Zápis ze zasedání Petiční komise AS UK ze dne 11. října 2023


Přítomni: Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF), Bc. Jakub Čech (PF), Bc. Dominika Erbeková (PedF),Mgr. Bc. Filip Hruša (FTVS), Leona Petlíková (2.LF), ThLic. Mgr. Karolína Štauberová (KTF) | Mgr. Tomáš Konečný (RUK), Vojtěch Pavlíček (PF)


Hosté: Radka Iša Behenská (KTF), Mgr. Ondřej Podeszwa (KTF), Mgr. Pavel Walter (KTF)

Program

  1. Podnět doktorandů z KTF UK

1. Podnět doktorandů z KTF UK

Petiční komisi AS UK byl doručen podnět doktorandů prof. Petráčka z KTF UK týkající se jeho propuštění z pracovněprávního poměru a ukončení jeho působení jako školitele. Podnět představila ThLic. Mgr. Karolína Štauberová (KTF) s tím, že jde o situaci, která proběhla v médiích. Vedení KTF UK v krátkém časovém sledu obeslalo doktorandy prof. Petráčka, že prof. Petráček nebude od určitého data nadále jejich školitelem. Poznamenala, že školitele jmenuje a odvolává děkan na návrh oborové rady, která o tom neměla tušení a na svém zasedání dne 24.8.2023 se proti tomuto postupu vedení KTF důrazně ohradila (týká se i doktorandů prof. Čechury). V návaznosti na to podali doktorandi podnět petiční komisi, aby posoudila, zda byl porušen Studijní a zkušební řád UK a aby se vyjádřila k tomu, zda mohou pokračovat ve studiu se svým školitelem. Tato otázka se v zásadě v mezidobí od podání podnětu do zasedání komise vyřešila. Vedení fakulty vydalo tiskovou zprávu, že školitelé doktorandům zůstanou. Komise by se tak mohla vyjádřit k dalšímu vyjádření pana zastupujícího proděkana doc. Jinka, který se v médiích hanlivě vyjádřil o dotčených doktorandech jako o „neperspektivních, notorických nepsavcích a co fakultě nepřinášejí ani korunu“. Jeden z předkladatelů doplnil, že se ho vyjádření doc. Jinka osobně dotklo a že ač vzápětí reagoval e-mailem s výčtem své publikační, vědecké a popularizační činnosti, žádná přímá omluva ze strany doc. Jinka dosud nezazněla. Petiční komise AS UK by k projevům tohoto typu měla zaujmout stanovisko, protože mu přijde nemístné, aby se proděkan fakulty UK tímto způsobem vyjadřoval.


Členové komise se v průběhu diskuse tázali na situaci doktorandů prof. Čechury, kteří od vedení KTF UK dostali stejný e-mail s informací, že od určitého data nebude prof. Čechura jejich školitelem. Bylo poznamenáno, že to, aby kdokoliv mohl být školitelem není podmíněno existencí pracovního poměru na dané fakultě, což se běžně děje na UK i jiných univerzitách. Rovněž bylo uvedeno, že by měla být slyšena druhá strana, tedy vedení KTF. Petiční komise AS UK dospěla k závěru, že situace na KTF se projednává na různých fórech a Petiční komise AS UK je pouze jedním z nich. Vedení KTF poskytne svá vyjádření rektorce UK, která avizovala, že v této oblasti bude probíhat vnitřní šetření. Petiční komise AS UK se po diskusi shodla na následujících usneseních.


Usnesení:

Petiční komise AS UK shledala porušení Studijního a zkušebního řádu (čl. 10, odst. 6) ze strany vedení KTF UK, kdy byli odvoláni školitelé prof. Čechura a prof. Petráček bez souhlasu oborové rady.“

8 pro – 0 proti – 0 zdrž.

Schváleno

Usnesení:

Petiční komise AS UK upozorňuje, že zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ani Studijní a zkušební řád UK nestanoví závislost vedení doktorandů na existenci pracovního poměru mezi univerzitou a školitelem. Petiční komise AS UK považuje v tomto ohledu sdělení, které doktorandi obdrželi od vedení fakulty, za nevhodné a zavádějící.“

7 pro – 0 proti – 0 zdrž.

Schváleno

Usnesení:

Petiční komise AS UK se ohrazuje proti dehonestujícím výrokům proděkana pro vědu doc. Jakuba Jinka v Echo 24 týkajících se dotyčných doktorandů prof. Petráčka. Jeho tvrzení poškozují nejen dotčené osoby, ale i dobré jméno KTF UK a celé Univerzity Karlovy.“

8 pro – 0 proti – 0 zdrž.

Schváleno


Předseda komise Mgr. Bc. Filip Hruša poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil.


Zapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK

Schválil: Mgr. Bc. Filip Hruša, předseda Petiční komise UKPoslední změna: 13. únor 2024 09:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám