Opatření rektora č. 4/2024

Název:

Minigranty na podporu studentských projektů 4EU+ v roce 2024

K provedení:

-

Gestor:

Odbor pro vědu a výzkum RUK

Účinnost:

17. ledna 2024


Minigranty na podporu studentských projektů 4EU+ v roce 2024

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

 1. Opatření upravuje poskytování finanční podpory studentským projektům v rámci Evropské univerzitní aliance 4EU+, tzv. studentských minigrantů. Cílem je podpořit spolupráce mezi studenty univerzit 4EU+ z finančních prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, schválených v rámci Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově (dále jen „UK“ nebo “univerzita”) Akademickým senátem UK 24. 6. 2022. Opatření je v souladu s Dlouhodobým strategickým záměrem univerzity a zároveň Mission Statement Aliance 4EU+ přijatým orgány univerzity.


Čl. 2 - Pravidla podání žádosti

 1. Žadatel o finanční podporu musí být studentem UK v jakémkoli stupni studia, přičemž musí jím být i po celou dobu řešení projektu.

 2. Do navrhovaného projektu se musí vedle žadatele zapojit kolegové z nejméně jednoho ze sedmi možných partnerů ve 4EU+ (společně dále také „projektové týmy“). V případě, že se do projektu v době podání žádosti zapojují kolegové pouze z jedné partnerské univerzity, musí žadatel definovat jako jeden z cílů projektu navázání spolupráce s kolegy z alespoň jedné z dalších partnerských univerzit.

 3. Podporované aktivity musí být v souladu s Mission Statement Aliance 4EU+.

 4. Primárním účelem studentského projektu je vědecká či vědecko-vzdělávací aktivita, anebo aktivita vedoucí k posílení tzv. “třetí role”, v nadnárodním studentském řešitelském týmu.

 5. Nejvyšší možná částka, o kterou lze žádat, je 150 000 Kč.

 6. Žádosti musí být podány do 29. 2. 2024.


Čl. 3 - Struktura žádosti

 1. Žádost se podává elektronicky prostřednictvím formuláře dostupného na webu Evropského centra Odboru pro vědu a výzkum rektorátu UK: https://cuni.cz/UK-11776.html. Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto opatření.

 2. Žádost musí obsahovat:

    a. 

  zapojené univerzity a řešitele,

    b. 

  anotaci a očekávané výsledky projektu,

    c. 

  cíl projektu,

    d. 

  krátké zdůvodnění souladu projektu s Mission Statement 4EU+,

    e. 

  požadovaný rozpočet s jeho stručným odůvodněním,

    f. 

  informace o předpokládané návazné spolupráci,

    g. 

  potvrzení (alespoň záznamem e-mailové komunikace) informování fakulty (fakultního koordinátora) o záměru podat tuto žádost,

    h. 

  písemné vyjádření zájmu o spolupráci od jmenovaných partnerů (alespoň záznam e-mailové komunikace).


Čl. 4 - Rozhodnutí o žádosti

 1. O udělení podpory rozhoduje rektor na návrh Rady 4EU+.

 2. Na základě rozhodnutí rektora bude uzavřena třístranná dohoda mezi UK, žadatelem (dále také „hlavní řešitel projektu“) a příslušnou fakultou.


Čl. 5 - Jak lze podporu využít

 1. Finanční podporu lze využít k podpoře výzkumných, výzkumně-vzdělávacích (research-based education) projektů, jakož i projektů směřujících k navázání výzkumné či výzkumně-vzdělávací spolupráce budoucí, včetně podpory výzkumu, cestovného, zorganizování konference/workshopu či přípravného projektového setkání, podpory výměny studentů, krátkodobých stáží v rámci výzkumných či výzkumně-vzdělávacích týmů, vytváření společných materiálů podporujících virtuální mobilitu.

 2. Z přidělené podpory nesmí být hrazeny investice.

 3. Podpora musí být využita v souladu s Rozhodnutím MŠMT o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na rok 2024.

 4. Pokud bude shledáno, že některý náklad byl vynaložen v rozporu se záměrem projektu nebo v rozporu s tímto opatřením, může Odbor pro vědu a výzkum rektorátu UK rozhodnout o zamítnutí refundace části nebo všech nákladů vynaložených na projekt.


Čl. 6 - Řešení projektu

 1. Čerpání udělené finanční podpory musí být v souladu s tímto opatřením a s pravidly čerpání studentských minigrantů, které tvoří přílohu č. 2 tohoto opatření.

 2. Čerpání udělené finanční podpory musí být ukončeno k 30. 11. 2024.

 3. Čerpání podpory musí odpovídat schválenému rozpočtu. Rozpočet lze v odůvodněných případech upravit na základě žádosti zaslané na e-mailovou adresu: 4euplus@cuni.cz. Žádosti jsou posuzovány Evropským centrem Odboru pro vědu a výzkum rektorátu UK, které je oprávněno žádosti vyhovět zcela, zčásti, nebo ji zamítnout. O rozhodnutí bude žadatel bezodkladně informován e-mailem.

 4. Fakulta řešitele je odpovědná za řádné čerpání rozpočtu v souladu s pravidly čerpání projektů, které tvoří přílohu č. 2 tohoto opatření.

 5. Hlavní řešitel je povinen dvakrát v průběhu kalendářního roku, k 30. 6. 2024 a 30. 11. 2024, v souladu s pravidly čerpání projektů, které tvoří přílohu č. 2 tohoto opatření, předložit přehled čerpání finančních prostředků s odůvodněním (soupiska).

 6. Hlavní řešitel je povinen do 31. 12. 2024 elektronicky na e-mailovou adresu 4euplus@cuni.cz odevzdat vyplněný formulář závěrečné zprávy projektu ve formátu PDF. Formulář závěrečné zprávy tvoří přílohu č. 3 tohoto opatření.

 7. Závěrečná zpráva musí obsahovat:

    a. 

  označení projektu (číslo projektu, název, jméno hlavního řešitele, afiliace),

    b. 

  seznam zapojených partnerů,

    c. 

  přínos projektu, seznam a zhodnocení výstupů,

    d. 

  popis pokračujícího záměru projektu vč. určení návazné externí podpory,

    e. 

  jmenný seznam zapojených účastníků vč. určení jejich afiliace a informace, zda se jedná o akademického / výzkumného pracovníka či studenta.

    f. 

  přehled skutečného čerpání finančních prostředků s odůvodněním (soupiska).


Čl. 7 - Závěrečná ustanovení

 1. Součástí tohoto opatření jsou:

    a. 

  Příloha č. 1 – šablona žádosti (Charles University Student Minigrants 2024: Request for support),

    b. 

  Příloha č. 2 – pravidla čerpání studentských minigrantů,

    c. 

  Příloha č. 3 – šablona závěrečné zprávy studentských minigrantů

 2. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem 17. ledna 2024.


V Praze dne 16. ledna 2024

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke stažení


Poslední změna: 18. leden 2024 08:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám