Odolnost dodavatelských řetězců bude zkoumat nové česko-tchajwanské univerzitní centrum

English see bellow


Praha, 24. 11. 2023 – Univerzita Karlova a její fakulty zahájily ve spolupráci s tchajwanskou vysokou školou National Chengchi University společný projekt a založily Supply Chain Resilience Center. Univerzity budou společně zkoumat odolnost dodavatelských řetězců. Centrum je součástí tzv. multiprojektu, v němž tchajwanská vláda podporuje rozvoj polovodičového prostředí v České republice.


Otevření Centra na posílení odolnosti dodavatelských řetězců je dalším výsledkem spolupráce s Tchaj-wanem. Jsem rád, že se tato spolupráce zaměřuje na vědní obory, výzkum ve špičkových technologiích a jejich propojení s trhem. To nás může přiblížit ke strategické nezávislosti a posílit naši konkurenceschopnost. Zvláštní poděkování patří Univerzitě Karlově a Národní univerzitě Chengchi, které se realizace projektu v hodnotě šesti miliónů dolarů ujaly,“ uvedl předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil.


Centrum vzniká jako společné konsorcium National Chengchi University, kde aktivity koordinuje International College of Innovation; a Univerzity Karlovy, zde budou činnost realizovat na čtyřech fakultách a koordinovat ji bude Fakulta sociálních věd. „Pandemie koronaviru, ruská agrese na Ukrajině, ale například i špatná dostupnost některých základních léčiv v Evropě nám totiž ukazují, jak křehké jsou nitky, které spojují naši globální obec,“ uvedl k projektu proděkan pro rozvoj Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy David Emler z tamního Institutu mezinárodních studií. Jak dodal, činnosti centra se soustředí na odolnost dodavatelských řetězců v oblasti polovodičů, tedy klíčového segmentu pro průmyslový a ekonomický rozvoj ve střední Evropě.


„Role univerzit se při řešení nových celosvětových výzev ukazuje jako nezastupitelná. Odolnost dodavatelů je jedním z důležitých aspektů naší konkurenceschopnosti a také naší připravenosti vypořádat se s kritickými situacemi. Odborníci Univerzity Karlovy a National Chengchi University sdružení do Supply Chain Resilience Center nebudou tyto zákonitosti jen posuzovat, budou také nabízet konkrétní řešení, jež, jak věříme, přispějí k ekonomickému rozvoji naší země,“ podtrhla činnost centrarektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.


foto: Michal Novotný, UK


Stejně tak zdůrazňuje významnou roli stability dodávek tchajwanská strana. „Jsem rád, že National Chengchi University může reprezentovat Tchaj-wan ve společném úsilí s Univerzitou Karlovou v České republice o pokrok ve výzkumu v oblasti dodavatelského řetězce polovodičů. Jsme si velmi dobře vědomi významu stabilních dodávek polovodičů pro národní bezpečnost, demokracii, svobodu a udržitelnou budoucnost,“ řekl president National Chengchi University prof. Tsai-Yen Li.


Aktivitu obou univerzit ocenila také předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Markéta Pekarová Adamová. „Díky úsilí kolegů z Univerzity Karlovy a National Chengchi University se podařilo otevřít Centrum pro odolnost dodavatelských řetězců necelých osm měsíců od podepsání vzájemného memoranda, ke kterému došlo v průběhu mé návštěvy Tchaj-wanu. S Tchaj-wanem máme mnoho společného. Obě naše země si svou svobodu a demokracii musely vydobýt. Máme podobnou zkušenost s životem ve sféře vlivu nedemokratické mocnosti. I proto nacházíme společné porozumění ve spolupráci v oblasti ochrany našich zemí, občanů a jejich prosperity. Tchaj-wan je navíc globálním hráčem v polovodičovém průmyslu. Ten patří mezi oblasti, ve kterých je zmenšení vlivu Číny prioritou. Věřím proto, že výsledky práce Centra budou pro nás všechny velmi přínosné,“ zdůraznila při slavnostním zahájení činnosti centra předsedkyně Markéta Pekarová Adamová.


Univerzity se rozvojem Supply Chain Resilience Center hlásí ke studiudostupnosti vysoce kvalifikovaných pracovních sil i k průzkumu kapacit samotné výroby čipů a její udržitelnosti, včetně dopadů na životní prostředí a klima obecně. Centrum, do jehož činnosti se vedle Fakulty sociálních věd zapojí také odborníci z Filozofické, Právnické a Přírodovědecké fakulty UK, se bude soustředit zejména na praktické a aplikované výstupy.


Tisková zpráva ke stažení zde.Univerzita Karlova

· založena v roce 1348

· 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni)

· 8 800 zaměstnankyň a zaměstnanců

· 51 000 studentek a studentů

· 8 000 absolventek a absolventů ročně

· 16 000 účastnic a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání ročně

· 86. místo v žebříčku QS World University Rankings: Europe 2024

Resilience of supply chains to be investigated by new Czech-Taiwanese university centrePrague, 24 November 2023 - Charles University and its faculties have launched a joint project with National Chengchi University in Taiwan to establish the Supply Chain Resilience Center. The universities will jointly explore supply chain resilience. The centre is part of a so-called multi-project in which the Taiwanese government is supporting the development of the semiconductor environment in the Czech Republic.


"The opening of the Supply Chain Resilience Centre is another result of our cooperation with Taiwan. I am pleased that this cooperation focuses on the sciences, research in high technologies and their connection to the market. This can bring us closer to strategic independence and strengthen our competitiveness. Special thanks go to Charles University and the National Chengchi University, which took on the implementation of the six-million-dollar project," said Miloš Vystrčil, President of the Senate of the Parliament of the Czech Republic.


The Centre is being established as a joint consortium of National Chengchi University, where activities are coordinated by the International College of Innovation; and Charles University, where activities will be implemented at four faculties and coordinated by the Faculty of Social Sciences. "The coronavirus pandemic, the Russian aggression in Ukraine, and the poor availability of some essential medicines in Europe, for example, show us how fragile are the threads that connect our global community," said David Emler, vice dean for development at Charles University's Faculty of Social Sciences and the Institute of International Studies there, about the project. He added that the centre's activities focus on the resilience of semiconductor supply chains, a key segment for industrial and economic development in Central Europe.


"The role of universities is proving indispensable in addressing new global challenges. Supplier resilience is one of the important aspects of our competitiveness and also our readiness to deal with critical situations. The experts of Charles University and National Chengchi University associated in the Supply Chain Resilience Center will not only assess these patterns, they will also offer concrete solutions that we believe will contribute to the economic development of our country," said Milena Králíčková, Rector of Charles University.


Similarly, the Taiwanese side emphasises the important role of supply stability. "I am pleased that National Chengchi University can represent Taiwan in a joint effort with Charles University in the Czech Republic to advance research in the semiconductor supply chain. We are keenly aware of the importance of a stable supply of semiconductors for national security, democracy, freedom, and a sustainable future," said National Chengchi University President Prof. Tsai-Yen Li.


The activities of both universities were also praised by the Speaker of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, Markéta Pekarová Adamová. "Thanks to the efforts of my colleagues from Charles University and National Chengchi University, the Centre for Supply Chain Resilience was opened less than eight months after the signing of the Memorandum of Understanding during my visit to Taiwan. We have much in common with Taiwan. Both our countries had to earn their freedom and democracy. We have a similar experience of living in the sphere of influence of a non-democratic power. That is also why we find a common understanding in working together to protect our countries, our citizens and their prosperity. Moreover, Taiwan is a global player in the semiconductor industry. This is one of the areas in which reducing China's influence is a priority. Therefore, I believe that the results of the Centre's work will be very beneficial for all of us," emphasised Chairwoman Markéta Pekarová Adamová at the launch of the Centre.


With the development of the Supply Chain Resilience Centre, the universities are committed to studying the availability of highly skilled labour as well as to exploring the capacity of chip manufacturing itself and its sustainability, including its impact on the environment and climate in general. The Centre, which will involve experts from the Faculty of Arts, Law and Science of the University, in addition to the Faculty of Social Sciences, will focus mainly on practical and applied outputs.

Charles University

· Founded in 1348

· 17 faculties (14 in Prague, 2 in Hradec Králové, and 1 in Pilsen)

· 8,800 employees

· 51,000 students

· 8,000 graduates annually

· 16,000 participants in lifelong learning courses each year

· Ranked 86th in the QS World University Rankings: Europe 2024Poslední změna: 24. listopad 2023 12:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám