2023.


Rozprava


Doc. Himl uvedl, že by rád měl informaci o tom, jaký je další postup v oblasti „efektivizace“, kterou vysoké školy dostaly za úkol od MŠMT, což považuje za zásah do autonomie VŠ. J.M. paní rektorka uvedla, že všichni děkani informace poslali, UK připravilo dopis, který řekne, že univerzity jsou podfinancované a zároveň řekne, že UK se snaží šetřit. Strategie jsou různé. Dopis nemá problém na žádost sdílet. Mgr. Maňásek dále stručně shrnul podrobnosti dalšího postupu.


Doc. Himl dále uvedl, že společenskovědním fakultám často bývá zahraniční studium doporučováno jako lék na jejich situaci. Vastně je tím doporučováno, aby vybíraly školné, přičemž tato úvaha se může ubírat dvěma směry. Mentálně se tím dláždí cesta k tomu, aby bylo vybíráno školné i od českých studujících. Dotázal se, zda se uvažuje o tom, jaké tyto diskuse budou mít následky. J.M. paní rektorka uvedla, že co fakulta, to strategie a názor. Co se týče poplatků za české studium, politikům to rozmlouvá, oddělení českých a cizojazyčných studijních programů by se mělo striktně dodržovat.


Prof. František Zahálka tlumočil podnět doručený od prof. Krejska, který navrhl, aby se AS UK problémem podfinancování zabýval a hlasoval o usnesení, které na tento problém poukáže. Navrhl, aby se AS UK připojila k prohlášení ČKR.  


Návrh usnesení:

„AS UK vnímá dlouhodobé podfinancování vysokého školství ze strany státu a připojuje se k prohlášení České konference rektorů k financování vysokého školství ze dne 24. března 2023.”

Hlasování

Pro 57, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace od J. M. paní rektorky.”

Schváleno tichým souhlasem

4. Vnitřní předpisy UK

Tento bod uvedl JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK,a představil došlé návrhy vnitřních předpisů UK a plánovaný průběh projednávání.

I. Dílčí změna Přílohy č. 2 Statutu UK (č.j. 65/2023)

JUDr. Staša, předseda Legislativní komise AS UK předal slovo předkladateli, J. M. paní rektorce. J. M. paní rektorka uvedla, že Příloha č. 2 Statutu UK je každoročně měněna podle toho, jak se mění strategie fakult ohledně výše poplatků za cizojazyčné studijní programy. V tomto případě novela zároveň reflektuje požadavek MŠMT, dle kterého poplatek nesmí být 0 Kč.


JUDr. Říha uvedl, že Studijní komise AS UK vyjádřila k návrhu kladné stanovisko.


JUDr. Staša uvedl, že Legislativní komise AS UK vyjádřila k předloženému návrhu souhlasné stanovisko.


JUDr. Říha uvedl, že se v hlasování zdrží, protože považuje požadavek MŠMT za absurdní. Doc. Martínková uvedla, že to chápe, ale zároveň připomněla že novelu je třeba schválit, protože obsahuje i stanovení poplatku za jeden studijní program na FTVS.

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh dílčí změny Přílohy č. 2 Statutu UK (č.j. 65/2023).“

Hlasování

Pro 52, proti 0, zdržel se 2

Schváleno

II. Dílčí změna Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK (č.j. 66/2023)

JUDr. Staša, předseda Legislativní komise AS UK, předal slovo předkladateli, J. M. paní rektorce. J. M. paní rektorka požádala o úvodní slovo pana kvestora. Mgr. Maňásek uvedl, že pro zjednodušení a zrychlení procesu schvalování žádostí se navrhuje, aby Sociální komise AS UK nahradila roli dosavadních orgánů (Kontrolní komise a Hodnotící komise). Dr. Vymazalová doplnila vysvětlení dalších změn.


JUDr. Staša tlumočil stanovisko PřF UK, které poukazuje na to, že by o podporu měly mít možnost žádat i spolky, které nemají formu zapsaného spolku. Diskuse o této otázce již proběhla na zasedání Sociální komise AS UK a potvrdila, že toto je záměr vedení UK.


Bc. Boňko, předseda Sociální komise AS UK, uvedl, že Sociální komise AS UK vyjádřila k návrhu¨ kladné stanovisko.


K návrhu byl podán pozměňovací návrh JUDr. Josefa Staši, CSc. (č.j. 76/2023). JUDr. Staša pozměňovací návrh stručně představil. Mgr. Maňásek uvedl, že se domnívá, že pozměňovací návrhy vhodným způsobem zpřesňují text, proto s nimi souhlasí. Legislativní komise AS UK doporučila pozměňovací návrh ke schválení.


Mgr. Farkaš v návaznosti na stanovisko PřF zdůraznil, že je plně v kompetenci daného odboru RUK zvolit cestu, kterou zvolil.


Prof. Černý podpořil názor PřF UK, protože model, který funguje na VŠCHT a na který dané stanovisko odkazuje, je vhodný. V opačném případě by se měl předpis nazývat „Pravidla podpory studentských zapsaných spolků“.


Dr. Vymazalová uvedla, že návrh připravoval UK Point se Sociální komisí, přičemž tato otázka byla rovněž diskutována a vedení UK se rozhodlo jít touto cestou.


Hlasování o pozměňovacím návrhu

Pro 50, proti 0, zdržel se 2

Schváleno

JUDr. Staša dále uvedl, že Legislativní komise AS UK vyjádřila k předloženému návrhu souhlasné stanovisko.Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh dílčí změny Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK (č.j. 66/2023) ve znění schváleného pozměňovacího návrhu a s výhradou legislativně technických oprav.“

Hlasování

Pro 54, proti 0, zdržel se 2

Schváleno

5. Návrh opatření rektora „Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů“

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Maňáskovi. Mgr. Maňásek uvedl, že předložené opatření konkretizuje podmínky pro přiznávání podpory studentské zájmové činnosti. Jde o významné přepracováním stávajícího opatření rektora.


Bc. Boňko, předseda Sociální komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Sociální komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


JUDr. Staša upozornil, že terminologické úpravy provedené v předpise je třeba provést i v souvisejícím opatření.Návrh usnesení:

„AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu změny Opatření rektora „Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů.“

Hlasování

Pro 53, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

6. Provozní a kapitálový rozpočet UK na rok 2023

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Maňáskovi k představení předloženého materiálu. Mgr. Maňásek uvedl, že rozpočet je sestaven s kladnou bilancí generovanou v doplňkové činnosti. V letech 2020 a 2021 skončil rozpočet UK kladným výsledkem zhruba kolem 80 mil. Kč. Zpráva o hospodaření v roce 2022 pak vykazuje ještě o něco lepší výsledek okolo 137 mil. Kč. Rozpočet na rok 2023 předpokládá, že souhrn všech zdrojů financování se bude pohybovat okolo 14,7 mld Kč. Návrh rozpočtu na rok 2024 a 2025 bude pravděpodobně vypadat jinak.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2023 a střednědobý výhled UK na roky 2024 a 2025 a doporučuje je předložit ke schválení Správní radě UK.“

Hlasování

Pro 49, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

7. Rozpis finančních prostředků na UK pro rok 2023

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Maňáskovi k představení předloženého materiálu. Mgr. Maňásek uvedl, že způsob rozepsání proběhl podle Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na rok 2023 schválených AS UK loni v červnu. Rozepisovaná částka je vyšší ve dvou částech, jednak ve výkonovém ukazateli a v mimořádném příspěvku z důvodu mimořádného zvýšení cen energií, kde na UK připadlo 146 mil. Kč. V dotaci na vědu pracuje UK letos se stejnou částkou jako loni (téměř 3 mld. Kč). K lehkému nárůstu došlo u příspěvku na SVV.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2023 a doporučuje jej předložit Správní radě UK ke schválení.“

Hlasování

Pro 55, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

8. Návrh na řešení žádostí o podporu z fondu na investiční rozvoj fakult a dalších součástí („Mikuláš“)

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Maňáskovi k představení předloženého materiálu. Mgr. Maňásek uvedl, že v období od září 2022 do dubna 2023 dorazila J.M. paní rektorce jediná žádost o podporu z fondu Mikuláš, a to žádost ETF na generální rekonstrukci budovy fakulty. Jde o žádost o navýšení již přiznaného příspěvku v dubnu 2022, kdy bylo ETF přiděleno 19,5 mil. Kč. Po otevření obálek bylo zjištěno, že vlivem inflace a nárůstu cen ve stavebnictvím tato částka nebude stačit, proto ETF žádá o dalších 8 mil. Kč. S ohledem na ekonomickou situaci fakulty a aktuální stav fondu se vedení domnívá, že lze žádosti ETF vyhovět.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko. Doplnil, že se dá očekávat, že v souvislosti s inflační doložkou přijde další žádost o rozšíření ve výši jednotek milionů Kč.


Návrh usnesení:

„AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu na poskytnutí podpory z fondu na investiční rozvoj fakult a dalších součástí a doporučuje rektorce předložené žádosti vyhovět.“

Hlasování

Pro 55, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

9. Zásady programu Cooperatio

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J.M. paní rektorce k představení předloženého materiálu. J.M. paní rektorka uvedla, že vedení UK v minulém roce kontaktovalo jak koordinátory, tak děkany a proděkany a sbíralo zpětnou vazbu. Vyšlo najevo, že v uskutečňování Cooperatií jsou velmi různé zvyky a připomínky jsou v zásadách promítnuty.


Prof. Krištoufek představil konkrétní změny v zásadách programu Cooperatio. Jedno z kontroverzních témat byly odměny. Celková částka zůstává stejná, nicméně v doprovodném opatření jsou více specifikovány a je tam omezená výše odměn pro koordinátory. Snažili se, aby mezi vědními oblastmi v tomto ohledu nedocházelo k zásadním výkyvům. Ze zasedání rad vědních oblastí bude muset být pořizován zápis, který bude zaslán děkanovi.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.Návrh usnesení:

„AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k předloženému opatření rektora, které má nahradit OR č. 18/2021 Zásady programu Cooperatio.“

Hlasování

Pro 49, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

10. Právní jednání

a) Nájemní smlouva SCIO – Šafránkův pavilon

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Maňáskovi, kvestorovi UK, k představení předloženého materiálu.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr uzavřít se Scio, s.r.o., IČO: 10779442, se sídlem Pobřežní 658/34, Praha 8, PSČ 186 00, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v budově Šafránkova pavilonu na adrese Alej Svobody 703/31, 301 00 Plzeň, za roční nájemné ve výši 1 327 880,- Kč bez DPH, s kladným stanoviskem.“

Hlasování

Pro 51, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

11. Informace z pracovních komisí

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, vyzval předsedy pracovních komisí AS UK, aby plénum informovali o činnosti komisí.


JUDr. Josef Staša, předseda Legislativní komise AS UK informoval, že kromě již projednaného poskytla komise konzultaci k návrhu změny Pravidel pro organizaci studia na MFF UK.

                                                                                                                

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl, že se z dr. Kružíkem zúčastnili koordinační rady odborů UK k analýze mezd. Dále uvedl, že Ekonomická komise řešila dokument týkající se principů promítnutí vědeckého výkonu do rozpisu za vědu od příštího roku. Tento dokument poměrně zásadně upravuje hodnocení vědy na UK a to, jakým způsobem se přepočítává vědecký výkon na peníze. Diskuse o něm proběhne dne 3. května na společném zasedání Ekonomické komise a Komise pro vědu. Komise se dále částečně zabývala návrhem Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na rok 2024. Členové komise budou mít možnost materiál komentovat do 19. května a 23. května k němu proběhne zasedání. Dr. Kružík na toto zasedání také připravil rozšíření analýzy mezd. Závěrem uvedl, že komise dostala od kolegy Hrušáka z 2.LF prezentaci, která obsahovala analýzu nákladů na absolventa na různých fakultách.


JUDr. Říha uvedl, že Studijní komise AS UK kromě již projednaných materiálů předběžně projednala návrh Řádu pro zajišťování zpětné vazby od uchazečů, studentů, a absolventů, ke kterému bylo mnoho připomínek a bude se projednávat i na dalším zasedání.


Bc. Marek Boňko, předseda Sociální komise AS UK, uvedl,že Sociální komise AS UK se kromě již projednaného zabývala několika studentskými podněty, konkrétně fungování menz UK a fungováním Studijního klubu Celetná. Dále schválila dvě žádosti o podporu studentské zájmové činnosti.


Mgr. Andrej Farkaš, předseda Komise pro IT AS UK, uvedl, že Komise pro IT AS UK se zabývala strategií open data s tím, že aktuálně se připravuje spuštění spolupráce s ústavem formální a aplikované lingvistiky na MFF UK. Půjde o archiv jen pro ukončený výzkum. Dále uvedl, že se rozšířily možnosti v e-learningu, konkrétně v Moodle, u nějž se počítá se sjednocením a propojením na moduly nového SIS. Ústřední knihovna průběžně školí pedagogy, aby se Moodle využíval více. Pozitivní změna nastala od Mgr. Jindry v oblasti elektronických diplomů, kdy by UK mohla začít vydávat elektronický diplom v českém či anglickém jazyce, čeká se na kladné stanovisko MŠMT. Týká se to nově vydaných diplomů, u starých to bude komplikovanější. K posunu má dojít i v oblasti napojení na základní registry, což usnadní například podávání přihlášek ke studiu. Také se na RUK připravuje pilotní školení kyberbezpečnosti.


Mgr. Kristýna Bubeníková, předsedkyně Komise pro třetí roli AS UK, uvedla, že komise diskutovala otázku Kampusu Hybernská a jak by ho mohly fakulty využívat. Dále diskutovala s paní ředitelkou Ústřední knihovny o službách dostupných pro studenty. Třetím bodem byly novinky od pana prorektora Vlacha.

 

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK, uvedla, že Petiční komise se tento měsíc nesešla.


Dr. David Greger, předseda Komise pro vědu AS UK, uvedl že Komise pro vědu AS UK zasedala 4. dubna a věnovala se přípravě tvůrčího hodnocení výsledků UK v letech 2019-2023. Zásadní otázkou v diskusi bylo, co bude vlastně hodnoceno, opakovaně bylo zdůrazněno, že budou hodnoceny jednotlivé výzkumné oblasti, nikoli obory pod nimi. Došlo k diskusi o tom, proč by se mělo vybírat pouze 10 excelentních výstupů a bylo přislíbeno rozšíření na 20. Další poměrně kontroverzní vnímání zaznamenal náhodný výběr výstupů do peer review. Kvitováno bylo to, že podklad pro hodnocení bude nejdříve vytvořen centrálně na RUK. Dále se komise věnovala výkonovým indikátorům, kdy pan prorektor upřesnil, jaká je představa fungování těchto dvou materiálů mezi sebou. Další diskuse proběhne na již avizovaném společném zasedání Ekonomické komise a Komise pro vědu.


Návrh usnesení:

 „AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.”

Schváleno tichým souhlasem

12. Informace z Rady vysokých škol

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo doc. Stráskému. Doc. Stráský uvedl, že proběhlo zasedání předsednictva RVŠ, vystoupili zde náměstek Velčovský a náměstkyně Wildová. Projednávaly se špičkové výzkumy OP-JAK, doc. Stráský uvedl, kolik projektů bylo v jednotlivých oblastech podáno a kolik uspělo. Prof. Wildová hovořila o novele vysokoškolského zákona, vypořádávají se připomínky, nejhorší jsou od ministerstva financí. Dále se diskutovalo o financování vysokoškolských pedagogů a o příručce pro školitele, kterou připravila SKRVŠ.


Bc. Boňko doplnil, že příručka pro školitele je doporučující dokument, který má sloužit jako inspirace pro vytváření standardů na vysokých školách.


Bc. Čech uvedl, že dnes vyšla v médiích informace o tom, že by stipendia měla být zdanitelným příjmem, který není osvobození bez daně, což považuje za velký problém. Dále se vláda chystá radikálně seškrtat slevy na jízdné. Do budoucna by na dalších jednáních RVŠ měli mít tyto problémy v patrnosti.


Návrh usnesení:

 „AS UK bere na vědomí informace Rady vysokých škol.”

Schváleno tichým souhlasem

13. Různé

Doc. Stráský v tomto bodě uvedl, že AS UK by mohl zasedat v jiné místnosti.


Návrh usnesení:

 „AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.”

Schváleno tichým souhlasem


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval senátorům za jejich účast na zasedání AS UK a oznámil termín příštího zasedání, které se bude konat dne 26. května 2023 v 10:00. Zasedání ukončil ve 12:20.


prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.,

předseda AS UKZapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 3. listopad 2023 11:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám