Na Univerzitě Karlově byly uděleny první mikrocertifikáty

English see bellow


Praha 1. března 2024 – Nejlepších čtrnáct absolventů kurzu Čeština pro akademické prostředí získalo po jeho úspěšném absolvování mikrocertifikát deklarující definované výsledky učení, znalost češtiny a vynaložené úsilí na zvládnutí kurzu. Tyto vůbec první mikrocertifikáty na Univerzitě Karlově udělil Ústav jazykové a odborné přípravy.


Hlavní výhodou mikrocertifikátu je, že ačkoli účastníci a účastnice kurzu neusilují o složení obecné certifikované zkoušky na úrovni A1 nebo A2 (CCE), mohou dosáhnout znalostí na pomezí těchto dvou úrovní a tyto znalosti mít potvrzené mikrocertifikátem jako možným výstupem z jazykového kurzu. V mnohojazyčné Evropě se budou moci prokázat deklarovanou bazální znalostí dalšího (v tomto případě českého) jazyka.


Pilotní skupina 24 účastnic a účastníků v rámci programu Erasmus+ se po intenzivní třítýdenní výuce základů češtiny následně rozhodla pokračovat v navazujícím kurzu Čeština pro akademické prostředí. Celkem čtrnáct účastnic a účastníků z pěti evropských zemí (Francie, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko) pak kurz úspěšně dokončilo, zvládlo složit závěrečnou zkoušku a byli oceněni mikrocertifikátem. Stali se tak prvními absolventy s mikrocertifikátem na UK.


„Udělení prvních mikrocertifikátů na Univerzitě Karlově považuji za další významný krok v zavádění mikrocertifikátů v České republice. Univerzita Karlova plánuje umožnit získání celé řady mikrocertifikátů v různých oblastech, které otevře nejen pro studenty UK, ale také pro studenty jakýchkoliv jiných vysokých škol, tedy pro zájemce přicházející zvenku, kteří kurzy budou absolvovat v rámci svého celoživotního vzdělávání,“ říká rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.


„Díky mikrocertifikátům bude takto dosažené vzdělání uznatelné nejen v českém, ale postupně i v evropském akademickém prostředí a bude přidanou hodnotou na pracovním trhu. Tento trend, který iniciovala Evropská komise, zaručí absolventům trvalou konkurenceschopnost na trhu práce,“ doplňuje studijní prorektorka Univerzity Karlovy Markéta Martínková.


„Právě propojení akademické a veřejné sféry je přidanou hodnotou konceptu mikrocertifikátů. Dobrou zprávou pro studenty i vyučující bylo také nedávné rozhodnutí Rady pro vnitřní hodnocení schválit další dva kurzy s mikrocertifikáty pro náš ústav,“ dodává Dana Hůlková Nývltová, ředitelka Ústavu jazykové a odborné přípravy.


Poslední zářijový den roku 2024 tak zahájí hned dva další nové kurzy: Dvousemestrální metodický kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka a Semestrální metodický kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka (on-line kurz). Oba kurzy určené tuzemským i zahraničním učitelům češtiny, ale i studentům bohemistiky, jsou zakončené mezinárodně platným certifikátem o absolvování. Všechny tři kurzy (včetně kurzu Čeština pro akademické prostředí) vedoucí k zisku mikrocertifikátu, které uskutečňuje Ústav jazykové a odborné přípravy, byly Radou pro vnitřní hodnocení schváleny na maximální možnou dobu deseti let.


Mikrocertifikáty nabízejí možnost provázanosti vybraných kurzů a předmětů z akreditovaných studijních programů a vybraných kurzů celoživotního vzdělávání, které obstojí v procesu schvalování Radou pro vnitřní hodnocení UK, v čemž také spočívá třetí role univerzity a moderní možnost trvalého vzdělávání v měnícím se světě.


Další informace k tematice mikrocertifikátů zde:

https://cczv.cuni.cz/CCZV-521.html

https://cczv.cuni.cz/CCZV-539.html


Tisková zpráva ke stažení ZDEFirst microcertificates granted at Charles University


Prague, 1 March 2024 - The top fourteen graduates of the Czech for Academia course have been granted a microcertificate declaring defined learning outcomes, knowledge of Czech and the effort they have put into completing the course. These first ever microcertificates at Charles University were granted by the Institute of Language and   Preparatory Studies.


The main advantage of the microcertificate is that although participants do not aspire to pass the general certified examination at A1 or A2 level (CCE), they can achieve proficiency on the borderline between these two levels and have this proficiency confirmed by the microcertificate as a possible outcome of the language course. In multilingual Europe, they will be able to demonstrate a declared basic knowledge of another language (in this case Czech).


The pilot group of 24 Erasmus+ participants, after an intensive three-week course in basic Czech, then decided to continue with a follow-up course in Czech for Academia. A total of fourteen participants from five European countries (France, Germany, the Netherlands, Poland, Austria) successfully completed the course, passed the final exam and were awarded a micro-certificate. They became the first graduates with a microcertificate at the UK.


"I consider the awarding of the first microcertificates at Charles University to be another important step in the introduction of microcertificates in the Czech Republic. Charles University plans to make it possible to obtain a number of microcertificates in various fields, which it will open not only to students of Charles University, but also to students of any other universities, i.e. to those coming from outside who will complete the courses as part of their lifelong learning," says Milena Králíčková, Rector of Charles University.


"Thanks to the microcertificates, the education achieved in this way will be recognised not only in the Czech, but also in the European academic environment and will be an added value on the labour market. This trend, which was initiated by the European Commission, will guarantee graduates permanent competitiveness on the labour market," adds Markéta Martínková, Vice-Rector of Studies at Charles University.


"It is the link between the academic and public spheres that adds value to the concept of microcertificates. The recent decision of the Internal Evaluation Board to approve two more courses with microcertificates for our institute was also good news for students and teachers," adds Dana Hůlková Nývltová, Director of the Institute of Language and Preparatory Studies.


On the last day of September 2024, two new courses will be launched: the Two-Semester Methodological Course for Teaching Czech as a Foreign Language and the Semester Methodological Course for Teaching Czech as a Foreign Language (online course). Both courses are intended for domestic and foreign teachers of Czech, as well as for students of Bohemia, and are concluded with an internationally valid certificate of completion. All three courses (including the Czech for Academia course) leading to the microcertificate, which are run by the Institute of Language and Preparatory Studies, have been approved by the Internal Evaluation Board for a maximum period of ten years.The microcertificates offer the possibility of linking selected courses and subjects from accredited study programmes and selected lifelong learning courses that pass the approval process of the UK Internal Evaluation Board, which is also the third role of the University and a modern option for continuous learning in a changing world.


Further information on the topic of microcertificates can be found here:

https://cczv.cuni.cz/CCZV-521.html

https://cczv.cuni.cz/CCZV-539.htmlPoslední změna: 8. březen 2024 10:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám