Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK ze dne 20. června 2023


Přítomní: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF), Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF), prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF), Mgr. Andrej Farkaš (MFF), doc. MUDr. Jan Gojda, Ph.D. (3.LF), PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF), ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LFP), PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D. (FaF), PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV), Mgr. Jan Kranát, Ph.D. (ETF), Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LFHK), PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. (FaF), Marek Lentvorský (FHS), MUDr. Anna Malečková, Ph.D. (LFP), Mgr. Eliška Mašková (FaF), Karel Mikulčák (LFP), Kamila Otrubová (1.LF), PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D. (Součásti), Bc. Martina Pustková (FHS), Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1.LF), JUDr. Michal Říha (PF), Ing. Milan Skrbek (FTVS), Doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (PřF), Doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (MFF), Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), Bc. Ondřej Černý (FF), Doc. RNDr Jiří Dolejší, CSc. (MFF), MUDr. Josef Fontana, Ph.D. (RUK), prof. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2.LF), PhDr. Jiří Štípek, Ph.D. (PedF), MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. (2.LF),


Hosté: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (rektorka UK), Mgr. Martin Maňásek (kvestor UK), PhDr. Pavel Doleček, Ph.D. (prorektor UK), prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. (prorektor UK), PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D. (členka KR), Mgr. David Hurný (člen KR), doc. Mgr. Jan Roskovec, Ph.D. (děkan ETF), Mgr. Pavel Moskala, Th.D. (tajemník ETF), prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. (děkan KTF), Mgr. Michaela Falátková, Ph.D. (KTF), Mgr. Jiří Chvátal (OAS RUK), Mgr. Jiří Navrátil (tajemník HTF), prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. (proděkan FaF), doc. PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D. (FaF), ThDr. Ing. Anna Müllerová (HTF), ThLic. Mgr. Karolína Štauberová (KTF)

Program:

 1. Zahájení a informace vedení

 2. Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2022

 3. Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2022

 4. Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UK za rok 2022

 5. Právní jednání

    a. 

  Překládka sítě el. komunikací CETIN, Kampusu Albertov – Biocentrum

    b. 

  Smlouva o dílo na stavbu Mephared 2

    c. 

  Dodatek č. 7 Rekonstrukce a přestavba areálu UK Jinonice

    d. 

  Přeložka komunikační sítě pro kampus Jinonice – T-Mobile

    e. 

  Přeložka optické sítě pro kampus Jinonice – SITEL

    f. 

  Nové výukové centrum pro potřeby 3. lékařské fakulty

    g. 

  Pronájem prostor pro očkovací centrum v ul. Studničkova, Praha 2

 6. OR Donatio – informace

 7. Principy pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2024

 8. Různé

1. Zahájení a informace vedení

Doc. Cyril Brom, předseda Ekonomické komise AS UK, přivítal všechny přítomné členy komise a hosty a poděkoval jim za připojení se. K navrženému programu nebyly připomínky a byl schválen tichým souhlasem.


Prof. Králíčková, rektorka UK, stručně informovala o rozhovorech s MŠMT stran financování vysokého školství v příštím roce, a to včetně financování vědy a kofinancování evropských projektů. Informovala o jejím zvolení do čela České konference rektorů. Závěrem předala informaci o tom, že přes léto budeme řešit s fakultami investiční výzvy.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK bere na vědomí informace od vedení UK.

Schváleno tichým souhlasem

2. Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2022

Mgr. Maňásek, kvestor UK, se ujal představení materiálu – Výroční zpráva prošla KR a RKR, byla zkontrolována auditory, a dostali jsme k ní kladný auditorský výrok. Loni činil zisk po zdanění 137 mil. Kč, což je o cca 60 mil. Kč více než v roce 2021.


Doc. Brom – Více jak čtvrt roku po splatnosti evidujeme faktury za 0,75 mil. Kč. Není to problém?


Mgr. Maňásek – Bylo by lepší je nemít, ale významný problém to není.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k Výroční zprávě o hospodaření UK za rok 2022.

Hlasování 27-0-0

Schváleno

3. Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2022

Prof. Králíčková – Držíme schéma z minulého roku, kdy po úvodním slově máme v materiálu zapracovanou „příběhovou část“, která v rámci efektivity využívá již zpracované články z Fóra, a to včetně grafiky. Textová a tabulková část má strukturu dle požadavků MŠMT, ale i přes to jsme se snažili, aby byla výroční zpráva stále co nejvíce čtivá.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k Výroční zprávě o činnosti Univerzity Karlovy za rok 2022.

Hlasování 28-0-0

Schváleno

4. Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UK za rok 2022

Dr. Šťastná představila materiál v zastoupení doc. Poláka – Dokument má standardní podobu, povinnost jej vypracovat nám ukládá zákon. Následně po schválení na plénu AS půjde na SR, aby byl po schválení zaslán na MŠMT a NAÚ. Jednou za 5 let probíhá kompletní zpráva o vnitřním hodnocení, naposledy jsme ji zpracovávali v roce 2019. V roce 2025 bude zároveň nový Strategický záměr, proto již příští rok bude vypracována celá Zpráva o vnitřním hodnocení. Struktura se drží vzoru minulých let.


Prof. Černý – Ve zprávě je zmíněno mnoho průzkumů, které proběhly. Jsou volně přístupné? Přišlo by mu dobré mít tyto průzkumy jako přílohy Dodatku, ať víme, na co se odkazuje.


Dr. Šťastná – Řada šetření jde za OAS, proto je ve zprávě proklik na interaktivní prezentaci s daty. Neplánují ale zveřejnit veškeré průzkumy veřejně, zpřístupněny jsou nyní pro akademickou obec pouze ty, které jsou v proklikávací prezentaci. U ostatních průzkumů je možné napsat na OAS a rádi data poskytneme.


Doc. Dolejší – Děkuje za takto detailní zprávu, velmi si cení jejího sepsání.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k Dodatku ke zprávě o vnitřním hodnocení Univerzity Karlovy za rok 2022.

Hlasování 29-0-1

Schváleno

5. Právní jednání

a. Překládka sítě el. komunikací CETIN, Kampusu Albertov – Biocentrum

Mgr. Maňásek, kvestor UK, se ujal představení materiálu – Jde o elektronické komunikace v majetku CETIN, kdy je potřeba síť přeložit jinam v rámci výstavby. CETIN provede překládku, UK to následně zaplatí. Uhrazeno to bude z částky vyčleněné na stavbu Kampusu Albertov. Záměr projednaly KR i AS 1.LF s kladným stanoviskem.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala předložený návrh Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi CETIN a.s. a UK v rámci připravované výstavby Kampusu Albertov – objektu Biocentra a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Hlasování 30-0-0

Schváleno

b. Smlouva o dílo na stavbu Mephared 2

Mgr. Maňásek, kvestor UK, se ujal představení materiálu – Jde o smlouvu na největší stavební dílo, které zatím UK v posledních letech realizovala. Jde o stavbu v Hradci Králové, na níž byla vyhlášena veřejná zakázka. Návrh smlouvy, který byl předmětem zakázky, všechny orgány AS UK schválily. Po finalizaci smlouvy je třeba ji schválit znovu, proběhly totiž ve smlouvě drobnější změny. Ve veřejné zakázce zvítězilo konsorcium firem, a to s cenou 5,095 mld Kč. V souhrnu však investiční akce bude stát více, celkový rozpočet je přes 7 mld Kč – ta se skládá z přípravy stavby, DPH, stavby samotné a základního vybavení. Cena vychází zčásti z vysoutěžené částky, zčásti odhadem. Z důvodu takové důležitosti materiálu je přiložena Příloha č. 3, kde je detailněji popsáno financování. Sice to budou dvě funkčně propojené budovy, ale z investičního hlediska to jsou dva projekty – budova centra a budova fakult, které mají každá trochu jiný model financování. Naše kofinancování mírně překročí 1 mld Kč, očekává se tedy, že fakulty z Hradce Králové podají žádost do Mikuláše, která ale přijde nejspíše až v roce 2025. Snad se do té doby Mikuláš dostatečně naplní, aby bylo možné žádost uspokojit. V současnosti neschvalujeme jen Smlouvu o dílo, ale i její Dodatek č. 1, a to proto, že ve veřejné zakázce došlo k nesrovnalosti, která vyplývala z chybných podkladů. Chyba byla včas odhalena, ale musíme uzavřít smlouvu v původní podobě, napravit pochybení je možné právě pomocí Dodatku. Celkovou částku však Dodatek nemodifikuje. Bylo svoláno mimořádné jednání AS FaF a AS LFHK, kdy oba senáty záměr jednomyslně schválily. KR také dalo kladné stanovisko.


Mgr. Farkaš – Má několik otázek. U centrální budovy je poznámka, že rozhodnutí o dotaci bude vydáno po vysoutěžení veřejné zakázky. Znamená to pro nás obtíže?


Mgr. Maňásek – Zatím nikoliv, schvalovací proces na MŠMT běží, jsme však s nimi domluveni, že může náš schvalovací proces běžet paralelně.


Mgr. Farkaš – Stát si bude muset uhájit navýšení komponenty před Evropskou komisí. Je nějaký plán, pokud jim navýšení zamítnou?


Prof. Králíčková – Máme kontinuální komunikaci se stálým zastoupením při Evropské komisi, byli jsme opakovaně ujištěni, že k tomu nedojde.


Dr. Doleček – Vláda minulý týden schválila návrh zahrnující novou komponentu, Evropská komise ji připomínkovala již v rámci mezirezortu a nebyla vnímána jako problematická. Veškeré připomínky Komise jsme vypořádali, nečekáme proto žádné komplikace. S variantou, že nebude komponenta schválena, ani nepracujeme, není pro to žádný důvod.


Mgr. Farkaš – Materiálové vybavení, které stojí 302 mil. Kč, je již součástí navrhovaného kofinancu nebo bude jeho pořízení nad rámec předloženého rozpočtu? Protože přístrojové vybavení není předmětem dnes projednávané smlouvy.


Mgr. Maňásek – To je 302 mil. Kč z toho, což je vidět v rozpadu v tabulce níže. Jsou v tom zahrnuty i náklady na přípravný tým, včetně mzdových prostředků.


Mgr. Farkaš – Počítáme s tím, že to bude 750 mil. Kč z Mikuláše, z toho bude max. 150 mil. Kč poskytnuto jako příspěvek. Dle schválených Pravidel je však možné nevratně dát příspěvek zejména na energeticky úsporné projekty. Budeme tam tedy mít např. i geotermální vrty?


Mgr. Maňásek – Budova bude skutečně energeticky velmi úsporná, budou tam geotermální vrty, tepelná čerpadla apod.


Dr. Bičovský – Částka na kofinancování se bude žádat z Mikuláše až v roce 2025?


Mgr. Maňásek – Čekáme žádost na cca 750 mil. Kč podanou v roce 2025, z toho část bude čerpána 2025 a zbytek v roce 2026.


Dr. Bičovský – A tou dobou tam ty peníze skutečně budou?


Mgr. Maňásek – Snažíme se nyní Mikuláš řídit tak, aby tam tyto finance skutečně byly.


Doc. Brom – Závisí to i na AS a na tom, co schválíme v Principech. Má nám však do doby žádosti do fondu přitéct necelá miliarda.


Prof. Černý – Kdo byl na RVŠ, tak zaznamenal vystoupení nového ministra školství, který vstupuje do živých kauz se svým názorem. Pochopil, že bude mít problém se situacemi a věcmi, u nichž bude mít osobní dojem, že nejsou potřebné. A to bude podle všeho dopadat i do investiční oblasti. Chtěl upozornit na tuto skutečnost, která je dle něj velmi důležitá.


Prof. Králíčková – Naposledy s panem ministrem mluvila dnes, a byť zněla vyjádření takto, tak podpora této částí NPO je z jeho stravy jednoznačná a rozhodně ne dočasná.


Dr. Doleček – Podpora zde od MŠMT skutečně, pan ministr má zkušenosti o vedení univerzit z MUNI, avšak ne z dalších univerzit.


Dr. Ježek – V Plzni, kde nedávno dostavěli velký kampus, mají dost na fondech již nyní. Zároveň našetřili většinu financí sami v rámci fakulty. Zajímá jej tedy finanční situace hradeckých fakult.


Doc. Roh (FaF) – Má detailní finanční rozbor, komunikují o něm s vedením UK. Do roku 2026 počítáme s tím, že fakulty do toho dají 270 mil. Kč, v současné době je přitom na fondech 250 mil. Kč. U Mikuláše je mnoho proměnných, pokud vše půjde dobře, tak požádáme o necelých 560 mil. Kč půjčky a 150 mil. Kč příspěvku. Po dostavení budeme mít největší hub tepelných čerpadel v ČR. Následně prodáme budovy a z prodeje částečně umoříme náš dluh. Už příprava projektu nás však stála 120 mil. Kč.


Mgr. Farkaš – K projektové přípravě: ano, část šla z fondů fakult, ale už zde byly dvě půjčky/příspěvky z Mikuláše.


Doc. Roh (FaF) – Ano, 60 mil. Kč šlo z Mikuláše, z toho polovina byla poskytnuta nevratně.


Dr. Ježek – S komerčním úvěrem nyní nekalkulujete?


Prof. Králíčková – Hledáme nejoptimálnější cesty, kdy máme rozjednaných několik variant. Komunikujeme s evropskou investiční bankou, různým modelům financování se věnujeme, avšak pokud budou potřeba, tak nejdříve od roku 2025 či 2026. Chceme mít však rozjednaných více variant a následně využít tu, která bude pro nás nejvýhodnější.


Doc. Roh (FaF) – Máme i podporu regionálních politiků, kteří nás propojují, jak jen to jde. Nyní však můžeme získat nejvýhodnější komerční úrok ve výši 3 % u eurového a 4,5 % u účtu v Kč.


Prof. Krejsek – Prosí o podporu tohoto záměr, v Hradci se tomu věnujeme pečlivě od roku 2018. Tato země má možnost si sáhnout na výrazné finance od Unie, a to nejen na Mephared, ale i na Albertov. Není čas váhat, je potřeba poskládat veškeré projekty naráz. V této fázi je třeba usnesení skutečně udělat, musí to dobře dopadnout. Jde to nad rámec UK, je na tom zájem celého státu. Nebojí se tohoto projektu, oprávněné obavy byly vyřešeny, proto prosí o podporu i zde.


Dr. Štípek – Rád by apeloval za zvážení komerčního úvěru, chápe výhodu Mikuláše i to, že je to investice do budoucnosti celé země, ale klade si otázku, kdo nese negativní dopady předzávorkování do Mikuláše, a to např. v oblasti platů. Prosí proto, abychom úvěr zvažovali – dělat investice ve chvíli, kdy zde máme mnoho osob s podprůměrným platem, mu přijde těžko obhajitelné. Rád by, abychom přihlédli i k lidské stránce.


Prof. Králíčková – Za dotaz děkuje. Na situaci se dívá tak, že vedení dělá vše pro to, aby ekonomická situace kolegů, kteří na tom jsou špatně, byla zlepšena. Mzda se odvozuje ze 3 úrovní: získat prostředky na univerzitu, rozdělit je na fakulty a dále je to již leadership fakult. Jsme na cestě k tomu získávat lepší prostředky, chceme pomáhat centrálně s psaním grantů, ale nejdůležitější je právě ta třetí úroveň, tedy management jednotlivých fakult a pracovišť. Je to na pracovištích, které rozhodují o tom, jaké mzdy na nich jsou. Bohužel je to jiná debata, než je schválení smlouvy na Mephared. UK by dnes neměla podlehnout tomu, že se začneme dovnitř kanibalizovat. Naše priority, vč. investičních, jsou naší budoucností. Na lidi nezapomínáme, pracujeme na tom, ale toto je příležitost, která se desítky let nemusí naskytnout.


Dr. Štípek – Není proti investici, ale finanční zátěž, která by byla na Mikuláši, chtěl přesunout do komerčního sektoru, abychom fond nemuseli tvořit tak intenzivně. V současné situaci je to skutečně ke zvážení.


Prof. Králíčková – V pracovní skupině pro ekonomiku vyvažujeme postup tak, aby to bylo co nejvýhodnější. Dopady na UK i na fakulty chceme minimalizovat, aby byly zároveň maximálně efektivní.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a stavby k veřejné zakázce s názvem „MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové – zhotovitel stavby“ a dodatek č. 1 k této smlouvě, se společností MEPHARED – BAK & SYNER, vedoucím společníkem BAK stavební společností, IČO: 28402758, a společníkem SYNER, s.r.o., IČO: 48292516, za cenu díla ve výši 5 095 864 586,73 Kč plus DPH, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Hlasování 29-0-4

Schváleno

c. Dodatek č. 7 Rekonstrukce a přestavba areálu UK Jinonice

Mgr. Maňásek, kvestor UK, se ujal představení materiálu – Jde o dodatek ke stávající smlouvě ke stavbě, kterou realizuje FSV. Dodatek uzavírán z důvodu, že u stavby nastaly komplikace, kdy je rekonstruovaná část zkolaudována a v používání, avšak novostavba není zkolaudována, protože nám bylo odebráno stavební povolení. Běží tam dlouhé řízení stran podjatosti úředníků, což se bohužel vleče, byť ne naší vinou. Dodatek řeší jedinou změnu, a sice upravuje ve smlouvě běh záruční lhůty, a to od předání stavby a odstranění nedodělků, ne od data kolaudace. AS FSV a KR se vyjádřily k záměru kladně.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 1.10.2019, ve znění dodatku č. 1 - č. 6, na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby s názvem „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“, mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a společností OHL ŽS, a.s., IČO: 46342796, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je změna podmínek pro předání díla a datum počátku běhu záruční doby, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Hlasování 15-0-0

Schváleno

d. Přeložka komunikační sítě pro kampus Jinonice – T-Mobile

Mgr. Maňásek, kvestor UK, se ujal představení materiálu – Došlo k přeložení kabelu ve vlastnictví T-Mobile, přeloženo do pozemků UK. Už jednou zde byla projednána SoSB, nyní je předložena smlouva o zřízení věcného břemene, kdy pracovníkům operátora dáme právo vstupu na pozemek za účelem údržby kabelu. Břemeno bylo ceněno jednorázově. AS FSV a KR se vyjádřily k záměru kladně.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění komunikačního vedení k tíži pozemků parc. č. 764/110, 764/112, 764/267, 764/272 a 764/273, k.ú. Jinonice, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění provozu, údržby a oprav komunikačního vedení ve prospěch T-Mobil Czech Republic, a.s., IČO 64949681, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Hlasování 15-0-0

Schváleno

e. Přeložka optické sítě pro kampus Jinonice – SITEL

Mgr. Maňásek, kvestor UK, se ujal představení materiálu – Jedná se o analogickou situaci jako předchozí bod, opět se navrhuje zřídit věcné břemeno služebnosti za jednorázovou náhradu. AS FSV a KR se vyjádřily k záměru kladně.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění optického komunikačního vedení k tíži pozemků parc. č. 764/110, 764/112, 764/267 a 764/272, k.ú. Jinonice, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění provozu, údržby a oprav optického komunikačního vedení ve prospěch SITEL, spol. s r.o., IČO 44797320, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Hlasování 15-0-0

Schváleno

f. Nové výukové centrum pro potřeby 3. lékařské fakulty

Mgr. Maňásek, kvestor UK, se ujal představení materiálu – Předkládáme návrh smlouvy o smlouvě na zhotovení projektové dokumentace k předloženému projektu, a to dle přiloženého architektonického návrhu. Cena díla činí 46 mil. Kč + DPH, bude hrazena z prostředků 3.LF. AS 3.LF a KR se vyjádřily k záměru kladně.


Mgr. Farkaš – Přílohy č. 9, 10 a 11 zcela chybí. Zaujalo jej ale, že ceny byly uvedené v cenách roku 2022. Je to tedy v dlouhodobém plánu investic a předpokládá se financování z prostředků UK, ale i přesto to není uvedeno v tabulce významných akcích.


Dr. Doleček – V tabulce jsou uváděny akce, které jsou alespoň zčásti pokryty z dotačního titulu, zejm. z NPO. Toto nebude nyní hrazeno dotací, tam žádná další výzva na projektovou dokumentaci nebude. Výstavba této budovy bude jednou z prioritních v navazujícím titulu a budeme tam tuto akci uplatňovat. Zatím však není budova ani naprojektována, proto není v tabulce uvedená, navíc tabulka končí rokem 2027.


Mgr. Farkaš – Pokud bude v roce 2025 vydáno stavební rozhodnutí, tak je těžké stavbu odkládat, protože povolení má omezenou platnost.


Doc. Brom – Nyní tedy řešíme projektovou dokumentaci a připravujeme to pro situaci, kdy se nám objeví relevantní dotační titul.


Dr. Doleček – Ano, je to přesně tak. Stavět skutečně začneme až v okamžiku, kdy budou na to prostředky.


Mgr. Maňásek – Časově by se toto mělo potkat s okamžikem, kdy budou vyhlášeny podmínky nového dotačního programu.


Ing. Skrbek – Stavební povolení lze prakticky prodlužovat, jen je třeba si jej hlídat.


Mgr. Farkaš – Nerozporuje to, aby se vše připravilo a naprojektovalo. Zajímal jej ale dlouhodobý osud projektu.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro stavbu nového výukového centra pro potřeby 3. lékařské fakulty, se společností EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o., IČO: 27216217, za cenu díla ve výši 46 958 000,- Kč plus DPH, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Hlasování 15-0-0

Schváleno

g. Pronájem prostor pro očkovací centrum v ul. Studničkova, Praha 2

Mgr. Maňásek, kvestor UK, se ujal představení materiálu – Záležitost se týká objektu svěřeného do správy 1.LF. Už v této chvíli fakulta prostory pronajímala, navrhují uzavřít smlouvu novou do konce roku 2024. Fakulta si vyhradila možnost vypovědět nájem bez udání důvodu.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít se společností Avenier, a.s., IČO: 26260654, se sídlem Bidláky 837/20, Štířice, 639 00 Brno, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v budově na adrese Studničkova 2028/7, Praha 2, za roční nájemné ve výši 150 200,- Kč, s kladným stanoviskem.

Hlasování 15-0-0

Schváleno

6. OR Donatio – informace

Prof. Králíčková – Donatio za řadu let své existence ocenilo mnoho osob, ale nyní jsme jej přetvořili na „Donatio Universitatis Carolinæ Chair“, kdy by se toto schéma otevře na dva roky na podporu zahraničních expertů. Dává nám to možnost minimální doby spolupráce 6 měsíců, což umožní příchod výzkumníka z R3 úrovně, který se zde bude věnovat špičkovému výzkumu. Podporujeme zároveň kooperaci fakult.


Prof. Černý – V OR je zakotvena dvoukolovost výzvy, ale má za to, že to nebude fungovat. Přimlouval by se za jednokolovost, kdy bude soutěžit program/osobnost. Dovede si představit, že bude příslušná rada posuzovat, aby nešlo více podpor do jedné oblasti.


Prof. Králíčková – Tato připomínka již byla zmíněna, budeme s tím nejspíše pracovat.


Mgr. Farkaš – Překvapilo ho, kolika grémii žádost prochází. Pokud to má být účelové na zachycení osobnosti, tak by to mělo být flexibilnější.


Prof. Králíčková – Spolupráce by mezi grémii měla plynout, nechtěli jsme ale zpočátku rozhodovat příliš autonomně.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK bere na vědomí materiál OR Zásady udělování výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinæ Chair.

Hlasování 18-0-0

Schváleno

7. Principy pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2024

Doc. Brom stručně shrnul květnové jednání. Dnes projednávaná a v pátek schvalovaná verze je verzí finální, která byla vytvořena na základě předchozích debat.


Prof. Králíčková – Tato finální verze odpovídá našim půlročním debatám a připomínkám, za které moc děkujeme. Snažíme se do Principů propisovat aktuální data, a to jak ve vzdělávací činnosti (plovoucí fix), tak i ve vědeckém výkonu. Co se týče vytýkání, tak byly vytýkané položky významně poníženy. Nárůst zůstal u dvou priorit: Mikuláš, abychom mohli strategicky řídit investice, a poté prostředky na IT technologie. Tak, jak je roztříštěn IT systém, tak bylo roztříštěno i jeho financování. Prof. Skopal má připravený dokument Strategie IT na UK, dále bude dokument Inovace SIS, tedy představa, jak dát postupně SIS dohromady. Chceme strategicky lít beton do základů informačních systémů, ať máme na čem stavět.

Navýšení příspěvku pro malé součásti (teologie a CERGE) je nezbytné. Zároveň bychom chtěli na FF obory získat prostředky i z jiných zdrojů.

Věnujeme také péči získávání externích zdrojů. Snažíme se získat prostředky skrze CŽV, věnujeme se micro credentials, ať jsme více flexibilní a modernější. Připravujeme nový systém, jak podporovat projektové činnosti z komunitárních zdrojů.


Dr. Fontana – Padaly dotazy na to, co spadá pod „malé obory“. Udělá se u nich základní předvýběr, následně dojde ke kvalitativnímu hodnocení a na podzim půjde jejich finální seznam na AS.


Doc. Brom – Vítá zde paní děkanku FF a pány děkany teologických fakult. Ekonomická komise vnímá, že některé fakulty, zejména společensko-vědní a humanitní, vnímají, že jsou podfinancované – důvodem jsou zejména malé KENy (areálové filologie), špatná bibliometrizace a neefektivita struktury některých fakult. Přesně nevíme, který faktor hraje jakou roli, tušíme ale, že neefektivita zde bude na místě. Padal zde dotaz, zda by nemělo být vytýkání na malé obory jen dočasné. Chceme vědět, jak teologické fakulty zařídí, aby jejich externí financování vzrostlo, případně jak je fakulta ušetří. Rád by slyšel základní body, kterými by se mohly fakulty dostat do lepšího postavení vlastním přičiněním. Minule došlo k zastropování meziročního nárůstu studentů, není tedy řešením přijímat více studentů.


Dr. Lehečková (FF) – Projev přednesla již minule, shrnut je i v zaslaném materiálu. FF je velmi velká, máme přes 150 aktivních programů a 499 zaměstnanců. Řešit problémy, kterých si jsou vědomi, vyžaduje čas. Co se týče problémů fakulty, tak naše struktura je dlouhodobě plochá a nehierarchická. Snižujeme počet součástí a měníme je do celků. Výhledově směřujeme k vybudování sekcí, jako mají např. na PřF či MFF. V porovnání s ostatními fakultami nemáme zatím transparentní rozpad prostředků, na tom nyní pracujeme a projednáme to s akademickou obcí během podzimu. Efektivita vzdělávací činnosti je na dlouhou diskuzi, přesouváme se postupně k modelům mikrocertifikátů, na podzim proběhne debata o koncepci magisterského studia. Co se týče externích prostředků, tak se snaží reagovat na výzvy z Horizon. Máme podáno několik ERC projektů. U cizojazyčných studijních programů se strategií začínáme. Komerční programy jsou oblastí, kde máme úspěšný model, snažíme se diverzifikovat cílové skupiny posluchačů. Snažíme se zaměřit na racionalizaci studia, dávat menší zdroje na provoz a šetřit. U personálií velmi záleží na provazbě studijních míst a zajištění.


Prof. Novotný (KTF) – V pregraduálu jsme rozkročeni mezi teologii, dějiny umění, historii a literární historii, filozofii a etiku. Dohromady máme cca 400 pregraduálů a postgraduálové jsou ve 3 programech.  Všechny naše studijní programy lze řadit mezi „malé“. Jsme přesvědčeni a utvrzováni ze strany RUK v tom, že hospodaříme efektivně. Na straně výdajů není místo k úsporám, leda bychom rušili některé programy a propouštěli. Z 80 % tvoří rozpočet náklady mzdové, které jsou jedny z nejnižších na UK. Problém není efektivita, ale týká se to i příjmové složky. V zásadě platí, že nejdůležitějším příjmem KTF je příspěvek na vzdělávání, kdy se snažíme stabilizovat a navýšit počet studentů. Nárůst je sice zastropován, ale bez nárůstu není možné vyřešit naše hospodaření. Hlavními prvky úsilí je zejména důslednější internacionalizace studia a vyšší provázanost s praxí. Chceme i cizojazyčné akreditace. Druhým nejvýznamnějším příjmem je tvůrčí činnost, zejména projektová. Snažíme se orientovat do zahraničí, v ČR je pro teologii vypisováno málo projektů. Posílili jsme podpůrné mechanismy jako je účinnější publikační podpora, nástroje finanční motivace, rozvoj a sjednocení jazykových kompetencí. Klíčový význam klademe na úsilí o příchod nových zaměstnanců a lepší ohodnocení současných. Vznikla nám nová katedra, proběhlo to v rámci restrukturalizace fakulty. Přijato bylo několik velmi kvalifikovaných kolegů, kteří se činnosti již věnují, přestože teprve probíhá jejich přijímací řízení. Obory budeme financovat zejména s pomocí koheze. O nově zakládaný obor je zájem, je zde velký potenciál internacionalizace a vědecké spolupráce. Chceme uhradit rostoucí náklady s ohledem na rostoucí mzdu. KTF nemá vlastní sídlo, jsme v budově patřící arcidiecézi, nájem je zlevněný a komerční nájem zde by byl více než dvojnásobný. Získáváme zároveň různé dary, např. 0,5 mil. Kč na nové programy atd.


Doc. Roskovec (ETF) – Je přesvědčen, že nehospodárnost není důvodem dlouhodobé finanční tísně. Má také za to, že problém má jeho fakulta je na straně příjmové. Spravedlnost rozdělování prostředků se řídí velikostí, počtem studentů i vědeckým výkonem. Nebudeme velkou fakultou stran počtu studentů, ale snažíme se přispívat badatelským výkonem. Dlouhodobě byla více než polovina rozpočtu fakulty kryta z vědy, příspěvek na vzdělávání je jen necelá polovina rozpočtu. Velmi přísně hlídáme externí zaměstnance, trvale pracujeme na racionalizaci úvazků. Příkladem je knihovna, která počtem svých zákazníků několikrát převyšuje počet studentů a učitelů a slouží širší obci, byť úvazky postupně snižujeme. Iluze o radikálním nárustu studentů si neděláme, ale intenzivně rozvíjíme programy cizojazyčné, hlavní program akreditován i v AJ. Teologie je jedna z oblastí, kde se poznání vkládá zejména do monografií, a ne do časopiseckých článků, což bychom měli více docenit. Intenzivně pracujeme na mezinárodní spolupráci. Z pěti žádostí do GA ČR jsme dostali projekt jeden, a to mezinárodní. Co se týče opatření v provozní oblasti, tak tam intenzivně dbáme na šetření – v zimě bylo topeno na minimum. Zahájili jsme generální rekonstrukci budovy, výsledkem bude zpohodlnění a zlepšení podmínek provozu, ale také zlepšení tepelných charakteristik budovy, což povede i k finančním úsporám.


Prof. Králíčková – Při návštěvě ETF hovořila s tajemníkem o AJ programu, chtěla by to velmi docenit, jedná se o dobře odvedenou práci.


Mgr. Navrátil (HTF) – Shrne a zestruční své vystoupení, teologie se totiž ve svých úskalích moc neliší. Ekonomicky je to velmi nešťastná situace, tři roky zažíváme propad studentů. Zaměřujeme se na propagaci v této oblasti, ale blýská se na lepší časy od dalšího roku. Lze jen těžko hledat úspory, mzdově jsme často na spodní hranici. Zrušen byl studijní program starokatolická teologie, dále chystáme audit některých dalších studijních programů. Stran externích příjmů byla zřízena nová pozice manažera, fakulta se zapojí do více forem spolupráce, a to i v zahraničí. Chceme zavést micro credentials a zavést alespoň jeden placený pregraduální program.


Mgr. Farkaš – Trvá si na tom, že účelová podpora 5,5 mil. Kč je nesystémová a mělo by to být spojeno s plánem, jak na tom pracovat. Prezentace s úspornými opatřeními je něco, co už se dělá, nebo slyšíme, že prostor na úspory není. Rád by rozdělil FF a teologie, protože to je nesrovnatelné. Sice každá fakulta říká, že dělá opatření, ale dělá je za sebe. Neřeší se tam, jak by si fakulty mohly pomoci navzájem nebo jak získají pomoc od RUK jako centra. Jeho administrativní aparát je obrovský a mnoho věcí by mohl pro teologie obsluhovat. Chybí mu ale to, že nikdo mimo KTF nepracuje moc s dary. Bylo by dobré se na toto zaměřit. S tím souvisí nájem od katolické církve, který je sice pod úrovní trhu, ale i tak mu přijde velký, když je v zájmu církve, aby zde teologie fungovala. K nárůstu studentů: je zastropován procentuálně, a ne počtem, proto nárůst 6 % z malého počtu není mnoho a nezasanuje to tuto situaci.


Prof. Králíčková – Pomoc RUK už zde je, řešíme veřejné zakázky, projektovou podporu, IT podporu a jiné. Zadání od Ekonomické komise však bylo, co dělají fakulty jednotlivě. S panem arcibiskupem aktivně komunikujeme, ale bohužel nemá stejný názor jako my, nájemné nám snižovat neplánují. Co se týče darů, tak je ráda za ty již získané, ale neměli bychom na nich stavět.


Dr. Fontana – Nárůst platí procentuálně, ale v mezidobí došlo u dvou fakult k poklesu počtu studentů, proto je větší prostor k nárůstu, byť tam skutečně není prostor pro skokové zvýšení.


Doc. Roskovec (ETF) – Mají také nadační fond, který podporuje studenty, vydávání knih, výjezdy do zahraničí a další. Snažíme se podporovat rozvoj teologické práce na fakultě jako celek.


Doc. Dolejší – Naváže na Mgr. Farkaše: o mnoho institucí se stará stát a církev je samostatná. Pokud pěstujeme kulturu v konkrétní oblasti, tak by neměla být podpora od církví ve formě darů, ale mělo by se jednat o systémovou podporu. Když zde zazněla podpora historie umění, tak co kdyby přispělo Ministerstvo kultury? Předpokládá, že mají i duchovní služby pro armádu, ti přispívají, jednali s nimi? Vnější zdroje jsou skutečně velmi důležité.


Prof. Novotný (KTF) – Děkuje za rady, ale se vším již pracují. Pouhých 16 ze 400 studentů jsou kandidáti kněžství. S rezorty jednáme, ale ti nemají zájem podporovat naše aktivity. Vše zde řečené bylo mnohokrát prověřeno, opravdu se snaží, ale nelze tímto směrem jít.


JUDr. Říha – V tuto chvíli zde leží otázka, zda necháme tři fakulty padnout, což nechceme, ale zároveň chceme strukturovaný dialog. Rád by pokračoval v tomto jednání na podzim, nyní nelze vyřešit.


Dr. Štípek – Je překvapen, že zde řešíme finance na provoz fakult z darů, což mu přijde nedůstojné. Může to být příspěvek na přilepšenou, ale zvažovat, že bude fakulta bez darů nefunkční, mu nepřijde systémové.


Prof. Černý – Přijde mu, že se UK dostala do momentu, kdy byli děkani vyzváni k tomu, aby podali zprávu, a vyjadřuje až nadšení z toho, jak byla tato zpětná vazba poskytnuta. Netušil, že se zde děje tolik kultivace akademického prostředí a strategického uvažování o tom, jak ušetřit finance. Je rád, že byly pojmenovány konkrétní problémy a sám za sebe je velmi spokojen se vzniklým materiálem. Bude hlasovat pro to, aby byla vyčleněna podpora těmto součástem. Je zde sice pachuť vzniku této sumy, ale myslí si, že to je v současné době správně. Jak by se měla podílet ministerstva, tak to je stejná debata jako o tom, jak by se Ministerstvo zdravotnictví mělo podílet na výchově lékařů.JUDr. Říha – Když byly Principy minule diskutovány, tak pokládal dotaz, jak to dopadne s ukazatelem F, tedy zvláštním příspěvkem na energie. Pro mnoho fakult to znamená velký zásah. Pan děkan Boháč navrhoval, zda by nebylo možné posunout plovoucí fix u vědy o rok do doby, než bude jasné, jak ukazatel F dopadne.


Mgr. Maňásek – To bohužel zatím nevíme, jak ukazatel F dopadne.


Dr. Fontana – Máme přechodné ustanovení, že do 31.12. musíme materiál přijmout, výsledkem však může být, že se přijme materiál s výhradou, že bude platit až pro rok 2025. Do září/října už však potřebujeme mít finální podobu. Stanoviska fakult jsou v tomto velmi odlišná.


Mgr. Maňásek – Rád by zareagoval k fondu F a příspěvku na energie. Náklady na plyn v příštím roce budou poloviční oproti letošním.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k Principům pro rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově pro rok 2024.

Hlasování 20-1-5

Schváleno

8. Různé

Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil, a tak doc. Brom popřál všem klidný večer a rozloučil se.Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Za správnost: doc. Cyril Brom, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK


Poslední změna: 12. září 2023 10:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám