Univerzita Karlova a AstraZeneca podepisují memorandum o spolupráci s cílem podpořit inovace ve vědě

FOR ENGLISH SEE BELOW


Praha 24. listopadu 2023 – Univerzita Karlova, prestižní vzdělávací instituce, a AstraZeneca, přední globální biofarmaceutická společnost, podepsaly Memorandum o spolupráci s cílem vytvořit společný rámec pro rozvoj výzkumu a vzdělávání ve zdravotnictví a souvisejících oborech v České republice. Memorandum bylo podepsáno během slavnostního ceremoniálu, na němž byli přítomní klíčoví zástupci obou organizací, zdůrazňující svůj závazek k podpoře inovací, excelence ve výzkumu a vzdělávání budoucích expertů v oblasti zdravotnictví.


Společný dokument představuje vůbec první rámec pro dlouhodobou a víceúrovňovou spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a touto inovativní farmaceutickou společností. Memorandum je vyjádřením vůle obou stran spolupracovat do budoucna na konkrétních projektech v oblasti vědy a výzkumu, veřejného zdraví, výuky studentů a jejich zapojení do praxe.


„Mám nesmírnou radost, že se podařilo navázat spolupráci se společností, která díky vědeckým poznatkům zlepšuje životy mnoha lidem. Vše, co nás posouvá dál a vede k pokroku ve vědě a výzkumu, je přínosem nejen pro Univerzitu Karlovu, ale především pro celou společnost. Současně se našim studentkám a studentům otevírají další možnosti, jak se sami prakticky podílet na těchto inovacích,“ říká rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.


Partneři se chtějí také zaměřit na společné řešení výzev českého zdravotnictví jako je udržitelnost či elektronizace. Společným úsilím mohou obě strany významně přispět k edukaci odborné i laické veřejnosti a pokroku lékařské vědy.


Obě strany potvrzují, že samotný podpis memoranda je jen začátek. Navazovat budou konkrétní vědecké, edukační i datové projekty. Spolupráce jako taková byla již započata spoluprací se studentskými spolky na organizaci vzdělávacích přednášek pro studenty medicíny a farmacie. AstraZeneca rovněž podpořila konferenci Value and Quality in Health Care: Czech and American Perspectives, která se konala 10. března v Praze.


Tisková zpráva ke stažení zde


Univerzita Karlova je veřejnou vysokou školou, jejímž posláním je uskutečňování vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti. Univerzita usiluje o dosažení vysokých standardů ve společných mezinárodních vědeckých projektech, působí v řadě prestižních mezinárodních organizací a univerzitních sítí a aktivně podporuje mezinárodní mobilitu studentek a studentů i akademických pracovnic a pracovníků. UK je centrem vzdělanosti, které poskytuje vzdělávání pro budoucnost a vzdělávání k budoucnosti.


AstraZeneca je globální, inovativní biofarmaceutická společnost. Vychází a řídí se vědeckými poznatky s hlavním cílem přinášet léky, které mění či zlepšují životy pacientů a mají přínos pro celou společnost. V poskytované léčbě se vždy zaměřuje na nalezení takových řešení, která dokáží předejít, léčit či dokonce vyléčit jedny z největších, současných civilizačních onemocnění. AstraZeneca spolupracuje s akademickou obcí, vládami, partnerskými společnostmi, odbornými společnostmi, pacientskými organizacemi a dalšími partnery s cílem získat přístup k nejlepším vědeckým poznatkům, podněcovat inovace a akcelerovat vývoj a dostupnost nových léků pro co nejvíce pacientů.


Kontaktní Informace:


Pro AstraZeneca:

Denisa Šenkýřová

Public Affairs Manager CZ & SK

Mobil: +420731821631

E-mail: denisa.senkyrova@astrazeneca.com


Pro Univerzitu Karlovu:

Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK, Odbor vnějších vztahů

Mobil: +420 721 285 565

E-mail: pr@cuni.czCHARLES UNIVERSITY AND ASTRAZENECA UNIVERSITY SIGN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TO PROMOTE INNOVATION IN SCIENCE


24 November 2023 - Charles University, a prestigious educational institution, and AstraZeneca, a leading global biopharmaceutical company, signed a Memorandum of Understanding to create a common framework for developing research and education in healthcare and related fields in the Czech Republic. The memorandum was signed during a ceremony at which key representatives of both organizations were present, underlining their commitment to promoting innovation, excellence in research and training for future health leaders.


The joint document is the first ever framework for long-term and multi-level cooperation between Charles University and an innovative pharmaceutical company. The memorandum is an expression of the willingness of both parties to cooperate in the future on specific projects in the fields of science and research, public health, student education and their involvement in practice.


„I am immensely pleased that we have managed to establish cooperation with a company that, thanks to scientific knowledge, improves the lives of many people. Anything that pushes us forward and contributes to progress in science and research is beneficial not only for Charles University, but above all for society as a whole. At the same time, additional opportunities are opening up for our students to actively participate in these innovations,“ says Milena Králíčková, the Rector of Charles University.


The partners also want to focus on jointly addressing the challenges of the Czech health sector such as sustainability, digitization or research and analysis in the area of patient data in the Czech Republic. By working together, both sides can make an important contribution to public education, health policy development, and medical science progress.


Both sides confirm that the actual signing of the memorandum is only the beginning of long-term cooperation. Specific scientific, educational and data projects will be built. However, cooperation as such has already started by working with student associations to organize educational lectures for medical and pharmaceutical students with company representative. AstraZeneca also supported the Conference Value and Quality in Health Care: Czech and American Perspectives, held on October 10 in Prague.Charles University is a public university whose mission is to carry out educational, research, development and other creative activities. The university strives to achieve high standards in joint international scientific projects, operates in a number of prestigious international organizations and university networks, and actively promotes international mobility for female students, students and academics. The UK is a center of learning providing education for the future and education for the future.


AstraZeneca is a global, innovative biopharmaceutical company. It is based on and guided by scientific knowledge, with the ultimate aim of bringing medicines that change or improve patients' lives and benefit society as a whole. In the treatment provided, the focus is always on finding solutions that can prevent, treat, or even cure one of the largest, current, civilizational diseases. AstraZeneca works with academia, governments, partner societies, professional societies, patient organizations, and other partners to gain access to the best science, drive innovation, and accelerate the development and availability of new drugs for as many patients as possiblePoslední změna: 23. listopad 2023 15:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám