Zápis ze zasedání Petiční komise AS UK ze dne 19. ledna 2023


Přítomni: Mgr. Andrej Farkaš (MFF), Mgr. Michael Glogr (PF), Mgr. Bc. Filip Hruša (FTVS), prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (FSV), Veronika Viktoria Matraszek (3.LF), Mgr. Eliška Voříšková (FaF), Mgr. Anna Yaghobová (MFF)


Hosté: Karel Mikulčák (LFP), Mgr. Jaroslav Švec (RUK), Bc. Věra Barnová (RUK)

Program

  1. Nepřiznání stipendia za vynikající studijní výsledky

  2. Kvalita foto a video služeb u promocí

  3. Různé

1. Nepřiznání stipendia za vynikající studijní výsledky

Petiční komisi AS UK doručen podnět k prošetření případu nepřiznání stipendia za vynikající studijní výsledky od paní B. V., studentky Lékařské fakulty v Plzni UK. Předmětem podnětu byl nesouhlas s nepřiznáním prospěchového stipendia, které fakulta odůvodnila tím, že jeden z povinných předmětů byl uznán z dřívějšího studia na jiné fakultě UK. Předseda Petiční komise tlumočil stanovisko Legislativní komise AS UK, která dospěla k závěru, že výkladem příslušného ustanovení Pravidel pro přiznávání stipendií na LFP by se měl zabývat AS LFP UK. Vzhledem k okolnostem případu by však studentce mělo být přiznáno mimořádné stipendium ve výši shodné s výší stipendia za vynikající studijní výsledky. Předseda Petiční komise dále informoval, že právní odbor LFP dospěl k závěru, že podmínky pro přiznání stipendia splněny byly a stipendium tak bude studentce B. V. přiznáno. K navrženému postupu se vyjádřil také zástupce studijního odboru RUK uvedl. Petiční komise se po diskusi shodla na tom, že doporučí LFP upravit Pravidla pro přiznávání stipendií tak, aby byla více jednoznačná.


Usnesení:

Petiční komise AS UK doporučuje Akademickému senátu LFP UK upravit Pravidla pro přiznávání stipendií na LFP UK tak, aby byla formulace jednoznačná.

7 pro – 0 proti – 0 zdrž.

Schváleno

Usnesení:

Petiční komise AS UK vítá navržený postup právního oddělení LFP UK přiznat studentce B. V. stipendium za vynikající studijní výsledky.

7 pro – 0 proti – 0 zdrž.

Schváleno

2. Kvalita foto a video služeb u promocí

Petiční komisi byl doručen podnět absolventa MFF S.K. K podnětu se na úvod vyjádřila vedoucí organizačního oddělení RUK V. Barnová, která seznámila komisi s postojem vedení UK. Vedení UK si nedostatečnou kvalitu foto a video služeb u promocí uvědomuje a v minulosti se snažilo opakovaně oslovit poskytovatele s žádostí, aby byla kvalita poskytovaných služeb zlepšena. Firma je naopak velmi spolehlivá z hlediska termínů a procesu objednávek. V roce 2020 byla připravována soutěž na nového poskytovatele, která se nakonec neuskutečnila, protože nedošlo k finalizaci výběrových kritérií. V letošním roce by se soutěž měla finalizovat.

Členové komise v průběhu diskuse požádali o informaci, jak je v současnosti nastaven smluvní rámec mezi UK a poskytovatelem. V. Barnová uvedla, že firma v současné chvíli odvádí Univerzitě Karlově 12 % svých zisků. Zároveň v diskusi zazněly výhrady proti tomu, že systém objednávek je funkční, vzhledem k tomu, že videozáznam se zasílá poštou na DVD. Proběhla též diskuse o kvalitě samotných fotografií z hlediska formátu, kompozice a podobně, jakož i o možnosti internalizace těchto služeb v rámci UK jakožto možném řešení této situace. Členové komise se shodli na tom, že kvalita foto a video služeb je dlouhodobý problém, který by mělo vedení UK řešit ve spolupráci s AS UK a jeho orgány.


Usnesení:

Petiční komise AS UK vyjadřuje nespokojenost s kvalitou foto a video služeb poskytovaných při imatrikulacích a promocích. Žádá Organizační odbor RUK aby spolupracoval na koncepci poskytování těchto služeb s orgány AS UK.

7 pro – 0 proti – 0 zdrž.

Schváleno


Předseda komise Mgr. Bc. Filip Hruša poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil.


Zapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK

Schválil: Mgr. Bc. Filip Hruša, předseda Petiční komise UKPoslední změna: 7. prosinec 2023 14:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám