Opatření rektora č. 12/2024

Název:

Harmonogram akademického roku 2024/2025

K provedení:

Čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, v platném znění

Gestor:

Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK

Účinnost:

1. března 2024


Harmonogram akademického roku 2024/2025

 1. Základní harmonogram akademického roku 2024/2025 se stanoví takto:

    a. 

  1. října 2024 – zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2024/2025,

    b. 

  23. prosince 2024 – 3. ledna 2025 – vánoční prázdniny,

    c. 

  17. února 2025 – zahájení letního semestru akademického roku 2024/2025,

    d. 

  1. července 2025 – 31. srpna 2025 – letní prázdniny,

    e. 

  30. září 2025 – konec akademického roku 2024/2025.

 2. Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, v platném znění, děkani fakult po projednání s rektorem univerzity stanoví svým opatřením začátek výuky, zkouškového období, praxí, období pro zápisy předmětů a další podrobnosti akademického roku 2024/2025. S přihlédnutím ke koordinaci výuky na univerzitě a s ohledem na prostupnost studia se doporučuje, aby:

    a. 

  začátek výuky byl v zimním semestru stanoven na 1. října 2024,

    b. 

  období pro zápisy předmětů v zimním semestru bylo stanoveno tak, aby zahrnovalo období od 23. září 2024 do 30. září 2024 a období pro zápisy předmětů v letním semestru bylo stanoveno tak, aby zahrnovalo týden od 10. února 2025 do 16. února 2025; v těchto obdobích musí být umožněn zápis předmětů pro studenty jiných fakult,

    c. 

  zkouškové období zimního semestru bylo stanoveno na období 13. ledna 2025 až 16. února 2025 a zkouškové období letního semestru na období 26. května 2025 až 30. června 2025.

  Děkan může svým opatřením stanovit zkouškové období i v měsíci červenec až září 2025.

 3. Do 31. března 2024 proděkani pro studium nebo jimi pověřené osoby sdělí Odboru pro studium a záležitosti studentů Rektorátu univerzity navrhované termíny a časy hromadných elektronických zápisů předmětů, a to pro oba semestry akademického roku 2024/2025. Odbor pro studium a záležitosti studentů Rektorátu univerzity ve spolupráci s Ústavem výpočetní techniky univerzity předložené návrhy termínů posoudí z hlediska případných vzájemných kolizí, jejichž řešení s příslušnými fakultami projedná a nejpozději do 30. dubna 2024 definitivní termíny potvrdí.

 4. Rektorský sportovní den se koná 13. května 2025. V tento den je zrušena výuka, praxe, laboratorní práce apod. Není umožněno plnit kontroly studia, pokud děkan příslušné fakulty svým opatřením nestanoví jinak.

 5. Děkan fakulty může rozhodnout, že se na fakultě koná děkanský den. V takovém případě svým opatřením stanoví datum jeho konání. Zároveň určí, zda se v tento den koná výuka, praxe, laboratorní práce apod. a zda je možné plnit kontroly studia.

 6. Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dne 1. března 2024.


V Praze dne 27. února 2024

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka.pdf ke stažení

.doc ke staženíPoslední změna: 29. únor 2024 13:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám