Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 26. května 2023

 1. AS UK schvaluje program zasedání.

 2. AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 28. dubna 2023.

 3. AS UK bere na vědomí informace J. M. paní rektorky.

 4. AS UK neschvaluje návrh Řádu pro zajišťování zpětné vazby od uchazečů, studentů a absolventů Univerzity Karlovy (č.j. 84/2023).

 5. AS UK neschvaluje návrh dílčí změny Statutu UK (č.j. 83/2023).

 6. AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK (č.j. 86/2023).

 7. AS UK vyjadřuje předchozí souhlas se jmenováním prof. JUDr. Marka Števčeka, PhD. a prof. MUDr. Aleksi Šeda, DrSc. členy Vědecké rady UK.

 8. AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu nových Pravidel pro poskytnutí mimořádné pomoci na investiční rozvoj fakult a dalších součástí UK.

 9. AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu Strategie udržitelného rozvoje Univerzity Karlovy: Na cestě k udržitelnosti 2030 a seznámil se s pracovní verzí návrhu Akčního plánu implementace Strategie udržitelného rozvoje UK: „Na cestě k udržitelnosti 2030“ v letech 2023–2024.

 10. AS UK projednal předložený návrh Dodatku č.1 ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi CETIN a.s. a UK v rámci připravované výstavby Kampusu Albertov – objektu Globcentra a souhlasí, aby byl tento Dodatek č.1 ke smlouvě uzavřen.

 11. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (přípojky splaškové kanalizace) mezi Hl. městem Praha, zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., a UK v rámci připravované výstavby Kampusu Albertov – objektu Biocentra a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, k uzavření smlouvy.

 12. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (přípojky sítí) mezi Hl. městem Praha, zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., a UK v rámci připravované výstavby Kampusu Albertov – objektu Biocentra a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, k uzavření smlouvy.

 13. AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.

 14. AS UK bere na vědomí informace z Rady vysokých škol.

 15. AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Za správnost: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Ke stažení zde.


Poslední změna: 26. květen 2023 14:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám