Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 23. června 2023

 1. AS UK schvaluje program zasedání.

 2. AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 28. dubna 2023.

 3. AS UK bere na vědomí informace J. M. paní rektorky.

 4. AS UK schvaluje návrh dílčí novely Přílohy č. 2 Statutu UK (č.j. 106/2023).

 5. AS UK se usnesl na opravě textu schválené dílčí novely Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK (č.j. 66/2023) spočívající ve vypuštění bodů 2, 3, 4, 6, 7 a 11 článku 1 novelizačního textu.

 6. AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro organizaci studia na MFF UK (č.j. 113/2023).

 7. AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro organizaci studia na FaF UK (č.j. 119/2023).

 8. AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro organizaci studia PřF UK (č.j. 120/a/2023).

 9. AS UK schvaluje návrh změny Rigorózního řádu PřF UK (č.j. 120/b/2023).

 10. AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro organizaci studia na 1.LF UK (č.j. 136/2023).

 11. AS UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření UK za rok 2022 a doporučuje ji předložit Správní radě UK.

 12. AS UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti Univerzity Karlovy za rok 2022.

 13. AS UK schvaluje podle § 9 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení Univerzity Karlovy za rok 2022.

 14. AS UK schvaluje Principy pro rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově pro rok 2024.

 15. AS UK projednal předložený návrh Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi CETIN a.s. a UK v rámci připravované výstavby Kampusu Albertov – objektu Biocentra a doporučuje návrh smlouvy předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu ve smyslu § 15 odst.1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, k uzavření smlouvy.

 16. AS UK projednal záměr uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a stavby k veřejné zakázce s názvem „MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové – zhotovitel stavby“ a dodatek č. 1 k této smlouvě, se společností MEPHARED – BAK & SYNER, vedoucím společníkem BAK stavební společností, IČO: 28402758, a společníkem SYNER, s.r.o., IČO: 48292516, za cenu díla ve výši 5 095 864 586,73 Kč plus DPH, a doporučuje předložit ji Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy a dodatku č. 1.

 17. AS UK projednal záměr uzavřít dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 1.10.2019, ve znění dodatku č. 1 - č. 6, na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby s názvem „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“, mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a společností OHL ŽS, a.s., IČO: 46342796, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je změna podmínek pro předání díla a datum počátku běhu záruční doby. AS UK doporučuje dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření dodatku č. 7.

 18. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění komunikačního vedení k tíži pozemků parc. č. 764/110, 764/112, 764/267, 764/272 a 764/273, k.ú. Jinonice, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění provozu, údržby a oprav komunikačního vedení ve prospěch T-Mobil Czech Republic, a.s., IČO 64949681, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.

 19. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění optického komunikačního vedení k tíži pozemků parc. č. 764/110, 764/112, 764/267 a 764/272, k.ú. Jinonice, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění provozu, údržby a oprav optického komunikačního vedení ve prospěch SITEL, spol. s r.o., IČO 44797320, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.

 20. AS UK projednal záměr uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro stavbu nového výukového centra pro potřeby 3. lékařské fakulty, se společností EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o., IČO: 27216217, za cenu díla ve výši 46 958 000,- Kč plus DPH, a doporučuje předložit ji Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. b) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

 21. AS UK projednal záměr uzavřít se společností Avenier, a.s., IČO: 26260654, se sídlem Bidláky 837/20, Štířice, 639 00 Brno, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v budově na adrese Studničkova 2028/7, Praha 2, za roční nájemné ve výši 150 200,- Kč, s kladným stanoviskem.

 22. AS UK vyjadřuje souhlasné stanovisko s Bilanční zprávou o naplňování plánu realizace Strategického záměru Univerzity Karlovy pro rok 2022.

 23. AS UK projednal předložený návrh Opatření rektora č. xx/2023 – Přiznávání sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2023/2024 a vyjadřuje k němu souhlasné stanovisko.

 24. AS UK projednal předložený návrh Opatření rektora č. xx/2023 – Přiznávání stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2023/2024 a vyjadřuje k němu souhlasné stanovisko.

 25. AS UK projednal Zprávu o činnosti Ústřední knihovny v roce 2022 a plán úkolů pro rok 2023 a vyjadřuje k ní souhlasné stanovisko.

 26. AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.

 27. AS UK bere na vědomí informace z Rady vysokých škol.

 28. AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.


prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Za správnost: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Ke stažení zde.


Poslední změna: 23. červen 2023 22:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám