Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 13. ledna 2004, odpoledne

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK v Praze dne 13. ledna 2004

Přítomní členové předsednictva :

Hála, Hampl, Royt, Staša, Trnka, Vychytil


Přítomní hosté :

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., rektor UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK


 1. Prof. Hampl přivítal členy předsednictva.

 2. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu.

 3. Předsednictvo vzalo na vědomí členství doc. MUDr. Zuzany Červinkové, CSc. (LFHK) a Daniela Ferance (KTF) ve Studijní komisi AS UK.

 4. Rektor konstatoval, že asi již koncem tohoto týdne přijde rozpis státního rozpočtu na vysoké školy. Předpokládá se asi 7,5 % nárůst normativu. K návrhu rozpočtu UK se vyjádří děkani (2.2.2004) a současně se předloží senátu k projednání na únorovém zasedání.

 5. Rektor poděkoval zástupcům fakultních senátů za jejich podíl na zvýšení zájmu akademické obce jako celku o schvalování státního rozpočtu. V souvislosti s tím upozornil, že členové vlády mají zájem diskutovat o budoucnosti vysokého školství, výročního zasedání ČKR se pravděpodobně zúčastní předseda vlády.

 6. Prof. Hampl informoval, že předsedové fakultních senátů UK iniciují setkání zástupců všech univerzitních a fakultních AS v ČR. Diskutovat by se mělo zejm. o přístupu vysokých škol k procesu jednání o způsobu financování reformy vysokých škol.

 7. Rektor očekává od Právnické fakulty předložení zprávy o stavu fakulty. Zpráva má být předložena do konce tohoto semestru.

 8. Kvestor UK informoval o převedení určitého objemu investičních prostředků UK za rok 2003 do rezervního fondu MŠMT. Kvestor podal informaci o způsobu projednávání přidělení investičních prostředků.

 9. Kancléř informoval o přípravách plánu útlumu části menz, materiál bude předložen Sociální komisi a posléze plénu AS UK.

 10. Kancléř představil tři návrhy změn vnitřních předpisů UK, které k projednání AS UK předložil rektor jde o komplexní změnu Přílohy č. 8 Statutu UK, dílčí změnu Statutu UK a dílčí změnu Rigorózního řádu UK.

 11. U návrhů změn Statutu UK, přílohy č. 8 Statutu a Rigorózního řádu UK, které mají být projedány na zasedání AS UK dne 20.2.2004, předsednictvo zkrátilo lhůty pro projednávání podkladových materiálů takto : lhůta pro předložení stanovisek AS fakult, děkanů a ředitelů součástí byla stanovena na 10.2.2004 a lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů senátorů byla stanovena na 16.2.2004.

 12. Po vyjádření Úřadu na ochranu hospodářské soutěže byla uzavřena smlouva na vytvoření Informačního systému UK. Kancléř UK informoval o postupu zahájení prací příprav Informačního systému a zřízení řídících a provozních orgánů. Předsednictvo doporučilo prof. Stránského za člena řídícího výboru.

 13. Předsednictvo pověřilo M. Pelíška, tajemníka AS UK, zjištěním aktuálního složení Hlavní volební komise AS UK.

 14. Příští zasedání předsednictva se uskuteční 30. 1. 2004 v 9.00.

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal :

M. Pelíšek, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám