Poklepání základního kamene druhé etapy stavby Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové

English see bellow


7. března 2024 – Zástupci Univerzity Karlovy, vlády ČR, Královéhradeckého kraje, města Hradec Králové a další významní hosté dnes na slavnostním ceremoniálu poklepali základní kámen druhé etapy stavby Kampusu Lékařské fakulty

a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy (MEPHARED 2). Studenty a vědecké pracovníky přivítá nový kampus od akademického roku 2026/2027.


Představitelé Univerzity Karlovy přivítali významné hosty v čele s předsedou vlády ČR prof. Petrem Fialou a ministrem školství doc. Mikulášem Bekem před první budovou Kampusu UK v Hradci Králové, která byla dokončena v roce 2015. Právě v prostoru vedle Fakultní nemocnice již rostou obrysy budov druhé etapy stavby kampusu.

V rámci dostavby kampusu dojde k vybudování přes 40 tis. m2 čistých užitkových ploch pro výuku a výzkum a celkem více než 70 tis. metrů čtverečních užitkové plochy v jedné lokalitě.Lékařská fakulta a Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzity Karlovy plní nezastupitelnou funkci ve vzdělávání zdravotnických odborníků i vědecké činnosti. Zájem o nabízené studijní programy, ať už Farmacii, Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, Laboratorní diagnostiku ve zdravotnictví nebo Ošetřovatelství, je mezi studenty stále vysoký. Nicméně současnou nevýhodou obou fakult je rozptýlení výukových a vědeckých pracovišť v několika budovách po celém Hradci Králové. Ke zkvalitnění výuky v minulosti bezesporu přispělo otevření Výukového centra Lékařské fakulty v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové v roce 2005, následované výstavbou první budovy zamýšleného kampusu s názvem MEPHARED 1 v roce 2015.


Výstavba nového společného kampusu je dlouhodobým cílem nejen obou fakult, ale

i vedení UK. Spojením s již realizovanou první částí kampusu vznikne jedinečné centrum pro vzdělávání, výzkum a vývoj ve farmaceutických a medicínských vědách. Blízkost Fakultní nemocnice usnadní propojení teoretické výuky s klinickou praxí. Zjednoduší se rovněž spolupráce s Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, jejíž studenti současně studují na Farmaceutické a/nebo Lékařské fakultě UK. Unikátní kampus, první tohoto typu v České republice, tak umožní organizačně

i prostorově propojit výuku zdravotnických oborů.


V menší Centrální budově budou sídlit děkanáty a technické zázemí obou fakult, oddělení jazykové přípravy a stravovací zařízení. Výuková a výzkumná pracoviště budou v nově vystavěné větší Budově fakult, kde jsou navrženy nové posluchárny

s nejmodernější audiovizuální technikou, knihovna, seminární místnosti, studentské laboratoře a praktikárny, ale také pitevny, společné vivárium, simulační centrum nebo lékárenský trenažér.


Potenciál obou fakult bude moci být snadněji využit i při řešení aktuálních problémů ve zdravotnictví, které souvisí se zvyšujícím se výskytem civilizačních chorob, stárnutím populace a vývojem nových léčiv jako jsou antituberkulotika a cytostatika, nových lékových forem, inovativních a citlivějších diagnostických postupů

a bioanalytických metod.


„Z vlastních zkušeností dobře vím, kolik složitých jednání se musí úspěšně završit, aby se podobně rozsáhlý projekt stal skutečností. Mám velkou radost z toho, že pomoci mohla i vláda. Snadnější výstavbu klíčových stavebních projektů pro vzdělávání od začátku řadíme mezi svoje priority. Živé vědy, vývoj léčiv

a biotechnologie, jsou obory, které se dnes rychle rozvíjejí a zlepšují kvalitu našeho života. Rozvoj zdravotnických či biomedicínských oborů a vzdělávání expertů, kteří

v nich budou působit, je významná investice do naší budoucnosti. České univerzity zde určitě mají co nabídnout,“ uvedl předseda vlády ČR prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., dr. h. c.Pro Univerzitu Karlovu je poklepání na základní kámen pavilonu MEPHARED 2 významným aktem. Rodí se zde zázemí, kde univerzita v dohledné době nabídne svým studujícím i celé akademické obci, a to nejen z Královehradeckého kraje, moderní výukový a výzkumný prostor pro oblasti lékařství, farmacie a dalších biomedicínských věd. Potenciál moderního pracoviště přiláká, věřím, řadu tuzemských a zahraničních studujících i nové zahraniční vědecké partnery a zajímavé projekty a výstupy zdejší činnosti tak přispějí k dalšímu rozvoji celé naší společnosti,“ uvedla rektorka Univerzity Karlovy prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.


„Snaha zajistit vyšší počty absolventů nejen lékařských, ale i nelékařských zdravotnických a farmaceutických oborů je nutnou reakcí vysokých škol na zvýšenou společenskou poptávku po těchto profesích. Vzdělávání absolventů těchto oborů si také zaslouží zvýšenou podporu státu, která by však měla mít podobu kontraktového financování, kdy si stát na základě analýzy potřeb objedná u vysokých škol vzdělání nezbytného počtu odborníků klíčových profesí pro zajištění zdraví a bezpečí obyvatel a dalších strategických oblastí,“ řekl ministr školství, mládeže a tělovýchovy

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.


„Společný projekt MEPHARED 2 Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové považuji za zásadní věc, zejména pro kvalitní pedagogickou a vědeckou činnost i mezinárodní spolupráci. Tento projekt je stejně jako řada dalších financován z Evropské unie z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy. Cílem investic a reforem NPO je nastartovat rozvoj, udržet krok. Je to šance posílit Česko a připravit se na budoucnost,“ uvedl vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstva průmyslu a obchodu doc. Ing. Marian Piecha Ph.D., LL.M.


„Společný kampus Farmaceutické fakulty a Lékařské fakulty v Hradci Králové poskytne oběma fakultám tolik potřebné moderní zázemí pro špičkovou výukovou

a vědeckou činnost a pro další společensky prospěšné aktivity směrem k veřejnosti

v rámci třetí role univerzity. Nové prostory umožní další rozvoj špičkového biomedicínského výzkumu v těsné kooperaci obou fakult, navýšení počtu studentů všech stupňů vysokoškolského vzdělání a v neposlední řadě také provázání stávajících i nových studijních programů mezi oběma fakultami. Oproti stávajícím, již dlouhodobě nevyhovujícím budovám navíc nový kampus nabídne i komfort v podobě prostor pro setkávání se, relaxaci či samostudium, jak je to běžné v kampusech nejkvalitnějších světových univerzit, mezi které se Univerzita Karlova nejen v oblasti medicíny a farmacie řadí,“ sdělil doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D., děkan Farmaceutické fakulty v Hradci Králové.


„Vzdělávací a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové, společný vysokoškolský kampus Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty, pomáhá řešit nárůst požadavků k zajištění kvalitní moderní výuky, vědy a výzkumu obou institucí. Prostorové i organizační propojení obou institucí, s přímým napojením na Fakultní nemocnici Hradec Králové, v blízkém sousedství Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany, významného partnera obou fakult, vytváří v jedné lokalitě jedinečné centrum výuky a výzkumu v oblasti lékařství, farmacie a biomedicínských věd, a bezprostřední propojení teorie s praxí,“ řekl prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan Lékařské fakulty v Hradci Králové.


„Evropská komise vyjednala mimořádný plán investic ve všech členských zemích, aby došlo k oživení hospodářství po pandemii covidu i následné krizi po zahájení celoplošné ruské invaze na Ukrajinu. Věřím, že akademické centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové je příkladem dobře zvolené evropské investice do českého plánu hospodářské obnovy, stejně jako další dva plánované vysokoškolské kampusy v Praze a Brně. A že se České republice podaří vybudovat tři nové vysokoškolské areály – k radosti vědců, pedagogů i studentů,“ okomentoval Václav Lebeda, tiskový mluvčí Zastoupení Evropské komise v České republice.


„Investice do vzdělání mladých lidí je tou nejlepší formou vynaložení jakýchkoliv, nejen veřejných, prostředků. Je nám proto společně ctí a potěšením mít možnost podílet se na takto významném projektu a přispět naší odborností, aby všechny nové budovy spolehlivě sloužily svému poslání a vytvořily ideální podmínky pro své uživatele,“ řekl za zhotovitele stavby „Společnost MEPHARED – BAK & SYNER“

Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva BAK stavební společnost, a.s.


Kampus Univerzity Karlovy v Hradci Králové bude po dokončení v roce 2026 výjimečnou stavbou svého druhu, zajistí podmínky pro rozvoj zdravotnických oborů

a umožní tak kvalitní výchovu špičkových odborníků, zejména farmaceutů, lékařů, zdravotních sester a specialistů na laboratorní diagnostiku.


Web Kampusu Univerzity Karlovy: https://www.kampushk.cuni.cz/


Vizualizace budoucí podoby Kampusu UK (autor: Bogle Architects s.r.o.) jsou

k dispozici ke stažení zde.


Tisková zpráva ke stažení zde.


foto: Ing. Jan Škop, Farmaceutická fakulta UK


Univerzita Karlova


· založena v roce 1348

· 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni)

· 8 800 zaměstnankyň a zaměstnanců

· 51 000 studentek a studentů

· 8 000 absolventek a absolventů ročně

· 16 000 účastnic a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání ročně

· 86. místo v žebříčku QS World University Rankings: Europe 2024
Foundation stone laid for second stage of construction of CU Campus in Hradec Králové7 March 2024 – At a ceremony today, representatives of Charles University, the Government of the Czech Republic, the Hradec Králové Region, the City of Hradec Králové and other distinguished guests laid the foundation stone for the second stage of the construction of the Campus for the Charles University Faculty of Medicine and Pharmacy in Hradec Králové (MEPHARED 2). The new Campus will welcome students and researchers from the 2026/2027 academic year.


Representatives of Charles University welcomed distinguished guests led by the Prime Minister of the Czech Republic, Prof. Petr Fiala, and the Minister of Education, doc. Mikuláš Bek, in front of the first building of the CU Campus in Hradec Králové, which was completed in 2015. The buildings of the second stage of construction of the Campus are already taking shape in the area next to the University Hospital. Once the campus is complete, it will provide a net 40+ thousand m2 of usable space for teaching and research, with a total 70+ thousand m2 of usable space in a single location.


The Charles University Faculty of Medicine and Faculty of Pharmacy in Hradec Králové perform a crucial function in the education of health professionals and research. Interest in the study programmes offered, be they Pharmacy, General Medicine, Dentistry, Laboratory Diagnostics in Health Care or Nursing, is still high among students. However, the current disadvantage of both faculties is the dispersion of teaching and research departments in several buildings around Hradec Králové. The opening of the Faculty of Medicine Teaching Centre on the premises of the Hradec Králové University Hospital in 2005, followed by the construction of the first building of the intended campus, known as MEPHARED 1, in 2015 have undoubtedly already contributed to the improvement of teaching.


The construction of a new joint campus is a long-term goal of both faculties and the CU management. The connection with the first part of the campus will create a unique centre for education, research and development in the pharmaceutical and medical sciences. The proximity of the University Hospital will facilitate the link between theoretical teaching and clinical practice. It will also facilitate cooperation with the Faculty of Military Medicine of the University of Defence, whose students study at the Faculty of Pharmacy and/or the Faculty of Medicine of CU. The unique campus, the first of its kind in the Czech Republic, will thus enable the organisational and spatial linking of the teaching of medical disciplines.


The smaller Central Building will house the dean's offices and technical facilities of both faculties, as well as the language department and catering facilities. Teaching and research facilities will be situated in the newly built larger Faculty Building, where new lecture rooms equipped with state-of-the-art audiovisual equipment, a library, seminar rooms, student laboratories and practice rooms, as well as dissection rooms, a common vivarium, a simulation centre and a pharmacy simulator, are proposed.


The potential of both faculties will be more easily applied to addressing current problems in healthcare, related to the increasing incidence of lifestyle diseases, the ageing of the population and the development of new drugs such as antituberculosis and cytostatics, new dosage forms, innovative and more sensitive diagnostic procedures, and bioanalytical methods.


"I know from my own experience how many complex negotiations have to be successfully concluded to make such a large-scale project a reality. I am very pleased that the government was able to help. We have made facilitating the construction of key education construction projects one of our priorities from the outset. The life sciences, drug development and biotechnology are fields that are rapidly developing and improving our quality of life today. The development of the medical or biomedical fields and the training of the experts who will work in them is a significant investment in our future. Czech universities certainly have something to offer here," said Czech Prime Minister Prof. Petr Fiala, PhDr.


"For Charles University, laying the foundation stone of the MEPHARED 2 pavilion is a significant act. It marks the birth of a facility where the University will soon offer its students and the entire academic community, not only from the Hradec Králové Region, a modern teaching and research space for medicine, pharmacy and other biomedical sciences. I believe that the potential of the modern workplace will attract many domestic and international students and new research partners from abroad, and the interesting projects and outputs of the activities here will contribute to the further development of our society," said the Rector of Charles University, Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.


"The effort to ensure higher numbers of graduates in not only medical, but also in non-medical and pharmaceutical, fields is a necessary response of universities to the increased societal demand for these professions. The education of graduates in these fields also deserves increased state support, which should, however, take the form of contract financing, where the state, based on a needs analysis, orders from universities the education of the necessary number of experts in key professions to ensure the health and safety of the population, and other strategic areas," said Minister of Education, Youth and Sports doc. Mikuláš Bek, PhD.


"I consider the joint MEPHARED 2 project between the Faculty of Medicine and the Faculty of Pharmacy in Hradec Králové to be crucial, especially for quality teaching and research and international cooperation. This project, like many others, is funded by the European Union from the Recovery and Resilience Facility through the National Recovery Plan. The aim of the NPO's investments and reforms is to kick-start development and to keep pace. It is a chance to strengthen the Czech Republic and prepare for the future," said the Senior Director of the EU Funds Section of the Ministry of Industry and Trade, Assoc. Ing. Marian Piecha Ph.D., LL.M.


"The joint campus of the Faculty of Pharmacy and the Faculty of Medicine in Hradec Králové will provide both faculties with much-needed modern facilities for cutting-edge teaching and research and for other socially beneficial activities towards the public as part of the third role of the university. The new premises will enable further cutting-edge biomedical research in close cooperation between the two faculties, an increase in the number of students at all levels of higher education and, last but not least, the linking of existing and new study programmes between the two faculties. Compared to the existing buildings, which have been inadequate for a long time, the new campus will also offer comfort in the form of spaces for meetings, relaxation or self-study, as is common in the campuses of the world's best universities, among which Charles University ranks in the fields of medicine and pharmacy, among other," said Assoc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D., Dean of the Faculty of Pharmacy in Hradec Králové.


"The Education and Research Centre of Charles University in Hradec Králové, a joint campus of the Faculty of Medicine and the Faculty of Pharmacy, helps to address the increasing demand for high-quality modern teaching, science and research at both institutions. The spatial and organisational connection of both institutions, with a direct link to Hradec Králové University Hospital, in the vicinity of the Military Medical Faculty of the University of Defence, an important partner of both faculties, creates a unique centre of teaching and research in the field of medicine, pharmacy and biomedical sciences in one location, and an immediate link between theory and practice," said Prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., Dean of the Faculty of Medicine in Hradec Králové.


"The European Commission has negotiated a contingency plan for investment in all Member States to help revive the economy after both the epidemic and the subsequent crisis following the full-scale Russian invasion of Ukraine. I believe that the academic centre of Charles University in Hradec Králové is an example of a well-chosen European investment in the Czech economic recovery plan, as are the other two planned university campuses in Prague and Brno. And that the Czech Republic will succeed in building three new university campuses – to the delight of scientists, teachers and students," commented Václav Lebeda, spokesman for the Representation of the European Commission in the Czech Republic.


"Investing in the education of young people is the best way to spend any money, not just public money. Therefore, it is our honour and pleasure to have the opportunity to participate in such an important project and to contribute our expertise to ensure that all new buildings reliably serve their mission and create ideal conditions for their users," said Ing. Radek Mrázek, MBA, Vice-Chairman of the Board of BAK stavební společnost, a.s.


When completed in 2026, the Campus of Charles University in Hradec Králové will be an exceptional building of its kind, providing conditions for the development of medical disciplines and thus facilitating the high-quality education of top professionals, especially pharmacists, doctors, nurses and specialists in laboratory diagnostics.


Charles University Campus website: https://www.kampushk.cuni.cz/


Visualisations of the future shape of the CU Campus (by Bogle Architects s.r.o.) are available for download here.


Download Press Release here


Charles University


· founded in 1348

· 17 faculties (14 in Prague, 2 in Hradec Králové and 1 in Pilsen)

· 8 800 employees

· 51 000 students

· 8 000 graduates per year

· 16 000 participants in lifelong learning courses per year

· 86th place in the QS World University Rankings: Europe 2024
Poslední změna: 8. březen 2024 10:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám